Těsnopisecká zpráva

o 139. schůzi senátu Národního shromáždění republiky Československé v Praze v úterý dne 19. dubna 1932.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Změna ve vládě

Přijetí voleb

Dovolené

Rozdané tisky

Jednací zápisy schváleny

Z předsednictva přikázáno

 

Pořad:

1. Druhé čtení zprávy I. výboru zahraničního, II. výboru národohospodářského o vládním návrhu (tisk 674), kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení dodatková úmluva k československo - německé hospodářské dohodě ze dne 29. června 1920, sjednaná dne 12. listopadu 1931 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 11. prosince 1931, čís. 193 Sb. z. a n. (tisk 705)

Schvalovací usnesení přijato ve čtení druhém

2. Rozprava o prohlášení ministra veř. prací.

Řeč sen. Š ť a s t n é h o

Řeč sen. N e d v ě d a

Řeč sen. K o u k a l a

Řeč sen. J a r o l í m a

Řeč sen. B e r k o v c e

Řeč sen. V o t r u b y

Řeč sen. inž. W i n t r a

Řeč sen. dr R e y l a.

Prohlášení ministra veř. prací schváleno.

Přesunutí jednacího pořadu

3. Volba výboru inkompatibilitního

Kandidátní listina členů a náhradníků schválena

Jednání přerušeno

Sdělení předsednictva:

Změna ve výboru

Stanoven pořad jednání příští schůze

Příloha