Těsnopisecká zpráva

o 135. schůzi senátu Národního shromáždění republiky československé v Praze v úterý dne 26. ledna 1932.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Dovolené

Tiskem rozdáno

Z iniciativního výboru přikázáno

Zamítnut návrh sen. Hakena a soudr.

Hlasování o naléhavých interpelacích

Pořad jednání:

1. Zpráva rozpočtového výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 689) o vládním návrhu zákona, kterým se ministr financí zmocňuje k úvěrním operacím až do výše 1.000,000.000 Kč (tisk 690)

Řeč zpravodaje sen. P á n k a.

Stanovení lhůty řečnické

Řeč sen. B ô h m a

Řeč sen. Adolfa S c h o l z e

Řeč sen. dr H i l g e n r a i n e r a

Řeč sen. M o d r á č k a

Řeč sen. K ô h l e r a

Řeč sen. S t o d o l y

Řeč sen. M i k u l í č k a

Řečník volán k pořádku

Doslov zpravodaje sen. P á n k a.

Osnova zákona přijata ve čtení prvém

2. Návrh, aby podle §u 55 jedn. řádu řízením zkráceným projednána byla osnova zákona, kterým se ministr financí zmocňuje k úvěrním operacím až do výše 1.000,000.000 Kč (tisk 690)

Pilnost odůvodněna

Zkrácené řízení přiznáno.

3. Druhé čtení osnovy zákona, kterým se ministr financí zmocňuje k úvěrním operacím až do výše 1.000,000.000 Kč (tisk 690).

Osnova zákona přijata ve čtení druhém

4. Druhé čtení zprávy I. výboru zahraničního, II. výboru národohospodářského o vládním návrhu (tisk 655), kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení dodatková dohoda k obchodní úmluvě mezi republikou Československou a Francií ze dne 2. července 1928, sjednaná dne 25. listopadu 1931 v Paříži a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 1. prosince 1931, č. 178 Sb. z. a n., (tisk 684)

Schvalovací usnesení přijato ve čtení druhém..,.

5. Druhé čtení zprávy I. výboru zahraničního, II. výboru národohospodářského o vládním návrhu (tisk 661), kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení dodatková dohoda k obchodní úmluvě mezi republikou Československou a Nizozemím ze dne 20. ledna 1923 sjednaná dne 1. prosince 1931 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 5. prosince 1931, č. 188 Sb. z. a n., (tisk 685)

Schvalovací usnesení přijato ve čtení druhém... Pořad schůze vyřízen.

Sdělení předsednictva:

Změna ve výboru

Dovolené

Předsednictvo zmocněno svolati příští schůzi písemně nebo telegraficky a stanoviti její pořad jednání.

Příloha