Vážení, co to znamená? >Latorica< dala za 700.000 měřic 35 mil. Kč, ale za 90.000 měřic dostane 64,500.000 Kč, čili zaplatí plnou kupní cenu a zbude jí 24,500.000 Kč a bude míti zadarmo 600.000 měřic půdy, továrny, pily, lihovary, pivovary a všechno ostatní. Není to vyložené pirátství?

Pánové, měl jsem na Podkarpatské Rusi aspoň 60 sobrání v době voleb i mimo volby. Předloni jsem tam projel se soudruhu Štychovou a Mondokem 75 obcí. Ani bramborů tam lidé nemají, tím méně chleba. Chleba pečou z ovesného šrotu, který míchají s vařenými brambory. Když je 2 dni starý, nelze jej ukrojiti nožem, je potřebí na to vzíti malou sekerku. Nemohl jsem se jinak k presidentovi státu dostati, musil jsem jej přepadnouti ve Zlíně proti vašemu usnesení a formalitám a ukázal jsem mu ten chleba. Věnoval mu velkou pozornost, ale od té doby, přesto, že jsem apeloval, aby se něco aspoň stalo ve prospěch těch statisíců. kteří umírají hladem bez brambor a chleba, nestalo nic, (Sen. Stejskalová: Posílají tam četníky!), ano, právě v několika dnech po té době -bylo to někdy v květnu 1928 - byly ty ohromné objekty Schönborn-Buchheima prodány >Latorici<.

A tak jako si počínají francouzští piráti v Československu a na Podkarpatské Rusi, ještě hůře si počínají všude jinde. Vezměte si poslední historii domorodých obyvatel v Indočíně, Maroku a všude tam, kde zájmy válečných zbohatlíků a poválečných zlodějů francouzských hájí francouzský voják. Desetitisíce obyvatel Indočíny byly povražděny proto, že nechtěly pozvolna se dát vyvražďovat tím pracovním systémem. Tisíce Marokánů bylo povražděno proto, že v zájmu francouzského Schneidera a podobných bylo, aby se zmocnili těch nerostů v Maroku, kterých bylo potřebí k výrobě průmyslové. Vážení, francouzští kapitalističtí piráti jsou schopni ještě horších věcí. Zrovna tak, jak podle cestovatele Musila angličtí vrahové vyprovokovali v Chartumu v Sudanu vyvraždění svého konsulátu, aby tam mohli zakročiti, tak píše český cestovatel Musil, a použitím strojních pušek zvítězili proti 20násobné přesile sudanského vojska, zrovna tak dnes francouzští piráti, kteří kořistí na všech koncích světa, v zájmu svých kapitalistů snaží se rozpoutat ten nejhorší zločin, novou světovou válku proti SSSR.

Co to znamená, když včera napíše list ministerského předseda Udržala, že v kompetentních kruzích japonských jsou přesvědčeni že Japonsko má plnou sankci Francie? Včerejší odpolední >Večer< píše napřed před těmito řádky:

Japonsko zadržeti v jeho akci je nemožné, to půjde do konce. Na Svaz Národů, na který Československo doplácí těžké miliony, dívají se prý podle >Večera<, listu ministerského předsedy tohoto státu, Japonci jako na loutkové divadlo. Jako na pimprlata se dívají na členy vazu Národů.

Vážení, v době, kdy není peněz pro nezaměstnané, v době, kdy krachují malozemědělci - 80 o malozemědělce je před vyprodáním exekučním - v době, kdy krachují maloživnostníci, vyhazují se těžké miliony korun na pimprlové divadlo. A na konec, jak jsem řekli píše list min. předsedy, že v kompetentních kruzích japonských jsou přesvědčeni, že Japonsko má plnou sankci Francie, té Francie, která je dnes největším vykořisťovatelem na kontinentě, Francie, která měla také účast na tom, že byla nalomena litera, Francie, která stahuje zlato Spojených států amerických a ukládá je do svých sklepních tresorů, Francie, která půjčovala miliardy krvavému carovi ruskému na vraždění nejpoctivějších ruských synů, Francie, které udělali bolševici čáru přes rozpočet, poněvadž řekli: Běžte za carem, neptali jste se ruského národa, zdali caru smíte miliardy půjčiti, ať vám je car zaplatí. A dnes, aby francouzští kapitalističtí piráti, jinak se to nedá nazvati, přišli někde ke svému, jsou odhodláni rozbouřiti a rozběsniti válečnou furii a Japonsko k tomu dává první příležitost. Japonsko, které jde pod heslem, že je přelidněno a že potřebuje nových území pro své občanstvo, ale které již má sankci Francie, aby šlo nejen do Manžurska a Mongolska, nýbrž aby napadlo SSSR, jedinou vlast proletariátu na celém světě, aby ji napadlo zezadu. Zpředu napadnouti, to uznávají zatím francouzští piráti za netaktické, jíti od hranic Rumunska, resp. od hranic Polska, a proto myslí, že to půjde lépe od východu. A aby způsobili chaos. mezi proletariátem SSSR., organisují tajné zločinné bandy k vyvraždění vedoucích činitelů v Sovětském svazu.

Již jsme o těchto věcech psali v našich časopisech. Slíbili jsme, že podrobnosti budou uvedenu v příštích dnech. Podám několik ukázek z těchto podrobností:

V poslední době plánuje >vševojenský svaz< ruských bělogvardějců s pověstným carským generálem Millerem v čele opět teroristické atentáty na známé komunisty, aby tah od finančních magnátů všech zemí dostal větší peněžní prostředky na organisování provokací proti SSSR.

Tato otázka bula generálem Šatolovem a Turkulem projednána se zástupci II. oddělení francouzského generálního štábu. Bylo mezi nimi ujednáno, že budou povoleny politické atentáty proti komunistům SSSR, především v zemích, které nepatří do oblasti přímého vliv u Francie - Německo, Italie, Turecko a atd. - aby tak odpovědnost mohla býti svalována na druhé. Avšak oddělení francouzského generál štábu nevyslovilo ani námitek proti tomu, aby bojovná vedení uvedeného bělogvardějského svazu měla svá sídla také v takových zemích, které jsou pod vlivem Francie, a především v Československu, Polsku a Rumunsku. V Československu byl vůdcem teroristů jmenován generál major Grozdovské divise Vladimír Gregorjevič Horševský, který bydlí v Praze. Tento bývalý praporčík, který se za imperialistického světového vraždění vyšvihl až na generál-majora, je považován za nejnemilosrdnějšího nepřítele proletariátu. Vyhledává mladé, nezaměstnané lidi mezi mladšími důstojníky bývalé bílé armády a organisuje je ve speciálních kursech, ve kterých studují konspiraci, jsou cvičeni ve vrhání bomb a vůbec ve speciálních vědomostech k provádění atentátů. Teroristé jsou vybavováni bombami, které Horševskv dává vyráběti v různých pražských závodech a dílnách a které mají značku indikátorů pro automobily. Každý takový granát je plněn 600 gramy gabrovidu a amonalu, který je importován do Prahy z Bulharska a stojí 300-400 Kč. Po určitou dobu byl gabrovid a amonal uložen v bytě Alexeje Nikolajeviče Kopylova, Radešovice u Prahy čp. 117. Revolvery jsou opatřovány v Sofii a převáženy do Prahy. Z konspirativních dodavatelů zbraní je polský státní příslušník Juriljvovič Heine, který bydlí ve Varšavě.

Spojení mezi teroristy a generálem Horševským udržuje se několika konspirativními adresami, z nichž prozatím uvádím tyto: Kapitán A. K. Friedmann v Roztokách u Prahy čp. 22 a ing praporčík Bendulski, Praha, Libušina ul. 28 - Akropolis - za šifru mezi teroristy sloužila báseň zemřelého ruského básníka Blocka: >Portrait<. Ke konspirativním účelům použil gen. Horševský několikráte automobilu jistého vojenského ataché pražského diplomatického sboru. (Slyšte!)

Hlavní úsilí Horševského organisace soustřeďuje se na zavraždění vůdců komunistické strany Sovětského svazu, v prvé řadě Stalina. Horševský organisoval osobně teroristický čin proti Stalinovi a cvičil k tomuto účelu nezaměstnané bělogvardějce. Někteří tito vrahové z povolání byli s falešnými sovětskými pasy vysílání do SSSR. Pak Horševský spolu s bělogvardějským hejtmanem Seitzevem z Paříže před nějakou dobou poslal setníka P. T. Trofimova do Moskvy, odkud se tento dosud ještě nevrátil. Téměř současně s Trofimovem byl vyslán jistý Utthof. Bělogvardějské banky v Československu v Jugoslavii, Polsku atd. dostávají směrnice a peníze od pařížského centra.

Již z těchto našich údajů je vidět, že jde o dlouho organisované hnutí bělogvardějských teroristů, podporované směrodatnými kruhu.

S tohoto místa ptáme se proto vlály v Československu:

1. Jak odůvodňuje skutečnost, že bělogvardějští teroristé mohou své vražedné plány na území Československé republiky připravovat za pomoci české buržoasie a že úřady se k nim zachovávají tak blahovolně? Je ochotna tyto bandy okamžitě rozpustit, jejich členy dát okamžitě zatknout a dát proti nim zahájit trestní řízení? Je vláda a obzvláště ministerstvo zahraničních věcí ochotno zastavit bezodkladně všecky přímé i nepřímé milionové podpory ruských a ukrajinských uprchlíků? Uvědomuje si vláda jaké rozhořčení vládne mezi pracujícím lidem žijícím v bídě a nouzi, zatím co jsou z peněz československých poplatníků štědře podporování ruští kontrarevolucionáři a mezi nimi přímo vrahové?

Taková je situace dneška. A běžte do čítárny si přečíst >Právo lidu< jak jeho úvodník, tak také jeho zprávy v různých zprávách, jak kašulíruje své dělnické čtenáře, že neexistuje válečné nebezpečí, že se musí bezpodmínečně odzbrojit, ale na druhé straně >Večera< píše, že Japonci mají sankci Francie k přepadení Číny a k překročení hranic sovětské unie. A >Právo lidu< k utišení svých dělnických čtenářů v případě válečném, kdy budou oblečeni do vojenského stejnokroje, aby šli vražditi proletáře, kteří překáží lupičství kapitalistických bank na celém světě, pro tyto >Právo lidu< píše ukolébavky. Není v československém slovníku slov odsouzení pro takové lotry, kteří inspirují válečné vraždění.

Vy děláte smlouvu s francouzskou buržoasií, my organisujeme jednotu s francouzským proletariátem, aby takovíto zločinci, kteří chtějí hnát na jatka stamiliony proletáře všech států světa, takovéto francouzské piráty Schneideri, Louchera, Tardieu, kteří jsou v každé zlodějně namočeni, která byla ve Francii, aby francouzský proletariát tyto lupiče, tyto piráty zahnal podle vzoru svých předchůdců v r. 1.789 pod guillotinu a tím ke všem čertům. (Výborně! - Potlesk komunistických senátorů.)

Místopředseda Donát (zvoní): Debata je skončena.

Táži se pánů zpravodajů, mají-li nějaký doslov.

Zpravodaj sen. dr Fáček: Nemám.

Zpravodaj sen. Stržil: Rovněž ne.

Místopředseda Donát: Prosím pány, aby zaujali místa. (Děje se.)

Kdo souhlasí se schvalovacím usnesením tak, jak je vyznačeno ve zprávě výborové, tisk 615, ve čtení prvém, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Uvedené schvalovací usnesení přijímá se podle zprávy výborové, tisk 615, ve čtení prvém.

Dále je na programu:

3. Druhé čtení zprávy I. výboru zahraničního, II. výboru národohospodářského o vládním návrhu (tisk 574), kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení dohoda o prodloužení dodatkové úmluvy k obchodní dohodě mezi republikou Československou a. republikou Rakouskou ze dne 21. července 1927, sjednaná dne 11, července 1931 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 14. července 1931, č. 112 Sb. z. a n. Tisk 611.

Táži se pánů zpravodajů sen. dr Rozkošného a sen. Danko, zda navrhují nějaké tiskové opravy.

Zpravodaj sen. dr Rozkošný: Nikoliv!

Zpravodaj sen. Danko: Taktiež ne.

Místopředseda Donát: Není tomu tak. Kdo souhlasí se schvalovacím usnesením ve čtení druhém tak, jak bylo přijato ve čtení prvém, podle zprávy výborové, tisk 611, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Schvalovací usnesení přijímá se podle zprávy výborové, tisk 611, také ve čtení druhém.

4. Druhé čtení zprávy I. výboru zahraničního, II. výboru národohospodářského o vládním návrhu (tisk 575), kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení dohoda o dalším pra.dloužení dodatkové úmluvy ze dne 21, července 1927 k obchodní dohodě mezi republikou Československou a republikou Rakouskou, sjednaná dne 17. července 1931 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 20. července 1931, č. 117 Sb. z. a n. Tisk 612.

Táži se pánů zpravodajů sen. dr Rozkošného a sen. Danko, zda mají nějakou tiskovou opravu.

Zpravodaj sena dr Rozkošný: Nikoli!

Zpravodaj sen. Danko: Nemám žiadných oprav.

Místopředseda Donát: Není tomu tak. Kdo souhlasí se schvalovacím usnesením ve čtení druhém tak, jak bylo přijato ve čtení prvém, podle zprávy výborové, tisk 612, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Schvalovací usnesení přijímá se podle zprávy výborové, tisk 612, také ve čtení druhém.

5. Druhé čtení zprávy I. výboru zahraničního, II. výboru národohospodářského o vládním návrhu (tisk 576), kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení dodatková úmluv a k obchodní dohodě mezi republikou Československou a republikou Rakouskou ze dne 4. května 1921, sjednaná dne 22. července 1931 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 2'. července 1931, čís. 126 Sb. z. a n. Tisk 613.

Mají páni zpravodajové sen. dr Rozkošný a sen. Danko nějakou tiskovou opravu?

Zpravodaj sen. dr Rozkošný: Nikoliv!

Zpravodaj sen. Danko: Nikoliv!

Místopředseda Donát: Není tomu tak. Kdo souhlasí se schvalovacím usnesením tak, jak bylo přijato ve čtení prvém, podle zprávy výborové, tisk 613, také ve čtení druhém, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Uvedené schvalovací usnesení přijímá se v naznačeném znění také ve čtení druhém.

6. Zpráva imunitného výboru o žiadosti vrch. štátneho zastupiteľstva v Bratislave so žiadosťou krajského súdu v Bratislave zo dňa 29. januára 1931, Nt XVII 58/30-9, za súhlas k stíhaniu sen. Mezöho a Fidlíka pra prečiny výzvy k trestným činom podľa §u 15, č. 2, prečiny rušenu obecného mieru podľa §u 14, č. 5 a č. 1, prečiny šírenia nepravdivých zpráv podľa §u 18, č. 1 a 2, prečiny podľa §u 17, č. 1 zák. na ochranu republiky a prečin podľa §u 24, č. 3 tisk. zákona (č. 3348/31 preds.). Tisk 624.

Zpravodajem je pan sen. Pocisk. Prosím, aby se ujal slova.

Zpravodaj sen. Pocisk: Slavný senát! Zpráva imunitného výboru o žiadosti vrch. štátneho zastupitelstva v Bratislava so žiadosťou krajského súdu v Bratislave zo dňa 29. januára 1931, Nt XVII 58/30-9, za súhlas k stíhaniu sen. Mezö-ho a Fidlíka pre prečiny výzvy k trestným činom podľa §u 15, č. 2, prečiny rušenia obecného mieru podľa §u 14, č. 5 a č. 1, prečiny šírenia nepravdivých zpráv podľa §u 18, č. 1 a 2, prečiny podľa §u 1. č. 1 zák. na ochranu republiky a prečin podľa §u 24, č. 3, tisk. zákona - č. 3348/31 preds. -.

Skutkový stav.

Dňa 14. alebo 1. júla 1930 priviezli senátori Mezö a Fidlík do Dunaskej Stredy dva balíky tlačív a letákov, ktoré maly tieto nadpisy:

a) >Instrukce pro tvoření a výstavbu Proletářské Obrany< - Instruktion zur Schaffung und zum Aufbau des proletarischen Selbstschutzes -; b) >korespondencia č. 5< ohľadne článkov s nadpisom: >Stupňujte mobilisaci mas<, >Úkoly dělnických dopisovatelů.<. >V každém závodě závodní časopis< a >O čem mají psáti dělničtí dopisovatelé<: c) leták s nadpisom: >Munkanélküliek< - nezamestnaní -; d) leták s nadpisom: >Arbeitslose Arbeiter<; e) leták s nadpisom: >Földmüvesek< - poľnohospodári -; f) leták s nadpisom: >Proletarische Mütter<; g) leták s nadpisom: >Proletářské matky<; h) leták s nadpisom: >Arbeiterfrauen<; ch) leták s nadpisom: >Proletár fiatalság< - proletárska mládež -; i) leták s nadpisom: >Arbeiter<; j) leták s nadpisom: >Demonstráljatok augustus 1.én< - demonstrujte v den 1. augusta -.

Na základe udania zemského četníckeho veliteľstva v Bratislave podalo vrchné štátne zastupiteľstvo v Bratislave krajskému súdu v Bratislave návrh, aby podľa § 24 ústavnej listiny a podľa § 40 tr. por. podal vyšetrujúci sudca žiadosť na predsedníctvo senátu Národneho shromaždenia za zrušenie imunitného práva sen. Mezö-a a sen. Fidlíka pre tieto trestné činy:

1. Pre prečin výzvy k trestnym činom podľa §u 15. čís. 2 zák. na ochranu republiky - §u 17, čís. 1 zák. na ochranu republiky a ku zločinu podľa §u 4/I, §u 6/I zák. článku XL/1914 -.

2. Pre prečiny výzvy k trestným činom podľa §u 15 čís. 2 zák. na ochr. republiky - §u 24, č. 3, 4 tlač. zák. -.

3. Prečin rušenia obecného mieru podľa §u 14, čís. 3 zák. na ochr. republiky prečin výzvy k trestným činom podľa §u 15, čís. 2 zák. na ochr. republiky - §u 3, čís. 2 zák. na ochr. rep. - a prečin šírenia nepravdivých zpráv podľa §u 18, 1,? cit. zákona.

4. Šesťnásobný prečin rušenu obecného mieru podľa §u 14, čís. 5 zák. na ochr. rep. a šírenia nepravdivých zpráv podľa §u 18, čís. 1 a 2 cit. zák.

5. Pre prečin rušenia obecného mieru podľa §u 14, čís. 1 zák. na ochr. rep. a prečin šírenia nepravdivých zpráv podľa §u 18, čís. 1 a 2 zák. na ochr. rep.

6. Pre prečin rušenia obecného mieru podľa §u 14, čís. 1 a 5 zák. na ochr. rep. a prečin šírenia nepravdivých zpráv podľa §u 18, čís. 1 a 2 cit. zák.

7. Pre prečin rušenia obecného mieru podľa §u 14, čís. 1 zák. na ochr. rep.

8. Prečin podľa §u 24, čís. 3 tlač. zák. - zák. čl. XlV z r. 1914 -.

9. Pre prečin združenia štátu nepriateľského podľa §u 17, čís. 1 zák. na ochr. rep.

Ohľadne rozširovania horeuvedených tlačív a letákov poukazu je štátne zastupitelstvo na to, že ide o dokonané trestné činy, lebo menovaní senátori tlačivá a letáky doniesli do Dunajskej Stredy a uložili ich u Jána Biró. Tam dostal tlačivá k nahliadnutiu Julius Fikécz, ktorý ich aj prečítal. Na koniec dodáva ešte, že všetky horeuvedené tlačivá a letáky boly zabavené štátnym zastupiteľstvom v Bratislave. (Místopředseda Trčka převzal předsednictví.)

Imunitný výbor navrhuje, aby senát nevyhověl žiadosti krajského súdu v Bratislave zo dňa 29. januára 1931, Nt 58/30-9, a nedal súhlas k trestnému stíhaniu sen. Mezö-ho a sen. Fidlíka podľa §u 24 ústavnej listiny a podľa §u 40 tr. por.

Dôvody. V zabavených tlačivách sú obsažené instrukcie pre tvorenie a výstavbu proletárskej obrany a robí sa tu výzva, že pri demonštráciach a prejavoch má byť robotníctvo udržiavané pohromade a zabraňovať roztrieštenie demonštrujúcich pri srážkach s policiou a tam, kde je to účelné a nútne, organizovať a viesť masový odpor. Toto môže byť považované za interní instrukciu jednotlivých organizácií komunistickej strany, ktorá nebola daná k tomu účelu, aby bola rozširovaná medzi široké masy ľudu, čo sa ani nestalo. V instrukciách uvedený tak zvaný masový odpor nemusí byť aktívny a nesmeruje k tomu, aby vyvinul napadnutie ozbrojenej štátnej moci, čo vysvitá už aj z toho, že posledná veta tejto výzvy upozorňuje na to, aby vystupovanie demonštrujúcich bolo také, aby mohli v páde nútnosti sa vyhibať srážkam atď. Z toho je videť, že obsah zabavených letákov nie je do tej miery závadný, aby z neho vznikalo priame nebezpečenstvo pre verejný poriadok a verejnú bezpečnosť a preto navrhuje imunitný výbor, aby senát nevyhovel žiadosti krajského súdu v Bratislave a nedal súhlas k trestnému stíhaniu sen. Mezö-ho a Fidlíka.

Místopředsedy Trčka (zvoní): Budeme hlasovati.

Kdo souhlasí s -návrhem imunitního výboru, aby senát nevyhověl a nedal souhlas k trestnímu stíhání sen. Mezöho a Fidlíka, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Návrh imunitního výboru se schvaluje.

Tím je pořad schůze vyřízen.

Navrhuji, aby se příští schůze konala ve čtvrtek dne 12. listopadu 1931 o 10. hodině s tímto

pořadem jednání:

1. Zpráva I. výboru sociálně-politického, II. výboru rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 618), kterým se doplňují zákony týkající se bytové péče. Tisk 627.

2 Zpráva I. výboru národohospodářského, II. výboru rozpočtového o vládním návrhu.zákona (tisk 619), jímž se mění zákon o státní pomoci při živelních pohromách v roce 1931. Tisk 628.

3. Návrh, aby podle §u 55 jedn. řádu řízením zkráceným projednány byly osnovy zákonů:

a) kterým se doplňují zákony týkající se bytové péče, tisk 627;

b) jímž se mění zákon o státní pomoci při živelních pohromách v roce 1931, tisk 628.

4. Druhé čtení zprávy I. výboru zahraničního, II. výboru národohospodářského k vládnímu návrhu (tisk 588), kterým se,předkládá Národnímu shromáždění k udělení souhlasu dodatkový protokol ze dne 3. září 1931 k obchodní smlouvě uzavřené dne 16. února 1927 mezi republikou Československou a Švýcarskem, uvedený v prozatímní platnost vládní vy hláškou ze dne 24. září 1931, č. 149 Sb. z. a n. Tisk 614.

5. Druhé čtení zprávy I. výboru zahraničního, II. národohospodářského o vládním návrhu (tisk 589), kterým se předkládá Národnímu shromáždění k udělení souhlasu dodatkový protokol ze dne 23. září 1931 k obchodní úmluvě sjednané mezi republikou Československou a Francií dne 2. července 1928, uvedený v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 25. září 1931, č. 148 Sb. z. a n. Tisk 615.

6. Návrh, aby byla prodloužena lhůta daná §em 43 list. list..ku projednání usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona o četnickém kázeňském a kárném právu, odnětí četnické hodnosti, přeložení do výslužby v řízení správním a o umísťování superarbitrovaných četnických gážistů mimo služební třídy. Tisk 3.

Jsou proti mému návrhu nějaké námitky? (Nebyly.) Námitek není.

Končím schůzi.

Schůze skončena ve 12 hod. 30 min.