Těsnopisecká zpráva

o 138. schůzi senátu Národního shromáždění republiky Československé v Praze ve středu dne 30. března 1932.

O b s a h:

Sdělení předsednictva:

Přípisy ministerstva vnitra

Sen. inž. Koubek a inž. Winter vykonávají senátorský slib Prohlášení ministra veř. prací inž. Dostálka o stávce horníků v revírech severočeském a ostravsko-karvínském

Návrhy sen. Hakena a návrh sen. Donáta a druhů

Návrhy sen. Hakena zamítnuty

Návrh sen. Donáta a druhů schválen

Pořad:

1. Druhé čtení zprávy I. výboru zahraničního, II. výboru technicko-dopravního o vládním návrhu (tisk 663), kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu Úmluva o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké dopravě s Dodatkovým protokolem k čl. 2, sjednaná mezi 23 státy ve Varšavě dne 12. října 1929, (tisk 686)

Schvalovací usnesení přijato ve čtení druhém

2. Zpráva imunitního výboru o žádosti kraj. soudu v Komárně ze dne 3.listopadu 1931, č. j. Nt 48/31/2, za souhlas k stíhání sen. Mezoho pro zločin pobuřování podle §u 15,

č. 3 zák. č. 50/23 Sb. z. a n., vzhledem na § 159 vojen. trest. zák. a pro přečin nedovoleného rozšiřování letáků podle zák. čl. XIV/1 914 (č. 5174/31 předl.), (tisk 710]

Řeč zpravodaje sen. Š a b a t y

Návrh výboru imunitního schválen

3. Zpráva imunitního výboru o žádosti kraj. soudu v Nitře ze dne 7. listopadu 1931, č. j. Nt VII 50/31-2, za udělení souhlasu k trest. stíhání sen. Mezoho pro přečin podle §u 14, č. 1 zák. na ochranu republiky a pro zločin podle §u 15, č. 3 téhož zákona (č. 5180/31 předl.), (tisk 711]

Řeč zpravodaje sen. Š a b a t y

Návrh výboru imunitního schválen

4. Doplňovací volba dvou zapisovatelů

Sen. G. Navrátil a R. Stohr zvoleni zapisovateli

5. Volba jednoho pořadatele

Sen. Ad. Scholz zvolen pořadatelem

Pořad schůze vyřízen.

Sdělení předsednictva:

Změny ve výborech

Předsednictvo zmocněno svolati příští schůzi písemně nebo telegraficky a stanoviti její pořad jednání.