Těsnopisecká zpráva

o 137. schůzi senátu Národního shromáždění republiky Československé v Praze ve středu dne 30. března 1932.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Přípisy o ukončení podzimního a svolání jarního zasedání N. S.

Posmrtné vzpomínky za zesnulého sen. V a l o u š k a a H a b r m a n a

Přípis volebního soudu o ověření voleb sen. V y d r o v é a H a j n í k o v é

Dovolené.

Rozdané tisky

Jednací zápis schválen

Z předsednictva přikázáno

Pořad:

1. Zpráva I. výboru zahraničního, II. výboru národohospodářského o vládním návrhu (tisk 674), kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení dodatková úmluva k československo-německé hospodářské dohodě ze dne 29. června 1920, sjednaná dne 12. listopadu 1931 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 11. prosince 1931, čís. 193 Sb. z. a n., (tisk 705)...

Řeč. zpravodaje sen. D r R o z k o š n é h o (za oba výbory).

Stanovení lhůty řečnické

Řeč sen. Ant. N o v á k a

Řeč sen. Luksche

Řeč sen. Koukala

Řeč sen. H a k e n a

Řeč sen. V a n ě č k a

Řeč sen. Hajníkové

Řeč sen. Wenzela

Doslov zpravodaje sen. d r R o z k o š n é h o

Schvalovací usnesení přijato ve čtení prvém

Jednání přerušeno

Sdělení předsednictva:

Stanoven pořad jednání příští schůze

Příloha