aSchůze zahájena v 17 hodin 27 minut.

P ř í t o m n i :

Předseda: dr S o u k u p.

Místopředsedové: D o n á t, dr H e l l e r. dr H r u b a n, K a h l e r, T r č k a.

Zapisovatelé: dr K a r a s, P i c h l.

110 senátorů podle presenční listiny.

Zástupce vlády: ministr dr V i š k o v s k ý.

Z kanceláře senátní: tajemník senátu dr Š a f a ř o v i č; jeho zástupci dr B a r t o u š e k, dr T r m a l.

Předseda (zvoní): Z a h a j u j i schůzi.

Dal jsem dovolené na dnešní schůzi sen. F u s s y m u a dr Ž i š k o v i; na tento týden sen. M e r t o v i; dodatečně na schůzi dne 19. května sen. dr S z i l a s s y m u. Navrhuji, aby byla dána dovolená na dobu 1 měsíce sen. dr K o r l á t h o v i.

Konstatuji, že senát je schopen se usnášeti.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Navržená dovolená je u d ě l e n a.

Z p ř e d s e d n i c t v a p ř i k á z á n o :

Tajemník senátu dr Šafařovič (čte):

Výborům národohospodářskému, ž i v n .- o b c h o d n í m u a r o z p o č t o v é m u :

Tisk 780. Usnesení posl. sněmovny o vládním návrhu (tisk 1347) zákona o povinném mísení lihu s pohonnými látkami (tisk 1783).

Výborům n á r o d o h o s p o d á ř s k é m u a r o z p o č t o v é m u:

Tisk 781. Usnesení posl. sněmovny o vládním návrhu (tisk 1683) zákona, jímž se mění některá ustanovení o dani z lihu a upravuje hospodaření s lihem (tisk 1782).

Výborům z a h r a n i č n í m u a t e c h n . d o p r a v n í m u:

Tisk 785. Vládní návrh zákona, jímž se propůjčuje vnitrostátní účinnost Úmluvě o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké dopravě a jejímu Dodatkovému protokolu.

Výboru ú s t a v n ě - p r á v n í m u :

Tisk 786. Vládní návrh zákona, kterým se doplňují ustanovení exekučního řádu (zákona).

Výborům ú s t.-p r á v n í m u a s o c.p o l i t i c k é m u :

Tisk 787. Vládní návrh zákona, jímž se mění některá ustanovení obecného horního zákona ze dne 23. května 1854, č. 146 ř. z.

Předseda (zvoní): Navrhuji, slavný senáte, aby bylo uloženo výborům, aby o shora uvedených usneseních post. sněmovny tisky 780 a 781 podaly zprávu do 48 hodin a o vládním návrhu tisk 787 do 7 dní.

Kdo s návrhem mým souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Návrh můj se p ř i jí m á.

Navrhuji., aby se příští schůze konala v pátek dne 3. června 1932 o 10. hod. s

p o ř a d e m :

1. Zpráva I. výboru národohospodářského, II. výboru živnostensko-obchodního, III. výboru rozpočtového o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 780) k vládnímu návrhu zákona o povinném mísení lihu s pohonnými látkami. Tisk 788.

2. Zpráva I. výboru národohospodářského, II. výboru rozpočtového o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 781) k vládnímu návrhu zákona, jímž se mění některá ustanovení o dani z lihu a upravuje hospodaření s lihem. Tisk 789.

3. Druhé čtení osnovy zákona, kterým se mění zákon ze dne 1. července 1921, č. 258 Sb. z. a n., jímž se doplňuje zákon ze dne 22. července 1919, č. 438 Sb. z. a n., o státní podpoře při zahájení soustavné elektrisace. Tisk 779.

4. Zpráva imunitního výboru o žádosti okresního úřadu v Lipt. Sv. Mikuláši ze dne 28. února 1932, č. j. 161/32 přest., za souhlas k stíhání sen. Kello pro přestupek shromažďovacího zákona (č. 5888/1932 předl.). Tisk 759.

5. Zpráva imunitního výboru o žádosti okresního úřadu v Lipt. Sv. Mikuláši ze dne 28. února 1932, č. j. 162/32 přest., za souhlas k stíhání sen. Kello pro přestupek shromažďovacího zákona (č. 5889/1932 předl.). Tisk 760.

6. Zpráva imunitního výboru o žádosti okresního úřadu v Lipt. Sv. Mikuláši ze dne 28. února 1932, č. j. 142/32 přest., za souhlas k stíhání sen. Kello pro přestupek shromažďovacího zákona (č. 5887/1932 předl.). Tisk 761.

Jsou proti mému návrhu námitky? (Nebyly.)

Námitek není. Návrh můj je p ř i ja t

K o n č í m schůzi.

Konec schůze v 17 hod. 30 min.