Těsnopisecká zpráva

o 141. schůzi senátu Národního shromáždění republiky Československé v Praze ve čtvrtek dne 21. dubna 1932.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Dovolené

Rozdané tisky

Jednací zápis schválen

Pořad:

1. Zpráva I. výboru zahraničního, II. výboru národohospodářského o vládním návrhu (tisk 687), kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení dodatková dohoda k obchodní úmluvě mezi republikou Československou a Francií ze dne 2. července 1928, sjednaná dne 1. prosince 1931 v Paříži a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 9. ledna 1932, čís. 6 Sb. z. a n., (tisk 707)

Řeč zpravodaje výboru zahraničního sen. F. K r e j č í h o

Řeč zpravodaje výboru národohospodářského sen. inž. M a r u š á k a.

Schvalovací usnesení přijato ve čtení prvém

2. Druhé čtení zprávy I. výboru ústavně-právního, II. výboru rozpočtového k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 716) o vládním návrhu zákona, kterým jednak doplňují se a mění zákony: ze dne 9. října 1924, č.237 Sb. z. a n., kterým se zřizuje Zvláštní fond pro zmírnění ztrát povstalých z poválečných poměrů, ze dne 10. října 1924, č. 238 Sb. z. a n., kterým se zřizuje Všeobecný fond peněžních ústavů v republice Československé, a ze dne 10. října 1924, č. 239 Sb. z. a n., o vkladních knížkách (listech), akciových bankách a o revisi bankovních ústavů, jednak upravují se některé poměry peněžních ústavů a jiných peněžních podniků a akciových společností (tisk 723)

Osnova zákona přijata ve čtení druhém

Hlasování o resolucích

3. Zpráva branného výboru k vládnímu návrhu zákona (tisk 703) o požadování dopravních prostředků pro vojenské účely v míru (tisk 724)

Řeč zpravodaje sen. S e h n a l a

Stanovena lhůta řečnická

Řeč sen. Hakena

Návrh sen. Hakena podle §u 47 jedn. řádu

Řeč. Mikulíček volán k pořádku

Doslov zpravodaje sen. S e h n a l a

Sen. Mikulíček volán opětně k pořádku

Návrh sen. Hakena zamítnut

Osnova zákona přijata ve čtení prvém

Pořad schůze vyřízen.

Sdělení předsednictva

Změny ve výborech

Dovolená

Stanoven pořad příští schůze