Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1926.

II. volební období.

1. zasedání.

Tisk 57.

Usnesení poslanecké sněmovny

k vládnímu návrhu (tisk 10) zákona,

jímž se prodlužuje účinnost zákona ze dne 8. února 1922, č. 50 Sb. z. a n.

o obmezení působnosti porot na Podkarpatské Rusi ( tisk 16).

Poslanecká sněmovna Národního shromáždění republiky Československé schválila ve 13. schůzi dne 11. března 1926 tuto osnovu zákona:

Zákon

ze dne ..........................................

jímž se prodlužuje účinnost zákona ze dne 8. února 1922, č. 50 Sb. z. a n.

o obmezení působnosti porot na Podkarpatské Rusi.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.

Účinnost zákona č. 50/1922 Sb. z. a n. prodlužuje se do 31. prosince 1926.

§2.

Tento zákon nabude účinnosti 1. ledna 1926; jeho výkon ukládá se ministru spravedlnosti.

Malypetr v. r.
předseda.

Dr. Říha v. r.
sněm. tajemník.

Jan Rýpar v. r.
zapisovatel.