Místopředseda Votruba (zvoní): Volám pana řečníka za tento výrok k pořádku.

Sen. Haken (pokračuje): Příčiny, abychom se styděli býti kolegy těchto členů, jsou jistě vážné. Je známo, že někteří členové zákonodárných sborů používají své politické moci k vlastnímu obohacování a k utrácení pro kapitalistické podniky a kapitalistické jednotlivce. To je také příčina, aby byla vyslovena nekonečná hanba nad tímto stavem. Ovšem, tyto zjevy souvisí s prohnilostí nynějšího kapitalistického systému a jsou právě tak doma ve Francii, jako v Bulharsku, Rumunsku, Americe nebo v Československu. Pan předseda prohlašuje, že se tu stal přímo útok na základy demokracie a svobodu slova. Pan předseda zapomíná, že svoboda slova, svoboda shromažďování ani svoboda spolčovací, ba ani svoboda domovní a osobní neplatí již dnes pro dělnickou třídu v této republice. Pan předseda Soukup, ani předsednictvo senátu, ani jednou neučinili projev - a byl by jistě závažným, aby bránili svobodu přesvědčení, svobodu slova, svobodu shromažďovací, svobodu domovní i osobní, když byla napadena i státními orgány a když napadenými byli ovšem dělníci (Výkřiky sen. Mikulíčka.), i členové tohoto senátu. Předseda Soukup ani předsednictvo neučinili nic proti tomu, aby svoboda dělnických poslanců nebyla neustále rušena a napadána, dokonce i osobní svoboda. Uváděli jsme řadu případů, kdy poslanci bezdůvodně protizákonně byli na ulicích zatýkáni, ba i v kriminál vrženi bez soudu. Ani jednou předseda senátu Soukup, ani presidium senátu, ani poslanecké sněmovny neuznalo za vhodné postaviti se důrazně proti tomuto porušování svobody poslanců a senátorů. (Výkřiky sen. Mikulíčka.) Jestliže se takto porušuje svoboda členů zákonodárných sborů, pak ovšem tím větší měrou se porušuje svoboda obyčejných příslušníků dělnické třídy, kteří jsou dnes ve státě, jejž svou prací drží, již psanci. (Další část řeči byla usnesením předsednictva senátu N. S. R. Čs. ze dne 4. prosince 1931 podle §u 9, lit. m) jedn. řádu senátu vyloučena a těsnopisecké zprávy.)

Pan předseda povídá, že každý teror je hrobem demokracie. Ano, to nám je známo. A poněvadž všude buržoasie nastupuje cestu teroru, my pravíme, že je konec té měšťácké demokracie a zdůrazňujeme dělníkům: (Další část věty byla usnesením předsednictva senátu N. S. R. Čs. ze dne 4. prosince 1931 podle §u 9, lit. m) jedn. řádu senátu vyloučena z těsnopisecké zprávy.) jiného prostředku nezbývá.

Pan předseda Soukup ve svém projevu se velmi emfaticky dovolává historické půdy, na níž tu stojíme. On svá pořád na starosti ten starý feudální režim, kterým z této síně byl pokládán pracující lid v Československu, před Vaším kapitalistickým režimem. Jaká pak je to historická síň? Že tu Lobkowicz terorisoval poslance i obyvatelstvo s tohoto místa, jako teď terorisují zástupci měšťácké a socialistické většiny? Pro nás tato historie je velmi smutná, a jestli si je na ni pan dr Soukup hrdý, ať je. Ale právě tak, jako tenkráte v této síni ozvaly se měšťanské vrstvy, i z agrární strany, vzpomínánu na příklad posl. Vaňka z našeho okolí a jiní, jestliže právě v této síni vaši předchůdci bouřili proti feudálnímu teroru a vládě brutálními prostředky, právě tak má proletariát práv o brániti všemi prostředky svoji svobodu, bojovati za své hospodářské a politické osvobození proti nynější vládě.

Pan předseda mohl se dovolávati velmi snadno ústavy. V ústavě ještě se najdou zbytky svobody a demokracie, ovšem, jsou jenom na papíře, v praksi již jich není a mohl by si přečísti hned úvodní formuli k ústavní listině, kde se mluví o sebeurčení, svobodě a pokroku, mohly si přečísti § 1, kde se mluví velmi s vysoka: Lid jest jediný zdroj veškeré státní moci. A na základě ústavy mohl včera dr Soukup jako předseda tohoto sboru.... (Výkřiky sen. Mikulíčka.)

Místopředseda Votruba (zvoní): Žádám pana sen. Mikulíčka, aby nerušil jednání.

Sen. Haken (pokračuje):... jako soc. demokrat mohl... (Výkřiky sen. Mikulíčka.)

Místopředseda Votruba (zvoní): Volám pana sen. Mikulíčka k pořádku.

Sen. Haken (pokračuje):.... měl včera možnost jako předseda senátu, aby ex praesidio postavil se rozhodně proti vraždění lidu. Odůvodniti to mohl prvním paragrafem ústavní listiny: Lid jest jediný zdroj veškeré státní moci. Dr Soukup to neudělal, ale terorem ve svém prohlášení vyhrožuje těm, které toto hromadné vraždění pracujícího lidu pobouřilo a oprávněně pobouřilo. Je smutné, že v měšťácké demokracii jsme to my, kteří musíme bojovati za svobodu slova, přesvědčení národnostní, svobodu tisku, shromažďovací a spolčovací. Těchto svobod v zájmu postupu dělnické třídy musíme proti vám hájiti, poněvadž vy tuto svobodu utiskujete a násilím potlačujete.

Předsednictvo opírá se o § 9, lit. m) jedn. řádu. Na základě tohoto paragrafu konfiskuje řeči poslanců. Co by byl dělal pan dr Soukup, kdyby mu byla v říšské radě vídeňské zkonfiskována některá řeč? Sám hodil kalamářem po ministrovi. Vy mnozí jste tam dělali obstrukci mnohohodinovou a mnohadenní, takže nebylo jednání možné, a dnes tu konfiskujete řeči poslanců? Jak vypadá svoboda tisková? Víte venku, jak vypadá svoboda shromažďovací, víte také, že dělnictvu není dovoleno ani svolati schůzi.

Jaké právo na svobodu slova má člen zákonodárného sboru, víte sami z četných imunitních záležitostí zde - také nezvyklý zjev v říšském parlamentě vídeňském. A tu, jaká je svoboda slova, pánové: v tentýž den, kdy se předseda Soukup rozhořčoval, že byl umlčován ministr vnitra, který je v prvé řadě odpověden jako šéf četnictva a jako vláda, která je přímo ústavně odpovědna a může býti kritisována, ostře kritisována a zejména v takovémto případě musí býti ostře kritisována, v týž den, kdy předseda Soukup (Další část věty byla usnesením předsednictva senátu N. S. R. Čs. ze dne 4. prosince 1931 podle u 9, lit. m) jedn. řádu senátu vyloučena z těsnopisecké zprávy.), hájil svobodu slova pro ministra, kterého voláme tu k odpovědnosti, tentýž předseda jde censurovat řeč člena senátu! Potom vypadá takhle moje včera proslovená řeč! (Ukazuje censurované strany protokolu.)

Pan předseda Soukup má tolik odvahy bojovati ve svém prohlášení za svobodu oslova v senátě. To je obrázek Soukupova režimu v parlamentě.

Socialisté, řeknu otevřeně, jdou tu daleko dále, nežli sami buržoasní zákonodárci. Předevčírem jste napadli předsedu posl. sněmovny agrárníka Malypetra vy sociální demokraté, že prý by příliš slabý proti komunistům a že proti nám dostatečně nezakročil a přímo jste mu hrozili, aby se vzdal úřadu. Včera přišel při mé řeči sen. Klouda, předseda klubu nár. socialistů, a upozorňoval národně-demokratického předsedu, že musí proti mně ostřejších prostředků použíti. (Další věta byla usnesením předsednictva senátu N. S. R. Čs. ze dne 4. prosince 1931 podle §u 9, lit. m) jedn. řádu senátu vyloučena z těsnopisecké zprávy. - Výkřiky. - Hluk.)

Místopředseda Votruba (zvoní): Volám pro tento nepřípustný výrok pana sen. Hakena k pořádku.

Rozprava je skončena a budeme hlasovati ve čtení prvém, a to odděleně o každé osnově zákona zvlášť.

Přistoupíme tedy k hlasování:

4. Hlasování o osnově zákona o přechodné přirážce k dani důchodové a k dani z tantiem. Tisk 643.

Byl mně podán dostatečně podporovaný pozměňovací návrh sen. Mikulíčka a druhů.

Žádám, aby byl přečten.

Tajemník senátu dr Šafařovič (čte):

Pozměňovací návrh sen. Mikulíčka a druhů:

Nadpis zákona budiž doplněn slovy:

>O zvýšení daně prostého minima a zrušení ustanovení zákona ze dne 15. června 1927, č. 76 Sb. z. a n., §§ 8 až 45.<

§ 1 budiž nahrazen zněním:

Odst. 1: >Důchody do 16.000 Kč nepodléhají dani důchodové podle zákona ze dne 15. června 1927, č. 76 Sb. z. a n.<

Odst. 2: >Zvláštní ustanovení o důchodech ze služebních požitků zákona ze dne 15. června 1927, č. 76 Sb. z. a n., §§ 28 až 45 se zrušují.<

Odst. 3: >K dani důchodové (hlava I. zák. ze dne 15. června 1927, č. 76 Sb. z. a n., o přímých daních) vyměřené za berní leta 1930/1931 z důchodů nepřevyšujících 50.000 Kč se vybere přirážka podle §u 2 tohoto zákona.<

V §u 2 budiž odst. 1 nahrazen zněním:

> (1) Přirážka při zdaněném důchodu nad 50.000 Kč až do 60.000 Kč 13%,

nad 60.000 Kč až do 80.000 Kč 25%, nad 80.000 Kč až do 100.000 Kč 50%. nad 100.000 Kč až do 1 milionu Kč 100%, nad 1 milion 200% daně důchodové, vyměřené podle ustanovení §§ 18 až 22, po příp. § 4 zákona o přímých daních.<

V §u 4, odst. 4, budiž poslední věta doplněna takto:

>a bude jí v prvé řadě použito k úhradě vánočního příspěvku státním zaměstnancům a k účelům podpory v nezaměstnání.<

V §u 7. budiž odst. 1 nahrazen zněním:

>K dani z tantiem, sražené v létech 1931 a 1932 podle ustanovení §u 83 zákona o přímých daních při výplatě požitků, vybere se taková přirážka, aby aspoň 50% vyplacené tantiemy bylo touto daní odvedeno. Výnosu této přirážky bude použito k úhradě vánočního příspěvku státním zaměstnancům a k účelům podpory v nezaměstnání.<

Místopředseda Votruba (zvoní): Přeje si pan zpravodaj doslov?

Zpravodaj sen. dr Fáček: Nikoliv.

Místopředseda Votruba: Přikročíme tedy ke hlasování.

Prosím pány senátory, aby zaujali místa. (Děje se.)

Poněvadž byl podán pozměňovací návrh, míním dáti o osnově zákona, jeho nadpisu a úvodní formuli hlasovati takto:

O §u i. podle pozměňovacího návrhu sen. Mikulíčka a druhů, bude-li zamítnut podle zprávy výborové;

o odst. 1 §u 2 podle pozměňovacího návrhu sen. Mikulíčka a druhů, bude-li zamítnut, podle zprávy výborové;

o zbytku §u 2 a §§ 3 a 4 podle zprávy výborové, pak o doplnění §u 4 podle návrhu sen. Mikulíčka a druhů;

o §§ 5 a 6 podle zprávy výborové;

o odst. 1 §u 7 podle pozměňovacího návrhu sen. Mikulíčka a druhů, bude-li zamítnut, podle zprávy výborové;

o zbytku §u 7 a §u 8 podle zprávy výborové;

o nadpisu zákona podle zprávy výborové; pak o doplnění jeho podle pozměňovacího návrhu sen. Mikulíčka a druhů a konečně o úvodní formuli podle zprávy výborové.

Je proti tomuto způsobu hlasování nějaká námitka? (Námitky nebyl.) Není tomu tak, budeme tedy tak hlasovati.

Kdo souhlasí, aby § 1 zněl podle pozměňovacího návrhu sen. Mikulíčka a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh se zamítá.

Kdo souhlasí, aby paragraf tento zněl podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Návrh se přijímá.

Kdo souhlasí, aby odst. 1 §u 2 zněl podle návrhu sen. Mikulíčka a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh se zamítá.

Kdo souhlasí, aby odstavec tento zněl podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Návrh se přijímá.

Kdo souhlasí, aby zbytek §u 2, jakož i §§ 3 a 4 zněly podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímají se.

Kdo souhlasí, aby § 4 doplněn byl podle návrhu sen. Mikulíčka a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh se zamítá.

Kdo souhlasí, aby §§ 5 a 6 zněly podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Návrhy se přijímají.

Kdo souhlasí, aby odst. 1 §u 7 zněl podle pozměňovacího návrhu sen. Mikulíčka a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh se zamítá. Kdo souhlasí, aby odstavec tento zněl podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Návrh se přijímá.

Kdo souhlasí, aby zbytek §u 7, jakož i § 8 a nadpis zákona zněly podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Návrhy se přijímají.

Kdo souhlasí, aby nadpis zákona doplněn byl podle návrhu sen. Mikulíčka a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí, aby úvodní formule zněla podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímá se.

Tím celá osnova zákona s nadpisem a úvodní formulí přijata byla ve čtení prvém podle zprávy výborové souhlasně s usnesením poslanecké sněmovny, tisk 641.

Poněvadž této věci byla přiznána pilnost, budeme ihned hlasovati ve čtení druhém.

Táži se pana zpravodaje, zda navrhuje nějaké textové změny.

Zpravodaj sen. dr Fáček: Nikoliv.

Místopředseda Votruba: Nenavrhuje. Přistoupíme tedy ke hlasování.

Kdo souhlasí s osnovou zákona, jeho nadpisem a úvodní formulí právě přijatou ve čtení prvém, také ve čtení druhém, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Osnova zákona s nadpisem a úvodní formulí přijímá se také ve čtení druhém souhlasně s usnesením poslanecké sněmovny.

Na pořadu dále máme:

5. Hlasování o osnově zákona o úsporných opatřeních platových ve veřejné správě. Tisk 644.

Byl mně podán dostatečně podporovaný pozměňovací návrh sen. Kindla a druhů. Žádám, aby byl přečten.

Tajemník senátu dr Šafařovič (čte):

Pozměňovací návrh sen. Kindla a druhů:

§ 2 budiž nahrazen zněním:

>Z platu presidenta republiky stanoveného zákonem ze dne 12. srpna 1921, č. 290 Sb. z. a n., na 1,000.000 Kč sráží se polovina a obnos, určený na výdaje jeho úřadu obnosem 2,000.000 Kč, snižuje se rovněž o polovinu.<

§ 3 budiž nahrazen zněním:

>Z platů předsedů, místopředsedů a členů obou sněmoven N. S., podle §u 1 zák. ze dne 18. května 1921, č. 115 Sb. z. a n., sráží se po 50% a z dalších platů předsedů obou sněmoven N. S. podle §u 3 zm. zák. 50%, z platů místopředsedů obou sněmoven N. S. podle §u 2 t. z. sráží se 50%.<

§ 4 budiž nahrazen zněním:

>Z platu předsedy vlády, stanoveného zákonem ze dne 20. prosince 1918, č. 9 b. z. a n., sráží se polovina a z platů ostatních členů vlády stanovených tímže zákonem, po 50%; z representačního přídavku předsedy vlády a ministra zahraničních věcí, stanoveného §em 2 zák. ze dne 15. dubna 1920, č. 317 Sb. z. a n., sráží se po 50%.

Členům vlády, kteří jsou současně poslanci a senátory, nepřísluší po dobu jejich členství ve vládě plat poslance či senátora.

Členům vlády, poslancům a senátorům nepřísluší plat který by jinak pobírali jako státní nebo veřejní zaměstnanci.<

§ 5 budiž nahrazen zněním:

>U zaměstnanců, na které se vztahu,je zákon ze dne 24. června 1926, čís. 103 Sb. z. a n., (platový zákon) nebo předpisy na základě §u 210, odst. 1 téhož zákona vydané a jejichž pensijní základna převyšuje 54.000 Kč ročně, sráží se z platu částka, převyšující 54.000 Kč ročně.<

§ 8 budiž nahrazen zněním:

>Zákonem ze dne 14. října 1930, čís. 144 Sb. z. a n., stanovený vánoční příspěvek státním zaměstnancům a učitelům v činné službě budiž v roce 1931 vyplacen takto:<

§ 9 budiž nahrazen zněním:

>Všem osobám, jichž pensijní základna nepřevyšuje 39.000 Kč ročně, vyplácí se vánoční příspěvek v plné výši, a to bez rozdílu. jsou-li smluvními nebo pragmatikálními zaměstnanci a bez zřetele na jejich služební dobu.<

§ 10 budiž nahrazen zněním:

>Zaměstnancům veřejnoprávních korporací a ústavů, uvedených v §u 212, odst. 1 platového zákona, bude vánoční příspěvek vyplacen podle ustanovení §§ 8 a 9.<

Místopředseda Votruba: Přejí si páni zpravodajové slovo k doslovu?

Zpravodaj sen. Pánek: Nikoliv.

Zpravodaj sen. J. Krejčí: Nikoliv.

Místopředseda Votruba: Není tomu tak, budeme tedy hlasovati. Prosím, aby páni senátoři zaujali svá místa. (Děje se.)

Poněvadž byl podán pozměňovací návrh, míním dáti hlasovati o osnově zákona, jeho nadpisu, nadpisech jednotlivých částí a úvodní formuli takto:

O §u 1 podle zprávy výborové;

o §§ 2, 3, 4, 5 podle návrhu sen. Kindla a druhů, bude-li zamítnut, podle zprávy výborové;

o §§ 6 a 7 podle zprávy výborové;

o §§ 8, 9, 10 podle pozměňovacího návrhu sen. Kindla a druhů, bude-li zamítnut, podle zprávy výborové,

o §§ 11 a 12, o nadpisu zákona, nadpisech jednotlivých jeho částí a úvodní formuli podle zprávy výborové.

Jsou proti tomuto způsobu hlasování nějaké námitky? (Námitek nebylo.) Námitek není. Budeme tudíž tímto způsobem hlasovati.

Kdo souhlasí, aby § 1 zněl podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Návrh tento se přijímá.

Kdo souhlasí, aby §§ 2, 3, 4, 5 zněly podle pozměňovacího návrhu sem. Kindla a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrhy tyto se zamítají.

Kdo souhlasí, aby paragrafy tyto zněly podle zprávy výborové, nechť zvedne rezku. (Děje se.)

To je většina. Přijímají se.

Kdo souhlasí, aby §§ 6 a 7 zněly podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímají se.

Kdo souhlasí, aby §§ 8 až 10 zněly podle pozměňovacího návrhu sen. Kindla a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh se zamítá.

Kdo souhlasí, aby paragrafy tyto zněly podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímá se.

Kdo souhlasí, aby §§ 11 a 12, jakož i nadpis zákona, nadpisy jeho jednotlivých částí a úvodní formule zněly podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímají se.

Tím celá osnova zákona s,nadpisem a nadpisy jednotlivých částí a úvodní formulí schválena byla ve čtení prvém podle zprávy výborové souhlasně s usnesením poslanecké sněmovny, tisk 642.

Poněvadž i této věci byla přiznána pilnost, budeme hlasovati ihned ve čtení druhém.

Táži se pánů zpravodajů, zda navrhují nějakou textovou změnu.

Zpravodaj sen. Pánek: Nikoliv.

Zpravodaj sen. J. Krejčí: Rovněž ne.

Místopředseda Votruba: Není tomu tak.

Kdo tedy souhlasí s osnovou zákona, nadpisem, nadpisy jednotlivých částí a úvodní formulí, právě přijatou ve čtení prvém, také ve čtení druhém, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Osnova zákona s nadpisem, nadpisy jednotlivých částí a úvodní formulí byla schválena také ve čtení druhém souhlasně s usnesením poslanecké sněmovny, tisk 642.

Konečné budeme hlasovati o resolucích otištěných ve zprávě výborové, tisk 644. (Výkřiky sen. Mikulíčka. - Místopředseda Votruba zvoní.)

Kdo s těmito resolucemi souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Resoluce otištěné ve zprávě výborové se schvalují. Přistoupíme k projednávání dalšího odstavce, jímž je:

6. Druhé čtení zprávy ústavně-právního výboru o vládním návrhu zákona (tisk 626), kterým se prodlužuje účinnost a mění některá zákonná ustanovení v oboru trestního soudnictví. Tisk 639.

Zpravodajem je pan sen. dr Milota.

Táži se, zda pan zpravodaj navrhuje nějakou textovou změnu.

Zpravodaj sen. dr Milota: Opakuji návrh, který jsem učinil již při prvním čtení, aby totiž v §u 4, řádek 2 za slovy >čís. 119/1873< a v §u 5, řádek 2, za slovy >čís. 131/1912< vloženy byly zkratky obvyklé pro označení bývalého říšského zákoníka, totiž písmena >ř. z.<.

Místopředseda Votruba: Kdo souhlasí s osnovou zákona, jeho nadpisem a úvodní formulí, jakož i s opravami panem zpravodajem navrženými, také ve čtení druhém, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Osnova zákona s nadpisem a úvodní formulí, jakož i s opravami panem zpravodajem navrženými, schvaluje se také ve čtení druhém, podle zprávy výborové, tisk 639.

Tím je pořad schůze vyřízen.

Oznamuji, že do

výboru živnostensko-obchodního nastupuje za sen. Schwambergera sen. Nedvěd, za sen. Ušáka sen. dr Havelka;

do výboru soc.-politického nastupuje za sen. Stránského sen. Kindl.

Navrhuji, aby předsednictvo bylo ve smyslu §u 44 jedn. řádu zmocněno svolati příští schůzi telegraficky nebo písemně a stanoviti pořad jejího jednání.

Jsou proti mému návrhu nějaké námitky?

Sen. Mikulíček: Já bych prosil, pane předsedo, aby se svolával senát dva až tři dny předem, poněvadž všichni páni senátoři jsou veřejnými činiteli, dostanou

domů zprávu, že je svolána schůze, nemohou však o tom věděti. Je to nesprávné, že se takovým způsobem děje svolávání zákonodárného sboru.

Místopředseda Votruba: To je formální návrh, o kterém jsem podle jednacího řádu povinen dáti bez debaty hlasovati.

Kdo souhlasí s návrhem pana sen. Mikulíčka, nechť zvadne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh tento se zamítá.

Jiných námitek proti tomuto mému návrhu není? Námitky nebyly, tedy můj návrh se přijímá.

Končím schůzi.

Konec schůze v 15 hod. 6 min.