Senát Národního shromáždění R.Čs. r. 1926.

II. volební období.

1. zasedání.

Tisk 54.

Zpráva

výboru imunitního

o žádosti krajského soudu v Moravské Ostravě za souhlas k trestnímu stíhání

senátora Tomáše Koutného pro přečiny §§ 279 a 283 trestního zákona a pro

přestupek §u 312 trestního zákona (čís. 174/26 předs.).

Podle zprávy krajského soudu v Moravské Ostravě chtěla strana komunistická dne 4. dubna 1925 přes úřední zákaz uspořádati na Náměstí Republiky tábor lidu. Účastníci se zde k tomu účelu také sešli, a výzvy četnického kapitána Hery k rozchodu několikráte opakované nebylo uposlechnuto. Naopak Tomáš Koutný vybízel dav kolem shromážděný ku spolupomoci a k odporu slovy: >Neposlouchejte ho, pryč s ním, soudruzi, pojďte za mnou<, a na celníky zakročující křičel slovy: >Vy psi, vy bando, s hovadem se lépe zachází než s námi, a na nějakou ženu křičel slovy: >Křičte, když Vás bijí, to je pakážské jednání od četnictva<.

Doložiti dlužno, že podle zprávy zemského četnického velitelství pro Moravu, oddělení Moravská Ostrava, ze 6. dubna 1925 bylo davem házeno na četnictvo, a že hozenými kameny byli 4 četníci lehce zranění; pachatele nepodařilo se zjistiti. Dále, že bylo nápadné, že tam bylo mnoho těhotných žen, které samy křičely, že jsou těhotny. Ale podle svědecké výpovědi lze míti zato, že těhotenství bylo jen předstíráno, resp., že ženy svoje životy vycpaly, aby se zdálo, že jsou těhotné.

Krajský soud v Moravské Ostravě žádal dne 27. června 1925 předsednictvo poslanecké sněmovny Národního shromáždění za souhlas k trestnímu stíhání poslance Tomáše Koutného. Přípisem předsednictva této sněmovny z 19. října 1925 bylo však krajskému soudu oznámeno, že Národní shromáždění bylo rozpuštěno, a že poslanecká sněmovna o této žádostí nerozhodla.

Návrh.

Imunitní výbor navrhuje, aby senát k žádosti krajského soudu v Moravské Ostravě z 28. prosince 1925, č. jedn. Tk X 2187/25/ 15 dal souhlas k trestnímu stíhání senátora Tomáše Koutného pro přečiny §§ 279 a 283 trestního zákona a pro přestupek §u 312 trestního zákona.

Důvody:

Není zajisté nic závadného v tom, když člen Národního shromáždění intervenuje pří shromáždění lidu a jedná v té věci za shromážděné účastníky s úřady. Ba lze přisvědčiti názoru, že jest to dokonce jeho právo. Ale intervence ta se musí pohybovati v mezích zákona a díti ve formě slušné. Intervenující člen Národního shromáždění má povinnost svým jednáním přesvědčiti shromážděný lid, že zákony republiky, jež zachovávati sám při svém vstupu do Národního shromáždění výslovně slíbil, nutno za každých okolností respektovati.

Avšak podle oznámení krajského soudu v Moravské Ostravě bylo by jednání senátora Tomáše Koutného pravým opakem toho, a nad to byl by svými výkřiky hrubě urazil ty, kdož plníce rozkaz jim daný, jen vykonávali službu jistě velmi odpovědnou a zajisté nikterak snadnou. Jest tudíž v zájmu veřejného řádu, aby skutková podstata těchto činů byla trestním řízením zjištěna a aby tudíž dán byl souhlas k trestnímu stíhání.

V Praze, dne 11. března 1926.

Dr. Ot. Krouský v. r.
předseda.

Dr. Baxa v. r.
zpravodaj.