Těsnopisecká zpráva

o 149. schůzi senátu Národního shromáždění republiky Československé v Praze ve středu dne 18. května 1932.

O b s a h :

Sdělení předsednictva:

Dovolené

Rozdané tisky

Jednací zápisy schváleny

Z předsednictva přikázáno

Pořad:

Přesunutí 1. a 2. odstavce pořadu

1. Zpráva I výboru t e c h n i c k o-d o p ra v n í h o, II. výboru rozpočtového k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 7 5 2) o vládním návrhu zákona, kterým se mění ustanovení § l zákona ze dne 1. července 1926, č. 139 Sb. z. a n., o finanční podpoře elektrisace venkova, ve znění zákona ze dne 22. března 1929, č. 46Sb. z. an. (tisk766)

Řeč zpravodaje výboru technicko-dopravního sen. Š e l m e c e .

Řeč zpravodaje výboru rozpočtového sen. J.K r e j č í h o

Řeč sen. B e r g m a n a

Řeč sen. P a l m e h o

Řeč sen. K ř í ž e

Řeč sen. M i k u l í č k a

Řeč sen. F o i t a

Resoluční návrh sen. dr Ž i š k y a d r u h ů

Doslov zpravodaje výboru rozpočtového sen. J. K r e j č í h o

Osnova zákona přijata ve čtení prvém

2. Zpráva I. výboru branného, II. výboru rozpočtového o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 751) k vládnímu návrhu zákona o úpravě náležitostí vojenských osob z počtu mužstva v činné službě a některých jiných osob jim co do náležitostí na roven postavených, jakož i o zaopatření déle sloužících (tisk 765)

Řeč zpravodaje výboru branného sen. Š ť a s t n é h o

Řeč zpravodaje výboru rozpočtového sen. dr K a r a s a

Stanovena lhůta řečnická

Řeč sen. P á n k a

Jednání přerušeno

Sdělení předsednictva:

Změna ve výboru

Stanoven pořad příští schůze

Příloha