Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1926.

II. volební období.

1. zasedání.

Tisk 60.

Původní znění.

Antrag

der Senatoren Hans Jokl, Dr. Karl Heller, Franz Beutel und Genossen,

betreffend die Abänderung des Gesetzes vom 10. Juli 1922, Slg. D. G.

u. V. Nr. 224, betreffend die Bezüge der Mannschaftspersonen des čs.

Heeres, deren Militärdienst nicht ihren Beruf bildet.

Die Gefertigten stellen den< Antrag auf Abänderung des § l, ersten Absatzes des Gesetzes vom 10. Juli 1922, Slg.d. G. 11. V. Nr. 224. Diese habe künftighin zu lauten:

1. Das Taggeld für die Mannschaft, die auf Grund des Wehrgesetzes vom 19. März 1920, Slg. d, G. u. V. Nr. 193 den Präsenzdienst (aktiven Dienst) im Čsl. Heer antritt, wird festgesetzt wie folgt:

für einen Soldaten ohne Chargengrad Kč..........................................1,-

für einen Führer (Gefreiten) ..................................................... 1,40

für einen Korporal .......... ...................................................... 2,-

für einen Zugsführer .......... .................................. 3,-

für einen Rottmeister (in der) Reserve) .... .................................... 4,-

Begründung :

Die hier beantragten Beträge entsprechen der urstprüglichen im Jahre 1920 festgesetzten Entlohnung den Soldaten des Mannschaftsstandes, welche mit oben zitierten Gesetze abgeändert wurden. Den Soldaten wurde also die Löhnung um die Hälfte gekürzt. Diesen wurde aber auch die ihnen gesetzlich zukommende Teuerungszulage von 2 Kronen auf die Hälfte herabgesetzt (Staatsvoranschlag 1924) und ist die weitere Herabsetzung in Aussicht genommen. Demgegenüber erhielten die Offiziere und Rottmeister außerordentliche Zulagen und zwar: 1923 Offizier Kč 1.200,-, Rottmeister Kč 800,-, 1924 Offizier Kč 2.000,-, Rottmeister 1.600,-. Im Jahre 1925 wurde außerdem für diese ein Kostgeld für jeden im Dienste verbrachten Tag von über vier Kronen, ohne gesetzlicher Bewilligung ausgeworfen Mit der Staatsangestelltenvorlage soll nun eine Erhöhung der Gehalte der Offiziere und Rottmeister erfolgen. Hingegen ist nicht beabsichtigt auch die Entlohnung der Mannschaftspersonen einer Erhöhung zu unterziehen. Aus diesem Grunde beantragen die Gefertigten obige Gesetzesänderung, welche folgenden Betrag erfordert:

 61.534 Infanteristen plus 50 Heller für 365 Tage Kč

11.229.995,-

17.539 Gefreite plus 70 Heller für 365 Tage

4.481.214,50

10.680 Korporale plus 100 Heller für 365 Tage

3.898.200,-

8.035 Zugsführer plus 150 Heller für 365 Tage

4.200.112,50

196 Feldwebel (Rottmeister) 200 Heller f. 365 T

142.180,-

Zusammen Kč

23.951.702,-

Dieser Mehrbedarf ist durch Einführung einer Staatssteuer auf Automobile für den Privatbedarf und aus den Ersparnissen des Ministeriums für nationale Verteidigung zu decken.

Prag, 3. März 1926.

Hans Jokl, Dr. Karl Heller, Franz Beutel,
Dr. Houser, Hampl, V. Bodnár, Petor, Dr. Herz, V. Chlumecký, Josef Reyzl, Stark,
Niessner, W. Herlinger.

 

Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1926.

II. volební období.

1. zasedání.

Tisk 60.

Překlad.

Návrh

senátorů H. Jokla, dr. K. Hellera, F. Beutela a soudr.

na změnu zákona ze dne 10. července 1922, č. 224 Sb. z. a n.,

o úpravě požitků pro mužstvo Čs. vojska, jemuž není vojenská služba

povoláním.

Podepsaní navrhují změnu §u l, prvního odstavce zákona ze dne 10. července 1922, č. 224 Sb. z. a n. Tento má příště zníti:

l. Denní plat pro mužstvo, které podle branného zákona ze dne 19. března 1920, č. 193 Sb. z. a n., nastoupí presenční (činnou) službu v čs. vojsku, stanoví se takto:

pro vojína bez hodnosti

1,- Kč

pro závodčího (svobodníka)

1,40

pro desátníka

2,-

pro četaře

3,-

pro rotmistra (záložního)

4,-

Odůvodnění:

Navrhované zde částky odpovídají původní, roku 1920 stanovené mzdě vojínů stavu mužstva, které shora citovaným zákonem byly změněny. Vojínům byl tedy žold zkrácen o polovinu. Byl jim však také zákonitě příslušející drahotní přídavek 2 korun snížen na polovinu (státní rozpočet 1924) i pomýšlí se na další snížení. Naproti tomu obdrželi důstojníci a rotmistři mimořádné přídavky a to: v r. 1923 důstojník Kč 1.200,-, rotmistr Kč 800,-, v r, 1924 důstojník Kč 2.000,- ,rotmistr Kč 1600,-. V roce 1925 bylo těmto mimo to bez zákonitého povolení přiznáno stravné za každý ve službě strávený den, jež přesahuje čtyři koruny. S předlohou o státních zaměstnancích má nyní nastati zvýšení platů důstojníků a rotmistrů. Oproti tomu nepomýšlí se zvýšiti také platy osobám stavu mužstva. Z tohoto důvodu navrhují podepsaní shora uvedenou změnu zákona, která vyžaduje této částky:

61.534 pěších plus 50 hal. za 365 dní Kč

11.229.995,-

17.539 svobodníků plus 70 hal za 365 dní

4.481.214,50

Snáška Kč

15.711.209,50

Přenos Kč

15.711.209,50

10.680 desátníků plus100 hal. za 365 dní

3.898.200,-

8.035 četařů plus 150 hal. za 365 dní

4.200.112,50

196 šikovatelů (rotmistrů) 200 hal. za 365 dní

142.180,-

dohromady Kč

23.951.702,-

Tato větší potřeba budiž kryta zavedením státní daně z automobilů pro soukromou potřebu a z úspor ministerstva národní obrany.

V Praze dne 3. března 1926.

H. Jokl, dr. K. Heller, F. Beutel,
dr. Houser, Hampl, V. Bodnár, Petor, dr. Herz, V. Chlumecký, Josef Reyzl, Stark,
Niessner, W. Herlinger.