Těsnopisecká zpráva

147. schůzi senátu Národního shromáždění republiky Československé v Praze ve středu dne 11. května 1932.

Obsah.

Sdělení předsednictva:

Dovolené

Rozdané tisky

Pořad:

Zpráva I. výboru ústavně-právního, II. výboru národohospodářského k vládnímu návrhu zákona (tisk 725) o knihovním provedení přídělů a směn ze zabrané půdy v obvodech, v kterých se provádí řízení scelovací (tisk 740)......

Řeč zpravodaje výboru ústavně-právního sen. dr V e s e l é h o

Řeč zpravodaje výboru národohospodářského sen. dr R o z k o š n é h o.

Řeč sen. D o u d y..

Řeč sen. inž. K o u b k a

Řeč sen. inž. M a r u š á k a

Řeč sen. P e t ř í k a..

Osnova zákona přijata ve čtení prvém

Zpráva sociálně-politického výboru k vládnímu návrhu zákona (tisk 726) o vnitrostátní účinnosti mezinárodních smluv o sociálním pojištění (tisk 741)

Řeč zpravodaje sen. B e r k o v c e.....

Řeč sen. K o h l e r a

Doslov zpravodaje sen. B e r k o v c e.

Osnova zákona přijata ve čtení prvém

Druhé čtení zprávy branného výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 745) k vládnímu návrhu zákona o délce presenční služby a o některých změnách branného zákona a zákona ze dne 8. dubna 1927, č. 53 Sb. z. a n. (tisk 747)

Osnova zákona přijata ve čtení druhém

Hlasování o resolucích.

Zpráva I. výboru sociálně-politického, II. výboru zahraničního, III. výboru rozpočtového o vládním návrhu (tisk 739), kterým se předkládá Národnímu shromáždění návrh úmluvy z roku 1925, týkající se odškodnění nemocí z povolání (tisk 749)

Zpráva sociálně-politického výboru o vládním návrhu (tisk 737) zákona o odškodnění nemocí z povolání (tisk 748)....

Přijat návrh na společné projednávání a společnou rozpravu.

Řeč zpravodaje výboru soc.-politického sen. J o h a n i s e k tisku 749.

Řeč zpravodaje výboru zahraničního sen. Fr. N o v á k a (lid.) k tisku 749.

Řeč zpravodaje výboru rozpočtového sen. Š o l c e k tisku 749.

Řeč zpravodaje výboru sociálně-politického sen. J o h a n i s e k tisku 748.

Řeč sen. dr H o l i t s c h e r a.

Řeč sen. P a l m e h o.

Řeč sen. W a n z e l a

Řeč sen. J í l k a

Řeč sen. K i n d l a..

Pozměňovací návrhy sen. N e d v ě d a, M i k u l í č k a  a soudr.

Doslov zpravodaje sen. J o h a n i s a

Způsob hlasování

Ad 4. Hlasování o zprávě I. výboru sociálně - politického, II. výboru zahraničního, III. výboru rozpočtového 0 vládním návrhu (tisk 739), kterým se předkládá Národnímu shromáždění návrh úmluvy z roku 1925, týkající se odškodnění nemocí z povolání (tisk 749).

Schvalovací usnesení přijato ve čtení prvém

Ad 5. Hlasování o zprávě sociálně-politického výboru o vládním návrhu (tisk 737) zákona o odškodnění nemocí z povolání (tisk 748)

Osnova zákona přijata ve čtení prvém

(6.) Návrh, aby zkráceným jednáním podle §u 55 jedu. řádu projednána byla:

zpráva výborů sociálně-politického, zahraničního a rozpočtového o vládním návrhu (tisk 739), kterým se předkládá Národnímu shromáždění návrh úmluvy z roku

1925, týkající se odškodnění nemocí z povolání, tisk 749;

osnova zákona o odškodnění nemocí z povolání, tisk 748

Pilnost odůvodněna

Zkrácené řízení přiznáno.

Ad 6a). Druhé čtení schvalovacího usnesení, kterým se předkládá Národnímu shromáždění návrh úmluvy z roku 1925, týkající se odškodněni nemocí z povolání (tisk 749).

Zpravodaj sen. J o h a n i s navrhuje textovou změnu

Schvalovací usnesení přijato ve čtení druhém

Ad 6b). Druhé čtení osnovy zákona o odškodnění nemocí z povolání (tisk 748)

Osnova zákona přijata ve čtení druhém

Hlasování o resoluci

Pořad schůze vyřízen.

Sdělení předsednictva:

Hlasování o naléhavé interpelaci

Rozdané tisky

Z předsednictva přikázáno

Stanoven pořad jednání příští schůze

Příloha