Těsnopisecká zpráva

o 133. schůzi senátu Národního shromáždění republiky Československé v Praze v pondělí dne 25. ledna 1932.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Přípis ministerstva vnitra

Sen. Hajníkova vykonává slib

Dovolené

Tiskem rozdáno

Jednací zápisy schváleny

Z předsednictva přikázáno

Pořad:

1. Zpráva I. výboru zahraničního, II. výboru národohospodářského o vládním návrhu (tisk 655), kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení dodatková dohoda k obchodní úmluvě mezi republikou Československou a Francií ze dne 2. července 1928, sjednaná dne 25. listopadu 1931 v Paříži a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 1. prosince 1931, č. 178 Sb. z. a n., (tisk 684).

Řeč zpravodaje výboru zahraničního sen. F. V. K r e j č í h o.

Řeč zpravodaje výboru národohospodářského sen. K o t r b y.

Řeč sen. dr. M e d i n g e r a

Řeč sen. dr. R e h á k a.

Řeč sen. dr. K o v a l i k a

Řeč sen. H a k e n a..

Schvalovací usnesení přijato ve čtení prvém

2. Zpráva I. výboru zahraničního, II. výboru národohospodářského o vládním návrhu (tisk 661), kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení dodatková dohoda k obchodní úmluvě mezi republikou Československou a Nizozemím ze dne 20. ledna 1925, sjednaná dne 1. prosince 1931 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 5. prosince 1931, č. 188 Sb. z. a n., (tisk 685)..

Řeč zpravodaje výboru zahraničního sen. F. V. K r e j č í h o.

Řeč zpravodaje výboru národohospodářského sen. K o t r b y

Projev sen. Š e l m e c e

Projev sen. dr. Ž i š k y

Projev sen. K i a n i č k y

Schvalovací usnesení přijato ve: čtení prvém

3. Návrh, aby byla prodloužena lhůta daná § em 43 úst. list. poslanecké sněmovně k projednání usnesení senátu:

a) o osnově zákona o trestním stíhání presidenta republiky a členů vlády podle §§ 34. 67 a 79 úst. listiny, tisk 2016-I;

b) o osnově zákona, kterým se mění §§ 82 a 54 živnost. řádu a § 70 živnost. zákona pro území Slovenska a Podkarpatské Rusi, tisk 2245-I:

c) o osnově zákona o veřejné stráži zemědělské. tisk 699-II;

d) o osnově zákona o ochraně polního majetku. tisk 702-II

Lhůta prodloužena o 3 měsíce

Pořad schůze vyřízen

Sdělení předsednictva:

Změny ve výborech

Stanoven pořad jednání příští schůze.

Příloha