Schůze zahájena ve 14 hod. 35 min.

P ř í t o m n i :

Předseda: dr S o u k u p.

Místopředsedové: D o n á t, dr H e l l e r. dr H r u b a n, K a h l e r, T r č k a.

Zapisovatelé: N a v r á t i l, S t o h r.

99 senátorů podle presenční listiny.

Z kanceláře senátní: tajemník senátu dr Š a f a ř o v i č; jeho zástupci dr B a r t o u š e k, dr T r m a l.

Předseda (zvoní): Z a h a ju ji schůzi.

Z předsednictva přikázáno.

Prosím pana tajemníka senátu o přečtení.

Tajemník senátu dr Šafařovič (čte):

Z p ř e d s e d n i c t v a p ř i k á z á n o

Výborům b r a n n é m u a r o z p o č t o v é m u:

Tisk 751. Usnesení posl. sněmovny o vládním návrhu (tisk 1719) zákona o úpravě náležitostí vojenských osob z počtu mužstva v činné službě a některých jiných osob jim co do náležitostí na rovexi postavených jakož i o zaopatření déle sloužících (tisk 1748).

Výborům t e c h n .- d o p r a v n í m u a r o z p o č t o v é m u:

Tisk 752. Usnesení post. sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 1716), kterým se mění ustanovení § 1 zákona ze dne 1. července 1926, č. 139 Sb. z. a n., o finanční podpoře elektrizace venkova, ve znění zákona ze dne 22. března 1929, č. 46 Sb. z. a n. (tisk 1749).

Předseda (zvoní): Navrhuji, aby bylo uloženo jmenovaným výborům, aby o uvedených usneseních post. sněmovny tisky 751 a 752 podaly plenu senátu zprávy ve lhůtě pětidenní.

Senát je způsobilý se usnášeti.

Kdo s návrhem mým souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Návrh můj je s c h v á l e n.

Oznamuji, že do výboru rozpočtového nastoupí za sen. Stodolu sen. dr H a v e l k a.

Navrhuji, aby se příští schůzé konala ve středu dne 18. května 1932 o 16. hodině s

p o ř a d e m:

Zpráva národohospodářského výboru o vládním návrhu zákona (tisk 738), jimž se obnovuje účinnost zákona ze dne 10. dubna 1930, č. 47 Sb. z. a n., o odběru některých druhů zboží veřejnými úřady, podniky, ústavy a zařízeními. Tisk 754.

Zpráva I. výboru zahraničního, II. výboru národohospodářského o vládním návrhu (tisk 722), kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení dodatková dohoda k obchodní úmluvě mezi republikou Československou a Francií ze dne 2. července 1928, sjednaná dne 23. března 1932 v Paříži a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 6. dubna 1932, čís. 45 Sb. z. a n. Tisk 753.

Zpráva I. výboru technicko-dopravního, II. výboru rozpočtového k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 752) o vládním návrhu zákona, kterým se mění ustanovení § 1 zákona ze dne 1. července 1926, č. 139 Sb. z. a n., o finanční podpoře elektrizace venkova, ve znění zákona ze dne 22. března 1929, č. 46 Sb. z. a n. Tisk 766.

Zpráva I. výboru branného, II. výboru rozpočtového o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 751) k vládnímu návrhu zákona o úpravě náležitostí vojenských osob z počtu mužstva v činné službě. a některých jiných osob jim co do náležitostí na roveň postavených, jakož i o zaopatření déle sloužících. Tisk 765.

Druhé čtení zprávy I. výboru ústavněprávního, II. výboru národohospodářského k vládnímu návrhu zákona (tisk 725) o knihovním provedení přídělů a směn ze zabrané půdy v obvodech, ve kterých se provádí řízení scelovací. Tisk 740.

Druhé čtení zprávy sociálně-politického výboru k vládnímu návrhu zákona (tisk 726) o vnitrostátní účinnosti mezinárodních smluv o sociálním pojištění. Tisk 741.

Jsou námitky proti mému návrhu (Nebyly.)

Námitek není. Návrh můj je p ř i j a t.

K o n č í m schůzi.

Schůze skončena ve 14 hod. 40 min.