Valóban nem tudom megérteni azt, hogy Önök milyen lehetetlen álláspontot foglal nak el a most megalakított Magyar tudo mányos vársaság kérdésében. Grosschmid szenátor Úr azt mondotta, hogy nagyrabecsüli az Elnök Urnak ezen nemes adományát, nagyra értékelik az Elnök Úr nak nemes cselekedetét, hogy gondolt a magyar népre és hogy egy ilyen nemes. ajándékkal lepte meg. Ebből azonban nem azt a következtetést vonja le a szenátor úr, hogy megmutassa, hogy ő is, pártja is érdek Iődéssel viseltetik ezen intézmény iránt, nem azt mondja, hogy dolgozni akarunk ebben az intézményben, hogy meg akarjuk segíteni ezt az intézményt, hogy naggyá, ne messé tegyük és hogy célját valóban elér hesse.

Ezzel szemben azt mondja Grosschmid szenátor Ur, hogy mi távol tart juk magunkat ettől az intézménytől, mi vá rakozó állaspontot foglalunk el a Magyar tudományos társasággal szemben. Mi megnyilatkozunk.

Hát engedelmet kérek, tisztelt szenátus, aki azt mondja magáról, hogy ő a magyar népet képviseli, annak ezt az álláspontot nem szabad elfoglalnia. Annak határoznia kell arra nézve, hogy a maga részéről hozzá lép-e ehhez az intézethez, vagy pedig elfor dul tőle. Ez egy kétszínü politika, amit mi semmi körülmények között sem tudunk akceptálni. Így már megértjük, hogy a meg nyitó ünnepségen a magyar ellenzéki poli tikának egyetlen képviselője sem jelent meg, távollétével tüntetett, mintegy kifeje zést adva annak, hogy ezzel az intézménnyel már eleve nem ért egyet és hogy az Elnök Úr nemes intencióit nem honorálja. (Sen. Böhm: Agyonpolitizálták!) Nem ez fáj Önöknek! Egészen. más van a dolog mögött, őszintén megmondon, hogy mi fáj Önöknek! (Sen. Böhm: Politikai emigránsok asyluma lett!) Az Önök soraiból is vannak a tagok között, a >Prágai Magyar Hirlap<, a >Ka tartott intézmények képviselői is benn vannak, csak Önök, politikusok, nem akarnak belemenni!

Meg is mondom miért! Azért, mert Önök abban a pillanatban, amint egy ilyen nagyszerü, nemes, kulturális intézményet kaptak a köztársasági Elnök Úrtól, abban a pillanatban elvesztették azt a talajt, amelyen eddig mozogtak és nincs többé mivel agi tálni. Eddig ki lehetett használni agitációs célokra, hogy a magyarságnak nincsen kul turintézménye, ahol saját kultúráját nevel hesse, fokozhassa, eddig Önök mutathattak

kultúrális sebeket, eddig ebből élhettek, agitálhattak, de most fáj Önöknek, hogy most már nem mutathatnak rá a külföld felé, hogy ebben az államban elhanyagolják a magyar kulturális értékeket, mert hiszen szemükbe vetik és megmondják a külföl diek, hogy á köztársasági Elnök Ur olyan példaadással szolgált, amely egyszerre ha lomra döntötte minden agitációs érvüket! (Sen. Böhm: Politikai propagandára alapí tották, politikai menekültek asyluma az egész!)

Engedelmet kérek, nem egy millió koro nát de egy fillért az Elnök Ur propaganda célokra nem ad. Ezt a leghatározottabban vissza kell utasítanom. Ez a lehetlen beállí tás rávall magukra, politikai gondolkodá sukra, és egész mentalitásukra!

Tisztelt Szenátus! Tegnap Grosschmid szenátor Úr beszéde közben az Önök olda lárol egy közbeszólast hallottam, hogy én pénzért beszélek, hogy engem valami érdek fűz ahhoz az állásponthoz, amit elfoglalok és azt is mondotta valaki, hogy én egy meg fizetett ember vagyok, akit a szocialista pár tok felfogadtak arra, hogy így beszéljek. Nem tudom, ki volt, aki ezt állította, de állí tása a legaljasabb rágalom. Egy olyan rága lom, amely még a rágalmak között is a legutolsó, amire még válaszolni sem lehet. Én nem űzök kétszínü politikát, én meg mondom itt a szenátusban, mi fáj nekünk, mi a panaszunk, kérek, határozottan köve telek orvoslást, de kétszínü politikát nem folytatok. Szocialista vagyok és ha alá is írom azt a rezsimet, amely most folyik, teszem ezt tiszta, nyugodt meggyőződésből, mert ettől ma a munkásság részére életlehetőséget várok. Én itt egyedül és kizárólag a munkásság érdekében dolgozom. Meg fogjuk látni, kinek van igaza, nekem-e, vagy Böhm szenátor Urnak. (Sen. Böhm: Ez is csak propaganda!)

Engem nem tud közbeszólásaival zavarni! Én az Önök minden kérdésére, minden szavára gyanusítgatására megfelelek. Én nem követem Önöket azon a téren, amelyen mo zognak, amikor agitációs munkájukat vég zik. Találkoztam egy ilyen úton Füssy szenátor Úrnak embereivel. A magyar vidé keken úgy agitáltak, hogy felvették a piros fehér-zöld pántlikás gatyát, a rozmaringos kalapot és Füssy szenátor Úr pitykés mel lényét. Kirakatból beszéltek a magyar paraszt sztálynak, verték a mellüket: idenéz zetek milyen magyarok vagyunk!

Mihelyt azonban ezek az urak a magyar vidékekről, a Bodrogközből, a Csallóközből elutaztak és agitációs körútjukon szlovák vidékekre utaztak, útközben átöltözködtek, levetették a mándlit, a piros-fehér-zöld gatyát és már szlovák nemzeti viseletben jelentek meg a szlovák vidékeken. Míg a Bodrogközben jó magyar embereknek mutat.. koztak, verték a mellüket, hogy csak a ma gyar érdekeket képviselik, addig már Zsol na, Túrócszentmárton vidékén már nem le hetett ezzel érvelni, itt már azt mondották: ide nézzetek, milyen jó szlovákok vagyunk. Ilyen az Önök fekete politikája, ilyen hét szinüek Önök, ez a, Keresztényszocialista pártnak igazi arculata és ezt kell miondenki előtt felfedni, aki Önöket követni akarja.

En Önöket soha személyükben nem bán tottam, de kritizáltam az Önök ténykedé seit. Ha Önöknek ez fáj, támadhatnak még saját személyemben is, az én tetteim azonban mindig igazolni fognak engem Önökkel szemben.

Tisztelt Szenátus! Azért is támadnak ben nünket, hogy most, a mai szűkös, válságos időkben, amikor nem szabad és nem lehet még több pénzt áldozni szociális intéz ményeink felsegítesére, ezekre ujabb, jelen tékeny hozzájárulást követelünk. Támadják Czech miniszter urat és azt mondják, hogy a miniszter úr megfeledkezik arról, hogy a többi osztályok is szükségben van nak és azt mondják, hogy itt a fedezetet el vonja a többi osztályoktól, hogy azt a mun lcásjóléti intézmények javára fordítsa. Bor zasztóan hibáznak azok, akik ett állítják, mert. itt másról nincs szó, mint arról, hogy a legelhagyottabb osztályról kell ebben a ne. héz és válságos gazdasági, időben segíteni, Hiszen, ha sokáig - ellenállnak a polgári osztályok annak, hogy a munkásosztályt megsegítsük, hogy a munkanélkülieket fo kozottabb mértékben támogathassuk, hogy részükre munkaalkalmakat teremthessünk, hogy a munkanélküliség esetére biztosítást bevezethessünk, akkor ezzel merényletet követnek el az állam ellen, és öngyilkossá got maguk ellen, mert nem akarják észre venni és megérteni azt a veszélyt, amely az államot és az egész polgári társadalmat az éhes és munkanélküli tömegek részéről fe. nyegeti.

Ez nem fenyegetés, hanem a dolgok, a tények tiszta meglátása és beismerése és éppen ezért óva intem a polgári pártokat, hogy ezeknek a mi javaslatainknak, a mi indítványainknak már ebből az okbol is ne szegüljenek ellen és feltétlenül járuljanak hozzá azokhoz.

,Még csak egynéhány szót arról, hogy a mi igazságszolgáltatásunk a végrehajtás terén valahol megtorpan. Hozunk nagyszerü tör vényeket, amelyek a mai időknek megfele lően nyugateurópai kultúrnívón állanak, sőt azokat bizonyos tekintetben felül is múlják. Mit érnek azonban a mi jó törvényeink, ha ezeket az emelkedett szellemü törvényeket künn, a volóságban, különösen nálunk, Szlo venszkón és Podkarpatszká Ruszban nem le het úgy végrehajtani, amint azt a törvények szelleme megköveteli.

Lassu, elmaradott a mi bírósági gyakorla tunk és eljárásunk. Óriási számu bírósági helyek vannak üresedésben, mert nem tudjuk azokat betölteni. A bírák túl vannak terhelve, az ügydarabok évekig hevernek és így a jogoszolgáltatásra szorult közönség nem tud a maga igazához jutni. Annál kellemetlenebb ez az állapot, mert az utóbbi időben megdrágult a jogszolgáltatás, úgyhogy az igazát kereső ember nemcsak időt, hanem a pénzét is ráfizeti.

Ezeken az állapotokon feltétlenül változ tatni kell. Itt nem szabad takarékoskodni, mert az igazságszolgáltatás érdeke minden pénzt megér és mert enélkül nem fogjuk tudni azt a jogbiztonságot és kultúrnívót fenntartani, amire szükségünk van.

Befejezem beszédemet. Sokat nem mond tam el, amit szerettem volna. Nagyon sok fájó sebünk, sérelmünk van Szlovenszkón, Podkarpatszká Ruszban. Ha talán egy mi niszteri bizottság lejönne bennünket meg látogatni és a helyszínen tanulmányozná a viszonyokat, meggyőződnék róla, hogy a panaszok mindenben megfelelnek a való ságnak és ott helyben megtalálnák azt az utat, amelyen segíteni lehet és ezzel igen nagy szolgálatokat tennének Szlovenszkó és Podkarpatszká Rusz dolgozó, szegény, el hagyatott néposztályának. (Potlesk.)

2. Řeč sen. dr Feierfeila:

Hoher Senat! In dem großen Minister auftreten, wie es in der vorigen Woche im Senatsausschuß zur Beratung des Voran schlages in Erscheinung trat, nahm auch der Herr Minister für Schulwesen und Volks kultur Stellung zu verschiedenen einschlägi gen Fragen. Ich will aus seinen Ausführun gen nur zwei Worte hervorheben, das Wort, wo eine Art Schulautonomie in Verheißung gestellt worden ist, und das andere Wort, daß in der Schulverwaltung absolut keine Seelenfängerei getrieben werde, sondern, daß Gerechtigkeit für alle angestrebt wird.

Schulautonomie, dieses Wort bildet einen wesentlichen Teil des nationalpolitischen Programms aller sudetendeutschen Parteien. Ich gestatte mir, hier die nicht ganz unwichtige Bemerkung einzufügen: Wenn es zu einer Verwirklichung der Schulautonomie für uns bisher nicht gekommen ist, wenn wir in Wirklichkeit vielmehr immer mehr davon abzukommen scheinen, so ist sicher eine letzte Ursache hiefür die bisher vollständig unzugänliche Haltung des anderen Lagers; eine andere Ursache ist aber auch das allgemeine sudetendeutsche große Übel, daß die sudetendeutschen Parteien auch in dem, was ihnen gemeinsam ist, sich nicht zu einem gemeinsamen, zielgemäßen Zusam menarbeiten zusammenfinden können. Wäre dies hier im Laufe der Jahre der Fall ge wesen, es ist ganz undenkbar, daß wir in diesem Punkte nicht einen anderen Erfolg hätten. Für Kulturvölker ist nichts so na türlich und so selbstverständlich, als daß jedes seine eigenen Schulen hat, und daß in der Betreuung der eigenen Schule kein Konflikt mit einem anderen Volke liegt, höch stens eine Art gegenseitiger Aneiferung. Kein Kulturvolk kann auf seine eigene Schule verzichten.

Wir möchten nun nicht annehmen, daß diese Verheißung des Herrn Ministers Derer dasselbe Schicksal erfahre, wie vor einigen. Jahren die Verheißung Hodžas. Das Wort Hodžas von der Schulautonomie war bestimmt und eindeutig und doch ist nichts daraus geworden, was, von anderen abgesehen, zum Glauben an die Verläßlichkeit von Ministerworten man soll te sich doch auf sie verlassen können sicherlich nicht beigetragen hat. Das Wort Minister Derers ist nicht so klar, aber Schulautonomie heißt es doch. Wir wollen es zum Anlaß nehmen, neuerdings zu sagen: Wir wollen eine Schulautonomie, die es wirklich ist; eine Selbstverwaltung des Schulwesens von unten bis oben hinauf, Gemeinde, Bezirk. Land und Staat; alle Schulen umfassen, Volks-, Bürger-, Fachschulen, Handels- und Gewerbeschulen, Mittelschulen jeder Kategorien, Hochschulen; das Recht, Schulklassen zu gründen oder aufzulassen nach den bestehenden Gesetzen, das Recht, Lehrkräfte zu bestellen; das ganz natürliche Recht, daß die Unterrichtssprache auch die Amts- und Verwaltungssprache sei; das Recht, jede Seelenfängerei von Seiten der anderen unmöglich zu machen. Die eine oder die andere Sache sei hiezu noch besonders unterstrichen. Es soll ein deutscher Landesschulrat sein unter einem deutschen Vorsitzenden, mit jenen gesetzlichen Befugnissen ausgestattet, welche für eine Körperschaft erforderlich sind, der das gesamte Schulwesen des Landes un terstellt ist, die das gesamte Schul wesen des Landes zu oberst leiten soll, eine Körperschaft, die also.von der ganz un demokratischen lex Metelka befreit ist und die kein bedeutungslosses Anhängseldasein führt unter einem vollgewaltigen Vor sitzenden, sondern die selbst die volle Ge walt hat und deren Vorsitzender für sie nur eine Art ausführendes Organ ist. Damit ist auch gesagt, daß jene Erscheinung ver schwinden muß, die wohl ein Unikum ist, nämlich daß der jetzige deutsche Landes schulrat in Prag in Bezug auf manchen er nannten Vertreter noch Mitglieder zählt, die ihre Ernennung aus der Vorkriegszeit da tieren, und doch besteht die ausdrückliche Bestimmung von der sechsjährigen Funk tionsdauer für solche Mitglieder, die ist wohl schon dreimal überschritten. Ebenso muß dann jener Erlaß verschwinden, den das Ministerium für Schulwesen an die Lan desschulräte gerichtet hat, demzufolge, die čechische Amtssprache als Staatssprache im Verkehr zwischen den Bezirksschulräten und dem Landesschulrate, sowie zwischen den Direktionen der Mittelschulen und dem Landesschulrate zu gebrauchen ist. Der Er laß ist bei Bestand einer deutschen Schul autonomie undenkbar. Er ist ja selbst beim Bestand der Dinge von heute ungesetzlich. Das Ministerium hat den Erlaß damit begründet, daß diese genannten Schulverwal. tungsstellen staatliche Ämter seien. (Předsednictví převzal místopředseda dr Heller.) Das sind sie aber nicht, sondern sie sind autonome Ämter, was schon daraus hervor geht, daß die Errichtung und Erhaltung der Volks- und Bürgerschulen nach den gesetzlichern den autonomen Verbänden, Gemeinde. Bezirk und Land, obliegt. Es wäre eine Ungeheuerlichkeit, den autonomen Verbänden jedes Recht auf die Erhaltung der von ihnen erhaltenden Schulen zu entziehen und diese einzig den Staatsämtern zu überlassen.

Außerdem widerspricht der Erlaß dem durch die Friedensverträge gewährleisteten Sprachenrecht der Minderheiten, das auch im Sprachengesetz von 1920 Aufnahme gefunden hat. Der § 5 dieses Gesetzes besagt, daß der Unterricht in allen, für die Angehörigen der nationalen Minderheiten errichte ten Schulen in deren Sprache zu erfolgen hat und daß sie insbesondere in dieser Sprache von den für sie errichteten Institutionen verwaltet werden. Eine Schulautonomie müßte also diese uns ungesetzlich erscheinende Verordnung des Ministeriums ein Ende machen. Eines wäre jetzt am Platze. Nach dem nun eine Art Schulautonomie wie der verheißen worden ist und sie dem nächst zur Debatte in der Öffentlichkeit ge, stellt sein soll, so wäre es wohl für alle sudetendeutschen Parteien naheliegend, jetzt endlich konkret den Inhalt eines sudetendeutschen Schulautonomiegesetzes zu formulieren.

Das andere Wort, das wir aus den Aus führungen des Herrn Ministers hervorheben wollen, ist, daß es im čechischen Schul wesen eine Seelenfängerei nicht gebe, daß sei schon dadurch bewiesen, weil die Kla gen hierüber aufzuhören scheinen, im Gegenteil, es werde Gerechtigkeit nach allen Seiten hin geübt. Wir müssen diesem Worte mit allem Nachdruck widersprechen. Es wird Seelenfängerei konsequent und in argem Ausmaße tatsächlich nach wie vor getrieben.

Dieses Wort des Herrn Ministers mutet ungefähr so an, wie das Wort des Herrn Ministerpräsidenten von unlängst, wo er sagt, bei der Bestellung von Beamten gelte aus schließlich die Eignung des Betreffenden, ohne Rücksicht auf seine Nationalität. Wir wissen, wie es damit in Wirklichkeit aus sieht, und so ist es auch mit dem Wort des Herrn Schulministers, daß keine Seelenfängerei betrieben wird. In Wirklichkeit wird sie aber im großen Ausmaße geübt.

Ich möchte hier wieder nur einfügen, wie ich es hier schon einmal gesagt habe, daß wir unbedingte Anhänger des Satzes sind: Jedes Kind hat ein unveräußerlichstes Recht auf eine Schule in seiner Muttersprache. Wenn sich also im deutschen Siedlungsgebiete eine anderssprachige Minorität be findet, so ist es ihr selbstverständliches Recht, eine Schule zu haben. Wir erklären die Minderlimitsschule überall dort für gerecht, ja für notwendig, daß der Staat verpflichtet ist, sie zu errichten, wo die hin längliche Anzahl der Kinder der Minderheit vorhanden ist. Freilich, wenn diese Minderheit durch künstlichen Zuzug eigens geschaffen wäre, legen wir Verwahrung gegen eine solche Schaffung ein. Die vorhandenen Kinder der Minderheit allein geben also das Recht auf eine Minderheitsschule. Wir müssen daher schärfsten Einspruch dagegen erheben. daß, uni eine Minderlimitsschule grün den zu können, durch vorgeschickte Emissäre, durch Terror oder wirtschaftliche Versprechungen Eltern aus dem anderen Volke gewonnen werden, ihre Kinder in die anderssprachige Minderheitsschule zu schikken. Wo dies geschieht, geschieht es in zweifelloser Absicht der Seelenfängerei und um unser sprachliches Gebiet weiter zu durchsetzen. Und das provoziert.

Wir wären hier auf dem Wege zum friedlichen Nebeneinander schon viel weiter gekommen, wenn nicht diese Massenerscheinung unnötiger Minderheitsschulen bei uns bestünde. Vor einigen Tagen erst sind mir diesbezüglich drei Beispiele zugekommen. Im Bezirke Preßnitz ist der Erzgebirgsort Dörndorf. Die čechische Minderheitsschule wird hier von 9 Kindern besucht, durchwegs deutschen. Der čechische Kindergarten wird von $ Kindern besucht, darunter nur zwei čechischen. Aus dem Bezirke Bischofteinitz zwei andere Beispiele: Die Böhmerwaldortschaft Plöß, schon an der bayrischen Grenze gelegen, hat eine čechische Minderheitsschule, die ausschließlich von deutschen Kindern besucht ist, u. zw. von 16. Und in der Gemeinde Althütten ist die Minder heitsschule von 17 Kindern besucht, die durchwegs deutsch sind. Man muß doch fragen: Was soll eine čechische Schule in diesem Erzgebirgsdorf oder in den beiden genannten Böhmerwaldsorten, wenn sie nur für Deutsche da ist? Ist das nicht Seelen fang, ist das nicht Durchsetzung des Sprachgebietes?

Das sind nur drei kleine einzelne Beispie le. Aber es lassen sich folgende zwei Sätze allgemein erweisen: auf der einen Seite die große Zahl čechischer Minderheitsschulen, wo eine natürliche Berechtigung nicht vorhanden ist, auf der anderen Seite so vielfach Verunmöglichung der notwendigsten deutschen Schulen. Zum Beweise für den ersten Satz könnte ich ein verläßliches Verzeichnis von 112 deutschen Gemeinden vor legen, in denen die bestehenden Minder heitsschulen durchwegs von weniger als acht Kindern besucht. sind, welche wiederum der Majorität nach Deutsche sind. Oder, es liegt ein Verzeichnis vor von 16 Böhmer Waldgemeinden, die als deutsch anzusprechen sind, denn sie haben zusammen 21.109 deutsche Einwohner und nur 1269 čechische. Und doch bestehen in diesen 16 Gemeinden 16 čechische Kindergärten und nur ein deutscher.

Es ist uns schon wiederholt vorgehalten worden, daß in der Slovakei und in Karpathorußland erst nach dein Umsturz für das deutsche Schulwesen vorgesorgt worden sei. Verläßliche Nachrichten, die nun über das deutsche Schulwesen von dort kommen, lassen keinen Zwelfei mehr darüber: Es wird an der völligen Entnationalisierung der deutschen Minderheit durch die Schule mit Hochdruck gearbeitet.

Ich sagte vorhin: Dem steht jene Erscheinung gegenüber, daß die berechtigteste deutsche Schule so oft erschwert oder gar unmöglich wird. Auch dieser Satz ist zu beweisen. Das provozierendste Beispiel bildet wohl Albrechtsried. Abgesehen davon, daß der Staat seine Pflicht für 40 Schulkinder von Albrechtsried nicht erfüllt, ihnen eine Sohnle zu verschaffen, wird das Bemühen des Kulturverbandes für diese Minderheit von 10 - im nächsten Jahre werden es 44 sein Schulkindern schon seit 1927 hintertrieben. Die nächste deutsche Schule ist Kumpatitz, sieben Kilometer Böhmerwaldweg entfernt. Es ist undenkbar, daß die Kinder diesen Weg täglich zurücklegen können. Es wird nun durch den Kulturverband der häusliche Privatunterricht besorgt und das nimmt die čechische Majorität in der Gemeinde zum Anlaß, den Bau eines deutschen Schulgebäudes durch den Kulturverband auch weiter zu vereiteln, indem sie sagt: Es besteht keine Notwendigkeit, weil ja für den Privatunterricht gesorgt ist. Ich möchte der Unterrichtsverwaltung zurufen: Schaffen Sie diesen Skandal endlich aus der Welt.

Ein anderes Beispiel: es ist der Ort Libinsdorf, Bezirk Chotěboř. Die öffentliche Schule wurde nach dem Umsturz aufgelassen. Seit 1929 bemüht sich der Kulturverband vergeblich, hier eine Privatschule er richten zu dürfen. Es sind freilich nur 12 Kinder, aber die nächste deutsche Schule im Bezirk Deutsch-Brod ist 25 km entfernt. Das sind Orte, für welche der Kulturverband sich Mühe gibt. Aber es gibt eine Reihe von Gemeinden, die sich aus eigener Initiative um die Errichtung einer Schule oder Schul expositur seit Jahren vergeblich bemühen. Da sei der Ort Zittnai, Bezirk Dauba, gezur Mutterschule Tupadl, die 8 km weit entfernt ist. Im vorigen Monat wurde das Gehe die Ortschaft Schönborn, Bezirk Neuhaus. Das Gesuch um Errichtung einer Expositur läuft seit 1927, die Mutterschule ist über Kilometer weit entfernt.

Wir müssen dem Ministerium in dieser Hinsicht direkt schwere Vorwürfe machen, indem es die Gesuche um Bewilligung von begründeten Minderheitsschulen so oft gar nicht erledigt oder unnötigerweise auf die lange Bank schiebt. Es sei hier der Ort Lein gruben bei Weißwasser genannt. Hier müssen 14 deutsche Kinder Privatunterricht er halten, weil die nächste Schule Neudorf 7 km entfernt ist und für diese Kinder nicht erreichbar ist. Ich nenne den Ort Neudorf bei Mies mit 33 Schulkindern. Die nächste deutsche Schule ist Lihn, eine gute Stunde entfernt bei oft ungangbaren Wegen. Die Schule wird nicht bewilligt. Ich nenne Philippsberg bei Taus mit 33 Schulkindern. Die Mutterschule Maxberg ist über eine Stunde entfernt, die Wege im Winter ganz ungangbar.

Ähnlich ist es mit den deutschen Kindergärten. Vom Kulturverband liegen Gesuche vor für Liebshausen bei Bilin, Triebschütz bei Brüx, Hodovitz bei Budweis, Unterhaid. Von Gemeinden liegen Gesuche vor: I.uka wetz bei Leitmeritz, Groß-Tschernosek. Und nirgend ist eine Bewilligung zu erreichen.

Hoher Senat! Wenn ich all das angeführt habe, so geschieht es nur zur Beleuchtung des Wortes des Herrn Ministers: Keine See Lehnfängerei, sondern Gleichberechtigung für alle. Wir möchten Antwort für diese Bei spiele haben. Was soll das sein, wenn es keine Seelenfängerei ist? Wir erheben auch hier neuerdings das Verlangen: Wir wollen ein offizielles Verzeichnis über das Minder heitsschulwesen. Wie viel čechische und wie viel deutsche Minderheitsschulen bestehen und Angabe der Nationalität der Kinder in jeder Schule. Dann wird so manches klar werden.

Ich will noch mit ein paar Worten auf eine Sache zu sprechen kommen, welche unser Mittelschulwesen betrifft. Mit Recht erhebt die Organisation der deutschen Mittelschullehrer Beschwerde, daß es immer mehr den Anschein gewinnt, als ob die Besetzung von freiwerdenden Professorenstellen, namentlich aber Direktorenstellen und auch Inspektorstellen nicht mehr erfolgt nach einer entsprechenden dienstlichen Qualifikation, sondern rein vom Standpunkt der politischen Parteizugehörigkeit. Vor zwei oder drei Monaten ist diesbezüglich eine sehr instruktive Eingabe an das Ministerium für Schulwesen von Seite der ge nannten Mittelschullehrerorganisation gerichtet worden. Ich möchte diese Eingabe einer eingehenden Behandlung empfehlen und namentlich den Schluß befürworten, zu dem diese Eingabe kommt: Es sind alle im staatlichen Schuldienst freiwerdenden Stel len konkursmäßig auszuschreiben und eine Besetzung ohne Konkursausschreibung als vollständig undemokratisch muß in Zukunft unterbleiben. Ja, es wäre unstatthaft und es müßten diesbezüglich ernste Untersuchungen geführt werden, auf welche private Verwendung hin diese oder jene Ernennung zum Direktor oder selbst zum Landesschulinspektor erfolgt ist. Namentlich würde ich wieder unterstreichen die Forderung der Mittel schullehrerorganisation, daß jener Erlaß, der in einer demokratischen Anwandlung der Schulverwaltung ausgesprochen worden ist, wonach den Mittelschullehrkörpern das Recht des Ternovorschlags bei Besetzung der Direktorstelle zuerkannt war, wieder hergestellt wird, nachdem er vor einigen Jahren kassiert worden ist.

Und eine Schlußbemerkung: die betrifft das Ministerium für Schulwesen, insoweit es auch das Ministerium für kirchliche Angelegenheiten ist. Aus der Fülle der hier vor liegenden Fälle seien nur drei ganz kurz hervorgehoben. Bei Bemessung der Kongrua, namentlich bei Erledigung des Rekurses, der an das Ministerium gerichtet wird, legen wir dem Ministerium dringend ans Herz, ein gewisses Wohlwollen walten zu lassen. Die Adjustierung der Fassion ist vielfach nicht leicht in Rücksicht auf Stiftungen, die bei der oder jener Seelsorge stelle vorhanden sind. Es sind dadurch geradezu schon ungeheuerliche Entscheidungen hervorgerufen worden, durch die der davon Betroffene die schwerste Schädigung erfahren hat. Eine andere Sache: auf eine Anfrage im Abgeordnetenhaus an den Herrn Minister Dr Beneš durch den Abgeordneten Zierhut in einer damals aktuellen Sache hat der Minister grundsätzlich aus gesprochen, es mische sich die staatliche Verwaltung nicht in innere kirchliche Angelegenheiten ein. Diese Äußerung hat ihre volle Berechtigung. Zu diesen kirchlichen Angelegenheiten gehört nun ganz bestimmt die Besetzung der Seelsorgeposten und auch die Ausübung der Seelsorge. Die heutigen Verhältnisse erfordern natürlich auch für den Betrieb der Seelsorge vielfach Formen, welche neu sind und so kann es der Fall sein, daß Geistliche vom Standpunkt des Betriebs der Seelsorge für bestimmte Seel sorgepflichten, für die Ausübung z.. B. des Karitaswerkes, des Missionswerkes oder auch Studien halber von Seiten der Diözesanverwaltung freigegeben werden. Es ist nur leider wiederholt der Fall gewesen, daß solche freigestellte Seelsorger die Kongrua entzogen bekommen oder daß sie dann das Urteil erhielten, diese Kongrua, wenn sie gezahlt wurde, wieder zurückzuzahlen. Welche Schwierigkeiten sich da für den mittel losen Kleriker ergeben, läßt sich denken. Wir würden dem Ministerium sehr ans Herz legen, nicht so sehr nach den Buchstaben des Gesetzes vorzugehen, sondern nach dem Geiste, wie er schließlich und endlich in dem Gesetze zu erkennen ist, vorzugehen.