Schůze zahájena v 15 hodin 40 minut

P ř í t o m n i :

Předseda: dr S o u k u p.

Místopředsedové: D o n á t, dr H e l l e r. dr H r u b a n, K a h l e r, T r č k a.

Zapisovatelé: N a v r á t i l, S t o h r.

80 senátorů podle presenční listiny:

Z kanceláře senátní: tajemník senátu dr Š a f a r o v i č; jeho zástupci dr B a r t o u š e k, dr T r m a l .

Předseda (zvoní): Z a h a j u j i schůzi.

Dovolenou dal jsem na dnešní schůze sen dr M i l o t o v i .

Z p ř e d s e d n i c t v a p ř i k á z á n o :

Tajemník senátu dr Šafarovič (čte): Výboru národohospodářskému: Tisk 805. Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 829) zákona o zřizování provozoven na výrobu cukru z řepy (tisk 1806).

Výboru r o z p o č t o v é m u :

Tisk 806. Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 1796) zákona o nové soustavě drobných peněz (tisk 1807).

Předseda: Konstatuji, ze senát je způsobily se usnášeti.

Navrhuji, aby bylo uloženo výborům, aby o shora uvedených usneseních poslanecké sněmovny tisky 805 a 806 podaly zprávu ve lhůtě čtyřdenní.

Kdo s návrhem mým souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Návrh můj se p ř i jí m á.

Oznamuji, že

do výboru t e c h n i c k o - d o p r a v n í h o nastupuje za sen. Pavelku sen. Fr. N o v á k (lid.),

do výboru i n i c i a t i v n í h o za sen. Mertu sen. P i c h l,

do výboru soc. politického za sen. Berkovce sen. Č e r n ý.

Navrhuji, aby se příští schůze konala v úterý dne 7. června o 16. hodině s tímto

p o ř a d e m :

1. Zpráva ústavně-právního výboru o vládním návrhu zákona (tisk 786), kterým se doplňují ustanovení exekučního řádu (zákona). Tisk 790.

2. Druhé čtení zprávy výboru národohospodářského, živnostensko-obchodního a rozpočtového o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 780) k vládnímu návrhu zákona o povinném mísení lihu s pohonnými látkami. Tisk 788.

3. Druhé čtení zprávy výboru národohospodářského a rozpočtového o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 781) k vládnímu návrhu zákona, jímž se mění některá ustanovení o dani z lihu a upravuje hospodaření s lihem. Tisk 789.

4. Zpráva výboru zahraničního a národohospodářského o vládním návrhu (tisk 722), kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení dodatková dohoda k obchodní úmluvě mezi republikou.Československou a Francií ze dne 2. července 1928, sjednaná dne 23. března 1932 v Paříži a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 6. dubna 1932, čís. 45 Sb. z. a n. Tisk 753.

5. Zpráva imunitního výboru o žádosti ministerstva financí ze dne 25. dubna 1932, č. j. 51.060/31-III/8, za souhlas k trestnímu stíhání sen. dr Szilassyho pro zkrácení daní podle §u 185 a následujících zákona o přímých daních čís. 761927, resp. §u 41 zákona o dani z obratu a přepychové č. 181930 Sb. z. á n. (c. 6223/1932 předs.). Tisk 774.

6. Zpráva imunitního výboru o žádosti krajského soudu v Košicích ze dne 27. ledna 1932, č. j. Tf. 172/1931/2, za souhlas k trestnímu stíhání sen. dr Korlátha pro těžký důchodkový přestupek podle §§ 8, 11 a 14 zákona č. 116/1927 (č. 5881/1932 předs.). Tisk 775.

Jsou námitky? (Nebyly.) Není námitek.

K o n č í m schůzi.

Schůze skončena v 15 hod. 43 min.