Schůze zahájena v 17 hodin 32 minut.

Přítomni:

Předseda: dr S o u k u p. Místopředsedové: D o n á t, dr H e l l e r. dr H r u b a n, K a h l e r.

Zapisovatelé: N a v r á t i l, S t o h r.

107 senátorů podle presenční listiny.

Zástupce vlády: ministr dr T r a p l.

Z kanceláře senátní: tajemník senátu dr Šafařovič; jeho zástupci dr Bartoušek, dr Trmal.

Předseda (zvoní): Dovoluji si z a h á j i t i schůzi.

Z předsednictva bylo přikázáno:

Tajemník senátu dr Šafařovič (čte)

Výboru soc.-politickému:

Tisk 737. Vládní návrh zákona o odškodnění nemocí z povolání.

Výboru národohospodářskému:

Tisk 738. Vládní návrh zákona, jímž se obnovuje účinnost zákona ze dne 10. dubna 1930, č. 47 Sb. z. a n., o odběru některých druhů zboží veřejnými úřady, podniky, ústavy a zařízeními.

Výborům soc.-politickému, zahraničnímu a rozpočtovému:

Tisk 739. Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění návrh úmluvy z roku 1925 týkající se odškodnění nemocí z povolání.

Výboru brannému:

Tisk 745. Usnesení poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu zákona (tisk 1682)

délce presenční služby a o některých změnách branného zákona a zákona ze dne 8. dubna 1927, č. 53 Sb. z. a n., (tisk 1722).

Předseda (zvoní): Navrhuji, aby bylo uloženo výboru, aby o shora uvedeném usnesení post. sněmovny tisk 745 podal zprávu ve lhůtě pětidenní.

Senát je způsobilý se usnášeti.

Kdo s návrhem mým souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Návrh můj s e p ř i jí m á. Navrhuji, aby bylo ve smyslu §u 40 jedn. řádu předsednictvo senátu zmocněno, by svolalo příští schůzi písemně nebo telegraficky a aby stanovilo její pořad.

Námitek není? (Nebyly.)

Návrh můj je p ř i ja t.

K o n č í m schůzi.

Schůze skončena v 17 hod. 34 min.