Těsnopisecká zpráva

o 153. schůzi senátu Národního shromáždění republiky Československé v Praze v pátek dne 3. června 1932.

O b s a h :

Sdělení předsednictva:

Dovolené

Rozdané tisky..

Jednací zápisy schváleny

Z předsednictva přikázáno

Z iniciativního výboru přikázáno

P o ř a d.

1. Zpráva I: výboru národohospodářského, II. výboru živnostensko-obchodního, III. výboru rozpočtového o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 780) k vládnímu návrhu zákona o povinném mísení lihu s pohonnými látkami (tisk 788)..

2. Zpráva I. výboru národohospodářského, II. výboru rozpočtového o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 781) k vládnímu návrhu zákona, jímž se mění některá ustanovení o dani z lihu a upravuje hospodaření s lihem (tisk 789)...

Návrh na společné projednávání přijat

Řeč zpravodaje výboru národohospodářského sen. S á b l í k a k tisku 788

Řeč zpravodaje výboru živnostensko-obchodního a rozpočtového sen. F o i t a k tisku 788.....

Řeč zpravodaje výboru národo-hospodářského sen. S á b l í k a k tisku 789..:

Řeč zpravodaje výboru rozpočtového sen. P á n k a k tisku 789

Stanovena lhůta řečnická.

Řeč sen. S t o l b e r g a

Řeč sen. Ad. S c h o l z e

Řeč sen. F ii s s y h o

Řeč sen. D a n k o

Řeč sen. M i k u l í č k a

Řeč sen. inž. H a v l í n a

Řeč sen. H u b k y

Řeč sen. Š a b a t y

Řeč sen. D o u d y...

Pozměňovací návrhy sen. M i k u l í č k a a soudr

Doslov zpravodaje výboru národohospodářského sen. S á b l í k a

Způsob hlasování..

Osnova zákona o povinném mísení lihu s pohonnými látkami přijata ve čtení prvém.

Osnova zákona, jímž se mění některá ustanovení o dani z lihu a upravuje hospodaření s lihem přijata ve čtení prvém.

3. Druhé čtení osnovy zákona, kterým se mění zákon ze dne 1. července 1921, č. 258 Sb. z. a n., jímž se doplňuje zákon ze dne 22. července 1919, č. 438 Sb. z. a n., o státní podpoře při zahájení soustavné elektrisace (tisk 779);

Osnova zákona přijata ve čtení druhém

Hlasování o resoluci

4. Zpráva imunitního výboru o žádosti okresního úřadu

v Lipt. Sv. Mikuláši ze dne 28. února 1932, č. j. 161/32 přest., za souhlas k stíhání sen. Kello pro přestupek shromažďovacího zákona (č. 5888/1932 předs.) - (tisk 759).

Řeč zpravodaje sen. B e r k o v c e.

Návrh výboru imunitního schválen

5. Zpráva imunitního výboru o žádosti okresního úřadu

v Lipt. Sv. Mikuláši ze dne 28. února 1932, č. j. 162/32 přest., za souhlas k stíhání sen. Kello pro přestupek shromažďovacího zákona (č. 5889/1932 předa.) - [tisk 760].......

Řeč zpravodaje sen. B e r k o v c e.

Návrh výboru imunitního schválen.

6. Zpráva imunitního výboru o žádosti okresního úřadu

v Lipt. Sv. Mikuláši ze dne 28. února 1932, č. j. 142/32

přest., za souhlas k stíhání gen. Kello pro přestupek shromažďovacího zákona (č. 5887/1932 předl.) - (tisk 7 6 1.)

Řeč zpravodaje sen.B e r k o v c e

Návrh výboru imunitního schválen

Pořad schůze vyřízen

Sdělení předsednictva:

Rozdané tisky

Stanoven pořad jednání příští schůze

Příloha