Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1931.

III. volební období.

5. zasedání.

Těsnopisecká zpráva

o 132. schůzi senátu Národního shromáždění republiky Československé

v Praze v sobotu dne 19. prosince 1931.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Dovolené.

Tiskem rozdáno.

Z předsednictva přikázáno.

Pořad jednání:

1. Zpráva technicko-dopravního výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 667) o vládním návrhu zákona, kterým se prodlužuje lhůta k označení elektrických podniků, jež mají býti přeměněny na podniky všeužitečné (tisk 672).

Řeč zpravodaje sen. Šťastného.

Řeč sen. dr Hellera.

Osnova zákona přijata ve čtení prvém.

2. Zpráva I. výboru ústavně-právního, II. výboru techniko-dopravního, III. výboru rozpočtového k usnesení poslanecké sněmovny (tisíc 668) o vládním návrhu zákona, kterým se zmocňuje vláda republiky Československé, aby převzala státní záruku za zápůjčky všeužitečných elektrických podniků v zemí Slovenské, a kterým se povoluje užíti dílčích dlužních úpisů na tyto zápůjčky vydaných k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů (tisíc 673).

Řeč zpravodaje výboru ústavně-právního sen. dr Havelky.

Řeč zpravodaje výboru technicko-dopravního sen. Pivko.

Řeč zpravodaje výboru rozpočtového sen. Fr. Nováka (lid.).

Osnova zákona přijata ve čtení prvém.

3. Zpráva sociálně-politického výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 675) o vládním návrhu zákona, kterým se prodlužují a doplňují zákony týkající se bytové péče (tisk 676).

Řeč zpravodaje sen. Koukala.

Řeč sen. Jančeka.

Řeč sen. Niessnera.

Řeč sen. Stöhra.

Řeč sen. Nedvěda.

Řeč sen. Pichla.

Řeč sen. dr Hilgenreinera.

Řeč sen. Rovňana.

Řeč sen. Johanise.

Řeč sen. dr Havelky.

Návrh sen. dr Hilgenreinera a druhů.

Doslov zpravodaje sena Koukala.

Návrh sen. dr Hilgenreinera a druhů zamítnut.

Osnova zákona přijata ve čtení prvém.

4. Návrh, aby podle §u 55 jedn. řádu řízením.zkráceným projednány byly osnovy zákonů:

a) kterým se prodlužuje lhůta k označení elektrických podniků, jež mají býti přeměněny na podniky všeužitečné, tisk 672;

b) kterým se zmocňuje vláda republiky Československé, aby převzala státní záruku za zápůjčky všeužitečných elektrických podniků v zemi Slovenské, a kterým se povoluje užíti dílčích dlužních úpisů na tyto zápůjčky vydaných k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů, tisk 673;

c) kterým se prodlužují a doplňují zákony týkající se bytové péče, tisíc 676.

Pilnost odůvodněna.

Zkrácené řízení přiznáno.

5. Druhé čtení osnovy zákona, kterým se prodlužuje lhůta k označení elektrických podniků, jež mají býti přeměněny na podniky všeužitečné (tisk 672).

Osnova zákona přijata ve čtení druhém.

6. Druhé čtení osnovy zákona, kterým se zmocňuje vláda republiky Československé, aby převzala, státní záruku za zápůjčky všeužitečných elektrických podniků v zemi Slovenské, a kterým se povoluje užíti dílčích dlužních úpisů na tyto zápůjčky vydaných k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů (tisk 673).

Osnova zákona přijata ve čtení druhém.

Resoluce výboru rozpočtového schválena.

7. Druhé čtení osnovy zákona, kterým se prodlužují a doplňují zákony týkající se bytové péče, tisk 676.

Osnova zákona přijata ve čtení druhém.

Pořad schůze vyřízen.

Projev předsedy senátu.

Sdělení předsednictva:

Předsednictvo zmocněno svolati příští schůzi písemně nebo telegraficky a stanoviti její pořad jednání.

Příloha.