Těsnopisecká zpráva

o 151. schůzi senátu Národního shromáždění republiky Československé v Praze v úterý dne 31. května 1932.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Dovolené

Rozdané tisky

Jednací zápisy schváleny

Z předsednictva přikázáno

Pořad:

1. Zpráva technicko-dopravního výboru o vládním návrhu zákona (tisk 768), kterým se mění zákon ze dne 1. července 1921, č. 258 Sb. z. a n., jímž se doplňuje zákon ze dne 22. července 1919, č. 438 Sb. z. a n., o státní podpoře při zahájení soustavné elektrizace (tisk 779)

Řeč zpravodaje sen. S á b l í k a.

Řeč sen. D o u d y..

Řeč sen. K o h l e r a..

Doslov zpravodaje sen. S á b l í k a.

Osnova zákona přijata ve čtení prvém

2. Druhé čtení zprávy národohospodářského výboru o vládním návrhu zákona (tisk 738), jímž se obnovuje účinnost zákona ze dne 10. dubna 1930, č. 47 Sb. z. a n., o odběru některých druhů zboží veřejnými úřady, podniky, ústavy a zařízeními (tisk 754).

Osnova zákona přijata ve čtení druhém

Hlasování o resolucích..

3. Druhé čtení zprávy I. výboru branného, II. výboru rozpočtového k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 751) o vládním návrhu zákona o úpravě náležitostí vojenských osob z počtu mužstva v činné službě a některých jiných osob jim co do náležitostí na roveň postavených, jakož i o zaopatření déle sloužících (tisk 765)

Osnova zákona přijata ve čtení druhém.

Hlasování o resolucích

4. Zpráva imunitního výboru o žádosti sen. Klofáče za zavedení řízení podle §u 51 jedn. řádu proti sen.Kindlovi

5. Zpráva imunitního výboru o žádosti sen. Klofáče za za

vedení řízení podle §u 51 jedn. řádu proti sen. Trnobranskému

Přijat návrh na společné projednávání

Řeč zpravodaje sen. dr M i l o t y k oběma bodům pořadu

Řeč sen. K i n d l a..

Řeč sen. T r n o b r a n s k é h o

Doslov zpravodaje sen. dr M i I o t y

Návrhy výboru imunitního schváleny

Návrh sen. Nedvěda a soudr. podle §u 46 jedn. řádu.

Návrh zamítnut.

6. Zpráva imunitního výboru o žádosti okresního soudu ve Vsetíně ze dne 29. října 1931, č. j. T 1223/131, za souhlas k trestnímu stíhání sen. Doudy pro přestupek proti bezpečnosti cti podle §§ 488, 491 a 496 tr. z. (č. 5038/11931.předs.) - [tisk 729].

Řeč zpravodaje sen. dr M i l o t y

Návrh výboru imunitního schválen.

7. Zpráva imunitního výboru o žádosti krajského soudu v Olomouci ze dne 27. října 1931, č. j. Nt XII 50/131, aby byl dán souhlas k trestnímu stíhání sen. Doudy pro přečin proti bezpečnosti cti podle §§ 487, 488, 491 tr. z. (č. 5105/1931 předa.) - [tisk 730].

Řeč zpravodaje sen. dr M i l o t y

Řeč sen. dr B u d a y e.

Doslov zpravodaje sen. dr M i l o t y

Návrh výboru imunitního schválen.

Pořad schůze vyřízen.

Sdělení předsednictva:

Stanoven pořad jednání příští schůze

Příloha