Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1931.

III. volební období.

5. zasedání.

Těsnopisecká zpráva

o 123. schůzi senátu Národního shromáždění republiky Československé

v Praze v pátek dne 4. prosince 1931.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Dovolené.

Tiskem rozdáno.

Jednací zápisy schváleny.

Z předsednictva přikázáno.

Pořad jednání:

1. Zpráva I. výboru sociálně-politického, II. výboru živnostensko-obchodního k vládnímu návrhu zákona (tisk 640) o uzavírání krámů dne 24. prosince každého roku (na Štědrý den) o 17. hodině (tisk 650).

Řeč zpravodaje výboru sociálně-politického sen. Havránka.

Řeč zpravodaje výboru živnostensko-obchodního sen. Jílka.

Stanovení lhůty řečnické.

Řeč sen. Jokla

Řeč sen. Köhlera.

Řeč sen. Časného.

Osnova zákona přijata ve čtení prvém.

2. Návrh, aby podle §u 55 jedn. řádu řízením zkráceným projednána byla osnova zákona o uzavírání krámů dne 24. prosince každého roku (na Štědrý den) o 17. hodině (tisk 650).

Pilnost odůvodněna.

Zkrácené řízení přiznáno.

3. Druhé čtení osnovy zákona o uzavírání krámů dně 24. prosince každého roku (na Štědrý den) o 17. hodině (tisk 650).

Osnova zákona přijata ve čtení druhém.

Výborová resoluce schválena.

4. Zpráva imunitního výboru o žádosti krajského soudu v Liberci ze dne 6. května 1930, č. j. Nt VIII 24/30, za souhlas k trestnímu stíhání sen. Pilze pro trestné činy podle §§ 3, 19 zák. shrom. a podle §§ 81,. 82/2, 280 a 312 tr. z. (č. 1680/1930 předs.) - (tisk 630).

Řeč zpravodaje sen. Šelmece.

Řeč sen. Pilze.

Návrh výboru imunitního schválen.

5. Zpráva imunitního výboru o žádosti krajského soudu v Jihlavě ze dne 5. prosince 1929, č. j. Tk VI 814/28/57, aby dán byl souhlas k dalšímu trestnímu stíhání sen. Nedvěda pro přečin podle § u 14, č. 1 a 5 a přečin podle §u 18, č. 2 zákona na ochranu republiky ze dne 19. března 1923, č. 50 Sb. z. a n., (č. 70/1929-III předs.) - (tisk 634).

Řeč zpravodaje sen. dr Havelky.

Řeč sen. Mikulíčka.

Doslov zpravodaje sen. dr Havelky.

Návrh výboru imunitního schválen.

6. Zpráva imunitního výboru o žádosti zemské školní rady v Praze ze dne 13. října 1931, č. II-A-3802 ai 1931, čís. z. š. r. 93.926 ai 1931, 'aby senát dal svolení k disciplinárnímu stíhání sen. Hakena (č. 49621931 předs.) - (tisk 649).

Řeč zpravodaje sen. Šelmece.

Návrh výboru imunitního schválen.

Pořad schůze vyřízen.

Sdělení předsednictva:

Změna ve výboru.

Stanoven pořad jednání příští schůze.

Příloha.