Těsnopisecká zpráva

142. schůzi senátu Národního shromáždění republiky Československé v Praze v úterý dne 26. dubna 1932.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Dovolené

Rozdané tisky.

Jednací zápisy schváleny

Z předsednictva přikázáno

Z iniciativního výboru přikázáno

Pořad:

1. Zpráva I. výboru zahraničního, II. výboru národohospodářského o vládním návrhu (Tisk 681), kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení obchodní dohoda mezi republikou Československou a republikou Spojených Státu Brazilských, sjednaná výměnou not v Rio de Janeiro dne 27. listopadu 1931 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 22. prosince 1931, č. 215 Sb. z. a n.. (tisk 706)

Řeč zpravodaje výboru zahraničního sen. S l á m y

Řeč zpravodaje: výboru národohospodářského sen. S t r ž i l a.

Stanovena lhůta řečnická.

Řeč sen. Stejskalové

Řeč sen. M e z o

Doslov zpravodaje výboru národohospodářského sen. S t r ž i l a

Schvalovací usnesení přijato ve čtení prvém

2. Druhé čtení zprávy I. výboru zahraničního, II. výboru národohospodářského o vládním návrhu (tisk 687), kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení dodatková dohoda k obchodní úmluvě mezi republikou Československou a Francií ze dne 2. července 1928, sjednaná dne 1. prosince 1931 v Paříži a uvedená v prozatímní platnost v fádní vyhláškou ze dne 9. ledna 1932, čís. 6 Sb. z. a. n., (tisk 707)

Schvalovací usnesení přijato ve čtení druhém

3. Druhé čtení zprávy branného výboru k vládnímu návrhu zákona (tisk 703) o požadování dopravních prostředků pro vojenské účely v míru (tisk 724,)

Osnova zákona přijata ve čtení druhém

4. Zpráva imunitního výboru o žádosti okresního soudu v Prostějově ze dne 3. srpna 1931, č. j. TV. 836l31/4, aby dán byl souhlas k trestnímu stíhání sen. Mikulíčka pro přestupek proti bezpečnosti cti (čís. 4637/31 preds.) - (tisk 692)..

Řeč zpravodaje sen, dr H a v e l k y

Řeč sen. M i k u l í č ka

Doslov zpravodaje sen. dr H a v e l k y

Návrh výboru imunitního schválen...

5. Zpráva imunitního výboru o žádosti krajského soudu v Komárne ze dne 4. června 1930, č. j. Nt 263/30/3, za souhlas k trestnímu stíhání sen. Mozoho pro zločin dvojnásobného manželství podle: §u 251 u. tr. z. (čís. 1681/30 předs.) - tisk 709...

Řeč zpravodaje sen. dr H a v e l k y

Návrh výhonu imunitního schválen

Pořad schůze vyřízen

Sdělení předsednictva:

Dovolené.

Změny ve výborech

Stanoven pořad příští schůze.

Příloha.