Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1926.

II. volební období.

1. zasedání.

Tisk 59.

Zpráva

výboru rozpočtového

k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 44) o vládním návrhu zákona,

jímž se mění některá ustanovení o přímých daních a stanoví se

mimořádné přirážky státní ku přímým daním na rok 1926.

Slavný senáte!

Poněvadž reforma dlaňová během noku 1925 nemohla býti uskutečněna tak, aby dnem 1. ledna 1926 vešla v působnost, bylo nutno prozatímní zvýšení přímých daní a zavedení t. zv. válečných přirážek k nim ponechati i pro rok 1926. Již loni nastalo jisté snížení některých přirážek. Proto osnovou touto se zákon ze dne 20. prosince 1924, čís. 299 Sb. z. a n. ponechává v platnosti i na rok 1926.

Vedle toho za účelem dosažení další unifikace v oboru berním se Slovenskem a Podkarpatskou Rusí čl. V. § 2 této osnovy snižuje daň kapitálovou a rentovou na basi u nás platnou z 10%, po př. 5% na 3%, za to však se i k ní vybírá pak stejná přirážka (100%).

S reformou daňovou souvisí i reforma obecní; proto omezení přirážek obecních stanovené §em 32 zákona ze dne 12. srpna 1921, čís. 329 Sb. z. a n. musilo býti prodlouženo i na rok 1926 (čl. VII.).

Lze jen žádati, aby toto mimořádné opatření na rok 1926 bylo již poslední, a aby dnem 1. ledna 1927 mohla v život vstoupiti již daňová reforma, po níž touží nejen poplatnictvo, ale i státní berní správa.

Rozpočtový výbor navrhuje:

Slavný senáte, ráčiž schváliti osnovu zákona tak, jak se na ní usnesla poslanecká sněmovna ve své schůzi dne 4. března 1926 a jak jest otištěna v sen. tisku č. 44 jakož i resoluci dole připojenou.

V Praze, dne 16. března 1926.

J. Klečák v. r.
předseda.

Dr. J. Karas v. r.
zpravodaj.

Resoluce.

Vláda se vyzývá, aby co nejrychleji podala návrh na reformu daní přímých, v němž by byly odstraněny všechny válečné event. mimořádné přirážky.