Těsnopisecká zpráva

o 144. schůzi senátu Národního shromáždění republiky Československé v Praze ve čtvrtek dne 28. dubna 1932.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Dovolené

Rozdané tisky

Jednací zápisy schváleny

Z předsednictva přikázáno

Pořad:

1. Zpráva rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 736) k vládnímu návrhu zákona o přirážkách k dani z obratu a dani přepychové, o změně zákona o těchto daních a prodloužení jeho účinnosti (tisk 742)..

Řeč zpravodaje sen. J. K r e j č í h o

Řeč sen. T i c h i h o

Řeč seh. K o s t k y.

Řeč sen. B ó h r a

Řeč sen. T h o ř e.

Řeč sen. F u s s y h o.

Řeč sen. Č e r n é h o

Řeč sen. J a n č e k a

Řeč sen. W e n z e l a.

Řeč sen. dr F á č k a.

Řeč sen. S l á m y.

Řeč sen. dr K o r l á t h a

Řeč sen. M i k u l í č k a.

Schůze přerušena.

Schůze opět zahájena.

Řeč sen. M i k u l í č k a (pokračování)

Řeč sen. B o h m a..

Řeč sen. K i a n i č k y.

Řeč sen. S e c h t r a..

Pozměňovací a resoluční návrhy

Doslov zpravodaje sen. J. K r e j č í h o

Způsob hlasování

Osnova zákona přijata ve čtení prvém

2. Návrh, aby podle §u 55 jedn. řádu zkráceným řízením projednána byla zpráva rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 736) k vládnímu návrhu zákona o přirážkách k dani z obratu a daní přepychové, o změně zákona o těchto daních a prodloužení jeho účinnosti (tisk 742)

Pilnost odůvodněna

Zkrácené řízení přiznáno

3. Ad 2. Druhé čtení osnovy zákona o přirážkách k dani z obratu a dani přepychové, o změně zákona o těchto daních a prodloužení jeho účinnosti (tisk 742).

Osnova zákona přijata ve čtení druhém Hlasování o resolucích

4. Druhé čtení zprávy I. výboru zahraničního, II. výboru národohospodářského o vládním návrhu (tisk 681), kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení obchodní dohoda mezi republikou Československou a republikou Spojených Států Brazilských, sjednaná výměnou not v Rio de Janeiro dne 27. listopadu 1931 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 22. prosince 1931, č. 215 Sb. z. a n., (tisk 706)

Schvalovací usnesení přijato ve čtení druhém

Přesunutí pořadu jednání

5. Návrh, aby byla prodloužena lhůta daná §em 43 úst. list. ku projednání usnesení poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu zákona o četnickém kázeňském a kárném právu, odnětí četnické hodnosti, přeložení do výslužby v řízení správním a umísťování superarbitrovaných četnických gážistů mimo služební třídy (tisk 3) Lhůta prodloužena o 6 měsíců.

Jednání přerušeno.

Sdělení předsednictva:

Dovolené

Mezi schůzí rozdané tisky.

Stanoven pořad příští schůze

Příloha