Přítomni:

Předseda: dr S o u k u p. Místopředsedové: D o n á t, dr H e l l e r. dr Hruban, Kahler, Trčka.

Zapisovatelé: J o h a n i s, S t r ž i l,

98 senátorů podle presenční listiny.

Z kanceláře senátní: tajemník senátu dr Š a f a ř o v i č; jeho zástupci dr B a r t o ušek, dr Trmal.

Místopředseda Trčka (zvoní): Z a h a j u j i schůzi.

Z předsednictva bylo přikázáno:

Tajemník senátu dr Šafařovič (čte):

Výboru rozpočtovému:

Tisk 736. Usnesení posl. sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 1684) o přirážkách k dani z obratu a dani přepychové o změně zákona o těchto daních a prodloužení jeho účinnosti (tisk 1720).

Místopředseda Trčka: Navrhuji, aby bylo uloženo výboru, aby o shora uvedeném usnesení poslanecké sněmovny tisk 736 podal zprávu ve lhůtě dvaceti čtyř hodin. Senát je způsobilý se usnášet.

Kdo s návrhem mým souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Návrh můj se p ř i j í m á. Navrhuji, aby příští schůze konala se ve

čtvrtek dne 28. dubna o 10. hodině s

pořadem:

1. Zpráva rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 736) k vládnímu návrhu zákona o přirážkách k dani z obratu a dani přepychové, o změně zákona o těchto daních a prodloužení jeho účinnosti. Tisk 742.

2. Návrh, aby podle §u 55 jedn. řádu zkráceným řízením projednána byla zpráva rozpočtového výboru u usnesení poslanecké sněmovny (tisk 736) k vládnímu návrhu

zákona o přirážkách k dani z obratu a dani přepychové, o změně zákona o těchto daních a prodloužení jeho účinnosti. Tisk 742.

3. Druhé čtení zprávy I. výboru zahraničního, II. výboru národohospodářského o vládním návrhu (tisk 681), kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení obchodní dohoda mezi republikou Československou a republikou Spojených Států Brazilských, sjednaná výměnou not v Rio de Janeiro dne 27. listopadu 1931 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 22. prosince 1931, č. 215 Sb. z. a n. Tisk 706.

4. Zpráva imunitního výboru o žádosti okresního úřadu v Turč. Sv. Martině ze dne 9. dubna 1932, č. j. 8241932 priest., aby byl dán souhlas k trestnímu stíhání sen. Fidlíka pro přestupek proti předpisům odst. C nařízení bývalého uher. min. vnitra č. 7430/1913 pres. č. 6132/1932 předs.). Tisk 731.

5. Návrh, aby byla prodloužena lhůta daná §em 43 úst. list. ku projednání usnesení poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu zákona o četnickém kázeňském a kárném právu, odnětí četnické hodnosti, přeložení do výslužby v řízení správním a umísťování superarbitrovaných četnických gážistů mimo služební třídy. Tisk 3.

Jsou námitky? (Nebyly.) Námitek není.

K o n č í m schůzi.

Schůze skončena v 17 hod. 51 min.