Schůze zahájena ve 20 hodin 5 minut.

Přítomni:

Předseda: dr Soukup.

Místopředsedové: Donát, dr Heller, dr Hruban, Trčka, Votruba.

Zapisovatelé: dr Karas, Pichl.

115 senátorů podle presenční listiny.

Zástupci vlády: ministři dr Beneš, dr Dérer, inž. Dostálek, dr Slávik, dr Viškovský.

Z kanceláře senátní: tajemník senátu dr Šafařovič, jeho zástupci dr Bartoušek, dr Trmal.

Místopředseda Votruba (zvoní): Zahajuji schůzi.

Z předsednictva bylo přikázáno:

Zástupce tajemníka senátu dr Trmal (čte):

Výborům zahraničnímu a techn. dopravnímu:

Tisk 663. Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu Úmluva o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké dopravě s Dodatkovým protokolem k čl. 2, sjednaná mezi 23 státy ve Varšavě dne 12. října 1929.

Výboru soc.-politickému:

Tisk 675. Usnesení posl. sněmovny o vládním návrhu (tisk 1538) zákona, kterým se prodlužují a doplňují zákony týkající se bytové péče (tisk 1543).

Místopředseda Votruba (zvoní): Konstatuji, že senát je způsobilý se usnášeti. Navrhuji, aby bylo uloženo výboru, aby o shora uvedeném usnesení posl. sněmovny tisk 675 podal zprávu do příští schůze plenární, která se koná dne 19. prosince 1931.

Kdo s návrhem mým souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Návrh můj se přijímá.

Navrhuji, aby se příští schůze konala v sobotu dne 19. prosince 1931 o 101/2 hodině s

pořadem:

1. Zpráva technicko-dopravního výboru k usnesení posl. sněmovny (tisk 667) o vládním návrhu zákona, kterým se prodlužuje lhůta k označení elektrických podniků, jež mají býti přeměněny na podniky všeužitečné. Tisk 672.

2. Zpráva I. výboru ústavně-právního, II. výboru technicko-dopravního, III. výboru rozpočtového k usnesení posl. sněmovny (tisk 668) o vládním návrhu zákona, kterým se zmocňuje vláda republiky Československé, aby převzala státní záruku za zápůjčky všeužitečných elektrických podniků v zemi Slovenské, a kterým se povoluje užíti dílčích dlužních úpisů na tyto zápůjčky vydaných k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů. Tisk 673.

3. Zpráva soc.-politického výboru k usnesení posl. sněmovny (tisíc 675) o vládním návrhu zákona, kterým se prodlužují a doplňují záhony týkající se bytové péče. Tisk 676.

4. Návrh, aby podle §u 55 jedn. řádu řízením zkráceným projednány byly osnovy zákonů:

a) kterým se prodlužuje lhůta k označení elektrických podniků, jež mají býti přeměněny na podniky všeužitečné, tisk 672;

b) kterým se zmocňuje vláda republiky Československé, aby převzala státní záruku za zápůjčky všeužitečných elektrických podniků v zemi Slovenské a kterým se povoluje užíti dílčích dlužních úpisů na tyto zápůjčky vydaných k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů, tisíc 673;

c) kterým se prodlužují a doplňují zákony týkající se bytové péče, tisk 676.

Jsou proti pořadu nyní mnou navrženému nějaké námitky? (Nebyly.)

Není tomu tak. Pořad jednání je přijat.

Končím schůzi.

Konec schůze ve 20 hod. 10 min.