Ale vážení pánovia, my nenapravíme zlé, keď ho líčíme barvami zúfalstva. I slovenský národ a jeho inteligencia musí dostať chuť a odvahu k životu a k práci. Veď ešte vždy vidíme hrdinovi vady, práce a povinosti. Tí letci, tí prírodozpytci rádia, ktorým mrzačia úd za údom, tí delníci tam v temných doloch, tí roľníci usužovaní v marnej práci, neukazujú-li nám všetkým smernice? To sú piloti nových ciest. Preto s dôverou bojujme oproti vlna defaitizmu.

My všeci musíme pomáhať dvíhať mlhy, ktoré nám zahaľujú jasné horizonty, ktoré nám otravujú oko jedovaté plyny naše duše. Nemáme príčiny oddávať sa pesimizmu. Či nevidíme v zahraničí prestiž nášho mena? Naša republika už zdárne prekonala mnohé ťažké skúšky, dokázala v spolupráci ľudí dobrej vôle, bez rozdielu politických strán, reči a konfesie, svoju vzdorovitosť a svoju súťažeschopnosť. - Preto hore srdcia, pracovať a nezúfať.

My berieme našu stáročnú tradíciu, našu silu z minulých tisícročí. Sila, ktorá nesie náš osud, je zdedená sila, je to súcnosť, vytrvanlivosť, viera, čistota, rodinná mravnosť a práca. Preto nebojím sa budúcnosti.

Lež nechže prídu ešte horšie časy, hlavne o jedno sa nebojím. Nebojím sa o našu menu, o našu korunu, o tento podklad štruktúry nášho kultúrneho a hospodárskeho života. O túto predstavu našich najvýznamnejších tradícií, za ktorými túžili sme behom stáročí najťažšej poroby. Naša koruna zostane našim nerušeným klenotom idealizmu práce a budeme ju všetci, plece pri pleci, chrániť a brániť až do vyčerpania našej energie, lebo ona je symbolom našej slobody, našej neodvislosti, našej suverenity.

Slávny senát! Po prejednaní rozpočtu a všetkých jeho kapitol a skupín s prílohami a finančným zákonom bol tento rozpočet vo schôdzi rozpočtového výboru dňa 12. decembra schválený vo znení prijatom snemovňou poslaneckou a rozpočtový výbor si dovoľuje navrhnúť, aby rozpočet tento na rok 1932 spolu s finančným zákonom bol slávnym senátom schválený podľa tlačiva 651 sen. (Hlučný potlesk.)

Předseda (zvoní): Jednání je skončeno.

Konstatuji, že senát je schopen se usnášeti.

O státním rozpočtu hodlám dáti hlasovati takto:

Skupina I.

O kapitole 1. - výdaje - příjmy - President republiky a kancelář presidenta republiky:

o pozměňovacím návrhu sen. Hakena, Medvěda a soudr. na snížení výdajů této celé kapitoly,

pak o návrhu týchž pánů senátorů o snížení položky President republiky,

pak aby bylo škrtnuto vydání na vojenskou kancelář presidenta republiky,

pak na škrtnutí položky státní statek Lány,

pak o celém obsahu kapitoly podle zprávy výborové s eventuelně přijatou změnou.

O kapitole 2. - výdaje - příjmy -. Zákonodárné sbory a kanceláře sněmoven:

o pozměňovacím návrhu sen. Hakena, Nedvěda a soudr. na úpravu položky poslanci - osobní výdaje,

pak o návrhu sen. Hakena, Nedvěda a soudr. na škrtnutí položky příspěvek na restauraci,

pak o návrhu sen. Hakena, Nedvěda a soudr. na úpravu položky senátoři osobní výdaje,

pak o návrhu sen. Hakena, Nedvěda a soudr. na škrtnutí položky příspěvek na restauraci,

pak o celém obsahu kapitoly 2. podle zprávy výborové s event. přijatou změnou.

O kapitole 3. - výdaje - příjmy -. Předsednictvo ministerské rady:

o návrhu sen. Hakena, Nedvěda a soudr. o snížení výdajů celé této kapitoly,

pak o event. návrhu sen. Hakena, Nedvěda a soudr. na snížení položky Předseda vlády - Osobní výdaje,

pak o event. návrhu sen. Hakena, Nedvěda a soudr. na škrtnutí fondu pro nepředvídané výdaje vlády,

pak o obsahu celé kapitoly podle zprávy výborové s event. přijatou změnou.

O kapitole 4. - výdaje - příjmy -. Ministerstvo věcí zahraničních:

o návrhu sen. Hakena, Nedvěda a soudr. na snížení výdajů celé této kapitoly,

pak o event. pozměňovacím návrhu sen. Hakena, Nedvěda a soudr. na snížení položky osobní výdaje ministra zahraničí,

pak o event. pozměňovacím návrhu sen. Hakena, Nedvěda a soudr. na škrtnutí položky řádné výdaje na Společnost národů,

pak o event. pozměňovacím návrhu sen. Hakena, Nedvěda a soudr. o snížení položky řádné výdaje na službu zpravodajskou a propagační,

pak o event. pozměňovacím návrhu sen. na škrtnutí položky výdaje věcné na fond pro službu zpravodajskou a propagační,

pak o event. pozměňovacím návrhu sen. Hakena, Nedvěda a soudr. na škrtnutí položky věcné vydání na podporu ruských a ukrajinských uprchlíků,

pak o event. pozměňovacím návrhu sen. Hakena, Nedvěda a soudr. na škrtnutí položky na kulturní slovanskou instituci,

pak o celém obsahu kapitoly podle zprávy výborové s event. přijatou změnou.

O kapitole 5. - výdaje - příjmy -. Ministerstvo národní obrany:

o návrhu sen. Hakena, Nedvěda a soudr. na škrtnutí veškerých výdajů této kapitoly,

pak o event. pozměňovacím návrhu sen. Hakena, Nedvěda a soudr. na snížení položky osobní výdaje ministrovy,

pak o event. pozměňovacím návrhu sen. Hakena, Nedvěda a soudr. na zvýšení položky na žold a stravu mužstva,

pak o dalším event. pozměňovacím návrhu sen. Hakena, Nedvěda a soudr. na škrtnutí položky střelivo a výbušiny,

pak o event. pozměňovacím návrhu sen. Hakena, Nedvěda a soudr. na škrtnutí položky výdaje na francouzskou vojenskou misi,

potom o doplňovacím návrhu sen. Hakena, Nedvěda a soudr. na zvýšení položky: úhrada na vyživovací příspěvky pro členy rodin povolaných k vojenskému cvičení ve zbrani,

pak o celém obsahu kapitoly podle zprávy výborové s event. přijatou změnou.

O kapitole 6. - výdaje - příjmy -. Ministerstvo vnitra:

o návrhu sen. Hakena, Nedvěda a soudr. na snížení výdajů celé kapitoly,

pak o event. pozměňovacím návrhu sen. Hakena, Nedvěda a soudr. na snížení položky osobní výdaje ministra vnitra,

pak o event. pozměňovacím návrhu sen. Hakena, Nedvěda a soudr. na škrtnutí položky věcné výdaje,

pak o event. pozměňovacím návrhu sen. Hakena, Nedvěda a soudr. na škrtnutí položky věcné vydání řádné i mimořádné na výzbroj a střelivo četnictva a jiné, jakož i na nové četnické stanice,

pak o celém obsahu kapitoly podle zprávy výborové s event. přijatou změnou.

O kapitole 7. - výdaje - příjmy -. Ministerstvo spravedlnosti s Nejvyšším soudem:

o návrhu sen. Hakena, Nedvěda a soudr. na snížení celé této kapitoly,

pak o event. pozměňovacím návrhu sen. Hakena, Nedvěda a soudr. na snížení položky osobní výdaje ministra spravedlnosti,

pak o celé kapitole podle zprávy výborové s event. přijatou změnou.

O kapitole 8. - výdaje - příjmy -. Ministerstvo pro sjednocení zákonův a organisace správy:

o návrhu sen. Hakena, Nedvěda a soudr. na škrtnutí veškerých vydání této kapitoly,

pak o event. pozměňovacím návrhu sen. Hakena, Nedvěda a soudr. na snížení položky osobní výdaje ministrovy,

pak o celé této kapitole podle zprávy výborové s event. přijatou změnou.

O kapitole 9. - výdaje - příjmy -. Nejvyšší správní soud a Volební soud:

o celém jejím obsahu podle zprávy výborové.

O kapitole 10. - výdaje - příjmy -. Ministerstvo školství a národní osvěty:

o návrhu sen. Hakena, Nedvěda a soudr. na snížení položky osobní výdaje ministrovy,

pak o pozměňovacím návrhu sen. Hakena, Nedvěda a soudr. na škrtnutí veškerých výdajů osobních a věcných na fakultu bohosloveckou university Karlovy v Praze,

pak o návrhu sen. Hakena, Nedvěda a soudr. na škrtnutí veškerých výdajů osobních i věcných na bohosloveckou fakultu německé university v Praze,

pak o návrhu sen. Hakena, Nedvěda a soudr. na škrtnutí veškerých výdajů osobních a věcných na Husovu čsl. evangelickou fakultu bohosloveckou v Praze,

pak o návrhu sen. Hakena, Nedvěda a soudr. na škrtnutí veškerých výdajů osobních i věcných Cyrillo-Methodějské fakulty bohoslovecké v Olomouci,

pak o návrhu sen. Hakena, Nedvěda a soudr. na škrtnutí veškerých výdajů osobních a věcných na čsl. fakultu bohosloveckou v Bratislavě,

pak o návrhu sen. Hakena, Nedvěda a soudr. na zvýšení řádných výdajů na sociální péči o studentstvo,

pak o návrhu sen. Hakena, Nedvěda a soudr. na škrtnutí veškerých výdajů osobních i věcných na kultus,

pak o celé kapitole podle zprávy výborové s event. přijatou změnou.

O kapitole 11. - výdaje - příjmy -. Ministerstvo zemědělství:

o návrhu sen. Hakena, Nedvěda a soudr. na snížení položky osobní výdaje ministrovy,

pak o návrhu sen. Hakena, Nedvěda a soudr. na škrtnutí tit. II přímá péče o zemědělce,

pak o návrhu sen. Hakena, Nedvěda a soudr., aby tit. 4. zemědělská výroba byl celý škrtnut,

pak o event. návrhu sen. Hakena, Nedvěda a soudr. na škrtnutí položky ruská pomocná akce - věcné výdaje,

pak o celém obsahu této kapitoly podle zprávy výborové s event. přijatou změnou.

O kapitole 12. - výdaje - příjmy -. Státní pozemkový úřad:

o návrhu sen. Hakena, Nedvěda a soudr. na snížení výdajů celé této kapitoly,

pak o obsahu celé kapitoly podle zprávy výborové s event. přijatými změnami.

O kapitole 13. - výdaje - příjmy -. Ministerstvo průmyslu, obchodu a živností:

o návrhu sen. Hakena, Nedvěda a soudr. na snížení položky osobní výdaje ministrovy,

pak o návrhu sen. Hakena, Nedvěda a soudr. na škrtnutí položky cizinecký, turistický a lázeňský ruch,

pak o celém obsahu kapitoly podle zprávy výborové s event. přijatou změnou.

O kapitole 14. - výdaje - příjmy -. Ministerstvo veřejných prací:

o návrhu sen. Hakena, Nedvěda a soudr. na snížení položky osobní výdaje ministrovy,

pak o návrhu sen. Hakena, Nedvěda a soudr. o snížení položky na letectví,

pak o doplňovacím návrhu sen. Hakena, Nedvěda a soudr., aby za položku báňské úřady vsunuta byla nová položka na zimní výpomoc všem horníkům a zaměstnancům státních báňských podniků,

pak o celém obsahu této kapitoly podle zprávy výborové s event. přijatou změnou.

O kapitole 15. - výdaje - příjmy -. Ministerstvo pošt a telegrafů:

o návrhu sen. Hakena, Nedvěda a soudr. na snížení položky osobní výdaje ministrovy,

pak o doplňovacím pozměňovacím návrhu sen. Hakena, Nedvěda a soudr., aby za § 2, položka Ústřední správa, byl vložen nový § 3, zimní výpomoc pro poštovní zaměstnance,

pak o celém obsahu kapitoly podle zprávy výborové s event. přijatou změnou.

O kapitole 16. - výdaje - příjmy -. Ministerstvo železnic:

o návrhu sen. Hakena, Nedvěda a soudr. na snížení položky osobni výdaje ministrovy,

pak o doplňovacím návrhu sen. Hakena, Nedvěda a soudr., aby za § 2, položka Ústřední správa vsunut byl nový paragraf na zimní výpomoc železničním zaměstnancům,

pak o celém obsahu kapitoly podle zprávy výborové s event. přijatou změnou.

O kapitole 17. - výdaje - příjmy -. Ministerstvo sociální péče:

o návrhu sen. Hakena, Nedvěda a soudr. na snížení pol. osobní výdaje ministrovy,

o návrhu sen. Hakena, Nedvěda a soudr., aby za § 4 vložena byla nová položka § 5 na stavbu bytů pro pracující nemajetný lid,

o návrhu sen. Hakena, Nedvěda a soudr., aby za § 5 zařazena byla nová položka § 6 na péči o mládež, matky a kojence pracující třídy,

pak o návrhu sen. Hakena, Nedvěda a soudr. na zvýšení výdajů na péči o válečné poškozence,

pak o návrhu sen. Hakena, Nedvěda a soudr., aby za § 2 byla zařazena nová položka § 3 na poskytování pravidelných i mimořádných podpor čsl. vystěhovalcům za hranicemi,

pak o návrhu sen. Hakena, Nedvěda a soudr. na změnu §u 4,

pak o návrhu sen. Hakena, Nedvěda a soudr. na změnu §u 5,

pak o celém obsahu kapitoly podle zprávy výborové s event. přijatou změnou.

O kapitole 18. - výdaje - příjmy -. Ministerstvo pro zásobování lidu:

o návrhu sen. Hakena, Nedvěda a soudr. na snížení položky osobní vydání ministrovo,

pak o návrhu sen. Hakena, Nedvěda a soudr., aby za § 1 byl v ložen nov ý § 2, stravování dětí nezaměstnaných, omezeně pracujících, vyloučených, stávkujících dělníků a zaměstnanců.

pak o celém obsahu kapitoly podle zprávy výborové s event. přijatou změnou.

O kapitole 19. - výdaje - příjmy -. Ministerstvo veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy:

o návrhu sen. Hakena, Nedvěda a soudr. na snížení položky osobní vydání ministrovo,

o návrhu sen. Hakena, Nedvěda a soudr., aby za § 6 zvláštní výdaje zařazena byla nová položka § 7 na zdraví a péči o pracující,

pak o celém obsahu této kapitoly podle zprávy výborové s event. přijatou změnou.

O kapitole 20. - výdaje - příjmy -. Odpočivné a zaopatřovací platy:

o návrhu sen. Hakena, Nedvěda a soudr., aby za § 2 byl vložen nový § 3 pro zrovnoprávnění a zlepšení pensí staropensistům,

pak o návrhu sen. Hakena, Nedvěda a soudr. na vložení nové položky za § 2 na sanaci hornického pojištění a jeho zlepšení,

pak o návrhu sen. Hakena, Nedvěda a soudr. na vložení nového dalšího §u 4 pro vyrovnání drahotních přídavků pro pensisty, vdovy a sirotky po hornících státních báňských podniků v Československu,

pak o celém obsahu této kapitoly podle zprávy výborové s event. přijatou změnou.

O kapitole 21. - výdaje - příjmy -. Ministerstvo financí:

o návrhu sen. Hakena, Nedvěda a soudr. na snížení položky osobní vydání ministrovo,

pak o pozměňovacím návrhu sen. Hakena, Nedvěda a soudr. na škrtnutí příspěvku státní správy na úhradu státního dluhu,

pak o návrhu sen. Hakena, Nedvěda a soudr. na škrtnutí příspěvku zvláštnímu fondu pro zmírnění ztrát povstalých z poválečné doby,

pak o návrhu sen. Hakena, Nedvěda a soudr. na škrtnutí fondu pro věcné potřeby ministerstva národní obrany,

pak o návrhu sen. Hakena, Nedvěda a soudr. na škrtnutí podpory všeobecně užitečných korporací,

pak o celém obsahu této kapitoly podle zprávy výborové s event. přijatou změnou.

O kapitole 22. - výdaje - příjmy Nejvyšší účetní kontrolní úřad a o

skupinách II až IV - výdaje - příjmy -. § 1 Tabáková režie, § 2 Státní loterie, § 3 Státní mincovna v Kremnici, § 4a Československá pošta, § 4b Poštovní spořitelna, § 5 Československé státní dráhy, § 6 Státní lesy a statky, § 7 Uhřiněvský školní závod zemědělský, § 8 Školní závod zemědělský v Děčíně-Libverdě, § 16 Žabčický školní závod zemědělský, § 17 Kuřimský školní závod vysoké školy zvěrolékařské v Brně, § 9 Státní báňské a hutnické závody, § 10 Vojenská továrna na letadla, § 11 Vojenské lesní podniky, § 12 Státní lázně, § 13 Státní tiskárny, § 14 Úřední noviny v Praze a Bratislavě, § 15 Československá tisková kancelář - Podíl samosprávných svazků a fondu a Podíl silničního fondu na státních daních, dávkách a poplatcích a Správa státního dluhu.

Při těchto budeme hlasovati najednou o celém jejich obsahu podle zprávy výborové.

O celkovém přehledu státního rozpočtu pro rok 1932 u všech kapitol jak co do příjmů, tak i do výdajů jednotlivě i úhrnem, jakož i o sumáři budeme hlasovati podle zprávy výborové.

O finančním zákoně vzhledem k pozměňovacím návrhům budeme hlasovati takto:

o čl. I až V podle zprávy výborové,

o čl. VI podle pozměňovacího návrhu sen. Hakena, Nedvěda a soudr., bude-li zamítnut,

o tomto článku, jakož i o čl. VII až XIII podle zprávy výborové,

o čl. XIV podle dvou návrhů sen. Hakena, Nedvěda a soudr., budou-li zamítnuty, podle event. návrhu sen. Hakena, Nedvěda a soudr., bude-li zamítnut, podle zprávy výborové,

pak na doplnění tohoto článku podle návrhu sen. Hakena, Nedvěda a soudr.,

o čl. XV podle pěti pozměňovacích návrhů sen. Hakena, Nedvěda a soudr., budou-li zamítnuty, podle zprávy výborové,

pak o návrzích sen. Hakena, Nedvěda a soudr. na škrtnutí čl. XVI a XVII, budou-li tyto návrhy zamítnuty, o těchto článcích podle zprávy výborové,

o odst. 1. čl. XVIII podle zprávy výborové,

o odst. 2. čl. XVIII podle návrhu sen. Hakena, Nedvěda a soudr., bude-li zamítnut, podle zprávy výborové,

o čl. XIX a XX podle zprávy výborové,

o odst. 1. čl. XXI podle návrhu sen. Hakena, Nedvěda a soudr., bude-li zamítnut,

o této části čl. XXI, jakož i o zbytku osnovy zákona, jeho nadpisu a úvodní formuli podle zprávy výborové.

Jsou námitky?

Nejsou. Budeme tudíž tak hlasovati.

Budeme hlasovati ve čtení prvém a podotýkám, že dám vždy při každé kapitole nejprve přečísti podaný pozměňovací návrh, a to každý zvlášť.

Skupina I.

Kapitola 1.

Budiž přečten návrh sen. Hakena, Nedvěda a soudr.

Zástupce tajemníka senátu dr Bartoušek (čte):

1. V kap. 1. >President republiky< budiž úhrnný obnos 18,877.300 Kč snížen na 8,882.300 Kč a rozdíl 10 milionů budiž vyplacen jako mimořádná podpora přestárlým.

Předseda: Kdo s tímto návrhem souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Budiž přečten další event. pozměňovací návrh sen. Hakena, Nedvěda a soudr.

Zástupce tajemníka senátu dr Bartoušek (čte):

Bude-li zamítnut první pozměňovací návrh, navrhujeme:

2. aby osobní výdaje presidentovy v kap. 1, položka >President republiky< byly sníženy na 100.000 Kč a zbývající obnos 2,900.000 Kč byl dán na podporu přestárlých.

Předseda: Kdo s tímto návrhem souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Budiž čten další event. pozměňovací návrh sen. Hakena, Nedvěda a soudr.

Zástupce tajemníka senátu dr Bartoušek (čte):

Bude-li zamítnut první pozměňovací návrh, navrhujeme:

3. aby bylo škrtnuto vydání na vojenskou kancelář presidenta republiky 503.600 Kč a obnosu toho aby bylo použito k podpoře dělníků přestárlých.

Předseda: Kdo s tímto návrhem souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Budiž čten další event. pozměňovací návrh sen. Hakena, Nedvěda a soudr.

Zástupce tajemníka senátu dr Bartoušek (čte):

Bude-li zamítnut první pozměňovací návrh, navrhujeme:

4. aby byla škrtnuta položka >Státní statek Lány< v obnosu 2,463.700 Kč. Této částky budiž použito k podpoře přestárlých.

Předseda: Kdo s tímto návrhem souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí s obsahem kapitoly 1. podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímá se podle zprávy výborové.

Kapitola 2.

Budiž čten pozměňovací návrh sen. Hakena, Nedvěda a soudr.

Zástupce tajemníka senátu dr Bartoušek (čte):

5. Navrhujeme u položky >Poslanci, osobní výdaje< 18,237.000 Kč škrtnutí a nahrazení položkou nově označenou: >Náhrada ušlého výdělku poslancům, odkázaným na své poslanecké diety<, a to pro svobodného poslance 2.000 Kč a pro ženaté 2.500 Kč měsíčně. Zbývající okrouhlý obnos 16,737.200 z poslaneckých diet budiž dán na podporu nezaměstnaných.

Předseda: Kdo s tímto návrhem souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Budiž čten další pozměňovací návrh sen. Hakena, Nedvěda a soudr.

Zástupce tajemníka senátu dr Bartoušek (čte):

6. Příspěvek na restauraci 10.000 Kč budiž škrtnut a obnosu toho budiž použito k podpoře nezaměstnaných.

Předseda: Kdo s tímto návrhem souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Budiž čten další pozměňovací návrh sen. Hakena, Nedvěda a soudr.

Zástupce tajemníka senátu dr Bartoušek (čte):

7. Navrhujeme u položky >Senátoři<, osobní výdaje, 9,237.000 Kč zařazení nové položky, označené >Náhrada ušlého výdělku senátorů odkázaných výhradně na své senátorské diety<, a to pro svobodné senátory 2.000 Kč a pro ženaté 2.500 Kč měsíčně. Zbývající okrouhlý obnos 8,368.850 Kč budiž věnován na podporu nezaměstnaných.

Předseda: Kdo s tímto návrhem souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Budiž čten další návrh sen. Hakena, Nedvěda a soudr.

Zástupce tajemníka senátu dr Bartoušek (čte):

8. Příspěvek na restauraci 5.000 Kč budiž škrtnut a obnosu toho budiž použito k podpoře nezaměstnaných.

Předseda: Kdo s tímto návrhem souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí s celým obsahem kapitoly 2. podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímá se.

Kapitola 3.

Budiž čten návrh sen. Hakena, Nedvěda a soudr.

Zástupce tajemníka senátu dr Bartoušek (čte):

9. Navrhujeme, aby obnos 50,390.200 Kč určený pro celou kap. 3. >Předsednictvo min. rady< byl snížen na 25 mil. 390.200 Kč a zbývajících 25 milionů Kč aby bylo dáno na podporu nezaměstnaných.

Předseda: Kdo s tímto návrhem souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Budiž čten další event. pozměňovací návrh sen. Hakena, Nedvěda a soudr.

Zástupce tajemníka senátu dr Bartoušek (čte):

Bude-li zamítnut pozměňovací návrh, navrhujeme:

10. Položka >Předseda vlády< A. >Osobní výdaje< budiž snížena z 200.900 na 65.000 Kč a zbývající obnos 135.900 Kč budiž věnován na podporu nezaměstnaných.

Předseda: Kdo s tímto návrhem souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Budiž čten další event. pozměňovací návrh sen. Hakena, Nedvěda a soudr.

Zástupce tajemníka senátu dr Bartoušek (čte):

Bude-li zamítnut pozměňovací návrh, navrhujeme:

11. V §u 4 na fond pro nepředvídané výlohy vlády podle §u 5, odst. 2 zákona ze dne 20. března 1919, čís. 175 Sb. z. a n., uváděný obnos 12,000.000 Kč budiž škrtnut a budiž ho použito na podporu nezaměstnaných.

Předseda: Kdo s tímto návrhem souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí s celým obsahem kapitoly 3. podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímá se.

Kapitola 4.

Budiž čten návrh sen. Hakena, Nedvěda a soudr.

Zástupce tajemníka senátu dr Bartoušek (čte):

12. Ministerstvo zahraničních věcí: obnos 155,483.400 Kč budiž snížen o 50 milionů Kč, kteréhožto obnosu budiž použito na podporu československých vystěhovalců dělníků, žijících v bídě za hranicemi.

Předseda: Kdo s tímto návrhem souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Budiž čten event. pozměňovací návrh sen. Hakena, Nedvěda a soudr.

Zástupce tajemníka senátu dr Bartoušek (čte):

13. Navrhujeme snížení položky >Osobní výdaje ministra zahraničí< se 187.500 Kč na 60.000 Kč a obnosu 127.500 Kč budiž použito k podpoře bývalých státních zaměstnanců, kteří byli restringováni a jsou nyní bez zaměstnání, v bídě a jsou nemajetní.

Předseda: Kdo s tímto návrhem souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Budiž čten další event. pozměňovací návrh sen. Hakena, Nedvěda a soudr.

Zástupce tajemníka senátu dr Bartoušek (čte):

14. Řádné výdaje na účast na mezinárodních institucích a jednáních ve výši 8,400.000 Kč buďtež škrtnuty a obnosu toho použito k podpoře československých vystěhovalců-dělníků, žijících v bídě za hranicemi.

Předseda: Kdo s tímto návrhem souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Budiž čten další event. pozměňovací návrh sen. Hakena, Nedvěda a soudr.

Zástupce tajemníka senátu dr Bartoušek (čte):

15. Navrhujeme, aby byly sníženy řádné výdaje na službu zpravodajskou a propagační z 10,000.000 Kč na 3,000.000 Kč a zbývající obnos 7,000.000 Kč aby byl použit na zimní výpomoc smluvních zaměstnanců ministerstva zahraničí, kteří nedosáhli ročního příjmu 30.000 Kč.

Předseda: Kdo s tímto návrhem souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Budiž čten další event. pozměňovací návrh sen. Hakena, Nedvěda a soudr.

Zástupce tajemníka senátu dr Bartoušek (čte):

16. Věcné výdaje na fond pro službu zpravodajskou a propagační ministerstva zahraničí v obnose 12,500.000 Kč buďtež škrtnuty a obnosu toho použito na podporu čsl. emigrantů v cizině, zbídačených politickým terorem kapitalistických států. Obnos tento budiž dán k rozdělení a kontrole >Mezinárodní dělnické pomoci<.

Předseda: Kdo s tímto návrhem souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Budiž čten další event. pozměňovací návrh sen. Hakena, Nedvěda a soudr.

Zástupce tajemníka senátu dr Bartoušek (čte):

17. Věcná vydání na podporu ruských a ukrajinských uprchlíku ministerstva zahraničí v obnose 3,300.000 Kč buďtež škrtnuta a obnosu toho budiž použito k podpoře proletářských uprchlíků z Jugoslavie, Italie, Bulharska, Polska a Maďarska a jiných zemí fašistického teroru. Rozdělování a kontrola tohoto obnosu budiž dána Mezinárodní dělnické pomoci.

Předseda: Kdo s tímto návrhem souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Budiž čten další event. pozměňovací návrh sen. Hakena, Nedvěda a soudr.

Zástupce tajemníka senátu dr Bartoušek (čte):

18. Navrhujeme škrtnutí položky na kulturní slovanskou instituci 1,500.040 Kč jako nové skryté položky pro podporování ruské kontrarevoluce a použití tohoto obnosu k podpoře proletářských uprchlíků z Jugoslavie, Italie,Bulharska, Polska a Maďarska a jiných zemí fašistického teroru. Rozdělování a kontrola podpor z tohoto obnosu budiž dána Mezinárodní dělnické pomoci.

Předseda: Kdo s tímto návrhem souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Kdo souhlasí s celým obsahem kapitoly 4. podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Přijímá se.

Kapitola 5.

Budiž čten pozměňovací návrh sen. Hakena, Nedvěda a soudr.

Zástupce tajemníka senátu dr Bartoušek (čte):

19. Navrhujeme škrtnutí celého obnosu 1.309,500.000 Kč na ministerstvo národní obrany a použití tohoto obnosu k podpoře všech nezaměstnaných a částečně zaměstnaných podle návrhu komunistických poslanců, sněmovní tisk číslo 1417.

Předseda: Kdo s tímto návrhem souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítá se.

Budiž přečten event. pozměňovací návrh sen. Hakena, Nedvěda a soudr.

Zástupce tajemníka senátu dr Bartoušek (čte):

20. Navrhujeme snížení položky osobní výdaje ministra národní obrany ze 133.400 Kč na 60.000 Kč a použití zbývajícího obnosu 73.400 Kč k podpoře nezaměstnaných podle komunistických návrhů, tisk 1417.

Předseda: Kdo souhlasí s tímto návrhem sen. Hakena, Nedvěda a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

Další event. pozměňovací návrh sen. Hakena, Nedvěda a soudr.

Zástupce tajemníka senátu dr Bartoušek (čte):

21. Položka na žold a stravu mužstva budiž atak zvýšena, aby žold pro každého muže byl stanoven na 5 Kč denně, a stravuje-li se voják a bydlí mimo kasárna, na 30 Kč denně.