Schůze zahájena ve 20 hod. 7 min.

Přítomni:

Předseda: dr Soukup.

Místopředsedové: Donát, dr Heller, dr Hruban, Trčka, Votruba.

Zapisovatelé: dr Karas, Pichl.

118 senátorů podle presenční listiny.

Zástupci vlády: ministři dr Matoušek, Mlčoch.

Z kanceláře senátní: tajemník senátu dr Šafařovič, jeho zástupce dr Trmal.

Místopředseda Votruba (zvoní): Zahajuji schůzi.

Z předsednictva bylo přikázáno:

Zástupce tajemníka senátu dr Trmal (čte):

Výboru rozpočtovému:

Tisk 665. Usnesení posl. sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 1523), jímž se mění daň ze zapalovadel (tisk 1530).

Výboru národohospodářskému:

Tisk 666. Usnesení posl. sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 1522), jímž se prohlašují dočasně neúčinnými ustanovení zákona o výrobě chleba (tisk 1532).

Výboru technicko-dopravnímu:

Tisk 667. Usnesení posl. sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 1531), kterým se prodlužuje lhůta k označení elektrických podniků, jež mají býti přeměněny na podniky všeužitečné (tisk 1539).

Výborům úst.-právnímu, techn. dopravnímu a rozpočtovému:

Tisk 668. Usnesení posl. sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 1315), kterým se zmocňuje vláda republiky Československé, aby převzala státní záruku za zápůjčky všeužitečných elektrických podniků v zemi Slovenské, a kterým se povoluje užíti dílčích dlužních úpisů na tyto zápůjčky vydaných k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů (tisk 1527).

Místopředseda Votruba (zvoní): Konstatuji, že senát je způsobilý se usnášeti. Navrhuji, aby bylo uloženo výborům, aby o shora uvedených usneseních posl. sněmovny tisky 665 a 666 podaly zprávy do příští plenární schůze, která se koná zítra dne 18. prosince 1931, a o usneseních posl. sněmovny tisky 667 a 668 ve lhůtě dvoudenní.

Kdo s návrhem mým souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Návrh můj se přijímá.

Navrhuji, aby se příští schůze konala v pátek dne 18. prosince 1931 o 11. hodině s

pořadem:

1. Pokračování v rozpravě o zprávě rozpočtového výboru o usnesení poslaneckej snemovne (tisk 651) k vládnemu návrhu štátneho rozpočtu republiky Československej a finančného zákona pre rok 1932 (tisk 660), a v rozpravě o prohlášení pana ministra vnitra o událostech sběhších se u Frývaldova.

2. Návrh, aby podle §u 55 jedn. řádu řízením zkráceným projednána byla zpráva rozpočtového výboru o usnesení poslaneckej snemovne k vládnemu návrhu štátneho rozpočtu republiky Československej a finančného zákona pre rok 1932. Tisk 660.

3. Zpráva rozpočtového výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 665) o vládním návrhu zákona, jímž se mění daň ze zapalovadel. Tisk 670.

4. Zpráva národohospodářského výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 666) o vládním návrhu zákona, jímž se prohlašují dočasně neúčinnými ustanovení zákona o výrobě chleba. Tisk 671.

5. Návrh, aby podle §u 55 jedn. řádu řízením zkráceným projednány byly osnovy zákonů:

a) jímž se mění daň ze zapalovadel, tisk 670.

b) jímž se prohlašují dočasně neúčinnými ustanovení zákona o výrobě chleba, tisk 671.

Jsou proti tomuto pořadu jednání nějaké námitky? (Nebyly.) Není jich.

Končím schůzi.

Schůze skončena ve 20 hod. 10 min.