Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1931.

III. volební období.

5. zasedání.

Těsnopisecká správa

o 117. schůzi senátu Národního shromáždění republiky Československé

v Praze v úterý dne 10. listopadu 1931.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Dovolené.

Tiskem rozdáno.

Jednací zápis schválen.

Z předsednictva přikázáno.

Pořad jednání:

1. Zpráva I. výboru zahraničního, II. výboru národohospodářského o vládním návrhu (tisk 574), kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení dohoda o prodloužení dodatkové úmluvy k obchodní dohodě mezi republikou Československou a republikou Rakouskou ze dne 21. července 1927, sjednaná dne ll. července 1931 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 14. července 1931, č. 112 Sb. 'z, a n., (tisk 611).

2. Zpráva I. výboru zahraničního, II. výboru národohospodářského o vládním návrhu (tisk 575), kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení dohoda o dalším prodloužení dodatkové úmluvy ze dne 21. července 1927 k obchodní dohodě mezi republikou Československou a republikou Rakouskou, sjednaná dne 17. července 1931 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 20. července 1931, č. 117 S b. z. a n., (tisk 612).

3. Zpráva I. výboru zahraničního, II. výboru národohospodářského

o vládním návrhu (tisk 576), kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení dodatková úmluva k obchodní dohodě mezi republikou Československou a republikou Rakouskou ze dne 4. května 1921, sjednaná dne 22. července 1931 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 27. července 1931, čís. 126 Sb. z. a n., (tisk 613).

Návrh na společné projednávání a jedinou rozpravu přijat.

Řeč zpravodaje výboru zahraničního sen. dr Rozkošného.

Řeč zpravodaje výboru národohospodářského sen. Danko.

Stanovení lhůty řečnické.

Řeč sen. Hakena.

Řeč sen. Pilze.

Schvalovací usnesení č. t. 611 přijato ve čtení prvém.

Schvalovací usnesení č. t. 612 přijato ve čtení prvém.

Schvalovací usnesení č. t. 613 přijato ve čteni prvém.

4. Druhé čtení zprávy I. výboru branného, II. výboru ústavněprávního k vládnímu návrhu zákona (tisk 458) o překládání vojenských soudců, kteří dosáhlí určitého věku nebo nejsou schopni plniti úřední a služební povinnosti, do výslužby a o zprošťování jich od vykonávání služby pro trestní řízení (tisk 607).

Osnova zákona přijata ve čtení druhém.

5. Zpráva výboru imunitního o žádosti okresního soudu v Košicích ze dne 8. srpna 1931, č. j. T IX 197/31-18, za souhlas k stíhání sen. Nentvicha pro přečin pomluvy podle l a 6 zák. čl. XLI/1914 (č. 4661/31 předs.) - (tisk 608).

Řeč zpravodaje sen. inž. Havlína.

Návrh výboru imunitního schválen.

Jednání přerušeno.

Sdělení předsednictva:

Dovolená.

Změna ve výboru.

Stanoven pořad jednání příští schůze.

Příloha.