Dnes tito starci a stařeny, Masarykovi spolurodáci, v pravém slova smyslu umírají hladem. Nebyla ušetřena ani Masarykova >první láska<, Betty Wágnerová-Jelínková na kterou při loňském zájezdu Hodoňáků na Hrad k 80. narozeninám presidenta president tak vzpomínal, sděloval Hodoňákům, jak jí psával ve verších, jak jí vyznával lásku a jak ona za to doma dostávala bití. Tato Betty Wágnerová je dnes 80letá chudá stařenka a dostávala od obce 100 Kč měsíční pense z milosti jako dlouholetá opatrovnice v mateřské školce. Měla to dosti mizerné, přes 30 let byla opatrovnicí v mateřské školce. Ale i tuto podporu 100 Kč měsíčně jí Kretschmer snížil na polovici a chtěl ji šupem odvésti do Uherského Hradiště, kde je příslušná po manželovi, ačkoliv je rodačka z Hodonína. Jedině pod tlakem dělnické veřejnosti od tohoto úmyslu upustil.

Jiná stařena, 89letá Terezie Bartošíková, pobírala od obce jako vdova po obecním pastýři po 45 let několika korunovou pensi, lépe řečeno podporu, nyní pouhých 50 Kč měsíčně. A tuto celou podporu Kretschmer této stařeně nad hrobem odňal, snad aby sehnal těch 80.000 Kč na pomník. Takových případů je v Hodoníně přes 40. Ukazovali mně v Hodoníně invalidu obuvníka Fr. Vráblíka, který již měsíc spává na ulici, poněvadž jej Kretschmer dal vyhoditi z obecní chaloupky, kterou mu bývalé obecní zastupitelstvo přidělilo za byt a v níž se svým řemeslem poctivě živil.

Tázali se mně v Hodoníně, jak je, to možné, aby směl jedinec, to jest Kretschmer, tak samovolně rušit všechna usnesení obecního zastupitelstva, jež platila desítky let, aby směl navalovat na živnostníky dávky, aby směl přímo ničiti školství, rušit veřejnou čítárnu, aby směl rozšantročovat obecní majetek, rozprodávat obecní budovy, obecní koně, vozy atd. To všechno vládní komisař v Hodoníně Kretschmer skutečně provádí. On dnes rozprodává Hodonín, aniž by se koho ptal.

Jednoho rána se Hodoňáci probudí a budou možná míti prodanou i radnici. Vládní komisař Kretschmer však nejen rozprodává, ale také nakupuje. Stavební pozemek, který stát před krátkou dobou prodal soukromníkovi za 60.000 Kč, koupil nyní Kretschmer od téhož soukromníka za obecní peníze, a to za 159 tisíc Kč. Čili ten soukromník v krátké době vydělal na tom pozemku 99.000 Kč. Pozemek je určen pro stavbu representační budovy okresního úřadu a pouhé stavební místo má stát celkem 1 mil. Kč, ačkoliv obecní zastupitelstvo, rozpuštěné pro tutéž budovu, mělo sjednáno stavební místo za 100.000 Kč. Vládní komisař bere chudákům poslední sousto z úst, aby byly na druhé straně vyhazovány statisíce a miliony na representaci.

Proti tomuto fašistickému režimu v Hodoníně se dnes bouří veškeré občanstvo. Započalo se tím, že se konaly tábory lidu na chodbách okresního soudu v Hodoníně, tam si šli dělnici a dělnice soudnímu radovi Novákovi pro práci a chléb, které jim s Kretschmerem odňal. Demonstrace nezaměstnaných dělníků před městskou radnicí jsou na denním pořádku. Před několika týdny konala se protestní schůze, svolaná komunistickou stranou proti komisařskému režimu v Hodoníně za účasti 800 osob. A prosím, pánové, račte se zhlédnout v zrcadle své měšťácké demokracie. Resoluce, která byla na této schůzi jednomyslně schválena a v níž se žádá odvoláni vládního komisaře a okamžité vypsání voleb v Hodoníně, byla dána k podpisu občanstvu, které na tuto schůzi přijíti nemohlo, poněvadž se nemohlo vejít do sálu, sál byl příliš malý. Ve třech dnech tuto resoluci podepsalo 2.700 voličů, 2.700 dospělých občanů, zástupců rodin. Již touto podpisovou akcí více jak polovina hodonínských voličů řekla, že souhlasí s komunistickým požadavkem, t. j. s okamžitým vysáním voleb. Ve skutečnosti po odvolání Kretschmera volá v Hodoníně 90 % občanstva. Resoluce s podpisy byla zaslána presidentu zemského úřadu J. Černému, avšak uplynula řada týdnů a vládní komisař Kretschmer řádí v Hodoníně dál, podle pokynu soudního rady Nováka a jeho kliky. Krečmeriáda trvá v Hodoníně již 8 měsíců, ačkoli váš zákon o obecním zřízení v §u 106 a 107 praví, že po rozpuštění obecního zastupitelstva musí býti rozepsány obecní volby nejpozději do 6 týdnů.

Je charakteristické, že při odhalování pomníku presidentu Tomáši Masarykovi, jako rodáku hodonínskému, asistoval za obec nezvolený starosta, a přece Masaryk má nejvíce v ústech demokracie a humanity, nýbrž že tam asistoval vládní komisař dr Kretschmer, bývalý organisovaný člen Heimwehrů v Rakousku, který po převratě pro svou vlasteneckou činnost musil utéci za hranice. Pánové, to se můžete dočíst i v národně-demokratických listech, v >Národních listech< a v >Národě<.

Hodonínský příklad je povedeným exemplářem té vaší demokracie, na kterou by se mohli přijít podívat černoši z Afriky. Myslím, ze i ty by musil z takové demokracie trefiti šlak.

Pánové, ještě maličkou poznámku ke včerejším událostem. Včera rozhodoval nejvyšší soud o mandátu (Sen. Haken: A trestu!) a trestu soudr. posl. Majora. Nejvyšší soud zamítl zmateční stížnost soudr. Majora, ale vyhověl zmateční stížnosti státního zástupce a nejenom že soudr. Majorovi zvýšil trest ze 12 na 16 měsíců, zvýšil mu pokutu, ale také vyslovil ztrátu volebního práva, a co je nejcharakterističtějšího, ani k této ztrátě volebního práva nepřičinil žádných důvodů, čili škrtem péra ruší prostě nejvyšší soud ústavní práva občanů tohoto státu.

My s tohoto místa pozdravujeme slovenský lid a voláme k němu: Krvácíte z tisíce ran. Páni čeští a mimi spojení slovenští, maďarští a němečtí pánové rabují a ubíjejí pracující lid a několikanásobně rabují a ubíjejí pracující lid Slovenska. Tak se chtějí zachrániti z krise svého kapitalistického řádu.

Proto musíte vy umírati hladem, proto musí hynouti vaše děti, proto vám berou střechu nad hlavou, aby oni mohli žíti, aby mohli udržeti svoji moc nad vámi. Váš boj za kousek chleba se snaží zardousiti četníky, policajty, vojskem. A nyní pse napřahuje český imperialismus, korunuje svoje dílo zkázy, k vyzývavému úderu.

Trest vůdce pracujícího lidu Slovenska soudr. Majora zvýšili na 16 měsíců a zbavili ho poslaneckého mandátu. Desetitisíce pracujícího lidu Slovenska zvolily Majora za svého poslance. V bojích desetitisíců, ve stávkách zemědělských dělníků, demonstracích malorolníků, v pochodě nezaměstnaných, na čele statisíců bojovníků stal se soudr. Major vaším vůdcem. A za to se mu páni mstí.

Mstí se mu za to, že jako poslanec komunistické strany ukazoval, jak bojovati proti odbourávání závodů na Slovensku, jak bojovati proti propouštění, jak znemožňovati dražby a exekuce, jak opatřiti práci a chléb nezaměstnaným, jal osvoboditi pracující lid Slovenska od jeho pijavic, slovensko-maďarsko-českých pánů, jak vybojovati plné asociální a národnostní osvobození slovenského a maďarského pracujícího lidu. A mstí se za to, že zemědělští dělníci v galantském okrese, jimž stál v čele, zvítězili, že úspěšná stávka zemědělských dělníků byla signálem pracujícímu lidu Slovenka k dalším bojům proti jejich utiskovatelům. A když střely z četnických karabin neskolily spolu s třemi zemědělskými dělníky i soudr. Majora - jak si to buržoasie a sociálfašisti přáli - dlouholetým žalářem chtějí nahraditi, co zameškaly četnické kulky; ze žalářské kobky chtějí udělati rakev pro těžce onemocněvšího soudr. Majora. Krajský soud se ještě k tak dalekosáhlému činu neodvážil. Příliš dobře střežil pracující lid Slovenska svého vůdce Majora. Ale páni doufali, že pracující lid ochabne v boji za svého vůdce a nyní chtějí nahraditi, k čemu se ještě neodvážili. Téměř půldruhaletým žalářem chtějí vydati soudr. Majora smrti, neboť jeho oslabený organismus nevydrží tolik muk čsl. žalářů.

Ale páni se mýlí. Pracující lid nedovolí, aby jeho vůdce dotrpěl v žaláři, nedovolí, aby páni uloupili mandát soudruha Majora, udělený mu desetitisíci pracujících lidí Slovenska. Slovenský pracující lid povstane a vzkřikne: Nedovolíme zahubiti našeho vůdce, nedovolíme zahubiti pracující lid Slovenska!

Odpovězte na zločin buržoasie demonstračními stávkami v závodech. Choďte hromadně na okresní úřady, hromadně žádejte, aby byl soudruhovi Majorovi vrácen mandát, aby byl Major a s ním všichni proletářští vězni propuštěn na svobodu. Hromadně demonstrujte před okresními úřady a soudy. Zdvihneme rukavici, kterou nám hodila buržoasie, povstaneme k boji a neustaneme, dokud spolu se soudruhem Majorem nevybojujeme svobodu pro všechny proletářské vězně. Postavte se v boj za chléb a práci pod vedení komunistické strany Československa. K tomuto boji utvoří jednotnou frontu všichni proletáři bez rozdílu politické příslušnosti. - Sociálně-demokratičtí dělníci, protestujte proti měšťácké justici sociálfašistického ministra spravedlnosti Meissnera! Budujte a posilňujte v boji proti pronásledování pracujícího lidu masovou organisaci Rudé pomoci! Vstupujte demonstrativně v masách do Rudé pomoci! Bojujte potud, až donutíte buržoasii k ústupu!

Místopředseda Votruba (zvoní): Rozprava je skončena.

Byly mně podány dostatečně podporované pozměňovací a doplňovací návrhy sen. Hakena, Nedvěda a soudr., dále resoluční návrhy sen. Hakena a soudr., dr Hilgenreinera a druhů, dr Grosschmida a druhů, Stolberga a druhů, Kostky a druhů, Köhlera a druhů.

Konstatuji, že návrhy ty jsou předmětem jednání.

Nebude-li námitek, dám nejdříve přečísti návrhy resoluční. Návrhy pozměňovací dám přečísti vždy jednotlivě před hlasováním.

Jsou proti tomuto způsobu čtení návrhů pozměňovacích a resolučních námitky? (Námitek nebylo.) Nejsou. Budeme tak postupovati.

Žádám, aby byly přečteny napřed návrhy resoluční.

Zástupce tajemníka senátu dr Trmal (čte):

Resoluční návrhy:

Ke kap. II:

Sen. Hakena a soudr.:

1. Předsednictvo senátu se vyzývá, aby neprodleně nařídilo jak v senátě, tak ve výborech, aby senátoři slyšeli pronášené řeči každý ve své mateřštině (viz vzor mezinárodních konferencí).

2. Předsednictvo senátu se vyzývá, aby neprodleně zařídilo technickou kancelář senátu tak, aby všechny návrhy jak iniciativní, interpelace atp. byly dodávány senátorům v jejich řeči mateřské.

Ke kap. III:

3. Vládě se ukládá, aby do 14 dnů vydala návrh zákona, kterým by každé porušení imunity proletářských senátorů a poslanců se strany policie, četnictva aneb jiných úřadů či soudů bylo trestáno nejpřísnějším způsobem.

4. Vládě se ukládá, aby neprodleně vydala zákon, kterým by byla zakázána konfiskace poslaneckých a senátorských řečí, pronesených jak ve výborech, tak v plenu obou sněmoven - v tisku.

5. Vládě se ukládá, aby do 14 dnů předložila senátu návrh zákona, kterým se zaručuje právo asylu cizincům, uchýlivším se do ČSR před pronásledováním pro politické delikty, spáchané v boji pracujících proti buržoasií.

Ke kap. IV:

6. Vládě se ukládá, aby okamžitě zahájila jednání se Svazem Sovětských Socialistických Republik o navázání obchodních styků a uznala SSSR de jure.

7. Vládě se ukládá, aby okamžitě vydala nařízení, kterým by bylo zakázáno vybírání jakýchkoliv konsulátních a jiných poplatků od nemajetných československých vystěhovalců.

Ke kap. V:

8. Vládě se ukládá, aby ihned uveřejnila a rozvázala všechny vojenské smlouvy s Francií, Jugoslavií, Rumunskem a jinými imperialistickými státy.

9. Vládě se ukládá, aby do 14 dnů předložila senátu návrh zákona, kterým se presenční vojenská služba zkracuje na 6 měsíců.

10. Vládě se ukládá, aby do 14 dnů předložila senátu návrh zákona, kterým se nejvyšší platy (pense) vysokých důstojníků a zaměstnanců vojenských úřadů stanoví 50.000 Kč ročně. Příslušných úspor z tohoto opatření budiž použito na lepší stravování mužstva a zvýšení žoldu mužstva.

11. Vládě se ukládá, aby do 14 dnů předložila senátu návrh zákona, kterým se zrušují vojenské trestní soudy a vojenský zákoník.

12. Vládě se ukládá, aby ihned předložila senátu návrh zákona, kterým by podnikatelé a zaměstnavatelé byli donuceni přijmouti zpět do zaměstnání všechny, kdož se vrátili zpět z vojenské služby. Taktéž doba na vojně ztrávená, aby byla započítána do určení nároků na dovolenou. Obcházení tohoto zákona (předčasné propuštění z práce a pod.) aby bylo trestáno jako zločin.

13. Vládě se ukládá, aby do 14 dnů předložila senátu návrh zákona, podle kterého by byli zaměstnavatelé povinni dovoliti zaměstnancům před nastoupením činné vojenské služby 14denní placenou dovolenou. Před nastoupením k vojenskému cvičení nejméně dvoudenní dovolenou placenou. Obcházení tohoto závazku budiž trestáno jako zločin.

14. Vládě se ukládá, aby do 14 dnů předložila senátu návrh zákona, kterým by byli úplně odškodněni, vyživeni a zaopatřeni ti, o které se k vojenské službě narukovaný staral a je vyživoval, po dobu jeho vojenské služby.

15. Vládě se ukládá, aby do 14 dnů předložila senátu návrh zákona, kterým by bylo zakázáno jakékoliv hrubé jednání (pohlavkování, fackování, spílání atd.) vyšších proti nižším ve vojenské službě.

16. Vládě se ukládá, aby do 14 dnů předložila senátu,návrh zákona o důvěrnických sborech v armádě, složených z prostých vojínů ve všech oddílech k hájení zájmů mužstva.

17. Vládě se ukládá, aby do 14 dnů předložila senátu návrh zákona, kterým se zrušují disciplinární tresty ve vojsku jako nasluhování, cvičení z trestu, odnímání stravy a žoldu, zákaz vycházek, odmítání dovolené atd. Rovněž budiž zakázána veškerá persekuce vojínů.

18. Vládě se ukládá, aby do 14 dnů předložila senátu návrh zákona, kterým se příslušníci branné moci opravňují k podávání kolektivních stížností.

19. Vládě se ukládá, aby do 14 dnů odstranila prohlídky kufrů a provádění tělesných prohlídek mužstva.

20. Vládě se ukládá, aby do 14 dnů předložila senátu návrh zákona, který by zaručoval, úplnou koaliční svobodu prostým vojínům, jakož i svobodné organisování se v politických a odborových organisacích proletářských. Rovněž tak, aby zaručoval svobodnou a volnou četbu proletářského tisku.

21. Vládě se ukládá, aby do 14 dnů předložila senátu návrh zákona o zákazu používání vojska proti dělníkům, malým rolníkům v jejich politických a hospodářských bojích proti buržoasií.

22. Vládě se ukládá, aby do 14 dnů předložila senátu návrh zákona, kterým se zavádí v armádě teritoriální systém a složení vojenských těles podle národnostních menšin a aby velení a služební styk mohl se díti v mateřské řeči vojínů.

23. Vládě se ukládá, aby do 14 dnů předložila senátu návrh zákona, kterým se znovu zavádí aktivní a pasivní volební právo příslušníků branné moci.

Ke kap. VI:

24. Vládě se ukládá, aby okamžitě zamezila jakékoliv omezování kolportáže dělnického tisku.

25. Vládě se ukládá, aby do 14 dnů předložila senátu návrh zákona, jímž se zrušují všechna zákonná ustanovení, činící rozdíl mezi jazykem státním a jiným.

26. Vládě se ukládá, aby do 14 dnů předložila senátu návrh zákona, kterým se zrušuje zákon č. 125 a č. 77 z r. 1922 o organisaci politické správy a změně finančního hospodářství v obcích.

27. Vládě se ukládá, aby do 14 dnů předložila senátu návrh zákona. jímž se zrušují zákon o ochraně republiky, zákon o tisku a teroru.

28. Vládě se ukládá, aby platy vysokých úředníků, placených z rozpočtu ministerstva vnitra, byly sníženy na 50 tisíc Kč ročně ve prospěch zaměstnanců, kteří nemají vyššího platu než 14.000 Kč ročně.

29. Vládě se ukládá, aby do 14 dnů předložila senátu návrh zákona, kterým se zakazuje používání četníků a policie proti pracující třídě v bojích, zejména proti stávkujícím, nezaměstnaným, při demonstracích a pod.

30. Vládě se ukládá, aby učinila všechna nutná opatření k zrušení veškeré censory tisku a uměleckých děl všeho druhu, censory divadelní a filmové; do jednoho měsíce vláda nechť předloží příslušný návrh zákona o zrušení censory Národnímu shromáždění.

31. Vládě se ukládá, aby do 14 dnů předložila senátu návrh zákona, kterým by se na základě neomezeného shromažďovacího a koaličního práva pro pracující ochraňovala zejména každá povinnost hlášení shromáždění, demonstrací, schůzí, konferencí, slavností atd. Každý zásah zástupce vlády, policie, špiclů a četnictva na těchto znemožnil, každé omezování stávkového práva, stavění stávkových hlídek, porady a projevy stávkujících, stelně jakož i každé omezení tvoření a činnosti bojovných organisací dělníků všeho druhu (sportovních, kulturních a j. organisací odborových atd.), každé znemožňování jejich činnosti v politickém boji proletariátu, každé pronásledování pro činnost na schůzích a omezování práva koaličního, pronásledování pro organisaci stávek a účast na nich pod nejpřísnějšími tresty zapovídal.

32. Vládě se ukládá, aby ihned přiznala státní příslušnost československou všem dělníkům, zřízencům, drobným zaměstnancům, malým rolníkům, živnostníkům, intelektuálům a pod., kteří bydlí na území Československé republiky a žádají o přiznání čsl. příslušnosti. Při tom buďtež vyloučeni kontrarevolucionáři, pocházející z nynějšího území Svazu Sovětských Socialistických Republik.

33. Vládě se ukládá, aby do 14 dnů předložila senátu návrh zákona, kterým se zavádí znovu aktivní i pasivní volební právo příslušníků četnictva, jakož i právo spolčovací pro četníky.

Sen. dr Hilgenreinera a soudr.:

34. Ministerstvu vnitra se ukládá, aby ihned vypracovalo a parlamentu předložilo osnovu zákona o úpravě domovského práva, dnešní době přiměřenou.

Ke kap. VII:

Sen. Hakena a soudr.:

35. Vládě se ukládá, aby ve všech trestnicích, věznicích a polepšovnách byly zrušeny t. zv. korekce a temnice. Tělesné tresty buďtež zakázány a osoby, jež proti tomuto zákazu se proviní, buďtež co nejpřísněji potrestány. Trestanci, vězňové nebo zatčení ze řad pracujícího lidu nechť mají právo na náležité odškodnění od státu za poškození zdraví špatným umístěním, stravou nebo špatným zacházením, ať při zatýkání ve vazbě nebo při výkonu trestu, a to bez ohledu na oprávněnost či neoprávněnost podezření. Každému trestanci budiž ponechána svobodná volba zaměstnání a v trestnici budiž mu dána možnost opatřiti si vše, co k němu potřebuje (pracovní náčiní, knihy, psací potřeby atd.).

36. Vládě se ukládá, aby okamžitě odstranila jakékoliv omezování práv politických vězňů a vyšetřovanců z proletářských řad, při čemž musí býti dbáno zásady, že každý čin, spáchaný v boji pracujících proti buržoasii musí býti považován za čin politický. Vedle toho budiž do 14 dnů vyhlášena úplná amnestie pro všechny proletářské delikty, zrušeny všechny tresty za tyto a zastaveno jejich vyšetřování. Všem vězňům ve všech věznicích budiž za jejich práci vyplácena taková mzda, jaká je obvyklá za stejnou práci při stejné kvalifikaci na svobodě.

Ke kap. IX:

Sen. dr Hilgenreinera a soudr.:

37. Vláda se vybízí, aby bezodkladně provedla všechna opatření, potřebná k uskutečnění správního soudnictví v podřízených instancích.

38. Vláda se vybízí, aby systemisovaný stav u nejvyššího správního soudu zvýšila tak, aby správní soud mohl došlé případy vyřizovati rychleji.

Ke kap. X:

39. Ministerstvo školství a národní osvěty se vybízí, aby uspíšilo novostavbu ústřední budovy a potřebných klinik německé university v Praze.

40. Ministerstvo školství a národní osvěty se vybízí, aby částku 4,862.000 Kč, zařaděnou v kap. X, tit. 12 pro výchovu lidu, rozdělilo podle národnostního klíče obyvatelstva.

41. Ministerstvo školství a národní osvěty se vybízí, aby z částky 5,000.000 Kč, preliminované pro příspěvky pomocným školám, poskytovalo Svazu německých pomocných škol v Československé republice se sídlem v Liberci každoroční podporu 200.000 Kč.

42. Ministerstvo školství a národní osvěty se vybízí, aby městským hudebním školám v Přísečnici a Děčíně poskytlo v roce 1932 částky po 50.000 Kč.

43. Ministerstvo školství a národní osvěty se vybízí, aby na základě §u 23 nového platového zákona ze dne 24. června 1926, č. 104 Sb. z. a n., vojenskou službu započítalo do služební doby.

44. Ministerstvo školství a národní osvěty se vybízí, aby předložilo výkaz o tom, jakým způsobem použilo dosud peněžitých částek pro menšinové školy, jakož i seznam zřízených škol s uvedením počtu žáků toho kterého jazyka.

45. Vláda se vybízí, aby předložila osnovu zákona, kterým se německé odbory zemských školních rad v zemi České a Moravskoslezské stávají samostatnými a podřizují se německým předsedům.

Sen. dr Grosschmida a soudr.:

46. Vláda sa vyzýva, aby z čiastky Kč 5,310.000, zariadenej k podpore sociálnych ištitúcií vysokoškolskej mládeže v kapitole 10, titulu 9, položky 1 a 2 rozpočtu na r. 1932 poukázala v budúcom rozpočtovom roku pre spolok maďarskej menze (Magyar Mensa egyesiilet), sriadenej k sociálnemu podporovaniu vysokoškolskej mládeže maďarskej národnosti v Československu čiastku, vyhovujúcu početnému pomeru maďarskej menšiny v Československu, tedy najmenej Kč 265.500.

47. Vláda sa vyzýva, aby z čiastky Kč 500.000, zariadenej jakožto študijné štipendium mládeže z východného Slovenska, študujúcej na vysokej škole technickej v Československu, v kapitole 10, titulu 9, položke 3, štátneho rozpočtu 1932 použila na štipendiá technických vysokoškolákovi maďarskej a nemeckej národnosti z východného Slovenska čiastku odpovedajúcu početnému pomeru maďarských a nemeckých národných menšin na Slovensku, a tedy najmenej Kč 135.000.

48. Vláda sa vyzýva, aby z čiastky Kč 3,936.000, zaradenej v kapitole 10, titulu 9, položkách 5 a 7 štátneho rozpočtu na rok 1932 pre podporu sociálnych inštitucií stredoškolskej mládeže upotrebila v rozpočtovom roku 1932 k podporovaniu maďarských stredoškolských internátov na Slovensku čiastku, odpovedajúcu početnému pomeru maďarskej národnej menšiny v Československu, a tedy najmenej Kč 196.800.

Sen. Hakena a soudr.:

49. Vládě se ukládá, aby ihned předložila senátu návrh zákona o rozluce církve od státu a o okamžitém přerušení styků s Vatikánem.

50. Vládě se ukládá, aby do 14 dnů předložila senátu návrh zákona na zrušení všech veřejných i soukromých konfesijních škol.

51. Vládě se ukládá, aby do 14 dnů předložila senátu návrh zákona, kterým se zrušují všechny theologické fakulty.

52. Vládě se ukládá, aby do 14 dnů předložila senátu návrh zákona, kterým by bylo zrušeno vyučování náboženství ve všech veřejných i soukromých školách v ČSR.

53. Vládě se ukládá, aby do 14 dnů předložila senátu návrh zákona kterým se zrušují pro nemajetné studenty na všech veřejných školách všechny studijní poplatky a taxy.

54. Vládě se ukládá, aby do 14 dnů předložila senátu návrh zákona, kterým by všechno nemajetné žactvo ze řad proletářských na všech školách mělo právo na volné jízdy na všech čsl. drahách a jiných dopravních prostředcích do místa školy a zpět za účelem návštěvy vyučovacích hodin.

55. Vládě se ukládá, aby do 14 dnů předložila senátu návrh zákona na zřízení ústavu pro výchovu maďarských učitelů, poněvadž v republice dosud žádného takového ústavu není.

56. Vládě se ukládá, aby do 14 dnů předložila senátu návrh zákona, kterým se ruší soukromé učitelské ústavy, zejména náboženských společností.

57. Vládě se ukládá, aby do 14 dnů předložila senátu návrh zákona, kterým se zrušuje vedení matrik narozených a zemřelých u církevních úřadů a zavádí jednotné matriky občanstva, vedené v každé obci. Obec, resp. starostové buďtež pověřeni uzavíráním občanských sňatků.

58. Vládě se ukládá, aby do 14 dnů předložila senátu návrh zákona o vybudování a organisaci škol podle těchto zásad:

Stát přijímá zřizování a budování, jakož i věcný a osobní náklad obecných a měšťanských škol všech národností ve státě. Nová škola (třída) budiž zřízena pro kteroukoliv národnost ve státě, dosahuje-li pětiletý průměr počtu dětí nejméně 10. Tam, kde by nebylo tohoto průměru dosaženo, budiž na náklad státu zřízen kurs pro každý mateřský jazyk v tom kterém místě v tomto státě.

Ke kap. XI:

59. Vládě se ukládá, aby odepsala daně za všechna uplynulá lety všem drobným zemědělcům a malým rolníkům, jichž roční důchod nečiní 24.000 Kč, a aby v takových případech, kde nedoplatky daňové byly vtěleny do knih, byly tyto na účet finanční správy vymazány.

60. Vládě se ukládá, aby do 14 dnů předložila senátu návrh zákona, kterým se ruší všechny daně pro zemědělce, kteří nemají vyššího příjmu než 24.000 Kč ročně.
(Eventuelní.)

61. V případě zamítnutí naší resoluce o úplném zrušení daní, navrhujeme: Vládě se ukládá, aby do 14 dnů předložila senátu návrh zákona, kterým se placení daně pro zemědělce s příjmem do 24.000 Kč zastavuje na tři roky.
(2. eventuelní.)

62. Pro případ, že budou zamítnuty všechny naše předchozí resoluce o zrušení daní, navrhujeme: Vládě se ukládá, aby do 14 dnů předložila senátu návrh zákona, jímž se zavádí pro zemědělce s příjmem nižším než 24.000 Kč ročně tříleté bezúročné příročí, po kteroužto dobu nejsou zmínění zemědělci povinni platiti daně.

63. Vládě se ukládá, aby ihned vzala zpět svůj návrh zákona o polním pychu a zemědělské stráži a do 14 dnů předložila senátu návrh zákona, který by zaručoval svobodu odstřelu a chytání zvěře na vlastním nebo pronajatém pozemku a svobodné sbírání klestí, trávy a lesních plodin pracujícím lidem a jímž by se zrušily všechny zákony, svobodu tu omezující.

64. Vládě se ukládá, aby ihned zavedla režijní tarify pro dovoz uhlí a hospodářských potřeb pro malozemědělce, jakož i dodávání ušlechtilých semen a umělého hnojiva malozemědělcům za režijní cenu ze státních veřejných podniků.

65. Vládě se ukládá, aby do 14 dnů předložila senátu návrh zákona, kterým se zavede bezplatné sociální a živelní pojištění malozemědělců na účet kapitalistů a státu.

66. Vládě se ukládá, aby do 14 dnů předložila senátu návrh zákona, jímž se zakazuje jakékoliv uzavírání polních a lesních cest a každý zákaz jejich užívání.

67. Vládě se ukládá, aby do 14 dnů předložila senátu zákon. kterým se stanoví, aby všichni malozemědělci a pracující vůbec, poškození živelními pohromami, dostali okamžitě celou náhradu živelní škody. Každé podporování velkostatkářů a bohatých sedáků, jakož i bohatých vůbec z veřejných prostředků budiž zakázáno. (Předseda dr Soukup ujímá se předsednictví.)

68. Vláda se vyzývá, aby bezodkladně nařídila, aby všem domkářům, malým a středním rolníkům na Roudnicku byly do 14 dnů vráceny peníze za dodanou řepu cukrovaru roudnickému a židenickému, které jim byly zabaveny pro daňové nedoplatky a aby zastaveny byly daňové exekuce u všech domkářů a rolníků, jichž roční příjem nepřesahuje 24.000 Kč.

Ke kap. XII:

69. Vládě se ukládá, aby do 14 dnů předložila senátu návrh zákona, kterým se stanoví okamžité a bezplatné zaknihování přidělené půdy malým zemědělcům a bezplatné používání obecních, okresních a státních, jakož i velkostatkářských pastvin pro domkáře a malorolníky. Při tom budiž výslovně zakázáno vybírání úroků z obnosů, které zemědělci nezaplatili a obzvláště za dobu od přídělu do skutečného převzetí půdy.

Sen. Stolberga a soudr.:

70. Ministr zemědělství se vybízí, aby dal komisí provésti odborné přezkoušení hospodářství na státních statcích a aby o tom během roku 1932 předložil senátu zprávu.

Sen. dr Hilgenreinera a soudr.:

71. Vláda se vybízí, aby Národnímu shromáždění předložila vyúčtování o správě statků ve výměře asi 75.723 ha, na kterých pozemkový úřad hospodaří sám.

72. Vláda se vybízí, aby bezodkladně učinila všechna opatření, aby dozorčí rada pozemkového úřadu složena byla na základě poměrného parlamentního zastoupení ve smyslu zákona o pozemkové reformě.

Ke kap. XIII:

Sen. Hakena a soudr.:

73. Vládě se ukládá, aby do 14 dnů předložila senátu návrh zákona, kterým se zrušují všechny daně pro drobné živnostníky, kteří nemají příjmu vyššího než 24.000 Kč ročně.
(Eventuelní.)

74. Bude-li zamítnuta naše resoluce o zrušení daní pro drobné živnostníky, navrhujeme: Vládě se ukládá, aby do 14 dnů předložila poslanecké sněmovně návrh zákona, kterým se zřizuje tříleté bezúročné příročí pro drobné živnostníky, jichž roční příjem nepřesahuje 24.000 Kč, kteří by po jmenovanou dobu nebyli povinni platiti daně.

Ke kap. XIV:

75. Vládě se ukládá, aby do 14 dnů předložila senátu návrh zákona, jímž se upraví pracovní a služební poměry dělníků, zaměstnaných ve státních dolech a podnicích k získání a zpracování radia. Návrh budiž vybudován na těchto zásadách: