Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1926.

II. volební období.

1. zasedání.

Tisk 61.

Návrh

senátorů Zulegera, Spiese a soudr.

na poskytnutí státní podpory pro znovuzřízení komunikace v obci Hluboké, okres

doupovský, zničené povodní.

Dne 13. března byla povodní v údolí potoka Aubachu v obci Hluboké, soudní okres Doupov, pol. okres Kadaň, úplně podemleta spojovací cesta mezi Hlubokou a Oleškou, a tím doprava úplně přerušena.

Vzhledem k tomu, že Hluboká jest malá, chudá obec v doupovském pohoří, která z vlastních prostředků nemůže znovu zříditi tuto cestu, poněvadž následkem válečných půjček jest velmi silně zadlužena, navrhují podepsaní:

1.) v ohledu formálním přikázání tohoto návrhu národohospodářskému výboru,

2.) v ohledu meritorním žádají podepsaní ministerstvo veřejných prací, aby prostřednictvím okresní správy politické v Kadani nařídilo správě stavebního okresu v Žatci, by vyšetřila způsobené škody a předložila rozpočet pro znovuzřízení této veřejné cesty ministerstvu veřejných prací a zemskému správnímu výboru, poněvadž většina pozemků nad touto cestou jest nepřístupna a nebylo by je tudíž také lze obdělati, kdyby se s opravou nezačalo co nejrychleji.

3.) Podepsaní prosí naléhavě, aby ministerstvo veřejných prací přislíbilo z nouzového fondu 75%ní příspěvek, poněvadž toto poškození veřejného statku způsobeno bylo živelní pohromou (povodní).

V Praze dne 17. března 1926.

Zuleger, Spies,
Luksch, Lippert, Prause, dr.Ledebur-Wicheln, Kahler, dr. Grosschmid, Tschapek,
Křepek, A. Scholz, Hütter.

 

Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1926.

I. volební období.

1. zasedání.

Tisk 61.

Původní znění.

Antrag

der Senatoren Zuleger, Spies und Genossen

auf Gewährung einer staatlichen Unterstützung zur Wiederherstellung der durch Hochwasser zerstörten Kommunikation in der Gemeinde Tiefenbach, Bez. Duppau.

Am 13. März ist infolge einer Überschwemmung im Aubachtale der Gemeinde Tiefenbach, Ger. Bez. Duppau, pol. Bez. Kaaden, der öffentliche Verbindungsweg zwischen Tiefenbach und Olleschau voll-ständig unterwaschen und damit der Verkehr unterbrochen.

Mit Rücksicht darauf, daß Tiefenbach eine kleine, arme Gemeinde im Duppauer Gebirge ist, welche aus eigenen Mitteln die Wiederherstellung ihres Verkehrsweges nicht in der Lage ist, weil sie infolge der Kriegsanleihe sehr stark verchuldet ist, stellen die Gefertigten folgenden Antrag:

1. In formeller Beziehung die Zuweisung dieses Antrages an den volkswirtschaftlichen Ausschuß,

2. in meritorischer Beziehung stellen die Gefertigten an das Ministerium für öffentliche Arbeiten die Bitte, durch die polit. Bezirksverwaltung in Kaaden der Bezirksbauleitung in Saaz den Auftrag zu erteilen, ehestens diese Schadenerhebung zu konstatieren und einen Kostenvoranschlag für die Wiederherstellung dieser öffentlichen Wegstocke dem Arbeitsministerium und dem Landesverwaltungsausschuß vorzulegen, weil ein Großteil der Grundstucke oberhalb dieses Weges unzugänglich ist, daher auch nicht angebaut werden könnte, wenn die Wiederherstellung nicht schleunigst in Angriff genommen werden sollte.

3. Die Gefertigten stellen die dringende Bitte, aus dem Notstandsfond eine 75%ige Beitragsleistung vom Arbeitsministerium in Aussicht zu stellen, weil diese Beschädigung öffentlichen Gutes durch ein Elementarereignis (Hochwasser) hervorgerufen worden ist.

Prag, den 17. März 1926.

Zuleger, Spies,
Lukach, Lippert, Prause, Dr. Ledebur-Wicheln, Kahler, Dr. Grosschmid, Tschapek,
Křepek, A. Scholz, Butter.