Dále máme zjištěno - a řekl, to otevřeně okresní hejtman, že měl rozkaz ale nechce říci od koho - zabrániti demonstraci všemi prostředky. Četnický zemský velitel už ráno před střelbou byl na místě. A teď ten okresní hejtman - jmenuje se Jakubovský - dal nejpřísnější rozkaz, a když deputace dělníků v čele s posl. Hadkem a našim sen. Langrem intervenovala u něho na hejtmanství, řekl jí otevřeně: Však my již průvod zastavíme. A tu jsme u (Další část věty byla usnesením předsednictva senátu N. S. R. Čs. ze dne 27. listopadu 1931 podle §u 9, lit. m) jedn. řádu senátu vyloučena z těsnopisecké zprávy.) kterou nepovídal v parlamentě, ale kterou povídal opět tady, že posl. Hadek vedl demonstranty a byl v jejich čele. (Výkřiky komunistických senátorů.) Posl. Hadek byl se sen. Langrem v té době na intervenci u okresního hejtmana Jakubovského ve Frývaldově, v tu dobu, co se střílelo, byli tito dva členové Národního shromáždění ve Frývaldově na intervenci. A přišli už na místo (Další slova byla usnesením předsednictva senátu N. S. R. Čs. ze dne 27. listopadu 1931 podle §u 9, lit., m) jedn. řádu senátu vyloučena z těsnopisecké zprávy.) Ale poněvadž pan ministr vnitra má už na tuto věc, (Další část vět byla usnesením předsednictva senátu N. S. R. Čs. ze dne 27. listopadu 1931 podle §u 9, lit. m) jedn. řádu senátu vyloučena z těsnopisecké zprávy.) stejnou šablonu, tedy to přizpůsobil ostatním událostem. V Duchcově byl sen. Stránský v popředí, v Košútech Major, v Hustu Lokota a zde našel Hadka. Dalo mu to dva dny práce, než ho našel.

Jaký má smysl toto tvrzení ministra vnitra? Má smysl velmi důležitý: Pan ministr vnitra hledá vinníka této katastrofální srážky (Výkřik sen. Kindla.) a musí nalézti argumenty pro to, i kdyby si je měl vymysliti, aby vinníkem nebyl hlad, bída a nespokojenost lidu, nýbrž, aby jako jediný vinník byl tu postaven nějaký komunistický štváč a nezodpovědný živel. (Sen. Kindl: Aby se mohl udělat neviditelným a neslyšitelným!)

Ministr v nitra a vy všichni, kteří ho podporujete, nechcete přiznati pravý stav bídy lidu u nás, nechcete přiznat, že lid žije v hladu, že hlad nabývá již katastrofálních rozměrů, že nejen dělníci, nýbrž i rolníci zejména na Slovensku a v Podkarpatské Rusi propadají hladu, a vy máte jediný prostředek proti nezaměstnanosti, proti bídě a hladu: Četnické bajonety, policejní pendreky a kule.

Místopředseda Votruba (zvoní): Upozorňuji pana řečníka, že lhůtu řečnickou už hodně překročil a žádám, aby tedy skončil.

Sen. Haken (pokračuje): Vy nemůžete přirozeně přiznati, stojíte-li na půdě kapitalismu a ve frontě kapitalistických pirátů, rozsah bídy a nespokojenosti lidu a musíte přirozeně v každém takovém střetnutí, o každém pro jevu nespokojenosti a odboje nalézti vinníka v jednotlivcích, nějakých štváčích a neodpovědných živlech, ale tato taktika je už prohlédnuta. Hrajete pořád na jedné struně a lid vidí, že mu hrajete falešně, a zejména vidí, že tuto falešnou hru s lidem dělají tak zv. socialistické strany. Lid vidí, že tyto strany postavily se oběma nohama do tábora kapitalistů, že schvalují plány jeho vykořisťování a také vraždění pracujícího lidu. (Výkřiky sen. Stejskalové.)

Místopředseda Votruba (zvoní): Prosím o klid!

Upozorňuji znovu pana řečníka, že jeho řečnická lhůta již uplynula a znovu ho žádám, aby skončil, jinak bych byl nucen užíti proti němu ustanovení jednacího řádu.

Sen. Haken (pokračuje): Pan ministr vnitra nám tu oznámil, že na místě vyšetřuje událost zemský president Černý. Kdo to je, zemský president Černý? (Výkřiky sen. Kindla. - Výkřik sen. Mikulíčka.) Tohoto Černého nastrčil Tusar a soc. demokraté jako ministerského předsedu, aby provedl první krvavý útok na pracující lid této republiky (Výkřiky sen. Mikulíčka.) Za Černého bylo střílení v Praze a v Mostu a tento Černý, (Další slova byla usnesením předsednictva senátu N. S. R. Čs. ze dne 27. listopadu 1931 podle §u 9, lit. m) jedn. řádu senátu vyloučena z těsnopisecké zprávy.) má nyní vyšetřovati dělníky.

Místopředseda Votruba (zvoní): Odnímám panu sen. Hakenovi slovo a prosím, aby opustil řečnickou tribunu. (Sen. Haken pokračuje v řeči.) Pane sen. Hakene, opusťte řečnickou tribunu, jinak použiji ustanovení jednacího řádu! (Výkřiky komunistických senátorů.)

Poněvadž pan řečník neuposlechl, přerušuji schůzi.

Schůze přerušena ve 12 hod. 3 min. - opět zahájena ne 12 hod. 5 min.

Místopředseda Votruba (zvoní): Budeme pokračovati v přerušené schůzi.

Oznamuji, že vyhrazuji řeč pana sen. Hakena dodatečné censuře předsednictva a uděluji další slovo oponu sen. Habrmanovi. (Sen. Mikulíček: když mohl být censurován ministr Slávik, proč by nemohl být censurován Haken?)

Sen. Habrman: Slavný senáte! Bylo mi uloženo oběma kluby senátorů sociálnědemokratických, abych se připojil k prohlášení učiněnému ve sněmovně a připojil k němu toto:

V poměrně krátké době byla veřejnost překvapena opětně neobyčejně vzrušující událostí byla prolita dělnická krev. Zmařeno bylo několik lidských životů.a více jiných bylo poraněno. Skláníme se hluboce před obětmi a litujeme velice, že k události došlo. Vznášíme žádost na vládní činitele, jimž byly svěřeny bezpečnostní orgány, aby příště učiněna byla taková opatření, (Sen. Mikulíček: Vaši dělníci vám radí, abyste sundali rukavičky při jednání s kapitalisty!) zejména v tak trudných hospodářských dobách, jaké prožíváme nyní, jimiž by bylo vyvarováno podobné politováníhodné události. (Výkřiky sera. Mikulíčka.)

Neváháme odsouditi nezodpovědný způsob komunistické agitace, v prvé řadě zavinivší prolití krve, kterou pro pracující lid ničeho užitečného získáno býti nemůže a která způsobuje jen událostí jako v Dolní Lipové u Frývaldova. Ježto zprávy o tomto případu došlé nejsou ještě úplné, žádáme rychlé a objektivní vyšetření tohoto případu (Sen. Mikulíček: Hlasovali jste, aby debata byla odložena!) a vyzýváme kompetentní úřady, aby vinníky ať z té, nebo oné strany pohnaly k odpovědnosti. Aby se získal potřebný čas k vyšetření, navrhli jsme pozdější debatu o prohlášení pana ministra vnitra. (Sen. Mikulíček: Až budou mrtví pochováni!)

Současně žádáme, aby pro příště učiněna byla náležitá opatření o použití ozbrojené moci, ale nedošlo k tak tragickým událostem. Jsme přesvědčeni, že při trochu nutné obezřelosti mohlo býti krvavé srážce vyvarováno. (Potlesk.)

Místopředseda Votruba (zvoní): Slovo má pan sen. Merta.

Sen. Merta: Slavný senáte! Klubem senátorů československé strany národně-socialistické byl jsem vyslán ihned v den demonstrací v Lipové, abych věc vyšetřil a našemu senátnímu klubu sdělil, jak ve skutečnosti byl průběh celé táto demonstrace. Klub senátorů československé strany národně-socialistické usnesl se pak na tomto prohlášení, které si dovoluji přečísti:

Událost ve Frývaldově, při které zmařeno bylo 8 lidských životů a více osob nebezpečně poraněno, do duše rozrušila každého člověka, který má pochopení pro jedinečnou cenu, života, pro bídu u hlad. Zvláště těžce dotkly se tyto události každého upřímného demokrata, který je proniknut přesvědčením, že všechny akce veřejných činitelů musí odpovídati ideám demokratické republiky. (Hluk. - Sen. Mikulíček: Jesuité! Sedm ministrů mají, ale dělníci se bouřejí proti vraždění! - Proléváte krokodílí slzy!)

V době, kdy hledáme i v konfliktech mezinárodních mírné řešení, žádáme důrazně, aby i vnitropolitické konflikty byly řešeny stejným duchem bez prolévání krve. (Sen. Mikulíček: Ale budeme to schvalovati!) Odsuzujeme taktiku politických dobrodruhů, která vede na bajonet svedený lid, ale současně žádáme (Výkřik sen. Mikulíčka.), aby bezpečnostní orgány byly vybaveny prostředky, které zabraňují sice nebezpečím jež vznikají z výtržností, které nemůže veřejná správa trpěti. (Výkřik sen. Mikulíčka.) Ale tyto prostředky musí vylučovati ohrožení lidských životů tím spíše, že v podobném případě trpí nevinní s vinnými. (Výkřiky komunistických senátorů.)

Klub senátorů čsl. strany národně-socialistické, která vyslala na místo neštěstí svého delegáta, vyhražuje si po definitivním vyřešení celé záležitosti případné návrhy v duchu tohoto prohlášení a ve shodě se zásadami strany.

Místopředseda Votruba (zvoní): Nikdo není více ke slovu přihlášen, debata je skončena.

Přeje si pan zpravodaj slovo k doslovu?

Zpravodaj sen. dr Milota: Vzdávám se slova.

Místopředseda Votruba: Není tomu tak. Budeme tedy hlasovati.

Prosím pány senátory, aby zaujali svá místa. (Děje se.)

O celé osnově zákona, jeho nadpisu a úvodní formuli hodlám dáti hlasovati najednou.

Je snad proti tomuto mnou navrženému způsobu hlasování nějaká námitka? (Nebyla.)

Není tomu tak.

Kdo tedy souhlasí s osnovou zákona, jeho nadpisem a úvodní formulí podle zprávy výborové, tisk č. 639, ve čtení prvém, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Uvedená osnova zákona s nadpisem a úvodní formulí přijímá se podle zprávy výborové, tisk č. 639, ve čtení prvém.

Přikročíme k dalšímu bodu jednacího pořadu, jímž je:

2. Zpráva imunitního výboru o žádosti krajského soudu v Košících ze dne 18. dubna 1931, č. j. Tk VI a 1370/27-36, za souhlas k stíhání sen. dr Farkasa pro přečin pomluvy podle §§ 1, 3 odst. II, č. 1 a 2 a §u 9, č. 6 zák. čl. XLI/1914 (č. 3853/1931 předl.). Tisk 633.

Zpravodajem je pan sen. dr Milota. Uděluji mu slovo.

Zpravodaj sen. dr Milota: Slavný senáte! Sen. dr Farkas je obviněn, že dne 15. června 1927 ve schůzi zastupitelstva města Košic ve své řeči se vyjádřil o tehdejším starostovi města Pavlovi Novákovi, že jako advokát přijímá zastoupení v takových věcech, které se mají vyříditi u města, dále že v jeho advokátní kanceláři se uzavírají se soukromníky smlouvy, které se týkají města Košic, a že takový postup není hodný úřadu starosty.

O obžalobě bylo konáno u krajského soudu v Košicích několikráte hlavní líčení ještě v době, kdy sen. Farkas nepožíval imunity člena Národního shromáždění, a sen. Farkas nastoupil důkaz pravdy o svém tvrzení, kterýžto důkaz však ještě úplně proveden nebyl.

Sám také si přeje, aby tento důkaz mohl provésti a vyslovil přání, aby proto byl soudu vydán.

Jménem imunitního výboru dovoluji si navrhnuti slavnému senátu, aby senát dal svolení k dalšímu stíhání sen. dr Farkasa, neboť výtka, kterou vznesl ve schůzi obecního zastupitelstva proti starostovi města, je tak závažná a dotýká se tou měrou veřejného zájmu, že mu musí býti ponechána podle jeho vlastního přání možnost, aby pravdivost svého tvrzení prokázal, a to se může státi jen v zavedeném trestním řízení.

Místopředseda Votruba: Nikdo není ke slovu přihlášen. Debata tedy odpadá.

Přikročíme k hlasování.

Prosím pány senátory, aby zaujali svá místa. (Děje se.)

Kdo souhlasí s návrhem imunitního výboru, aby senát dal svolení k dalšímu stíhání sen. dr Farkasa, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Návrh imunitního výboru je schválen.

Přikročíme k dalšímu bodu pořadu jednání, jímž je:

3. Zpráva imunitního výboru o žádosti krajského soudu v Moravské Ostravě ze dne 29. července 1931, č. j. Nt X-9/31/20, aby. bylo dáno svolení k trestnímu stíhání sen. Kindla pro zločin podle u 1 odst. 1 zákona na ochranu republiky (č. 469/1931 předl.). Tisk 635.

Zpravodajem je pan sen. Berkovec. Uděluji mu slovo.

Zpravodaj sen. Berkovec: Zpráva imunitního výboru o žádosti krajského soudu v Moravské Ostravě ze dne 29. července 1.931, č. j. Nt X-9/31/20, aby bylo dáno svolení k trestnímu stíhání sen. Kindla pro zločin podle §u 1 odst. 1 zákona na ochranu republiky - čís. 4629/1931 předs. - Podle oznámení krajského soudu v Moravské Ostravě řečnil mezi jinými také sen. Kindl na veřejné schůzi, konané dne 9. prosince 1930 v Moravské Ostravě v hostinci >U slunce< a podle předložené relace pronesl prý ve své řeči tyto výroky:

>V době, kdy je nadbytek produktů proletariát hladoví, v době, kdy sklady se naplňují textilními výrobky a obuví, proletariát je nahý a bosý. To je vše možné toliko za kapitalistického režimu, který proto musí býti svržen a dělníci si musí vládu sami převzíti do svých rukou.< A dále prohlásil: >Nestačí vzor z roku 1921, udělejme to jako bolševici v Rusku v roce 1917.<

Dále se v relaci uvádí, že výroky sen. Kindla způsobily, že předseda schůze Vysoudil prohlásil schůzi za skončenou a vyzval účastníky, aby místnost ihned opustili.

Co se také v klidu stalo a proto intervenující úředník upustil od rozpuštění schůze proto, že po předsedově výzvě k rozchodu účastníci sál rychle opouštěli.

Jelikož výroky sen. Kindla nezpůsobily žádného pobouření, ba naopak na pouhou výzvu předsedajícího, který předčasně sám schůzi ukončil, účastníci se sami rychle a klidně rozešli, neshledává imunitní výbor nutným, aby sen. Kindl byl pro uvedený zločin stíhán a navrhuje, aby senát ke stíhání sen. Kindla souhlasu nedal.

Místopředseda Votruba (zvoní): Ke slovu není nikdo přihlášen, debata odpadá, přistoupíme proto k hlasování.

Kdo souhlasí s návrhem imunitního výboru, aby senát nedal souhlasu ke stíhání sen. Kindla, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Návrh imunitního výboru k nedání souhlasu se stíháním sen. Kindla se schvaluje.

Přikročujeme k dalšímu bodu pořadu jednání, kterým je:

4. Zpráva imunitního výboru o žádosti krajského soudu v Praze ze dne 7. srpna 1931, č. j. Nt XIX-7/1931-2, aby senát dal svolení k trestnímu stíhání sen. Niessnera pro přečin proti bezpečnosti cti, spáchaný tiskem (č. 4690/1931 předs.). Tisk 636.

Zpravodajem jest opět pan sen. Berkovec, prosím, aby se ujal slova.

Zpravodaj sen. Berkovec: Slavný senáte! Zpráva imunitního výboru o žádosti krajského soudu v Praze ze dne 27. srpna 1931, č. j. Nt. XIX-7/31-2, aby senát dal svolení k trestnímu stíhání sen. Niessnera pro přečin proti bezpečnosti cti, spáchaný tiskem - č. 4690/1931 předs.

Sen. Niessner je žalován soukromým žalobcem Josefem Joleschem pro uvedený přečin proto, že v čísle 17. časopisu >Volkswille<, ze dne 25. dubna 1931, jehož majitelem a vydavatelem je, uveřejněn byl tento článek:

> Jak se hroutí komunistické lži. Naši čtenáři budou se ještě pamatovati na to, že komunistický podpohlavár Josef Jolesch vyslovil ve schůzi nezaměstnaných tvrzení, že sociálně-demokratický okresní zástupce soudruh Krupička označil nezaměstnané jako práci se vyhýbající lůzu. Ježto se jednalo o to, vyvrátiti komunistům - Jolesch byl přece pouze vycvičeným papouškem - jejich utrhačství, nastoupil soudruh Krupička cestu žaloby. Důvěra ve vítězství Moskvana klesla ihned při prvním výslechu na bod mrazu a pustil se koktaje do zapírání, při čemž stále noví svědkové měli prokazovati jeho nevinu. Konečně nezbylo mu, než uveřejniti prohlášení v >Dělnických listech< na jeho útraty a zaplatiti útraty žalobce. Důkaz toho, jak lehkomyslně komunisté postupují při rozšiřování nepravdivých pověstí.<

Imunitní výbor neshledal v obsahu uvedeného článku takové urážky na cti, pro které by musil být sen. Niessner trestnímu stíhání vydán a proto navrhuje, aby senát k trestnímu stíhání sen. Niessnera svolení nedal:

Místopředseda Votruba (zvoní): Ke slovu není nikdo přihlášen, debata odpadá, přistoupíme proto ke hlasování.

Kdo souhlasí s návrhem výboru imunitního, aby senát nedal svolení k trestnímu stíhání sen. Niessnera, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Návrh výboru imunitního k nedání souhlasu s trestním stíháním sen. Niessnera se schvaluje.

Tím je pořad schůze vyřízen.

Dnes byla tiskem rozdána súrna interpellácia sen. Janíka a druhov na pána ministra železníc Čsl. republiky ohľadom provokatívneho chovania sa prednostu stanice v Trebišove Rudolfa Voleka, inšpektora, voči žel. personálu a cestujúcemu obecenstvu, tisk 631.

Ve smyslu §u 68 jedn. řádu rozhodne senát bez rozpravy prostým hlasováním, zda a kdy jest o této naléhavé interpelaci zahájiti rozpravu.

Kdo souhlasí 5 tím, aby této interpelaci byla přiznána pilnost, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Naléhavost této interpelaci se nepřiznává.

Navrhuji, aby příští schůze konala se za 5 minut. t. j. ve 12 hod. 27 min., za účelem

přikázání došlých spisů.

Jsou proti tomu námitky? (Námitky nebyly.) Námitek není.

Končím schůzi.

Konec schůze, ve 12 hod. 22 min.