Schůze zahájena v 10 hodin 29 minut.

Přítomni:

Předseda: dr Soukup.

Místopředsedové: Donát, dr Heller, Trčka, Votruba.

Zapisovatelé: Johanis, Stržil.

97 senátorů podle presenční listiny.

Zástupci vlády ministři: dr Meissner, dr Slávik.

Z kanceláře senátní: tajemník senátu dr Šafařovič, jeho zástupce dr Trmal.

Předseda (zvoní): Zahajuji schůzi.

Oznamuji, že dal jsem dovolené: dodatečně na minulou schůzi sen. Richterovi; na dnešní schůzi sen. Havlenovi, inž. Havlínovi, dr Hrubanovi, dr Kovalikovi, dr Krčmérymu, Křížovi, Trnobranskému, dr Wittovi; na tento týden. sen. Volkovi, na týden sen. Nentvichovi a Rovňanovi.

Tiskem rozdáno:

Tajemník senátu dr Šafařovič (čte):

Poštou bylo zasláno:

Tisk 639. Zpráva ústavně-právního výboru o vládním návrhu zákona, kterým se prodlužuje účinnost a mění některá zákonná ustanovení v oboru trestního soudnictví (tisk 626).

Tisk 640. Vládní návrh zákona o uzavírání krámů dne 24. prosince každého roku (na Štědrý den) o 17. hodině.

Dnes byly tiskem rozdány:

Tisk 632. Interpelace sen. Pánka, Berkovce, Šťastného a spol. vládě o nutnosti mimořádné ochrany služebního poměru soukromých zaměstnanců.

Tisk 638. Návrh sen. Donáta, Vraného, Sáblíka, dr Šrobára a spol., kterým se ukládá vládě, aby učinila vhodná opatření ke zmírnění krise našeho dobytkářství.

Tisk 641. Usnesení poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu zákona (tisk 1465) o přechodné přirážce k dani důchodové a k dani z tantiem (tisk 1473).

Tisk 642. Usnesení poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu zákona (tisk 1466) o úsporných opatřeních platových ve veřejné správě (tisk 1474).

Těsnopisecké zprávy o 115. a 116. schůzi senátu Národního shromáždění republiky Československé ze dne 21. října a 4. listopadu 1931.

Zápis o 117. schůzi senátu Národního shromáždění republiky Československé ze dne 10. listopadu 1931.

Zápisy o 118. a 119. schůzi senátu Národního shromáždění republiky Československé vyloženy byly podle §u 72 jedn. řádu v senátní kanceláři k nahlédnutí.

Ježto nebyly v předepsané lhůtě žádným panem senátorem podány písemné námitky, pokládají se zápisy ty za správné a budou vytištěny.

Z předsednictva přikázáno:

Výboru iniciativnímu:

Tisk 638. Návrh sen. Donáta, Vraného, Sáblíka, dr Šrobára a spol., kterým se ukládá vládě, aby učinila vhodná opatření ke zmírnění krise našeho dobytkářství.

Výboru imunitnímu:

Žádost vrchního státního zastupitelství v Bratislavě s žádostí okr. soudu v Brezně n./H. za souhlas k stíhání sen. Jančeka pro přečin pomluvy podle §u 1 zák. čl. XLI/1914 (č. 5170/1931 předs.).

Žádost vrchního státního zastupitelství v Bratislavě s žádosti okr. soudu v Brezně n./Hr. z 13. listopadu 1931, Nt 111/31-2, za souhlas k stíhání sen. Jančeka pro přečin pomluvy podle §u 1 lák. čl. XLI/1914 (č. 5171/1931 předs.).

Žádost vrchního státního zastupitelství v Bratislavě s žádostí kraj. soudu v Komárně z 3. listopadu 1931, Nt 48/31-2, za souhlas k stíhaní sen. Mezö pro zločin podle §u 15, č. 3 zák. č. 50/1923 a pro přečin podle §u 24, č. 3 zák. čl. XIV/1914 (č. 5174/1931 předs.).

Žádost vrchního státního zastupitelství v Bratislavě s žádostí kraj. soudu v Nitře za souhlas k stíhání sen. Mezö pro přečin podle §u 14, č. 1 a zločin pode §u 15, č. 3 zákona na ochranu republiky (čís. 5180/1931 předs.).

Předseda (zvoní): Oznamuji, že pan sen. Schwamberger oznámil dopisem ze dne 13. listopadu 1931 předsednictvu senátu, že se vzdává mandátu člena senátu N. S.

Pan sen. Trnobranský podal dne 10. listopadu t. r. podle §u 69 jedn. řádu na mne dotaz, v němž poukazuje na to, že projev předsedy vlády, učiněný v >Prager Presse<, ve kterém vysvětloval případnou potřebu zmocňovacího zákona, obsahuje vážné obvinění členů Národního shromáždění, pokud jsou členy správních rad pojišťoven, a současně připouští pochybnost o slučitelnosti členství ve správních radách bank s členstvím parlamentu.

Pan dotazovatel se mne táže, jaká opatření hodlám učiniti (Sen. Mikulíček: Tak vám tu ubude jedna třetina senátu!) aby členové senátu nerozhodovali o zákonných osnovách s ohledem na své členství ve správních radách bank a pojišťoven, a co učiním, aby předsednictvo senátu dalo podnět k svolání inkompatibilitního výboru k rozhodnutí o slučitelnosti členství v senátu s členstvím ve správních radách pojišťoven a bank.

K dotazu tomu odpovídám:

Svolám plnou schůzi předsednictva Senátu, aby podle §u 10 zákona o inkompatibilitě ze dne 18. června 1924, č. 144 Sb. z. a n., rozhodlo, má-li býti vyvoláno zásadní usnesení inkompatibilitního výboru o otázce v dotazu naznačené.

Předsednictvo senátu rozhodne také o tom, bude-li se jeviti nutným, aby ve smyslu ustanovení cit. §u 10 zákona bylo předem vyžádáno vyjádření příslušného ministerstva nebo zájmových korporací.

Pan sen. Trnobranský učinil dne 11. listopadu t. r. podle §u 69 jedn. řádu ke mně další dotaz, v němž uvádí, že neobdržel dosud odpovědi na interpelaci, kterou dne 2 července t. r. podal na předsedu vlády, ministra financí a ministra věcí zahraničních stran náhrady škod způsobených válkou nájemcům statků, čsl. státním příslušníkům, hospodařícím před vypuknutím války v Haliči, a táže se mne, jsem-li ochoten u jmenovaných členů vlády naléhavě urgovati zodpovědění této interpelace. Na tento dotaz odpovídám:

Uvedená interpelace č. t. 538/2 byla zaslána vládě a ministerstvům financí a věcí zahraničních dne 17. července t. r. a bylo tedy podle §u 67 jedn. řádu na dotázaných do 17. září t. r. na ni odpověděti neb odpověď odepříti.

Dne 8. září a opětně dne 19. října byly vláda a příslušná ministerstva o zodpovědění interpelace upomenuty. K žádosti pana dotazovatele zařídím, aby urychlené podání odpovědi na interpelaci bylo dotázaným znovu připomenuto. (Sen. Mikulíček: To dokazuje, že vláda nedbá zákonných ustanovení, že neodpovídá na interpelace!).

Předseda (zvoní): Slovo si vyžádal pan ministr vnitra. Uděluji mu je. (Výkřiky komunistických senátorů. - Předseda zvoní.)

Ministr dr Slávik: V predvčerajšej plenárnej schôdzi poslaneckej snemovne učinil som na základe bezprostredne mne došlých zpráv prehlásenie o poľutovaniahadnom a celou ľudsky cítiacu verejnosť hlboko rozochvievajúcom stretnutí orgánov ozbrojenej moci s demonštrantami, ku ktorému došlo dňa 25. listopadu v Dolnej Lipovej. (Výkřiky komunistických senátorů.) Toto svoje prehlásenie... (Hluk a výkřiky komunistických senátorů.)

Předseda (zvoní): Prosím o klid!

Ministr dr Slávik (pokračuje):... doplňujem na základe daľších zpráv ešte týmto sdelením: (Hlas: Že se nestydíte!) Dňa 25. listopadu o 81/2 hod. dopol. zastavilo komunistické delníctvo zamestnané v kamenických závodoch a vápenkách celého okresu prácu a ubieralo sa do Frývaldova. Pri tom sa srotilo v Zighartzciach asi o 9. hod. dopol. na 300 delníkov pred obecným úradom. (Hluk a výkřiky komunistických senátorů.)

Předseda (zvoní): Prosím o klid! Zachovejte svobodu slova!

Ministr dr Slávik (pokračuje): Veliteľ sústredeného četníckeho oddielu v sile 24 mužov, nadporučík Jirkovský, vyzval dav trikráť k rozchodu a upozornil na následky neuposluchnutia a na eventuélnu nútnosť použiť zbrane četnictvom. Výzva zostala bez výsledku. (Sen. Nedvěd: Vrahu, mlč!) Dav bol ozbrojený klackami a rôznymi predmety...

Předseda (zvoní): Volám pro slovo >vrahu< Pana sen. Nedvěda k pořádku.

Ministr dr Slávik (pokračuje):... prinesenými zo závodov. Počal za kriku četníctvu vyhrožovať, hádzal mu jazdné kolá - bicykly - pred nohy, takže četníci cez ne padali. (Výkřiky sen. Mikulíčka.)

Předseda (zvoní): Prosím o klid! Pane sen. Mikulíčku budete moci mluviti.

Ministr dr Slávik (pokračuje): Z celej situácie bolo zrejmé, ze demonštranti sa chystajú vrhnúť na četníctvo. Skutočne dav počal útočiť na četníkov.... (Sen. Mikulíček: Místo chleba vraždíte! Běžte do Afriky!)

Předseda (zvoní): Volám pana sen. Mikulíčka k pořádku.

Ministr dr Slávik (pokračuje): pri čom bol štábny strážmajster Šimek zo stanice Krutvald palicou porazený a z radu demonštrantov bola vypálená streľná rana. Nadporučík Jirkovský uváživši situáciu.... (Výkřiky sen. Nedvěda, který na ministra dr Slávika hrozí pěstí.)

Předseda (zvoní): Prosím, aby sen. Nedvěd nehrozil pěstí. Volám ho k pořádku pro nemožný způsob jednání. To není parlamentární způsob jednání.

Ministr dr Slávik (pokračuje):... zakročil s použitím obuškov proti davu, ktorý sa potom rozprchol. Rozohnaní demonštranti ubierali sa potom v silných hlúčkoch cez pole a kopce prez Pomezí - železničná zastávka medzi Zigharticami a Dolnou Lipovou - smerom na Dolnú Lipovú. Nadp. Jirkovský na rýchlo objednaným autobusom odjel s 13 četníkmi, ktorí mohli byť v autobuse umiestení, do Frývaldova, aby tak zamedzil davu vtrhnúť do mesta. Dav medzi tým už bol na Pomedzí. Keď autobus s četnictvom jedúcím do Frývaldova ta prišiel, nadporučík Jirkovský vystúpil z autobusu a vyzval dav k rozchodu. Demonštranti výzvy neuposluchli a naopak podvikli útok kamením na autobus, v ktorom vytlkli okná. Nadporučík Jirkovský vzhľadom na malý počeť četníkov upustil od zákroku a odišiel s četníctvom v autobuse ďalej do Frývaldova, kam dojel o 10 hod. 30 min. Tam bolo mu četníckou stanicou zo Zighartíc telefonicky hlásené, že ďalších 8 četníkov odjazdí autobusom do Frývaldova jako posila. Aby sa zamedzilo srážkam demonstrantov s tými 8 četníkmi, ktorí by mohli veľkej presile demonštrantov podľahnúť, odišiel nadporučík Jirkovský so svojim oddielom ihneď zpäť do Dol. Lipovej, kde sa neočekávane blízko Weidlichového hostinca na križovatke silníc Hor. Lipová-Dolná Lipová pred železničným viaduktom srazil s davom, čítajúcim asi 1.000 demonštrantov. Pokračovať v ceste autobusom nebolo možné, lebo cesta bola zatarasená demonštrantami. Preto nadporučík Jirkovský so svojim oddielom vystúpil z autobusu a vyzval dav najprve kľudne.... (Hluk - Sen. Nedvěd: Máte to pěkné důstojníky!)

Předseda (zvoní): Volám sen. Nedvěda pro neparlamentární výrazy k pořádku!

Ministr dr Slávik (pokračuje): Poneváč výzva bola bezvýsledná, opakoval ju trikráť menom zákona, ale opäť bezvýsledne..(Výkřiky komunistických senátorů.) Na to dali sa demonstranti, vyzbrojení palicami, klacky, tyčami, kamením a opatrení soľou a korením do kriku. Dav vrhol sa na četnícky kordon, hádzajúc na četníkov kamením a priblížil sa tesne k nim, bil do nich (Sen. Kindl: To není pravda!) palicami, klackami a hádzal im sol a korenie do očí. (Hluk. -Výkřiky komunistických senátoru.) Dokonca bola vypálená z davu proti četníkom streľná rana. (Hluk.) Pri tomto útoku zasažené bolo 11 četníkov palicami a kamením. Nadporučík Jirkovský utržil ranu do úsť a druhú pod spánok v pravej tvári, takže krvou zaliaty sa zapotácal. Krátko pred tým utrpel praporčík Grygar tri prudké rany do hlavy, takže bol zaliaty krvou. V tejto situácii, keď celý rad četníkov bol poranený a hrozilo, že asistencia bude davom odzbrojená, po predcházajúcom bezvýslednom použití miernych prostriedkov, t. j. obuškov, použilo četníctvo v nútnej sebeobrane proti násilnému útoku demonštrantov v najväčšej tiesni streľnej zbrane. (Hluk. Předseda zvoní.) To bolo nielen podla zákonných predpisov oprávnené, ale bolo to tiež jediným prostriedkom k záchrane vlastných životov četníctva. Podľa výsledkov šetrenia použilo zbrane 11 četníkov. Jeden nemohol použiť zbrane, pretože mal plnú tvár soli. Jeden četník preto, že prispel zranenému veliteľovi ku pomoci a jeden četník bol z použitia zbrane zdržaný tým, že pozoroval podozrelého človeka, ktorý podľa výsledku šetrenia bol posl. Hadek. Ten dával demonstrantom znamenie, núkal ich k ďalšiemu postupu proti četníctvu. (Sen. Mikulíček: Vy jste pimprle, vždyť Hadek tam ani nebyl!)

Předseda (zvoní): Volám pana sen. Mikulíčka k pořádku.

Ministr dr Slávik (pokračuje): Po výstrele, keď sa demonštranti rozprchli, zostali na mieste udalosti......(Hluk. - Výkřiky komunistických senátorů.)

Předseda (zvoní): Prosím znovu o klid! (Výkřiky sen. Mikulíčka.) Volám pana sen. Mikulíčka k pořádku.

Ministr dr Slávik (pokračuje):... palice, hole, kamenie, soľ, ako toho dav asi 800 osob (Hluk. - Předseda zvoní.) proti 15 četníkom použil. (Hlas: Hadek tam vůbec nebyl!) Zatknutý delník, Adolf Seifert zo Zighartíc udal, že demonstranti tiahnuci zo Zighartíc do Dolnej Lípovej boli na Pomezí mužom, jehož meno vraj nezná, zastavení a účastníkom s prievodu bolo týmto mužom rečené, že majú menom všetkých politických strán tiahnuť do Frývaldova, a bude-li im v tom bránené, majú se snažiť dostať sa tam okľukou, a keď sa to nepodarí, tak že musia odpor četníctva zlomu. Z tejto okolnosti a z toho, ako boli demonštranti vyzbrojení, lzä súdiť, k čomu by bolo došlo vo Frývaldove, keby sa tam podarilo davu skutočne sa dostať. (Stálé výkřiky komunistických senátorů. - Předseda zvoní.) Po použití zbrane sa dav najprv rozptýlil, utvoril však znova silné hlúčky v blízkosti miesta srážky. Četnictvo držalo ďalej kordon a neprepustilo nikoho smerom k Frývaldovu. Akonáhle došla telefonická zpráva, že četníctvo sa bezvýsledne pokusilo zadržať demonštrantov v Zigharticiach, zažiadal okresný úrad u posádkového veliteľstva vo Frývaldove o vojenskú pohotovosť 1 roty, ktorá bola povolaná potom ako asistencia na námestie pred okresný úrad, keď došla zpráva, že četnictvo v Dolnej Lipovej použilo streľnej zbrane. Podľa sdelenia kapitána Svobodu, hraničiarskeho praporu č. 7, pôsobila vojenská asistencia neobyčajne na demonštrantov, ktorí boli dobre organizovanými cyklistickými zpravodajmi o všetkom informovaní. (Sen. Mikulíček: Podívejte se co se dálo v Londýně! - Předseda zvoní. Stálé výkřiky komunistických senátorů.) Pre ranených bola zjednaná lekárska pomoc, bolí dopravení do nemocnice a na miesto bola povolaná súdna komisia. Pre pozadie celého prípadu je veľmi významná okolnosť, (Sen. Kindl: Že fašistická vláda připravuje krveprolití!).

Předseda (zvoní): Volám pana sen. Kindla k pořádku pro tento neparlamentní výraz.

Ministr dr Slávik (pokračuje): že dva dni pred demonštráciou, t. j. 22. listopadu t. r. vyzýval pán senátor komunistickej strany Langer na verejnej schôdzi komunistickej strany v Bílovci v sále tamojšieho meštianskeho pivovaru prítomných, aby nečakali na milosť úradov a aby sa úradom ukázalo hladovými pochody, že úradov nepotrebujú a že nepotrebujú povolenia k poriadaniu schôdzi, sprievodov a pod. Sen. Langer bol pre tieto svoje výroky na zakročenie intervenujúceho úradníka napomenutý.

Ako bolo ďalej zistené, bol na mieste srážky prítomný poslanec komunistickej strany Hadek, ale nie v dave demonstrantov, lež za četníctvom na druhej strane kordonu, odkiaľ posuňkami nabádal demonštrantov k útoku proti četníkom. (Odpor komunistických senátorů. - Předseda zvoní.) Ako bol útok pripravený, dosvedčuje tiež okolnosť, že vo vačkoch odevov niektorých usmrtených demonštrantov pri ohľadaní v márnici bola nalezená soľ, korenie a u jedného dokonca niekoľko ostro nabitých patron a jedna vystrelená. Bohužiál, sřážka orala za následok stratu ľudských životov.

Mená mrtvých sú tieto: Luxová (Sen. Haken: Vaše oběti! Oběti vašeho režimu!) Anna, dcera listonoša, zamestnaná, Gottvvaldová Hermína, svobodná delnička, zamestnaná, Gröger Jindřich, svobodný, kameník, zamestnaný, Wese Rudolf, svobodný, v dobe srážky bez zamestnania, mal však budúci týždeň nastúpiť práce ako kováč, Hanke Rudolf, kameník, zamestnaný, Glatter Štěpán, ženatý, kameník.

Dodatočne v nemocnici zomreli ešte ďalší 2 ťažko ranení: Grötzner Richard, delník, zamestnaný a Werser Jozef, svobodný delník, zamestnaný.

Ranení a v nemocnici ošetrovaní sú títo ďalší demonštranti: Fitzová Marie, delníčka, zamestnaná, Hanke-ová Maria, delníčka, zamestnaná, Hanke-ová Hedvika, príležitostná delníčka, zamestnaná, Strauss-ová Emma, žena kameníka, manžel zamestnaný, Seifertová Maria, nádeníčka, zamestnaná, Ammichtová Marie, delníčka, vo vápenkách, Ronge Otto, kamenický delník, zamestnaný, Klein František, kamenický delník, zamestnaný, Stein Gustav, kameník, zamestnaný, Nieme František, delník, zamestnaný, Böhm Rudolf, kameník, zamestnaný, Bernert Jozef, delník, zamestnaný, Schubert Vilém, delník vo vápenkách, zamestnaný. (Výkřiky sen. Stejskalové. - Předseda zvoní.)

Z četníkov boli zranení: Nadporučík Jirkovský, otras modzgu, Grygar, praporčík, krvavé zranenie a otras modzgu. Dudr, strážmajster, otras modzgu, Samek, strážmajster, otras modzgu, a ďalej zranení palicami, rešp. kamením boli: Malimanek, štábny strážmajster, Svoboda, strážmajster, Grenes, strážmajster, Dušek, strážmajster, Volný, strážmajster, Šik, strážmajster, Kubeš, strážmajster, Kučera strážmajster, Pracný, strážmajster, Deport, strážmajsťer a Závodný, strážmajster. (Předseda zvoní. - Sen. Kindl: Kanonem nebyl nikdo raněn? - Sen. Haken: Zase lžete, jako jste lhal včera ve sněmovně, jenže včera jste to lhal jinak!)

Předseda (zvoní): Volám pana sen. Hakena k pořádku.

Ministr dr Slávik (pokračuje): Výsledok šetrenia ukazuje jasne, že četníctvo podniklo všetko, aby výtržnosti utlumilo bez použitia krajných prostriedkov a že toto úsilie četnictva sa minulo s výsledkom pri tvrdošíjnej odhodlanosti výtržníkov previesť za každú cenu zamýšľanú a zámerne tiež pripravenú demonštráciu. Postupom demonštrantov nadobudol prípad veľmi vážnej povahy. Hrozilo závažné porušenie verejného kľudu a poriadku a všetko nasvedčovalo i tomu, že kľudné občianstvo môže byť ďalším vývojom udalostí ťažko ohrožené. Zakročujúce četníctvo bolo behom udalostí vohnané do situácie pre četníctvo priamo kritické. Ale i za týchto okolností sa četnictvo pokusilo vyhnúť sa použitiu krajného prostriedku, to je strelnej zbrane. (Sen. Haken: Četnictvo mělo rozkaz, za každou cenu, všemi prostředky, zadržet demonstranty! - Výkřiky sen. Kindla a jiných komunistických senátorů.) Len vtedy, keď situácia vyvrcholila tak, že už išlo priamo o telesnú bezpečnosť a život četníctva, použilo toto, nemajúc vyhnutia, strelnej zbrane. Postup četnictva bol tedy úplne vo shode s platnými predpisy, neprizeráme-li ani k pochopiteľnému pudu sebazachovania.

Už pri šetrení, prevedenom 26. listopadu samým zemským prezidentom zeme Moravskosliezskej za účasti mnou k tomu požiadaných 3 členov posl. snemovne a za prítomnosti ďalších 5 členov národného shromaždenia (Hluk a různé výkřiky komunistických senátorů.) bolo súhlasne zistené, že použitie zbrane bolo nevyhnuteľne nutné a že stalo sa v medziach zákonných predpisov. (Sen. Mikulíček: Ani jediný člen oposičních stran tam nebyl vyslán!)

Pokial sa v niektorých denných listoch vyskytlo tvrdenie, že niektorí demonstranti boli zraneni do zad, treba to vysvetliť tým, že patrne sa dotyční demonštranti v poslednom okamžiku pred zranením shýbli alebo sa obracali. (Sen. Mikulíček: Aha! Aha!)

Keď mám rekapitulovať a shrnúť poznatky, ktoré vyplývajú z dosavadného šetrenia, musím konštatovať toto: V okrese frývaldskom bola organizovaná stávka zamestnaných robotníkov za účelom demonštrácie a t. zv. hladového pochodu do Frývaldova a okolných obcí. Delníci s príslušníkmi rodín, ženami a mladistvými tiahli ozbrojení do okresného mesta. Všetky tieto manifestácie boly zakázané z dôvodu zachovania kľudu a poriadku a preto že po predchádzajúcích prípravách, o ktorých boly úrady informované, bolo sa obávať všetkých výtržností. Bolo iste povinnosťou štátnej správy, aby bolo dostatočne postarané o bezpečnosť majetku a života bezbranného obyvateľstva Frývaldova. Z priebehu pochodu tak, ako som ho na základe šetrenia vylíčil, môžme len, s obavou myslieť na to, akých výtržností a po prípade krvepreliatia bolo sa dôvodne možno obávať, jestli bezpečnostné orgány neboly by zamedzily pochodu nesvedomite rozoštvaného delníctva do Frývaldova. (Sen. Kindl: Pryč s vládou vrahů! - Výkřiky senátorů komunistických.)