Schůze zahájena v 19 hodin 12 minut.

Přítomni:

Předseda: dr Soukup.

Místopředsedové: Donát, dr Heller, Trčka, Votruba.

Zapisovatelé: dr Karas, Pichl.

123 senátoři podle presenční listiny.

Místopředseda Donát (zvoní): Zahajuji schůzi.

Zástupci vlády: předseda vlády Udržal; ministři: Bechyně, dr Beneš, Bradáč, dr Czech, dr Dérer, inž. Dostálek, dr Franke, dr Meissner, Mlčoch, dr Šrámek, dr Trapl, dr Viškovský.

Z kanceláře senátní: tajemník senátu dr Šafařovič, jeho zástupce dr Trmal.

Z předsednictva přikázáno:

Výborům zahraničnímu a národohospodářskému:

Tajemník senátu dr Šafařovič (čte):

Tisk 574. Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení dohoda o prodloužení dodatkové úmluvy k obchodní dohodě mezi republikou Československou a republikou Rakouskou ze dne 21. července 1927, sjednaná dne 11. července 1931 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 14. července 1961, č. 112 Sb. z. a n.

Tisk 575. Vládní návrh, kterým se předkládá národnímu shromáždění ke schválení dohoda o dalším prodloužení dodatkové úmluvy ze dne 21. července 1927 k obchodní dohodě mezi republikou Československou a republikou Rakouskou sjednaná dne 17. července 1951 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 20. července 1931, č. 119 Sb. z. a n.

Tisk 576. Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení dodatková úmluva k obchodní dohodě mezi republikou Československou a republikou Rakouskou ze dne 4. května 1921, sjednaná dne 22. července 1931 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 27. července 1931, čís. 126, Sb. z. a n.

Tisk 588. Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění ku projednání a udělení souhlasu dodatkový protokol ze dne 3. září 1931 k obchodní smlouvě, uzavřené dne 16. února 1927 mezi republikou Československou a Švýcarskem, uvedený v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 24. září 1931, č. 119 Sb. z. a n.

Tisk 589. Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění k udělení souhlasu dodatkový protokol ze dne 23. září 1931 k obchodní úmluvě, sjednané mezi republikou Československou a Francií dne 2. července 1928, uvedený v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 25. září 1931, čís. 148 Sb. z. a n.

Výboru rozpočtovému:

Tisk 581. Státní závěrečný účet republiky Československé za rok 1930 spolu s účty státního melioračního fondu, státního bytového fondu a dávky z majetku.

Místopředseda Donát (zvoní): Navrhuji, aby se příští schůze konala v úterý dne 20. října 1931 o 161/2 hodině s tímto

pořadem jednání:

1. Druhé čtení zprávy I. výboru ústavně-právního, II. výboru rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 493), kterým se mění zákon ze dne 3. července 1923, č. 143 Sb. z. a n., o finančních a právních výhodách na podporu soustavné elektrisace, ve znění zákona ze dne 16. prosince 1926, č. 238 Sb. z. a n., a kterým se poskytují další právní výhody na podporu soustavné elektrisace. Tisk 568.

2. Druhé čtení zprávy rozpočtového výboru o vládním návrhu zákona (tisk 564) o zcizení některých státních nemovitostí v Praze VII. Tisk 584.

3. Rozprava o prohlášení pana předsedy vlády.

Jsou námitky? (Nebyly.) Nejsou.

Končím schůzi.

Schůze skončena v 19 hod. 15 min.