Těsnopisecká zpráva

o 136. schůzi senátu Národního shromáždění republiky Československé v Praze ve středu dne 24. února l932.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Dovolené

Tiskem rozdáno

Jednací zápisy schváleny

Z předsednictva přikázáno

Odpověď předsedy na dotaz sen. Hakena

Pořad:

1. Zpráva rozpočtového výboru o usnesení poslaneckej snemovne (tlač 677) k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení čl. XVI, odst. 1., písm. b) uvádzajúcich ustanovení k zákonu zo dňa 15. června 1927 č.76 Sb. z. a n., o priamych daniach (tisk 691)

Řeč zpravodaje sen. Š e l m e c a

Stanovení lhůty řečnické

Řeč sen. T i c h i h o

Řeč sen. dr H e 1 1 e r a

Řeč sen. dr K o v a l i k a

Řeč sen. M i k u l í č k a

Sen. K i n d l a H a k e n voláni k pořádku

Řeč sen. L o k o t y

Řeč sen. K o h l e r a

Řeč sen. V y d r o v é

Mluvčí volán k pořádku

Řeč sen. S t e j s k a l o v é

Doslov zpravodaje sen. Š e l m e c a

Osnova zákona přijata ve čtení prvém v odchylném znění od usnesení poslanecké sněmovny

1. Návrh, aby podle §u 55 jedn. řádu řízením zkráceným projednána byla osnova zákona, jímž se mění čl. XVI, odst. 1., písm. b) uváděcích ustanovení k zákonu ze dne 15. června 1927, č. 76 Sb. z. a n., o přímých daních (tisk 691)

Pilnost odůvodněna

2. Zkrácené řízení přiznáno

3. Druhé čtení osnovy, zákona, kterým se mění čl. XVI, odst. 1., písm. b) uváděcích ustanovení k zákonu ze dne 15. června 1927, č., 76 Sb. z. a n., o přímých daních (tisk 691)

Hlasování podle jmen

Osnova zákona přijata ve čtení druhém 69 hlasy v odchylném znění od usnesení poslanecké sněmovny.

4. Zpráva I. výboru zahraničního, II. výboru technicko-dopravního o vládním návrhu (tisk 663), kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu Úmluva o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké dopravě s Dodatkovým protokolem k čl. 2., sjednaná mezi 23 státy ve Varšavě dne 12. října 1929 (tisk 686)

Řeč zpravodaje výboru zahraničního sen. dr F á č k a

Řeč zpravodaje výboru technicko-dopravního sen. K ř í ž e

Stanovení lhůty řečnické

Řeč sen. K i n d l a

Řečník volán k pořádku

Schvalovací usnesení přijato ve čtení prvém

5. Volba místopředsedy senátu

Přípis místopředsedy Votruby

Jmenování skrutátorů

Výsledek volby

Zvolený místopředseda K a h l e r volbu přijímá a vykonává slib

Pořad schůze vyřízen

Sdělení předsednictva:

Návrh sen. Hakena a soudr.zamítnut

Dovolené

Předsednictvo zmocněno svolati příští schůzi písemně nebo telegraficky a stanoviti její pořad jednání

Příloha