Příloha

k těsnopisecké zprávě o 135. schůzi senátu Národního shromáždění republiky Československé v Praze v útery dne 26. ledna 1932.

1. Řeč sen. Böhma (viz str. 10 těsnopisecké zprávy):

Tisztelt Szenátus! A közelmúltban a kormány egyik minisztere nyilatkozatában axt rögzítette le, hogy a köztársaság egész gazdasági helyzete azért olyan szilárd, egészséges és megingathatatlan, mert külföldi kölcsönök terhei nem nehezednek rá, illetőleg azok terhei elenyészők. Nem úgy, mint más európai államoknál, amelyek abban a hátrányos helyzetben vannak, hogy a külföldi kölcsönök megbénítják belső gazdasági erőkifejtésüket.. Ez a kijelentés a belső bizalom alátámasztására szolgált akkor, amikor a közelmúltban bizonyos nyugatalauság volt észlelhető a köztársaság belső pénzpiacán. A közvélemény a miniszter nyilatkozatát tudomásul vette. Ezen kijelentés után joggal elvárhattuk volna, hogy a kormány továbbra is kitart ezen elv mellett. É's mivel különböző miniszteri kijelentéselv szerint az ország gazdasági élete normális és gazdasági megrázkodtatásoktól állítólag nem kell tartani, bizosra vettük, hogy a kormány az államháztartást feleslegesen külföldi kölcsönökkel nem fogja megterhelni. Röviddel a nagyhangů nyilatkozatok után a közvéleményt meglepetésszerűen most nagy csalódás éri s mondhatjuk általában bizonyos bizalmatlansággal fogadja az egyszerre sürgőssé vált külföldi kölcsönt. (Předsednictví přévzal místopředseda dr Heller.)

Ezen hivatalos nyilatkozatok és a kormány által foganatosított intézkedések közötti ellentétek valóságosan destruálják a gazdasági életet és nem csoda, ha ilyen következelten eljárás következtében a közvéleményben a bizalom kezd megrendülni. Mert az ország népe, mely a kulisszák mögé nem lát, csak azt állapíthatja meg, hogy a köztársaság gazdasági helyzete minden nagy kijelentés és állítólagos stabilitás ellenére gyors alátámasztásra szorul és a kormány a legsürgősebben parlamenti gyorsított eljárással kénytelen egy külföldi kölcsönhöz folyamodni.

Ez a gyors pénzügyi operáció nem jelenthet mást, minthogy az ország gazdasáöi helyzete rapidul. legyöngült és azt, hogy a pénzügyi egyensúlyt a kormány már csakis külföldi kölcsön segélyével tudja momentán és egylőre fenntartani.

Ezzel a kormány arra az útra tért, amely ellen eddig küzdött és pénzügyi. politikájában azt az elvet adta fel, amellyel eddig úgy befelé, de különösen a külföld felé a bizalom megerősítése céljából operált és mellyel az állam pénzügyi stabilitását igyekezett eddig alátámasztani, nevezetesen a külföldi kölcsönök mellőzésének elvével. De a kormány feladja ezzel Rašín elvét is, a köztársaság eddigi prosperitásának sokat hangoztatott fundamentumát.

A kormány ezzel a külföldi kölcsönök útvesztőjébe sodródott, amely előbb-utóbb a gazdasági elvérzés folyamatát jelenti. Ez a mostani kölcsön - felvétel a köztársaság mai rohanó, rosszabodó gazdasági helyzetében nem jelent előnyt, hanem ellenkezőleg nagy megterhelést az állam háztartásra nézve. Nem nevezhető másnak, mint könnyelműségnek, hogy az államháztartás deficitjének pótlására külföldi kölcsönökhöz folyamodik a kormány akkor, mikor egy olyan objektíve itélő gazdasági szaktekintély, mint Schuster volt miniszter is beismeri, hogy a köztársaság gazdasági helyzete rohamosan halad a mélypont felé.

Megdöbbentő és nyugtalanító az egész csehszlovák közvéleményre ezen kölcsönjavaslattal kapcsolatban azon megállapítás, hogy a kormány kénytelen volt legjövedelmezőbb üzemét, a Ilohányjövedéket a franciáknak zálogul lekötni. (Další věta byla usnesením předsednictva senátu N. S. R. Čs. ze dne 26. ledna 1932 podle §u 9, lit. m) jedn. řádu vyloučena z těsnopisecké správy.) Ezek szerint tehát az állam pénzügyi terén csak rosszabbodást várhatunk. Részletesen nem akarok kitérni arra, hogy hogyan áll az államháztartás ma, mert teljesen ele. Bendőnek tartom a pénzügyminiszter urnak nem régen erre vonatkozólag elhangzott nyilatkozatát idézni. A pénzügyminiszter úr nyilatkozata szószerint így szólt: »Az általános gazdasági válság az állampénztár készletére különösen kedvezőtlen hatást gyakorolt. Az állami bevételek az állami költségvetésben előirányzott őszegek alatt maradtak. Az 1931. év végén a kiutalt kiadások egész sora készpénz hiányában nem volt kifizethető. Hasonló helyzet az állam pénzügyi helyzetében a jövőben komoly zavarokat okozhatna és úgy a pénzügyi egyensúlyt, mint a csehkorona értékállandóságát is komolyan veszélyeztethetné.«

Hogy milyen fennakadások fordulnak ma már elő az államigazgatásban, arra elegendőnek tartom csak azt a példát megemlíteni, hogy a járási hivatalok iroda-átalányának kiutalása nehézségekbe ütközik. Azt sem akarom részletesen ecsetelni, hogy az adóhivatalok, dacára a legszigorúbb pénzügyminiszteri ukázoknak (Další část věty byla usnesením předsednictva senátu N. S. R. Čs. ze dne 26. ledna 1932 podle §u 9, lit. m) jedn. řádu senátu vyloučena z těsnopisecké zprávy.) sem tudnak egészen minimális adótételeket behajtani. A pénzügyi hatóságok teljesen tehetetlenek ezzel a gazdasági helyzettel szemben.

A pénzügyminiszter előbb citált szavai megerősítenek abban a meggyőződésemben,hogy gazdasági életünk ugrásszerűen zuhan a mélybe. Például a munkanélküliek számának rapid növekedésére elég annyit tudnunk, hogy Szlovenszkón ez évben mult évhez képest 400 százalékkal emelkedett a számuk. Pedig a népjóléti miniszter maga bevallotta, hogy Szlovenszkón és Ruszinszkón a munkanélküliek megállapítása nem teljes, mert a 79 politikai járásban csak 13 munkaközvetítő hivatal van, melyek a pontos felvételezést nem képesek elvégezni. Különben igen jellemző, hogy Szlovenszkón a közigazgatás berendezését még ezen a téren sem tartotta a kormány szükségesnek megfelelően kiépíteni és ehhez a szocialista pártoknak egy szavuk sincs.

Én nem akarok most részletesen kitérni arra a nyomorra, ami Szlovenszkón és Ruszinszkón van, mert attól tartok, hogy a cenzura lépne közbe, mint ahogy közbelépett akkor is, amikor a képviselőházban, a költségvetési bizottságban a kölcsönjavaslatnak pénzügyi részeit boncolgattuk.

Az ország ilyen katasztrófálisan súlyos gazdasági helyzetét holmi kölcsönökkel szanálni nem lehet. Ez a mostani kölcsön-javaslat csak adósság-csinálást jelent, ez a bajba jutott ember kapkodásának jele. Rendszer változásra van szükség, ha nem akarja a kormány, hogy rövidesen debakle álljon be az állam életében. A köztrásaság helyzetét csak okszerű és helyes gazdálkodással, a legszigorúbb takarékossággal és elsősorban az egész nép egyetemes boldogulását szolgáló helyes kereskedelempolitikával lehet megmenteni.

A kormány izolációra vezető gazdaságpolitikáját azonnal likvidálni kell. A kormány a devizarendeletekkel, a legális kereskedelmet bénító intézkedésekkel, agyonterhelt, összekuszált gazdasági életünket teljesen megdermeszti. A kormány valóságos harakirit végez az ország gazdasági életén. Mindent és mindenkit megvéd minden és mindenki ellen és végül is gazdasági szabadság és friss, éltető gazdasági talaj hiányában minden ei fog sorvadni.

Teljesen el kell izélni a kormány legutóbbi behozatali korlátozását is, amely csak arra jó, hogy a szomszédos államok, amelyekre a csehszlovák ipar rá van szorulva, retorziókat léptessenek a köztársaság kivitelével szemben életbe. Helytelenítenünk kell ezt az eljárást azonban már azért is, mert az a protekcionizmusnak nyujt lehetőséget, mely viszont melegágya a korupciónak. Protekcionizmust és korupciót pedig éppen eleget termelt ki a köztársaság közélete az elmult 13 év alatt. Ha ezek volnának a közjólét hajtóerői, akkor ez az ország volna a legboldogabb ország.

Folytonosan azt halljuk, hogy Csechszlovákia várhat, míg a világkrízis kitombolja magát és széthull eredőjére. Ez falzum és önámítás. Ünámító politikánk következménye az, hogy bekövetkezet az a helyzet, mikor külföldi kölcsönök után kell kapkodni és ma már mindenki a belföldi kényszerkölcsönről beszél. Elmult az ideje már annak, hogy a köztársaság gazdasági bajait el lehessen bujtatni a világválság nagy göngyölegébe.

A köztársaság gazdasági bajait immár orvosolni kell, de ez csak úgy lehetséges, ha egy nagyobb gazdasági egységbe illeszkedik be. Ez a köztársaság jövő létének és boldogulásának legfontosabb posztulátuma. A mai izoláltságában nem maradhat meg, mert így minden elcsendesedik és egy nagy gazdasági temetővé válik. A kormánynak kell megragadni az iniciatívát, míg nem késő, hogy az ország a gazdasági kaoszból kijuthasson.

Természetes, hogy ez áldozatok nélkülnem fog menni, de sokszor egy áldozat csak látszólagos és végeredményben előnyt jelent. Az ország jövő megerősödése szempontjából is számtalan olyan áldozat lehet, mely voltaképen a megszilárdulást mozdítja elő. Mindenesetre a helyzet józan mérlegelésére van szükség. Ma józan, higgadt, nagy koncepciójů és mérlegelni tudó államférfiakra van szükség. A kibontakozás kérdését csak olyan emberekre lehet bízni, akik mérlegelni tudják, hogy hogyan lehet egy megalkotott országot meg is tartani. Egy ország jövője szempontjából ebben áll a lényeg.

Természetesen ennek a kérdésnek elintézését nem lehet koncepció nélküli emberekre bízni, akik saját pártjuk kicsinyes útvesztőin ténferegnek. A kormány egyelőre azonban még ezekre hallgat, ezek tartják karmaik között, ezek akadályozzák meg abban, hogy a józan belátás útjára térjen, arra az útra, mely a nép igaz boldogságához vezet és egyedül alkalmas arra, hogy Középeuropa népeinek megbékülését megteremtse. Viszont e nélkül nem lehet a gazdasági kérdéseket sem megoldani, se a jelen, se semmilyen kölcsön nem jelent megoldást, legfeljebb csak a mai tarthatatlan állapotban tovább wurstlizást, mely az igaz boldogulásnak és az őszinte megbékélésnek csak kerékkötője. Ezért a felhatalmázást nem adom meg.

2. Řeč sen. Adolfa Scholze (viz str. 13 těsnopisecké zprávy):

Hoher Senat! Wenn wir das vorliegende Gesetz über die Gewährung eines Milliardenkredites näher betrachten, müssen wir uns die Frage vorlegen, ob wir den Höhepunkt der Krise auch schon erreicht haben, ob wir nunmehr beruhigt in die Zukunft werden blicken können. Wollen wir ehrlich sein, so müssen wir entgegen der Meinung unserer maßgebenden Staatslenker uns eingestehen, daß niemand, auch der beste Wirtschaftspolitiker nicht, nur die nächste Zukunft überblicken, ein Ende dieser Weltkrise voraussagen kann. Kommt weder auf der Schuldung Reparationskonferenz in Lausanne, noch auf der bevorstehenden Abrüstungskonferenz in Genf endlich die Vernunft in dem Sinne zum Durchbruch, daß sämtliche Reparationen gestrichen werden müssen, sämtliche Staaten gleich Deutschland zur Abrüstung gezwungen werden, dann sind wir nicht am Ende, sondern erst am richtigen Anfang der Krise. Darüber müssen wir uns klar sein, daß ein Zusammenbruch Deutschlands seinen nächsten Nachbaren mit in den Abgrund ziehen wird. Wenn wir weiter in Betracht ziehen, daß auch die Vertreter unseres Außenamtes schwerlich für die vollständige Streichung der Reparationen, auch nicht für eine gründliche Abrüstung zu haben sein werden, dann trägt auch unser Staat zur Besserung der Weltwirtschaftslage nicht bei, ja, wird für dieselbe eher verschlechternd helfen.

Ich trete vollkommen dem Standpunkt Mussolinis bei, das ist: Vollständige Streichung aller Kriegsschulden. Gegen ein geeinigtes Europa sind die Vereinigten Staaten machtlos. Was können sie Europa anhaben? Nichts, rein nichts, höchstens einen Wirtschaftskrieg erklären. Da weiß jedoch jeder vernünftige Amerikaner, daß sie dabei den Kürzeren ziehen müßten. Wieso kann sich Europa sogar bezüglich seiner Schuldenstreichung gegenüber Amerika nicht einigen? Weil Frankreich verhindern will, daß Deutschland die Reparationen nachgelassen werden. Frankreich, das Deutschland zum Weißbluten brachte, ärger als Sklaven erniedrigte, fürchtet infolge seiner an Deutschland begangenen himmelschreienden Sünden eine Stärkung, eine Erhebung Deutschlands. Frankreich wird deshalb auch in der Abrüstungskonferenz keine Konzessionnen machen. Es ist deshalb der Urstoff einer kommenden vollständigen Verelendung und Verarmung Europas.

Unter solchen Begleiterscheinungen halte ich es als ein Wagnis, die Erfordernisse des Staates durch Anleihen zu decken, anstatt, wie jeder vernünftige Familienvater, in Zeiten der Not auf die größtmöglichste Weise in seinem Haushalte sich einzuschränken. Die Regierung gibt dadurch den Ländern, Bezirken und Gemeinden jedenfalls kein gutes Vorbild. Ist doch heute ohnehin alles aufs Schuldenmachen eingestellt, ohne zu Bedenken, daß jede neue Anleihe die ohnehin trostlose Situation verschlimmern muf5. (Sen. dr Hilgenreiner: Das ist ja Ihre Regierung, Herr Kollege!) Sie wollen ja auch für das Gesetz stimmen.

Bei dieser Gelegenheit geziemt es sich wohl auch, die Frage aufzuwerfen, wieso es überhaupt möglich sein kann, in diesem Staate Schulden anzuhäufen. Wir waren doch erstens ein Siegerstaat, wir setzen uns aus den Kronjuwelen des alten Osterreichs, aus seinen fruchtbarsten Gebieten zusammen, ja derartig fruchtbare Gebiete mit den mannigfaltigsten Bodenschätzen sind selten in einem Staatengebilde zusammengedrängt. Dabei wäre zu beachten, daß die Bewohner des Staates für den intelligentesten, arbeitsamsten Menschen Europas sich zählen können. Auf all die Ursachen der Verschuldung zurückzugreifen, würde zuweit führen. Größenwahn, Korruption und nationaler Chauvinismus spielen jedenfalls keine kleine Rolle dabei. Unsere zur Regierung oppositionell eingestellte deutsche Nationalpartei trug sich früher mit dem Gedanken, diesen Staat zertrümmern zu helfen. Siehe den Ausspruch Dr Lodgmanns. In der Zwischen. zeit sind sie ja loyaler geworden. Aber zehnmal mehr als jene Deutschen zehrten an den Grundfesten des čechoslovakischen Staates Regierungsmänner und Regierungsmaßnahmen. Vollkommen objektiv beurteilt muß doch jeder das Bewußtsein in sich fühlen, daß die meisten Gesetze und Verordnungen verfehlt sind, daß die Čechen sich selbst zu Tode regieren. Es schaut so aus, als ob ein Verhängnis über diesem Staate waltete. Es ist doch sicher, daß wir uns mit jeder neuen Anleihe zwar langsam aber sicher der wie ein Damoklesschwert über uns schwebenden Inflation nähern. Was bedeutet eine solche? Eine Belohnung der Verschwendung, der Unmoral, der Faulheit, eine Bestrafung des Sparsinns, der Ehrlichkeit, des Fleißes. Da mit der Vernichtung aller Kapitalien auch die größte Errungenschaft der Sozialdemokraten am Leichenfelde bleiben müßte, wundert es mich, daß gerade Sie es sind, welche am meisten dazu beitragen, die Staatskasse am ehesten immer leeren zu helfen. Gab es doch noch andere Mittel, der Arbeitslosigkeit, welche bei steter Fortdauer nie mehr zu bessernde Faulheit erzeugen muß, beizukommen. In solchen trostlosen Zeiten kann und darf es nicht als eine Beraubung der Freiheit auf. gefaßt werden, wenn den jugendlichen Arbeitern bis zum 21. Lebensjahre der Ein tritt in jede Fabrik untersagt, denselben auch jede Arbeitslosenunterstützung verwehrt wird. Dieselben wären dadurch gezwungen, sich der Landwirtschaft zuzuwenden. In derart trüben Zeiten kann landwirtschaftliche Arbeit keine Erniedrigung bedeuten. Nicht Arbeit, und ist es die niedrigste, sondern Müssiggang schändet und zermürbt Geist und Körper.

Aller Voraussicht nach wird ein Teil dieser Anleihe sicher der Arbeitslosenfürsorge zufallen. Da wäre wohl zu untersuchen, wer notleidender ist, der unterstützte städtische Arbeitslose, oder der kleine Gebirgshäusler. Trotz Arbeitslosigkeit ist die Anzahl der Vergnügungen z. B. in Prag vom Jahre 1930 auf das Jahr 1931 von 59.000 auf 63.000, z. B. die Anzahl der Kinos auf 105 gestiegen. Der arme Gebirgler büßt wegen verdorbenen Futters während der Erntezeit, wegen Futtermangels durch Trockenheit oft die letzte Kuh ein, er wäre froh, trockenes Brot zu besitzen, es fällt ihm nie im Träume ein, an Vergnügungen zu denken. Trotzdem ist er von jeder Fürsorge ausgeschlossen. Das größte Unglück ist jedoch nicht der Verlust aller Kapitalien bei einer etwaigen Inflation, sondern, was noch weit tiefgreifender ist, das Begraben jeder Moral, das Florieren des Leichtsinns und der Verschwendung. Niemand würde es in den Sinn kommen, nach einer Inflation noch sparen zu wollen, um seine Notgroschen vielleicht nach kurzer Zeit wieder zu verlieren.

Ich hoffe deshalb, daß diese zu genehmigende Vorlage die allerletzte Schuld ist, die die Regierung aufnimmt, daß sie für weiterhin alle erdenklichen Sparmaßnahmen einführt, um das Gleichgewicht im Staatshaushalte aufrecht zu erhalten. Wundern tut es mich, daß die Regierung nicht schon längst den Schmugglern der Čechokrone durch Abstempelung das Handwerk gelegt, den Großkapitalisten, welche ihre Werte in noch valutasichere Staaten abschoben, nicht schon mehr an den Leib rückte. In dieser Hinsicht scheint unsere Finanzverwaltung, welche dem schwerbedrückten Landwirt bis auf den Grund seiner Tasche sieht, darinnen immer mehr erblickt, als in Wirklichkeit vorhanden ist, wirklich blind zu sein. Eine Auskunft möchte ich vom Herrn Finanzminister erbitten, ich muß aber bedauern, daß er es nicht für notwendig gefunden hat, bei Verhandlung seiner Vorlage anwesend zu sein. (Sen. Stodola: On je predsa prítomen) O, pardon! Die deutschen »Westböhmischen Stimmen« in Plan brachten in ihrer ersten Nummer vom Jahre 1932 folgende Zeilen: »Geheime Remunerationen für die hohen Staatsbeamten und die Generalität. Ein Abnehmer schreibt uns: Das war ein Feilschen und Knickern um den 13. Monatsgehalt der Staatsbeamten! Tausende von niedrigen bedürftigen Gagisten gingen leer aus und die glücklicheren Kollegen erhielten auch nur einen kleinen Bruchteil ihres Gehaltes als Weihnachtsaushilfe. Aber jeder sieht es schließlich ein: Die allgemeine Not und Wirtschaftskrise verlangte dieses Opfer. Man höre nun und staune: Ergeht da noch vor Weihnachtenein geheimer Erlaß, demzufolge allen Offizieren vom Regimentskommandanten aufwärts und im zivilen Staatsdienste allen Funktionären vom Abteilungschef aufwärts eine Remuneration für besondere Dienstleistungen - Remunerace za zvláštní úkony - sofort auszuzahlen ist, u. zw. jedem Regimentskommandanten 1000 Kč, den Brigadieren je 5000 Kč, den Divisionären 10.000 Kč, den Militärlandeskommandanten je 20.000 Kč u. s. f. hinauf. Im übrigen Staatsdienste ist es analog; der Chef des Postcheckamtes erhielt 100.000 Kč. Allein in der Olmützer Staatsbahndirektion bekamen 94 Abteilungschefs und Gruppenleiter je 5000 Kč ausbezahlt. Man bedenke dabei, daß die čechoslovakischen Staatsbahnen in diesem Jahre mit mehreren 100 Millionen Defizit abschlossen und daß die Olmützer Staatsbahndirektion im Dezember v. J. 1000 Vertragsarbeiter entlassen hat, welche um einen Taglohn von 20 Kč gearbeitet hatten.

Ein anderes Beispiel von demokratischer Gerechtigkeit: Der Olmützer Divisionär hat eine Dienstwohnung in einem ärarischen Gebäude von 6 Zimmern inne, davon sind 3 Zimmer mit ärarischen Möbeln eingerichtet und 3 bilden seine Privatwohnung. Dafür bezahlt der hohe Herr sage und schreibe 63 Kč monatlichen Zins, erhält aber 15.000 Kč jährlich Quartiergeld - činovné, d. i. das frühere Quartiergeld. Hingegen bezahlt ein armer rotmistr für eine kleine Privatwohnung in Olmütz 300 bis 400 Kč monatlich Miete.«

Ich verlange hier Aufklärung. Nach den genauen Daten, welche hier gebracht wurden, ist mit 99 % die Wahrscheinlichkeit vorhanden, daß diese Angaben auf Wahrheit beruhen. Zu einer Zeit, wo Meliorationen, Wasserleitungen, Elektrifizierungen seit langen Monaten auf die fälligen Renten warten, ohne etwas zu erhalten, jetzt, wo sämtliche Staatskassen leer, die Not unter der landwirtschaftlichen Bevölkerung aufs höchste gestiegen ist, Zwangsverkäufe und Exekutionen in einem Ausmaße vorkommen, wie sie weder dieser Staat noch das alte Osterreich je erlebt hat, in einer Zeit, wo 600.000 Arbeitslose unterstützt werden müssen und man nicht weiß, wo das Geld hernehmen, werden Millionen Staatsgelder unter Leute direkt verschleudert, welche ohnehin im Überfluß leben, von der Not des Volkes nicht die geringste Ahnung haben. (Sen. dr Hilgenreiner: Das sagt ein Mann von den Regierungsparteien!) Man muß auch dann kritisieren können, wenn man Regierungspartei ist! Es wäre kein Wunder, wenn nach einem derartigen Vorgang sich ganze Bezirke erheben und gegen die Staatsgewalt Sturm laufen würden. Gerade als Regierungsparteien sind wir es unserer Wählerschaft schuldig, die strengste Bestrafung und Abschaffung derartiger Schweinereien zu verlangen. Das ist ja ein direktes Verbrechen, das an der ganzen Einwohnerschaft des Staates verübt wird, wenn diese Notiz auf Wahrheit beruht. Mit Recht sagen sich unsere Steuerträger: Die Steuern scheinen für die Korruptionen nicht mehr auszureichen, jetzt muß man sich das Geld dazu von Frankreich ausborgen. Warum wird das Parlament gezwungen, diese Anleihe zu genehmigen, ohne daß wir bis heute wissen, unter welchen Bedingungen sie zum Abschluß gelangte Ein derartiger Vorgang entwürdigt das Parlament und soll in einem demokratisch verwalteten Staate nie vorkommen. Andererseits geben wir dem abschließenden Vertreter eine Vollmacht in die Hand. Diese Vollmacht müßte dann wenigstens Grenzen haben. Frankreich schwimmt heute in Gold, man könnte schon sagen, erstickt förmlich in Gold. Vom Golde allein hat man nichts, wenn man dasselbe nicht zinsenbringend und sicher anlegen kann. Ja der Verlust seines in den Gewölben brach liegenden Goldes bringt Frankreich für das Jahr 1932 14 Milliarden Franken Zinsenentgang. Amerika und England haben sich am französischen Gelde die a Fingerspitzen verbrannt und werden sich hüten, noch darnach greifen zu wollen. Sämtliche übrigen geldbedürftigen Staaten sind unsicher. Bleibt als einer der sichereu Schuldner einzig die Čechoslovakei.

Eine Darlehensgewährung beinhaltet immerhin eine Gefälligkeit. In Frankreich, hoffen wir, müßte jedoch gerade jetzt eben. falls das Bewußtsein zum Durchbruch kommen, daß die Čechoslovakei auch seinen Wünschen stets in der anerkennenswertesten Weise entgegengekommen ist. Der Ausbau und die Erhaltung unseres Militarismus kostet uns seit 1920 schon Milliarden, dies wohl nie in diesem Maße zur Durchführung gelangt wären, wenn es nicht der Wunsch Frankreichs gewesen wäre, dem die Čechoslovakei auch Rechnung trug.

Da mir Herr Außenminister B e n e š im Budgetausschusse beim Staatsvoranschlag für 1932 erwiderte: »Wir sind kein Vasallenstaat Frankreichs«, muß ich annehmen, daß politische Bedingungen auf keinen Fall in Betracht kommen, die Anleihe selbst unter dem niedrigsten Zinsfuß zum Abschluß gelangt. Wenn ich von der Anleihe selbst keineswegs erbaut bin, wird mir dieselbe insofern besser verdaulich, daß mit diesem Gesetze bezüglich der Anleihe von Frankreich eine strenge Kontrolle über das gesamte Bankenwesen, den Drohnen unserer gesamten Volkswirtschaft, verlangt wird. Diese Bedingung kann ich seitens meiner Partei nur begrüßen und gutheißen. (Potlesk.)

3. Řeč sen. dr Hilgenreinera (viz str. 15 těsnopisecké zprávy):

Senatoren, Senatorinnen! Wir werden gegen das Gesetz stimmen und ich werde mir erlauben, das hier kurz zu begründen. Diese Begründung wird mir schwer gemacht, denn soeben hat ein Mann der Mehrheit so entschieden gegen die Anleihe gesprochen, daß es ein Oppositionsredner nicht schärfer hätte unterstreichen können: Wir dürfen diese Anleihe nicht annehmen. Es ist geradezu unlautere Konkurrenz, was die Mehrheit hier treibt, die damit förmlich dies Opposition ums Brot bringt. (Veselost.)

Aber es hat auch das sein Gutes: Man sieht doch wenigstens, wie die wahre Stimmung in den breiten Schichten der Bevölkerung, über den Parteizwang hinweg, ist.

Das Gesetz über die Anleihe, das uns vorliegt, stellt eine Vertrauensfrage. In dieser Form, nicht umschrieben nach Zweck, Zinsfuß und anderen Bedingungen, stellt dieses Darlehen eine Vertrauenssache dar, und es kann daher diese Vorlage nur bewilligen, wer zur Regierung von heute Vertrauen hat. Wir haben es nicht. Wir haben zur Regierung kein Vertrauen in nationaler Hinsicht, denn eine Regierung, in der zwei deutsche Parteien sitzen und zwei deutsche Minister, hat bis jetzt in den zwei Jahren nicht das Geringste getan, nicht einen einzigen ernsten Versuch gemacht, die verfassungsmäßige Gleichberechtigung der Deutschen einigermaßen vorwärtszubringen. Wir haben auch kein Vertrauen in wirtschaftlicher Hinsicht, denn die jetzige Regierung stellt eine Vereinigung von Klassenparteien dar, die ohne gemeinsames Wirtschaftsprogramm nur bestrebt sind, an dem staatlichen Feuer ihre Parteisuppe so warm wie möglich zu kochen. Daher ist für uns diese Anleihe von Grund aus erledigt, weil wir der Regierung kein Vertrauen aussprechen können.

Aber auch aus sachlichen Gründen müssen wir uns gegen diese Anleihe kehren. Erstens, weil es eine Anleihe ist, weil sie Schuldenmachen heißt. Das gesunde Prinzip Engliš' war: Keine Schulden für laufende Auslagen und erst recht nicht Schulden im Auslande. Das Prinzip des neuen Finanzministers scheint zu sein: Man deckt laufende Auslagen mit neuen Schulden, die man macht. Das ist ein falsches Prinzip. Der Herr Vorredner von der Regierungspartei hat hier auf der Tribüne betont, er fürchte, das werde nicht die letzte Anleihe sein. Tatsächlich stehen die Dinge so, daß wir sie auf Jahre hinaus so trübe schauen müssen, wie der Referent Sen. P á n e k in seinem Bericht die Sachen heute schildert. Manche Industriezweige werden zum guten Teil oder ganz beseitigt werden, die Arbeitslosigkeit wird, bis die große Umgruppierung eingetreten ist, eine fortdauernde Erscheinung sein, die Steuern werden sinken und sinken, dabei die staatliche Regie gleich viel kosten wie bisher. Meine Herren, also dauernd steigende Auslagen, denen dauernd sinkende Einnahmen gegenüberstehen. Auf die Deckung solcher Notstände im Wege von Anleihen im Auslande darf man sich nicht einlassen, wie der Herr Finanzminister von heute es tut. Da muß man trachten, im Lande selbst die ganze Staatswirtschaft so einzurichten, daß die laufenden Einnahmen gedeckt werden. Ist das der Fall? Der Herr Finanzminister hat gestern im Budgetausschuß hervorgehoben, wie viele Milliarden in diesem Staate früher verschleudert worden sind. Wenn ein Finanzminister das sagt, brauche ich von der Tribüne hier den Beweis dafür nicht im einzelnen zu führen. Aber ist heutzutage alles ixt Ordnung, daß man jetzt sagen könnte: Es wird nichts unnötig verschleudert, das Geld wird immer dafür ausgegeben, wofür es nötig ist? Können wir uns heute dieses Zeugnis ausstellen? Nein. Wenn man ans Sparen denkt, wendet man sich dabei zuerst dorthin, wo der geringste Widerstand ist, zu den Staatsbediensteten, nicht aber dahin, wo am leichtesten gespart werden könnte, nämlich zu den militärischen Auslagen, wie selbst die Regierungsparteien zugeben, wenn man mit ihnen vertraulich spricht.

Der Herr Finanzminister benützt in der letzten Zeit sehr scharf die Staatsanwaltschaft und unterdrückt alles, was in den Blättern auf die wirtschaftliche Lage Bezug hat. Das mag da, wo wirklich böswillige und beunruhigende Gerüchte verbreitet werden, im In - und Ausland, von Spekulanten, eine gewisse Berechtigung haben. Aber durch diese allzugroße Strenge geschieht es, daß unter der Bevölkerung eine ganze Menge von unkontrollierbaren Gerüchten verbreitet wird, und dabei sagt man sich: »Ja, natürlich, schreiben darüber darf man nicht, aber der und der hat es gesagt.« Und so bekommen die Gerüchte einen Schein von Glaubwürdigkeit. So ist z. B. in neuerer Zeit eine Unzahl von Gerüchten ausgestreut worden aus Kreisen, die dem Finanzministerium nahestanden, daß mit Anfang März sämtlichen Staatsangestellten 10 ihres Gehaltes abgebaut werden sollen. Es ist begreiflich, daß solche Gerüchte die allergrößte Beunruhigung hervorgerufen haben. Wir müssen uns doch sagen: Wenn es überhaupt zu einem Abbau der Beamtengehälter kommen sollte, so muß unbedingt ein Abbau der Preise vorausgehen. Denn die Beamtengehälter sind ja heutzutage nicht valorisiert, stehen den hohen Preisen gegenüber zurück. Wie kann man die Beamtengehälter abbauen, bevor man nicht eine Herabsetzung der Preise durchgesetzt hat? Wenn Dr Brüning in Deutschland sagt: » 10 % herunter mit den Preisen! « dann kann er leicht sagen: »10% herunter mit den Beamtengehältern!« Aber einfach dort sparen, wo einer sich nicht wehren kann, beim Staatsbeamten, dort abbauen wollen, ohne sich irgendwie zu bemühen, daß er auch leben kann, das ist eine unmögliche Politik. So fängt man das Sparen nicht an, so stellt man den Staat nicht auf eine gesunde Grundlage, abgesehen davon, daß man die Käuferschichten noch mehr schwächt und verkleinert und die Geschäftswelt schädigt, die hohe Steuern zu bezahlen hat. (Souhlas.)

Nach all dem muß es also heißen, vor allem anderen die Staatswirtschaft auf eine gesunde Grundlage stellen, und das auf eine solche Weise, daß, wo kein Geld ist, auch kein Geld ausgegeben wird, und daß bei überflüssigen Auslagen gespart wird, also vor allem beim Militär.

Was erleben wir aber? Wir erleben, was im alten Österreich nicht geschehen ist, daß aktive Generäle vor die Öffentlichkeit treten und sagen: Kein Heller darf am Militär gespart werden! Ist das in Osterreich jemals vorgekommen? Daß der Kriegsminister so etwas gesagt hat, das war sein gutes Recht, er mußte die Armee vertreten. Aber daß aktive Offiziere in der Öffentlichkeit in dieser Weise sprechen und dem Parlament zu nahetreten, ist das im alten Österreich geschehen? Jetzt geschieht es, und sozialistische Parteien sind in der Regierung!

Hochverehrte! Wir haben 32 Milliarden Staatsschulden, davon 5 Milliarden beim Ausland. Das ist unsere Stärke, daß die Verzinsung unserer Schulden größtenteils dem Inland zufließt. Wir werden jetzt diese 5 Milliarden um eine weitere Milliarde vermehren, wir werden jährlich cca 70 Millionen Kč Zinsen mehr an das Ausland zahlen müssen. Denn umsonst wird uns auch diese Anleihe nicht gegeben.

Der Herr Referent hat in seinem gedruckten Referat hervorgehoben, daß es ein Zeichen besonderen Vertrauens gegen unseren Staat sei, wenn Frankreich uns Geld leihe. Herr Koll. P á n e k! Freundschaft allein ist das nicht, es ist auch ein gutes Geschäft bei dieser Anleihe, denn sie wird gegeben gegen Zinsen, deren Höhe wir nicht wissen - man spricht von 612 - und gegen Pfand. Das Pfand ist unsere Tabakregie, die schon an England verpfändet wurde und nun neuerdings an Frankreich verpfändet wird. Diese Anleihe ist also, soweit man menschlich rechnen kann, für Frankreich sicher und ein teilweises Unterbringen seines Geldüberflusses. Wenn auch Koll. S t o d o l a gestern gemeint hat, es gäbe kein Land mit Geldüberfluß, muß ich sagen: Es gibt solche, Frankreich, die Schweiz, Holland, haben Geldüberfluß, dort zahlt man manchmal für Einlagen nicht einmal Zinsen, weil man viel zu viele Einleger hat, läßt sich sogar für die Kapitalseinlage noch Depotgebühren zahlen. Man muß irgendwohin mit seinem Überfluß.

So bekommen wir also von Frankreich diese Anleihe. Wir verbinden uns auf diese Weise auch geldlich noch mehr mit einem Staate, der an der Spitze des Militarismus marschiert, einem Staate, der gegenwärtig unerbittlich ist gegenüber allen Schwierigkeiten, unter denen Deutschland im Augenblick so arg leidet. (Předsednictví převzal místopředseda Trčka.) Denn daß Deutschland nicht zahlen konnte und kann, ist durch Sachverständige festgestellt. Es glaubt wohl auch kein ernster Finanzier heute daran, daß Deutschland in absehbarer Zeit wesentliches an Geld ins Ausland abgeben könnte. Aber Frankreich besteht trotz allem auf seinem Wechsel.

Man begreift den Standpunkt französischer Staatsmänner, daß sie es schwer tragen, daß Amerika, das mit ihm unter gemeinsamer Fahne angeblich für die Freiheit gefochten hat, gegenwärtig so rücksichtslos nur den Gläubiger spielt. Man begreift, daß die französischen Staatsmänner es bitter empfinden, wenn Frankreich seine Schuld an Amerika bei Heller und Pfennig bezahlen soll, anderseits aber gewisse erzwungene kontraktliche Pflichten seitens Deutschlands nicht erfüllt werden. Aber wer ist denn daran schuld? Das wird denn immer von Amerika aus betont, wenn es so unerbittlich ist Daß die Gelder, die von Amerika erlassen würden, nicht verwendet würden für fruchtreiche Arbeit, sondern für Mehrrüstung, für den Militarismus. Wenn bei der nahen Abrüstungskonferenz die Staaten, von denen es abhängt, in ernstlicher und aufrichtiger Weise ein Wort für die Abrüstung fallen ließen, würde ganz gewiß Amerika auch entgegenkommend sein bezüglich seiner Forderungen, und die Kugel würde wohltuend ins Rollen kommen. Mit diesem Militärstaate werden wir durch diese Anleihe noch mehr geldlich verbunden. Wir haben den Franzosen einmal vorgeworfen, daß sie für uns nur teuere Offiziere und Weine haben, aber kein Geld. Heute straft uns Frankreich lügen und schickt uns Geld gegen gute Zinsen. Aber die politische Abhängigkeit gegen Frankreich wird damit noch größer und wir werden es erleben, daß bei kommenden gemeinsamen Konferenzen unser Außenministerium noch viel treuer, noch viel verläl3licher Schulter an Schulter, ja unter den Schultern von Frankreich sieben muß, als es bisher schon der Fall gewesen isr.

Der einzige plausible Grund, den man für diese Anleihe bringen kann, ist der, daß wir dadurch Devisen bekommen, daß dadurch unsere Krone gestützt wird, indem unserer Nationalbank mehr Devisen zur Verfügung gestellt werden. Bravo, sage ich, wenn unsere Nationalbank, wenn unsere Krone gestützt wird, darin sind wir alle einig. Wir haben darin alle ein gemeinsames Interesse und ich glaube, auch ein Kommunist müßte bei der gegenwärtigen Situation dafür sein, daß wir nicht in eine Inflation hineingeraten. Aber ich sage: der Dienst, den es uns da mit Devisen erweist, könnte uns von Frankreich in viel größerer Weise geleistet werden durch eine andere politische Haltung.

Wenn Frankreich Deutschland durch seine Forderungen zum Radikalismus treibt, sei es zum Radikalismus von rechts oder links - beides ist möglich -, wenn es Deutschland bis zur Bürgerkrieg treibt, wenn die ganze deutsche Wirtschaft im Innersten erschüttert und zerstört wird, dann werden wir in diesem Staate: die Ersten sein, die mitleiden. (Sehr richtig!) Bei unseren Import- und Exportverhältnissen ist es naturnotwendig, daß wir darunter schwer leiden. Wer Deutschland ruiniert, bedroht unsere wirtschaftliche Existenz. Darum sage ich: Besser als Geld wäre für uns ehre bessere Außenpolitik vonseiten Frankreichs. Die Annäherung zwischen Deutschland und Frankreich war eine Zeitlang auf denn Wege, es läge viel daran, daß diese zwei Staaten einander dauernd nahe kämen, die eigentlich wirtschaftlich keine Gegensätze haben und politisch, seitdem Elsaß-Lothringen erledigt ist, keinen Grund haben, die Waffen gegeneinander zu kehren. Wäre dieser Friede zwischen Frankreich und Deutschland ein dauernder, ein fest begründeter, dann brauchten wir für ganz Europa nicht mehr zu zittern, während jetzt von Frankreich die Bedrohung kommt, und zwar wegen Reparationen, die Frankreich zu seinem Wohlstande nicht einmal braucht.

Das ist nach unserer Auffassung die große Schuld von Frankreich, und die ist mit einem Darlehen von 600 Millionen Francs bei Perzenten und Pfand nicht gutgemacht.

Daher werden Sie es begreifen, wenn wir nicht dabei sein wollen bei der Bewilligung dieses Darlehens und dal3 wir es ablehnen, dafür zu stimmen. Mögen jene, die heute die schwere Verantwortung der Regierung tragen, für das Schuldenmachen an Frankreich stimmen, wir warten auf bessere Wege, um unserer Wirtschaft zu helfen. (Potlesk.)

4. Řeč sen. Köhlera (viz str. 24 těsnopisecké zprávy):

Hoher Senat! Der vorliegende Gesetzentwurf ermächtigt den Herrn Finanzminister, durch Kreditoperationen einen Betrag bis zur Höhe von einer Milliarde zu beschaffen. Der auf diese Weise beschaffte Betrag ist zur Überwindung der durch die außerordentlichen Wirtschaftsverhältnisse verursachten Schwierigkeiten zu verwenden. Die Verzinsung und Tilgung des auf Grund dieses Gesetzes abgeschlossenen Kredites soll der Herr Finanzminister durch bestimmte Staatseinnahmen sicherstellen.

Im Abgeordnetenhause hat mein Parteifreund Abg. G e y e r an diesem Gesetzentwurfe berechtigte Kritik geübt und auf die Mängel des Entwurfes hingewiesen. Er hat mit vollem Recht darauf hingewiesen, daß jede Gemeinde, welche um Bewilligung einer Anleihe bei der vorgesetzten Behörde ansucht, neben dem Namen des Kreditinstitutes auch den Verzinsungs - und Tilgungsplan vorlegen muß, wenn sie mit der Bewilligung des Darlehens rechnen will. Die Regierung macht sich die Sache einfacher. Sie verlangt von beiden Häusern der Nationalversammlung die Bewilligung zur Aufnahme eines Kredites, ohne einen Zinsen- und Tilgungsplan vorzulegen und begnügt sich einfach damit, im § 2 der Vorlage zu erklären, daß über die Verwendung der Nationalversammlung Bericht zu erstatten ist. Ob diese Anleihe ausreichen wird, die Folgen der Wirtschaftskrise zu überwinden, ist nach den bisher gemachten Erfahrungen mehr als fraglich.

Gegenwärtig ist nicht bekannt, welche Summen der Anleihe erforderlich sein werden, um Ersatz zu bieten für die verminderten Staatseinnahmen, damit das Gleichgewicht im Budget hergestellt wird und welche Summen für die Arbeitslosenfürsorge Verwendung finden sollen. Kommt es wirklich dazu, daß die Regierung am Schlusse des Jahres Bericht erstattet, dann wird man erst überprüfen können, ob Anleihe und Verwendungszweck übereinstimmen werden. Wir haben die bisherige Finanz - und Wirtschaftspolitik der Regierung als verfehlt bezeichnet und wenn dieser Kurs beibehalten wird, so behaupten wir, daß wir im Laufe des Jahres noch manche Überraschung erleben werden. Vorläufig sind die Pläne, mit welchen sich die gegenwärtige Regierung beschäftigt, mit den Fehlbetrag im Staatshaushalt zu beseitigen, noch unbekannt. Mit Ausnahme der Zuschläge zur Einkommensteuer und Tantiémensteuer und der Zündmittelsteuererhöhung wird nur von einer Erhöhung der ohnehin unsozialen Umsatzsteuer, von einer Abgabe für die Biersteuer gesprochen, um das Voranschlagsgleichgewicht herzustellen, wobei festgestellt werden rnul3, daß man von einer Herabsetzung der Ausgaben der Staatsverwaltung wenig hört, obwohl gerade in dieser Krisenzeit sparen am Platze wäre, weil sowohl direkte als auch Verbrauchssteuern einen sehr unverläßlichen Posten in den Staatseinnahmen bilden. Bei der Budgetberatung haben wir darauf hingewiesen, daß sich nicht allein beim Militär sparen läßt, weil das Soldatenspielen sehr teuer ist und in der gegenwärtigen Zeit als großer Luxus bezeichnet werden muß, sondern daß es auch möglich wäre, bei dem Ministerium des Herrn Dr B e n e š zu sparen. Die Čechoslovakei unterhält 36 Gesandtschaften, 54 Konsulate und 130 Honorarkonsulate.

Nicht einmal im alten Österreich wurde mit den Vertretungen im Ausland so viel hergemacht, wie das seit Jahren bei uns der Fall ist. Wenn die Ziffern richtig sind, so beträgt die Staatsschuld 37.550 Millionen gegen 36.955 Millionen im Jahre 1930. Es ergibt sich also eine Zunahme von 595 Millionen Kč. Während sich die Auslandsschulden infolge normaler Tilgungen verringert haben, ergibt sich bei der inneren Schuld eine Steigerung um 862 Millionen, eine Folge der im März 1931 ausgegebenen Investitionsanleihe von 1300 Millionen Kč. Zur Verzinsung muß der Betrag von 159 Millionen Kč und als Amortisation 561 Millionen Kč aufgebracht werden, wobei bemerkt werden muß, daß die staatlichen Unternehmungen und Fonde zur Deckung der Staatsschulden um 37 Millionen mehr beitragen müssen als im Jahre 1931. Die Tabakregie ist das einzige Unternehmen des Staates, welches mit entsprechendem Gewinn vom Umsatze arbeitet und nur geringe Investitionen erfordert. Die Staatsbahnen können Investitionen nicht aus eigener Kraft machen, sondern müssen trotz herabgesetzter Investitionen Anleihen aufnehmen.

Durch das Finanzgesetz hat der Herr Finanzminister die Ermächtigung erhalten, einen Kredit von 300 Millionen zu beschaffen, sobald die veranschlagten Mittel nicht ausreichen, und man braucht durchaus kein Prophet zu sein, um festzustellen, daß die im Voranschlag des Ministeriums für soziale Fürsorge enthaltenen Mittel bei rund 500.000 Arbeitslosen nur für einige Monate ausreichen werden. Wir haben uns die Feststellung erlaubt, daß der ganze Voranschlag auf falschen Voraussetzungen aufgebaut ist und hätte abgeändert werden müssen, um den tatsächlichen Verhältnissen zu entsprechen. Leider gefällt sich der Senat in seiner Aschenbrödelrolle und wird nie den Mut haben, sich zu einer Tat aufzuraffen. Die Regierung muß sich einmal auf den Gedanken einrichten, daß die Arbeitslosigkeit auch in der Čechoslovakei keine vorübergehende Erscheinung bildet, sondern daß sich für die meisten der feiernden Hände die alte Beschäftigung überhaupt nicht mehr finden lassen wird. Die Zahl der in der Textilindustrie beschäftigen Personen beten:; in der Zeit nach dem Kriege noch 294.000. Nach den Erfahrungen der letzten Jahre wissen wir, daß die Ausfuhr an Textilwaren in jene Staaten, welche man als natürliche Abnehmer unserer Textilprodukte ansprechen kann, also mach Deutschland., Österreich und Ungarn ständig im Sinken begriffen ist. Gegenüber dem Jahre 1930 ist die Textilausfuhr lern Werte nach in Ungarn um rund 20, in Österreich um rund 23, in Deutschland um rund 45 und in Südslavien um 33% zurückgegangen, aber auch der Menge mach hat die Textilausfuhr in diese Staaten nachgelassen.

In der Handelspolitik dieses Staates muß man einmal den Mut haben einzusehen, daß wir für unsere Produktion einen größeren Wirtschaftsraum dringend benötigen und daß schon aus dieser Tatsache heraus Handelspolitik auch zugleich Wirtschaftspolitik sein muß. Der Staat kann nur leben, wenn seine Wirtschaft und damit seine Bevölkerung leben kann. Man lasse einmal das Feilschen, ob Zollunion oder Donauföderation. und beginne endlich mit einer gründlichen Revision unserer Außen- und Handelspolitik. Die allen Märkte für die Industrie sind vorläufig verloren, der Innenmarkt ist viel zu klein, um sie zu ersetzen, und für die Dauer kann man die große Zahl der Arbeitslosen nicht mit Almosen in Form von Lebensmittelaushilfen und sonstigen Betteleien ernähren. Durch den erzwungenen Müssiggang erleidet der arbeitslose Mensch Zerstörungen seelischer Art, er wird gereizt, verbittert, er verliert ohne eigenes Verschulden den Arbeitswillen und fällt gewissenlosen Demagogen in die Hände, die seine Not zu ungesetzlichen Handlungen ausnützen.

Was soll also geschehen, um den Arbeitslosen Beschäftigung zu beschaffen und damit die Möglichkeit, selbst ihr Brot zu verdienen? Das Seilziehen der Agrarier und Sozialdemokraten hinter den Kulissen führt zu keinem Ziele und diese Tatsache bildet doch kein Ruhmesblatt für eine demokratische Regierung, welche von rechts bis links alle großen Parteien umfaßt und als einzigen Ausweg in dieser Not das Fortwursteln zu - einer Tat stempeln mußte. Die ungerechtfertigten Angriffe der Agrarier gegen die Arbeitslosenunterstützungen müssen genau so als unsinnig bezeichnet werden als das gegenwärtige Steuersystem, welches die Wirtschaft nicht fördert, sondern nur hemmt. Die Zahl der Betriebe, welche vorübergehend oder dauernd stillgelegt werden, vergrößert sich von Woche zu Woche. Es steigt also die Zahl der Arbeitslosen ins Ungeheuere und damit auch die Leistungen der Gewerkschaften, welche die notwendigen Geldmittel zur regelmäßigen Auszahlung aufzubringen haben. Wir wissen, daß in der gegenwärtigen Zeit an eine Änderung des Genter Systems und Einführung einer Arbeitslosenversicherung nach denn Muster unserer Nachbarstaaten nicht gedacht werden kann, die Gewerkschaften müssen also vorläufig die Lasten weiter tragen. Der Anteil an Mitgliedsbeiträgen für die Arbeitslosenkassen reicht längst nicht mehr aus, um die eigenen Pflichtunterstützungen ohne Staatsbeitrag zu decken und schon kommt man mit der Forderung, den Beitrag des Staates herabzusetzen. Bei solcher Einstellung der Gesinnung wird die notwendige Sanierung der Arbeitslosenkassen durch staatliche Zuwendungen aus dem Dreihundertmillionenkredit scharfen Widerstand und unglaubliche Verständnislosigkeit der landwirtschaftlichen Vertreter finden und damit wird man die Erbitterung unter der Arbeiterschaft noch steigern. Abgesehen davon, daß sich unter der Zahl der arbeitslosen Menschen auch eine große Zahl von kleinen Handwerken befindet, deren Existenz zugrunde gerichtet wurde und die gezwungen waren, ihr Leben als Notarbeiter zu fristen. Auch Söhne und Töchter von Kleinbauern, welche durch die väterliche Scholle nicht mehr ernährt werden können, haben als Fabriksarbeiter Verwendung gefunden und haben nun das Unglück, arbeitslos zu sein. Man sollte es sich gut überlegen, die arbeitslosen Menschen als Müssiggänger, Tagediebe und Faulenzer hinzustellen. Wir haben eine Kontrolle der Arbeitslosenunterstützung nicht zu fürchten, es fragt sich nur, ob die Kosten des Kontrollapparates im Verhältnis zu den Erfolgen auf diesem Gebiete stehen werden. Es gibt für uns eine Lösung, und zwar die, für die bedauernswerten Opfer der Wirtschaftskrise Arbeit zu beschaffen oder so wie unsere Nachbarn Jahre lang Unterstützungen zu zahlen.

Wir deutschen Nationalsozialisten haben im Herbst einen Antrag eingebracht, wo nach zur Linderung der Wirtschaftskrise ein Dreimilliardenkredit aufgenommen werden soll. Unsere Vorschläge über die Verwendung sind klar und deutlich, und wir konnten mit vollem Recht erwarten, daß entweder im sozialpolitischen oder im Budgetausschuß über den Antrag verhandelt wird. Wenn wir auch gegen die heutige Regierungsvorlage schwerwiegende Bedenken haben, so müssen wir jeden Schritt begrüßen, der zur Überwindung der gegenwärtigen Wirtschaftsnot führt, und wir werden daher, trotzdem uns die bisherigen Mali nahmen der Regierung nicht befriedigen, für den vorliegenden Gesetzentwurf stimmen. (Potlesk.)