Schůze zahájena v 16 hodin 54 minut

Přítomni:

Předseda: dr S o u k u p.

Místopředsedové: D o n á t,dr H e 1 l e r, T r č k a.

Zapisovatelé: J o h a n i s, S t r ž i 1.

97 senátorů podle presenční listiny.

Zástupci vlády: ministři B e c h y n ě, dr Viškovský.

Z kanceláře senátní: tajemník senátu dr Š a f a ř o v i č; jeho zástupci dr B a r t o u š e k, dr T r m a l.

Místopředseda Trčka (zvoní): Z a h aj u ji schůzi.

Z předsednictva bylo přikázáno:

Tajemník senátu dr Šafařovič (čte):

Výborům zahraničnímu a národohospodářskému:

Tisk 687. Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení dodatková dohoda k obchodní úmluvě mezi republikou Československou a Francií ze dne 2. července 1928, sjednaná dne 1. prosince 1931 v Paříži a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 9. ledna 1932, čís. 6 Sb. z. a n.

Výboru rozpočtovému:

Tisk 689. Usnesení posl. sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 1574), kterým se ministr financí zmocňuje k úvěrním operacím až do výše 1.000,000.000 Kč. (tisk 15781.)

Místopředseda Trčka (zvoní): Konstatuji, že senát je k jednání způsobilý, a navrhuji, aby bylo uloženo výboru, aby o shora uvedeném usnesení posl. sněmovny tisk 689 byla podána zpráva do 12 hodin dne 26. ledna 1932.

Kdo s návrhem mýta souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Návrh můj se p ř i j í m á.

Navrhuji, aby se příští schůze konala v úterý dne 26. ledna 1932 o 14. hodině s

p o ř a d e m

1. Zpráva rozpočtového výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 689) o vládním návrhu zákona, kterým se ministr financí zmocňuje k úvěrním operacím až do výše: 1.000,000.000 Kč. Tisk 690.

2. Návrh, aby podle §u 55 jedn. řádu řízením zkráceným projednána byla osnova zákona, kterým se ministr financí zmocňuje k úvěrním operacím až do výše 1.000,000.000 Kč. Tisk 690.

3. Druhé čtení zprávy I. výboru zahraničního, II. výboru národohospodářského o vládním návrhu (tisk 655), kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení dodatková dohoda k obchodní úmluvě mezi republikou Československou a Francií ze dne 2. července 1928, sjednaná dne 25. listopadu 1931 v Paříži a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 1. prosince 1931, č. 178 Sb. z. a n. Tisk 684.

4. Druhé čtení zprávy I. výboru zahraničního, II. výboru národohospodářského o vládním návrhu (tisk 661), kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení dodatková dohoda k obchodní úmluvě mezi republikou Československou a Nizozemím ze dne 20. ledna 1923, sjednaná dne 1. prosince 1931 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 5. prosince 1931,č. 188 Sb. z. a n. Tisk 685.

Jsou nějaké námitky? (Nebyly.) Námitky nejsou.

K o n č í m schůzi.

Konec schůze v 16 hod. 59 min.