Těsnopisecká zpráva

o 150. schůzí senátu Národního shromáždění republiky Československé v Praze ve čtvrtek dne 19. května 1932.

O b s a h :

Sdělení předsednictva:

Dovolené

Z předsednictva přikázáno

Z iniciativního výboru přikázáno

P o ř a d :

l. Zpráva I. výboru branného, II. výboru rozpočtového k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 751) o vládním návrhu zákona o úpravě náležitostí vojenských osob z počtu mužstva v činné službě a některých j i n ý c h o s o b jim co do náležitostí na roven postavených, jakož i o zaopatření déle sloužících (tisk765)

Pokračováno v rozpravě

Řeč sen. H a v r á n k a

Seč sen. M i k u l í č k a

Řeč sen. K l o f á č e

Řeč sen. T r n o b r a n s k é h o

Řeč sen. dr.B u d a y e

Pozměňovací a resoluční návrhy

Doslov zpravodaje výboru branného sen. Š ť a s t n é h o.

Doslov zpravodaje výboru rozpočtového sen. dr K a r a s a

Způsob hlasování

Osnova zákona přijata ve čtení prvém

2. Zpráva národohospodářského výboru o vládním návrhu zákona (tisk 738), jímž se obnovuje účinnost zákona ze dne 10. dubna l 9 3 0, č. 47 S b. z. a. n., o odběru některých druhů zboží veřejnými úřady, podniky, ústavy a z a ř íz e n í m i (t i s k 7 5 4)

Řeč zpravodaje sen. S á b l í k a

Řeč sen. S t o h r a

Řeč sen. B o h r a

Řeč sen. S e c h t r a

Doslov zpravodaje sen. S á b l í k a

Osnova zákona přijata ve čtení prvém

3. Druhé čtení zprávy I. výboru t e ch n i c k o-d o p r a v n é h o, II. výboru rozpočtového o usnesení poslaneckej sněmovně (tisk 752) o vládnom návrhu zákona, kterým sa mění ustanovenie §lzákona zo dňa 1. červenca 1926, č. 1 3 9 S b. z. a n., o finančnej podpore elektrizácie vonkova, v znění zákona zo dna 22. března 1929, č. 46 Sb. z. a n.,(tisk766)

Osnova zákona přijata ve čtení druhém

Hlasováno o resolucích

4. Druhé čtení zprávy I. výboru ústavně-právního, II. výboru

národohospodářského k vládnímu návrhu zákona (tisk 725) o knihovním provedení přídělů a směn ze zabrané půdy v obvodech, v kterých se provádí řízení scelovací (tisk 740)

Osnova zákona přijata ve čtení druhém

Hlasováno o resoluci

5. Druhé čtení zprávy sociálně-politického výboru k vládnímu návrhu zákona (tisk 726) o vnitrostátní účinnosti mezinárodních smluv o sociálním pojištění (tisk741)

Osnova zákona přijata ve čtení druhém

6. Zpráva imunitního výboru o žádosti okres. úřadu v Ture.

S v. Martině ze dne 9. dubna 1932, č. j. 824/1932 priest., aby byl dán souhlas k trestnímu stíhání sen. Fidlíka pro přestupek proti předpisům odst. C nařízení byv. uher. min. vnitra č. 7430/l913 pres. (č. 6132/l932 p ř e d s.) t i s k 7 3 l)

Řeč zpravodaje sen. dr M i l o t y

Návrh výboru imunitního schválen

7. Volba Stálého výboru podle § u 54 úst. listiny

Volba provedena z plena

Kandidátní listina členů i náhradníků schválena

P o ř a d schůze vyřízen

Sdělení předsednictva:

Rozdané tisky mezi schůzí

Z předsednictva přikázáno

Dovolená

Předsednictvo zmocněno svolati příští schůzi písemně nebo telegraficky a stanoviti její pořad jednání

Příloha