Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1931.

III. volební období.

5. zasedání.

Těsnopisecká zpráva

o 119. schůzi senátu Národního shromáždění republiky Československé

v Praze ve čtvrtek dne 12. listopadu 1931.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Dovolené.

Tiskem rozdáno.

Jednací zápis schválen.

Pořad jednání:

1. Zpráva I. výboru sociálně-politického, II. výboru rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 618), kterým se doplňují zákony týkající se bytové péče (tisk 627).

Řeč zpravodaje výboru sociálně-politického sen. Karpiškové.

Řeč zpravodaje výboru rozpočtového sen. Modráčka.

Stanovení lhůty řečnické.

Řeč sen. Tichiho.

Řeč sen. Reyzla.

Řeč sen. Jančeka.

Řeč sen. Stöhra.

Řeč sen. Mikulíčka.

Řeč sen. Černého.

Řeč sen. Johanise.

Řeč sen. Berkovce.

Řeč sen. dr Havelky.

Jednání o prvém bodu pořadu přerušeno.

2. Zpráva I. výboru národohospodářského, II. výboru rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 619), jímž se mění zákon o státní pomoci při živelních pohromách v roce 1931 (tisk 628).

Řeč zpravodaje výboru národohospodářského sen. Sáblíka.

Řeč zpravodaje výboru rozpočtového sen. Kroihera.

Stanovení lhůty řečnické.

Řeč sen. Rovňana.

Řeč sen. Ad. Scholze.

Řeč sen. Bergmana.

Řeč sen. Böhra.

Řeč sen. Starka.

Řeč sen. Füssyho.

Řeč sen. Hakena.

Řeč sen. Petříka.

Řeč sen. Hubky.

Řeč sen. Šelmece.

Řeč sen. Mezöho.

Pozměňovací návrh sen. Mikulíčka a druhů.

Doslov zpravodaje výboru národohospodářského sen. Sáblíka. Pozměňovací návrh sen. Mikulíčka a druhů zamítnut.

Osnova zákona přijata ve čtení prvém.

3. Zpráva I. výboru sociálně-politického, II. výboru rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 618), kterým se doplňují zákony týkající se bytové péče (tisk 627).

Rozprava skončena.

Resoluční návrh sen. Donáta, Vraného, Sáblíka, dr Šrobára a druhů.

Doslov zpravodaje výboru sociálně-politického sen. Karpiškové.

Zpravodaj sen. Modráček vzdal se doslovu.

Osnova zákona přijata ve čtení prvém.

4. Návrh, aby podle §u 55 jedn. řádu řízením zkráceným projednány byly osnovy zákonů:

a) kterým se doplňují zákony týkající se bytové péče, tisk 627;

b) jímž se mění zákon o státní pomoci při živelních pohromách v roce 1931, tisk 628.

Pilnost odůvodněna.

Zkrácené řízení přiznáno.

5. Druhé čtení osnovy zákona (tisk 618), kterým se doplňují zákony týkající se bytové péče (tisk 627).

Osnova zákona přijata ve čtení druhém.

Hlasování o resolucích.

6. Druhé čtení osnovy zákona (tisk 619), jímž se mění zákon o státní pomoci při živelních pohromách v roce 1931, (tisk 628). Osnova zákona přijata ve čtení druhém.

7. Druhé čtení zprávy I. výboru zahraničního, II. výboru národohospodářského k vládnímu návrhu (tisk 588), kterým se předkládá Národnímu shromáždění k udělení souhlasu dodatkový protokol ze dne 3. září 1931 k obchodní smlouvě uzavřené dne 16. února 1927 mezi republikou Československou a Švýcarskem, uvedený v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 24. září 1931, č. 149 Sb. z. a n., (tisk 614).

Schvalovací usnesení přijato ve čteni druhém.

8. Druhé čtení zprávy I. výboru zahraničního, II. výboru národohospodářského o vládním návrhu (tisk 589), kterým se předkládá Národnímu shromáždění k udělení souhlasu dodatkový protokol ze dne 23. září 1931 k obchodní úmluvě sjednané mezi republikou Československou a Francií dne 2. července 1928, uvedený v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 25. září 1931, č. 148 Sb. z. a n., (tisk 615).

Schvalovací usnesení přijato ve čtení druhém.

9. Návrh, aby byla prodloužena lhůta daná §em 43 úst. list. ku projednání usneseni poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona o četnickém kázeňském a kárném právu, odnětí četnické hodnosti, přeložení do výslužby v řízení správním a o umísťování superarbitrovaných četnických gážistů mimo služební třídy (tisk 3).

Lhůta prodloužena o 5 měsíců.

Pořad schůze vyřízen.

Sdělení předsednictva:

Předsednictvo zmocněno svolati příští schůzi písemně nebo telegraficky a stanoviti její pořad jednání.

Příloha.