Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1931.

III. volební období.

5. zasedání.

Těsnopisecká zpráva

o 118. schůzi senátu Národního shromáždění republiky Československé

v Praze ve středu dne 11. listopadu 1931.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Dovolené.

Tiskem rozdáno.

Z předsednictva přikázáno.

Pořad jednání:

1. Zpráva 1. výboru zahraničního, II. výboru národohospodářského k vládnímu návrhu (tisk 588), kterým se předkládá Národnímu shromáždění k udělení souhlasu dodatkový protokol ze dne 3. září 1931 k obchodní smlouvě uzavřené dne 16. února 1927 mezi republikou Československou a Švýcarskem, uvedený v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 24. září 1931, č. 149 Sb. z. a n., (tisk 614).

Řeč zpravodaje výboru zahraničního sen. Fr. Nováka (lid.)

Řeč zpravodaje výboru národohospodářského sen. Petříka.

Schvalovací usnesení přijato ve čtení prvém.

2. Zpráva I. výboru zahraničního, II. výboru národohospodářského o vládním návrhu (tisk 589), kterým se předkládá Národnímu shromáždění k udělení souhlasu dodatkový protokol ze dne 23. září 1931 k obchodní úmluvě sjednané mezi republikou Československou a Francií dne 2. července 1928 uvedený v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 25. září 1931, č. 148 Sb. z. a n., (tisk 615).

Řeč zpravodaje výboru zahraničního sen. dr Fáčka.

Řeč zpravodaje výboru národohospodářského sen. Stržila.

Řeč sen. Mikulíčka.

Schvalovací usnesení přijato ve čtení prvém.

3. Druhé čtení zprávy I. výboru zahraničního, II. výboru národohospodářského o vládním návrhu (tisk 574), kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení dohoda o prodloužení dodatkové úmluvy k obchodní dohodě mezi republikou Československou a republikou Rakouskou ze dne 21. července 1927, sjednaná dne 11. července 1931 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 14. července 1931, č. 112 Sb. z. a n., (tisk 611).

Schvalovací usnesení přijato ve čtení druhém.

4. Druhé čtení zprávy I. výboru zahraničního, II. výboru národohospodářského o vládním návrhu (tisk 575), kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení dohoda o dalším prodloužení dodatkové úmluvy ze dne 21. července 1927 k obchodní dohodě mezi republikou Československou a republikou Rakouskou, sjednaná dne 17. července 1931 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 20. července 1931, č. 117 Sb. z. a n., (tisk 612).

Schvalovací usnesení přijato ve čtení druhém.

5. Druhé čtení zprávy I. výboru zahraničního, II. výboru národohospodářského vládním návrhu (tisk 576), kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení dodatková úmluva k obchodní dohodě mezi republikou Československou a republikou Rakouskou ze dne 4. května 1921, sjednaná dne 22. července 1931 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 27. července 1931, čís. 126, Sb. z. a n., (tisk 613).

Schvalovací usnesení přijato ve čtení druhém.

6. Zpráva imunitného výboru o žiadosti vrch. státneho zastupiteľstva v Bratislave so žiadosťou krajského súdu v Bratislave zo dňa 29. januára 1931, Nt XVII 58/30-9, za súhlas k stíhaniu sen. Mezöho a Fidlíka pro prečiny výzvy k trestným činom podľa §u 15, č. 2, prečiny rušenia obecného mieru podľa §u 14, č. 5 a č. 1, prečiny šírenia nepravdivých zpráv podľa §u 18, č. 1 a 2, prečiny podľa §u 17, č. 1 zákona na ochranu republiky a prečin podľa §u 24, č. 3 tisk. zákona (č. 3348/31 preds.) - (tisk 624).

Řeč zpravodaje sen. Pociska.

Návrh výboru imunitního schválen.

Pořad schůze vyřízen.

Sdělení předsednictva:

Stanoven pořad jednání příští schůze.