Historické senátní tisky z 3. volebního období
10. zasedání - senátní tisky

3. volební období 1929 - 1935

Seznam senátních tisků

10. zasedání


č. zkrácený popis
1226 Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení ujednání, kterým se dále prodlužuje dohoda o úpravě obchodních styků mezi republikou Československou a republikou Polskou ze dne 6. října 1933, sjednané v Praze dne 26. února 1934 a uvedené v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 27. února 1934, č. 35/34 Sb. z. a n.
1227 Zpráva I. zahraničního výboru II. národohospodářského výboru o vládním návrhu (tisk 1187), kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení doplňkový protokol k dodatkové úmluvě ze dne 1. března 1924 k obchodní a plavební smlouvě mezi republikou Československou a královstvím Italským ze dne 23. března 1921, sjednaný v Praze dne 27. listopadu 1933 a uvedený v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 12. prosince 1933, č. 234 Sb. z. a n.
1228 Zpráva I. zahraničního výboru II. národohospodářského výboru o vládním návrhu (tisk 1188), kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení dodatkové ujednání k československo - německé hospodářské dohodě ze dne 29. června 1920, sjednané dne 21. prosince 1933 a uvedené v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 22. prosince 1933, č. 241 Sb. z. a n.
1229 Zpráva I. zahraničního výboru II. národohospodářského výboru o vládním návrhu (tisk 1189), kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení dohoda k II. dodatkovému protokolu ze dne 27. června 1932 k obchodní smlouvě mezi republikou Československou a Švýcarskem ze dne 16. února 1927, sjednaná dne 2. prosince 1933 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 22. prosince 1933, č. 255 Sb. z. a n. I.
1230 Překlad. Návrh senátorů Tichiho, Eichhorna a soudruhů na dočasnou úpravu výkonu exekucí proti majitelům nemovitostí, kteří po 28. říjnu 1918 byli knihovně zatíženi zástavními právy. -Původní znění. Antrag der Senatoren Tichi, Eichhorn und Genossen betreffend die zeitweilige Regelung des Vollzuges der Exekutionen gegen Eigentümer von Liegenschaften, die nach dem 28. Oktober 1918 grundbücherlich durch Pfandrechte belastet wurden.
1231 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 2506) o zřícení Československého reeskontního a lombardního ústavu (tisk 2509).
1232 Odpovědi: 1232/1 (původní znění). Odpověď vlády na interpelaci senátora Füssyho a druhů o bezdůvodném pátrání po státním občanství osob, které se přihlašují k práci (tisk 964/4). -Překlad ad 1232/1. Válasz a kormánytól Fűssy szenátor és társaí ínterpelácíójára a munkára jelentkező személyek állampolgársának indokolatlan kutatása tárgyáhan (964/4. nysz.). -1232/2. Odpověď ministra školství a národní osvěty na interpelací senátora Mezö a druhů ve školských věcech na Slovensku (tisk 1182/2). -1232/3. Odpověď ministra financí na interpelaci senátora Thoře a druhů v záležitosti defraudací daní firmy Bratří Šebestyenové, bankovní závod v Praze (tisk 1156/2).
1233 Vládní návrh, kterým se předkládá národnímu shromáždění ke schválení dodatkový protokol k obchodní úmluvě z 2. července 1928 mezi Československem a Francií, podepsaný v Praze dne 28. února 1934 a uvedený v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 5. března 1934, č. 41 Sb. z. a n.
1234 Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení obchodní a plavební úmluva mezi republikou Československou a republikou Polskou, podepsaná v Praze dne 10. února 1934 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 27. února 1934, č. 40/1934 Sb. z. a n. -Obchodní a plavební úmluva mezi republikou Československou a republikou Polskou. - (pokračování předešlého-1) - (pokračování předešlého-2)- Listina A. Smluvní cla při dovozu do celního území československého - (pokračování předešlého)-Listina B. Smluvní cla při dovozu do celního území polského. - (pokračování předešlého-1) - (pokračování předešlého-2)- (pokračování předešlého-3)- (pokračování předešlého-4)- (pokračování předešlého-5)- Republika Československá. (Vydávající úřad.) (Autorité de délivrance)-- (Issuing Office.) Legitimace pro obchodní cestující. Carte dé légitimation pour Voyageurs de Commerce. Identity Card for Commercial Travellers - (pokračování předešlého)- Příloha F k článku XXVIII. Veterinární úmluva - Osvědčení o původu a zdravotním stavu masa, zvířecích surovin a živočišných výrobků. - Osvědčení zvěrolékařovo -Závěrečný protokol - (pokračování předešlého-1)- (pokračování předešlého-2)- Konwencja Handlowa i Nawigacyjna między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką - (pokračování předešlého-1) - (pokračování předešlého-2)- Zalacznik A do art. X. Lista A. Cła konwencyjne przywozowe do obszaru celnego czeskosłowackiego. - Załącznik B do art.X. Lista B. Cła konwencyjne przywozowe do obsszaru celnego polskiego. - (pokračování předešlého-1) - (pokračování předešlého-2)- (pokračování předešlého-3)- (pokračování předešlého-4) - (pokračování předešlého-5)- Załącznik C do artykułów II i VII. (Strona 1.) Rzeczpospolita Polska. (Władza wystawiająca Iegitymację.) (Autorité de délivrance.) - (Issuing Office.) Karta legitymacyjna dla komiwojażerów. Carte de légitimation pour Voyageurs de Commerce. Identity Card for Commercial Travellers. - Świadectwo pochodzenia. Osvědčení o původu - Konwencja sanitarno-weterynaryjna - (pokračování předešlého-) - Świadectwo pochodzenia i zdrowotności dla mięsa, przetworów i produktów pochodzenia zwierzęcego-Protokoł końcowy. - (pokračování předešlého-1) - (pokračování předešlého-2)- (pokračování předešlého-3) - Wyszczególnienie aparatów dla browarów
1235 Zpráva rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1231) k vládnímu návrhu zákona o zřízení Československého reeskontního a lombardního ústavu.
1236 Zpráva I. kultúrneho výboru II. rozpočtového výboru k usnesení poslaneckej snemovne (tisk 1224) o návrhu poslancov Jána Zemana dra Milana Ivanku, Igora Hrušovského, Jána Lišku, Fedora Ruppeldta, dra A. Štefánka, dra J. Slávika inž. J. Žilku, Vladimíra Polívku, Fr. Machníka a druhov na zriadenie teologickej fakulty evanjelickej v Bratislave.
1237 Návrh senátorů V. Donáta, dr ing. J. Botto, F. Foita, J. Vraného a společníků na vydání zákona o živnosti obchodu dobytkem.
1238 Zpráva imunitného výboru o žiadosti krajského súdu v Bratislave, č. j. Nt XIV 373/32-3 zo dňa 25. novembra 1932 za súhlas k trestnému stíhaniu senátora Štefana Mezö pre zločin podľa § 15, č. 3 zák. na ochranu republiky (§ 159 voj. tr. z.), prečin podľa § 15, č. 2 (§ 4/I zák. č1. XL/1914), prečiny podľa § 14, č. 1, 5 a § 18, č. 1 a 3 toho istého zákona (č. j. 7608/1932 preds.).
1239 Zpráva imunitního výboru o žádosti okresního soudu ve Šluknově ze dne 26. května 1933, č. j. Nt 58-33-3 za souhlas k trestnímu stíhání senátora Josefa Reyzla pro přestupek proti bezpečnosti cti (č. j. 8921/33 předs.).
1240 Zpráva imunitného výboru o žiadosti krajského súdu v Komárne zo dňa 18. novembra 1933, č. j. Nt 309/33 za súhlas k trestnému stíhaniu senátora Kolomana Füssyho pre prečin podľa § 14. č. 1 zák. na ochranu republiky (č. j. 10409/1934 preds.).
1241 Zpráva imunitního výboru o žádosti krajského soudu v Berehově ze dne 26. října 1933, č, j. Nt VI 75/33 za souhlas ke stíhání senátora dra Andreje Korlátha pro podezření z přečinu podle §u 14, č. 1, 3, 5 zákona na ochranu republiky (č. j. 10.456/34 předs.).
1242 Zpráva imunitního výboru o žádosti krajského soudu v Báňské Bystřici ze dne 11. prosince 1933, č. j. Nt XI. 122/33 za souhlas k trestnímu stíhání senátora Andreje Jančeka pro přečin rušení obecného míru podle § 14, č. 5 zák. ze dne 19. III. 1923, č. 50 Sb. z. a n. (č. j. 10341/34 předs.).
1243 Zpráva I. sociálně-politického výboru II. živnostensko-obchodního výboru k vládnímu návrhu zákona (tisk 1223), kterým se živnost masérství a pěstění lidského těla prohlašuje za koncesovanou.
1244 Vládní návrh. Zákon o celních slevách pro dovoz strojů a přístrojů.
1245 Vládní návrh. Zákon o povinném očkování příslušníků vojska a četnictva a některých jiných osob proti nakažlivým nemocem. - (pokračování předešlého)
1246 Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení dodatkové ujednání k obchodní a plavební smlouvě mezi republikou Československou a královstvím Rumunským ze dne 27. června 1930, sjednané v Praze dne 8. března 1934 a uvedené v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 20. března 1934, čís. 53 Sb. z. a n.
1247 Odpovědi: 1247/ 1. Odpověď ministra národní obrany na interpelaci sen. Ant. Nováka a soudr. ve věci přeložení vojenské střelnice v Kobylisích za obvod hlav. města Prahy (tisk 1182/1). -1247/2. Odpověď ministra vnitra na interpelaci sen. Johanise, Filipínského, Pociska a soudr. ve věci typování váhy chleba a jeho ceny (tisk 1185/1). -1247/3. Odpověď vlády na interpelaci sen. Kotrby a druhů ohledně zvláštního postupu státního zastupitelství v Praze proti dennímu tisku (tisk 1204/2).
1248 Zpráva I. národohospodářského výboru II. rozpočtového výboru k vládnímu návrhu zákona (tisk 1244) o celních slevách pro dovoz strojů a přístrojů.
1249 Zpráva imunitního výboru o žádosti krajského soudu trestního v Praze ze dne 15. listopadu 1933, č. j. Nt XX 7/33 za souhlas k stíhání sen. Rozálie Hajníkové pro přečin podle § 15, č. 3 a přečin podle § 18, č. 1 zákona na ochranu republiky (č. j. 9996/33 předs.).
1250 Zpráva imunitního výboru o žádosti okresního soudu v Uherském Brodě ze dne 24. října 1933, č. j. Nt 733/33 za vydání senátora Františka Kopřivy k trestnímu stíhání pro přestupek pomluvy podle § 2 zák. č. 108/1933 Sb, z. a n. (č. j. 10006/1933 předs.).
1251 Vládní návrh. Zákon jimž se doplňuje zákon ze dne 3. července 1924, č. 170 Sb. z. a n., o hornických soudech rozhodčích.
1252 Návrh senátorů Šelmece, dra Bačinského, Donáta, dra Šrobára, Foita, Vraného a společníků na vydání zákona o malém pohraničním styku.
1253 Odpovědi: 1253/1. Odpověď ministra zahraničních věcí na interpelaci senátora Nedvěda a soudruhů ohledně zabavení motorového kola československému státnímu příslušníku Adolfu Müllerovi německými úřady (tisk 1197/1). -1253/2. Odpověď ministra zemědělství na interpelaci senátorů Hubky, Berkovce, Černého a druhů ve věcí technického provedení a finančního nákladu melioračních a regulačních prací vodního družstva ve Velkém Boru u Horažďovic (tisk 1197/3). -1253/3. Odpověď ministra spravedlnosti na interpelaci senátora Nedvěda a soudruhů ohledně neslýchané konfiskace brožury »Kdy bude lépe« (tisk 1225/2).
1254 Původní znění. Interpelláció az iskola és népmüvelésügyi miniszter urhoz a német nyelv és irodalom tanításának a magyar tannyelvü középiskalákon való baeszüntetése tárgyában. Beadják Dr. Korláth Endre szenátor és társai. -Interpelácia senátora dra Korlátha a druhov ministrovi školstva a národnej osvety vo veci zrušenia vyučovania nemeckému jazyku a literatúre na stredných školách s vyučovacím jazykom maďarským.
1255 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 2449) o povinném známkování chmele a úpravě rozsahu pěstování chmele (tisk 2525).
1256 Návrh senátora dra Kovalíka a spoločníkov na poskytnutie podpory požiarmi poškodených obcí Babín a Chlebnice v Orave.
1257 Zpráva I. branného výboru II. sociálně-politického výboru III. rozpočtového výboru o vládním návrhu zákona (tisk 1245) o povinném očkování příslušníků vojska a četnictva a některých jiných osob proti nakažlivým nemocem.
1258 Zpráva sociálně-politického výboru o vládním návrhu zákona (tisk 1251), jímž se doplňuje zákon ze dne 3. července 1924, č. 170 Sb. z. a n., o hornických soudech rozhodčích.
1259 Zpráva národohospodářského výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1255) k vládnímu návrhu zákona o povinném známkování chmele a úpravě rozsahu pěstování chmele.
1260 Interpelace: Překlad ad 1260/1. Interpelace senátorů Tichiho, Eichhorna, F. Scholze a soudr. na pana ministra financí o paušalování daně z obratu u obuvi a správek obuvi. -1260/1 (původní znění). Interpellation der Senatoren Tichi, Eichhorn, Fr. Scholz und Genossen an den Herrn Finanzminister betreffend die Pauschalierung der Umsatzsteuer für Schuhe und Schuhreparaturen. -1260/2. Interpelace senátora Nedvěda a soudruhů panu ministru sociální péče v záležitosti skandálního hospodářství bytového družstva všeobecně prospěšného »Bytová kultura« v Praze-Žižkově.
1261 Usnesení poslanecké sněmovny o usnesení senátu Národního shromáždění republiky Československé (tisk 2531) k vládnímu návrhu zákona (tisk 1223 a 1243), kterým se živnost masérství a pěstění lidského těla prohlašuje za koncesovanou (tisk 2539).
1262 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 2532) o vyrovnávacích fondech mléčných (tisk 2557).
1263 Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení dodatková dohoda k obchodní úmluvě mezi republikou Československou a královstvím Nizozemským ze dne 20. ledna 1923, sjednaná v Haagu dne 9. dubna 1934 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 27. dubna 1934, č. 82 Sb. z. a n.
1264 Návrh senátora Foita a společníků na pomoc postiženým požárem v obcí Pavlíně, okres Velké Meziříčí.
1265 Návrh senátorů Stržila, Chlebounové, Sehnala a společníků na poskytnutí státní pomoci zemědělcům postiženým krupobitím v okresu Kostelec n. Orlicí.
1266 Návrh senátora Šelmeca a spoločníkov na poskytnutie rýchlej pomoci pohorelcom v Hamroch, v osade obce Vondrišel (Hamre).
1267 Zpráva imunitného výboru o žiadosti okresného súdu trestného v Prahe zo dňa 1. III. 1934, č j. Nt XV.-2/34 za súhlas k trestnému stíhaniu senátora Jaroslava Horáka pre prestupok proti bezpečnosti cti podľa §u 1 a 2 zák. č. 108/1933 Sb. zák. a nar. (č. j. 10.861/1934 preds.).
1268 Zpráva I. sociálně-politického výboru II. živnostensko-obchodního výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1261) o usnesení senátu k vládnímu návrhu zákona, kterým se živnost masérství a pěstění lidského těla prohlašuje za koncesovanou.
1269 Zpráva I. národohospodářského výboru II. rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1262) k vládnímu návrhu zákona o vyrovnávacích fondech mléčných.
1270 Odpovědi: 1270/1 (původní znění). Odpověď ministra sociální péče, ministra zemědělství a ministra financí na interpelaci senátora Ivana Lokoty a soudr. o rychlé pomoci hladovějícím na Zakarpatí a o zneužití pomocné akce (tisk 887/2). -1270/3 (původní znění). Odpověď vlády na interpelaci senátora Pilze a soudruhů stran zničení 200 vagonů chlebového obilí ve Starém Městě u Děčína (tisk 1185/2). -Překlad ad 1270/3. Antwort der Regierung auf die Interpellation des Senators Pilz und Genossen betreffend die Vernichtung von 200 Waggons Brotgetreide in Altstadt hei Tetschen (Druck 1185/2).
1271 Zpráva imunitného výboru o žiadosti krajského súdu v Komárne zo dňa 7. februára 1934, č. j. Nt 9/34/3, za súhlas k trestnému stíhaniu senátora Juraja Ďurčanského pre prečin rušenia obecného mieru dľa §u 14 č. 1, 3, 5 zák. na ochr. republiky (čís. 10.698/34 preds.).
1272 Interpelace: Tisk 1272/1. Interpelace senátorů V. Dundra, A, Nováka a soudruhů na pana ministra vnitra ve věcí rozpuštění obecního zastupitelstva v Dubí u Kladna. -Překlad ad 1272/2. Interpelácia senátora Kereszturyho a druhov celej vláde o definitívnej úprave penzijných požitkov župných zamestnancov. -1272/2. (původní znění). Interpelláció az ősszkormányhoz a slovenskói és ruszinszkói volt megyei alkalmazottak nyugdijilletményeinek végleges szabályozása tárgyában. Benyujtják: Keresztury József szenátor és társai.
1273 Vládní návrh. Zákon o pletichách při zadávání veřejných dodávek a prací.
1274 Vládní návrh. Zákon o daňovém osvobození cizozemských motorových vozidel.
1275 Zpráva rozpočtového výboru k vládnímu návrhu (tisk 1274) zákona o daňovém osvobození cizozemských motorových vozidel.
1276 Vládní návrh. kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení obchodní úmluva mezi republikou Československou a královstvím Albánským, podepsaná v Praze dne 9. dubna 1934.
1277 senátorů Dundra, Karpíškové a soudruhů, aby bylo urychleně pomoženo krajům stiženým katastrofálními živelními pohromami na Mnichovohradišťsku a Turnovsku.
1278 Návrh senátora Šabaty a společníků na poskytnutí státní pomoci krupobitím postiženým obcím okresu Kostelec n. Orlicí.
1279 Návrh senátorov dr. ing. Bottu, Danku a spoločníkov na poskytnutie okamžitej, výdatnej podpory obyvateľom - pohorelcom osady Nižná Revúca, okres Ružomberok na Slovensku, ktorí boli požiarom veľmi poškodení a sú na pomoc a podporu odkázaní.
1280 Návrh senátorov Danku, dr. ing. Bottu a druhov na poskytnutie okamžitej výdatnej podpory požiarom poškodeným občanom v Lučatíne, okres Banská Bystrica na Slovensku.
1281 Návrh senátora Jančeka a spoločníkov na poskytnutie podpory požiarom zničenej obce Nižná Revúca, okres Ružomberok.
1282 Vládní návrh. kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení obchodní dohoda mezi republikou Československou a republikou Tureckou, podepsaná v Ankaře dne 30. dubna 1934.
1283 Interpelace: 1283/1. Interpelace senátora Nedvěda a soudruhů ministrům pošt a vnitra ohledně spolupráce poštovních úřadů s četnictvem. -1283/2. Interpelace senátora Nedvěda a soudruhů ministru vnitra ohledně protizákonného postupu četníků.
1284 Vládní návrh. Zákon kterým se prodlužuje s některými změnami a doplňky zákon ze dne 15. července 1932, č. 121 Sb. z. a n., kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona ze dne 14. prosince 1923, č. 7 Sb. z. a n. z r. 1924, o ochraně československé měny a oběhu zákonných platidel.
1285 Původní znění. Interpelláció Beadják: dr. Korláth Endre és társai a belügyminiszter urhoz, az 1933, július 10.-i Tisza-áradás okozta károk megtérítése tárgyában. -Překlad. Interpelácia senátora dra. Korlátha a druhov ministrovi vnútra o nahradení škôd, spôsobených rozvodnením rieky Tisy dňa 10. júla 1933.
1286 Odpověď vlády na interpelaci senátorů Frant. Modráčka, Václava Johanise a soudruhů ve věci podpory stavebního ruchu k zmírnění hospodářské tísně a nezaměstnanosti (tisk 389/4).
1287 Vládní návrh. kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení dodatkový protokol k obchodní a plavební úmluvě mezi republikou Československou a republikou Finskou ze dne 2. března 1921, sjednaný v Praze dne 22. května 1934 a uvedený v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 25. května 1934, čís. 98 Sb. a. a n.
1288 Vládní návrh. Zákon kterým se mění a doplňují předpisy o soudnictví úrazového pojištění dělnického.
1289 Vládní návrh. Zákon o umořování listin. - (pokračování předešlého-1)- (pokračování předešlého-2)
1290 Zpráva ústavně-právního výboru k vládnímu návrhu zákona (tisk 1273) o pletichách při zadávání veřejných dodávek a prací.
1291 Zpráva I. ústavně-právního výboru II. rozpočtového výboru o vládním návrhu zákona (tisk 1284), kterým se prodlužuje s některými změnami a doplňky zákon ze dne 15. července 1932, č. 121 Sb. z. a n., kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona ze dne 14. prosince 1923, č. 7 Sb. z. a n. z r. 1924, o ochraně československé měny a oběhu zákonných platidel.
1292 Zpráva imunitního výboru o žádosti okresního úřadu v Uherském Brodě ze dne 28. března 1934 č. j. 6623 Tr za souhlas k stíhání senátora Vítězslava Mikulička pro přestupek čl. 3 org. zák. (č. j. 11099134 předs.).
1293 Zpráva I. zahraničního výboru II. národohospodářského výboru o vládním návrhu (tisk 1233), kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení dodatkový protokol k obchodní úmluvě z 2. července 1928 mezi Československem a Francií, podepsaný v Praze dne 28. února 1934 a uvedený v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 5. března 1934, č. 41 Sb. z. a n.
1294 Zpráva I. národohospodářského výboru II. zahraničního výboru o vládním návrhu (tisk 1246), kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení dodatkové ujednání k obchodní a plavební smlouvě mezi republikou Československou a královstvím Rumunským ze dne 27. června 1930, sjednané v Praze dne 8. března 1934 a uvedené v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 20. března 1934, čís. 53 Sb. z. a n.
1295 I. zahraničního výboru II. národohospodářského výboru o vládním návrhu (tisk 1263), kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení dodatková dohoda o obchodní úmluvě mezi republikou Československou a královstvím Nizozemským ze dne 20. ledna 1923, sjednaná v Haagu dne 9. dubna 1934 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 27. dubna 1934, č. 82 Sb. z. a n.
1296 Zpráva imunitního výboru o žiadosti okresného súdu trestného v Prahe zo dňa 16. ledna 1934 č. j. Nt VI. 5/33 za súhlas k trestnému stihaniu senátora Václava Johanisa pre prestupok podla § 2, 3 zákona č.108/1933 Sb. zák. a nar. (č. j. 10.527/1934 preds.).
1297 Zpráva imunitního výboru o žádosti okresního soudu v Unhošti ze dne 2. listopadu 1933 č. j. Nt 174/33 za souhlas k trestnímu stíhání senátora Josefa Sechtra pro přestupek proti bezpečnosti těla podle § 431. tr. zák. (č. j. 9852/33 předs.).
1298 Původní znění. Javaslat Beadják: Dr. Korláth Endre szenátor és társai. -Překlad. Návrh senátora dra. Korlátha a druhov na vydanie zákona, ktorym má byť znova pozmenený zákon zo dňa 9. októbra 1924, čís. 221 Sb. z. a n., o nemocenskom, invalidnom a starobnom poistení zamestnancov, zmenený zákonom zo ďňa 8. novembra 1928, čís. 184 Sb. z. a n.
1299 Návrh senátorů JUDra Witta, Koukala a soudruhů na vydání zákona asanačního.
1300 Návrh senátorů Donáta, Vraného, Foita dr. ing. Botto a společníků na opatření na zajištění existencí zemědělců postižených katastrofálním suchem.
1301 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 2597) zákona. jímž se mění a doplňují některá ustanovení zákona o pensijním pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách (tisk 2597).
1302 Interpelace senátora V. Dundra a soudruhů na pana ministra vnitra ve věcí postupu okresního úřadu v Ml. Boleslavi.
1303 Původní znění. Odpověď ministra školství a národní osvěty na interpelaci senátora dra E. Korlátha a druhů ve věci zrušení vyučování německému jazyku a literatuře na středních školách s vyučovacím jazykem maďarským (tisk 1254). -Překlad. Valász az is kola- és nemzetmüvelődésügyi miniszetrtől dr. Korláth szenátor és társai interpellációjára a magyar tannyelvű középiskolákon a német nyelv és iradalom tanításának beszüntetése tárgyában. (1254. nysz.).
1304 Vládní návrh. kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení dohoda mezi republikou Československou a spolkovým státem Rakouským o odbavování lázeňských a turistických propagačních tiskovin, sjednaná výměnou not dne 29. května 1934, uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 4. června 1934, č. 103 Sb. z. a n.
1305 Zpráva I. sociálně-politického výboru II. ústavně-právního výboru III. rozpočtového výboru o vládním návrhu (tisk 1288) zákona, kterým se mění a doplňují předpisy o soudnictví úrazového pojištění dělnického
1306 Interpelace: senátora Nedvěda a soudruhů pánům ministrům spravedlnosti a vnitra ohledně konfiskace článku >Svobodu proletářským vězňům!<, obsaženého v prvním čísle časopisu >Dělnický Obhájce<. -1306/2. Interpelace senátora Nedvěda a soudruhů vládě Československé republiky ohledně persekuce dělnického hnutí v Československu.
1307 Návrh senátora A. Šelmeca a spoločnikov na rýchlu pomoc pre pohorelcov v obcí Beša, v okrese velkokapušianskom.
1308 Původní znění. Antrag der Senatoren Luksch, Lippert, Stühr und Genossen, betreifend die einzuleitende Hilfsaktion für die heute schon infolge der neuerlich eingetretenen Trocken- und sonstigen Unwetterschäden in ihrer Existenz bedrohten Landwirte. -Překlad. Návrh senátorů Luksche, Lipperta, Stöhra a soudr, na zahájení pomocné akce pro zemědělce, kteří dnes již následkem opětovně nastalých škod, způsobených suchem a jinakými nepohodami, ve své existenci jsou ohroženi.
1309 Usnesení poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu (tisk 2624) zákona, kterým se mění zákony o mimořádné moci nařizovací ze dne 9. června 1933, č. 95 Sb. z. a n., a ze dne 15. listopadu 1933, č. 206 Sb. z. a n. (tisk 2637).
1310 Vládní návrh Zákon o jízdě motorovými vozidly. - (pokračování předešlého-1)- (pokračování předešlého-2)- (pokračování předešlého-3)- (pokračování předešlého-4)- (pokračování předešlého-5)
1311 Vládní návrh Zákon o dalším prodloužení účinnosti zákona ze dne 16. července 1931, č. 124 Sb. z. a n.,. kterým se provádí Mezinárodní úmluva o jízdě motorovými vozidly ze dne 24. dubna 1926 a vydávají se některé zatímně předpisy o jízdě motorovými vozidly.
1312 Původní znění Odpověď ministra vnitra a ministra spravedlnosti na interpelací senátora Mezö a soudr. ve věci strašného stlučení dělníka Josefa Penzeše v policejním vězení v Komárně (tisk 1225/1). -Překlad. Válasz a telűgyi és igazságűgyi miníszterektői Pénzes József munkásnak a komáromi rendőrségi fogháztan tőrtérit borzalmas megveretése tárgyátan (1225/1. nysz.).
1313 Zpráva imunitního výboru o žádostí krajského soudu v Novém Jičíně ze dne 9. března 1933 č. j. Nt IX. 33/33 za souhlas k trestnímu stíhání senátora Eduarda Kavana pro přečin urážky na cti tiskem podle § 491 tr. z. (č. 8363/1933 předs.).
1314 Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení dodatková dohoda k. obchodní úmluvě mezi republikou Československou a Francií ze dne 2. července 1928, podepsaná v Paříži dne 11. dubna 1934 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 11. června 1934, č. 104 Sb. z. a n.
1315 Vládní návrh, Zákon o plynárenských podnicích požívajících výhod.
1316 Interpelace: 1316/1. Interpelace senátora Antonína Nováka a soudruhů ministru vnitra o konfiskační praxí policejního úřadu v Kladně. -1316/2. Interpelace senátorů Johanise, Karpíškové a soudruhů na pana ministra vnitra ve věci zdražení mléka ve Velké Praze.
1317 Návrh senátorov Nentvicha, dra Farkasa a súdruhov na poskytnutie urýchlenej pomoci pohorelcom v Kriej, okres Bardiov na Slovensku.
1318 Zpráva I. sociálně-politického výboru II. rozpočtového výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1301) o vládním návrhu zákona, jímž se mění a doplňují některá ustanovení zákona o pensijním pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách.
1319 Zpráva ústavně-právního výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1309) k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákony o mimořádné moci nařizovací ze dne 9. června 1933, č. 95 Sb. z. a n., a ze dne 15. listopadu 1933, č. 206 Sb. z. a n.
1320 Zpráva I. technicko-dopravního výboru II. ústavně-právního výboru k vládnímu návrhu zákona (tisk 1311) o dalším prodloužení účinnosti zákona ze dne 16. července 1931, č. 124 Sb. z. a n., kterým se provádí Mezinárodní úmluva o jízdě motorovými vozidly ze dne 24. dubna 1925 a vydávají se některé zatírané předpisy o jízdě motorovými vozidly.
1321 Zpráva I. zahraničního výboru II. národohospodářského výboru o vládním návrhu (tisk 1275), kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení obchodní smlouva mezi republikou Československou a královstvím Albánským, podepsaná v Praze dne 9. dubna 1934.
1322 Zpráva I. zahraničního výboru II. národohospodářského výboru o vládním návrhu (tisk 1282), kterým se předkládá Národnímu shromáždění k schválení obchodní dohoda mezi republikou Československou a republikou Tureckou, podepsaná v Ankaře dne 30. dubna 1934.
1323 Zpráva I. zahraničního výboru II. národohospodářského výboru o vládním návrhu (tisk 1287), kterým se předkládá Národnímu shromážděná ke schválení dodatkový protokol k obchodná a plavební úmluvě mezi republikou Československou a republikou Finskou ze dne 2. března 1927, sjednaný v Praze dne 22. května 1934 a uvedený v prozatímní platnost vládní vyhláškou. ze dne 25. května 1934, čís. 98 Sb. z. a n.
1324 Zpráva I. národohospodářského výboru II. zahraničního výboru o vládním návrhu (tisk 1304), kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení dohoda mezí republikou Československou a spolkovým státem Rakouským o odbavování lázeňských a turistických propagačních tiskovin, sjednaná výměnou not dne 29. května 1934, uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 4. června 1934, č. 103 Sb. z. a n.
1325 Zpráva ústavně-právního výboru k vládnímu návrhu (tisk 1289) zákona o umořování listin.
1326 Zpráva I, zahraničního výboru II. národohospodářského výboru k vládnímu návrhu (tisk 117ó), kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení ujednání, kterým se dále prodlužuje dohoda o úpravě obchodních styků mezí republikou Československou a republikou Polskou ze dne 6, října 1933, sjednané v Praze dne 13. prosince 1933 a uvedené v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 14. prosince 1933, čís, 228 Sb. Z. a n.
1327 Zpráva I. zahraničního výboru II. národohospodářského výboru o vládním návrhu zákona (tisk 1199), kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení ujednání, kterým se dále prodlužuje dohoda o úpravě obchod, styků mezi republikou Československou a republikou Polskou ze dne 6. října 1933, sjednané v Praze dne 13. ledna 1934 a uvedené v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 13. ledna 1934, č. 5 Sb. z. a n.
1328 Zpráva I. zahraničního výboru II. národohospodářského výboru o vládním návrhu (tisk 1205), kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení ujednání, kterým se dále prodlužuje dohoda o úpravě obchodních styků mezi republikou československou a republikou Polskou ze dne 6. října 1933, sjednané v Praze dne 27. ledna 1934 a uvedené v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 31. ledna 1934, č. 14 Sb. z. a n.
1329 Zpráva I. zahraničního výboru II. národohospodářského výboru o vládním návrhu (tisk 1213), kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení ujednání, kterým se dále prodlužuje dohoda o úpravě obchodních styků mezi republikou Československou a republikou Polskou ze dne 6. října 1933, sjednané v Praze dne 10. února 1934 a uvedené v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 14. února 1934, č. 20 Sb. z. a n.
1330 Zpráva I. zahraničního výboru II. národohospodářského výboru o vládním návrhu (tisk 1226), kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení ujednání, kterým se dále prodlužuje dohoda o úpravě obchodních styků mezi republikou československou a republikou Polskou ze dne 6. října 1933, sjednané v Praze dne 26. února 1934 a uvedené v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 27. února 1934, č. 35134 Sb. z. a n.
1331 Zpráva I. zahraničního výboru II. národohospodářského výboru o vládním návrhu (tisk 9.234), kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení obchodní a plavební úmluva mezi republikou Československou a republikou Polskou, podepsaná v Praze dne 10. února 1934 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 27. února 1934, č. 40/1934 Sb. z. a n.
1332 Návrh senátora Volku a spol. na poskytnutie okamžitej podpory požiarom poškodenej obce Rároš-Muľaď.
1333 Návrh senátorů Petříka, Časného, Pociska a soudr. na poskytnuti rychtě pomoci zemědělcům, postiženým suchem, provedení opatření k zajištění dostatku zdravé pitné a užitkové vody a zabránění zdražování životních potřeb.
1334 Návrh senátorů dr Rozkošného, Foita, F. Nováka, Měchury a společníků, aby bylo vládě uloženo vyšetřiti škody způsobené neobyčejně velkým suchem a živelními pohromami v zemi moravskoslezské a poskytnouti pomoc zemědělcům, jejíchž existence těmito pohromami byla ohrožena.
1335 Zpráva imunitného výboru o žiadosti krajského súdu v Novom Jičíne zo dňa 21. /IV. 1934 č. j. Nt IX 43/34, za súhlas ku trestnému stíhaniu senátora Roberta Langra pre prečin podľa § 14 č. 5 a § 16 č. 1 zákona na ochranu republiky (č. 11.230/34 preds.).
1336 Zpráva imunitného výboru o žiadosti krajského súdu v Komárne zo dňa 8. /5. 1934 č. j. Nt 30/34 za súhlas ku trestnému stíhaniu senátora Štefána Mezöho pre prečin podla § 14 č. 1 zákona č. 50/1923 Sb. Z. a n. (č. 11.435/ 1934 preds.).
1337 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 2667) zákona o úpravě rozpočtu vojenské správy (tisk 2674).
1338 Původní znění Antrag der Senatoren Stöhr, Spies und Genossen auf Ergreifung von sofortigen Notmassnahmen für das durch die katastrophale Dürre betreffene Saazer Land, besonders für die Bezirke Saaz, Podersam, Kaaden, Komotau und Brüx. -Překlad. Návrh senátorů Stöhra, Spiese a soudr., aby bezodkladně provedena byla nouzová opatřená pro žatecký kraj, katastrofálním suchem postižený, zejména pro okresy žatecký, podbořanský, kadaňský, chomutovský a mostecký.
1339 Návrh senátorovi Stodolu, Šehmeca, a spol. na rychlú pomoc pre pohorelcov v obciach Snina a Hostovia v okrese sninskom na Slovensku.
1340 Návrh senátóra Janíka a spoločníkov na poskytnutie podpory požiarmi poškodených obcí na východnom Slovensku a to obcí Pakoštov, okres Stropkov a obci Maškovce, okres Humenné.
1341 Návrh senátorů Slámy, Sechtra a druhů na slevu daní živnostníkům, postiženým živelními pohromami.
1342 Interpelace: 1342/1. Interpelcia senátora Gabriela Polku a spol. na pána ministra školstva a národnej osvety vo veci rušenia štátnej ľudovej školy v obci Abrahamová, okres Turč. Sv. Martin, na Slovensku -1342/2. Interpelace senátora Nedvěda a soudruhů panu ministru vnitra o zneužívání zákona čís. 125/1927 okresním úřadem v Breznu n. Hronom. -1342/3. Interpelace senátora Nedvěda a soudruhů panu ministru spravedlnosti ohledně soustavného surového týrání a mučení vězňů ve věznici krajského soudu v Mladé Boleslavě a ohledně sebevraždy vězně Koldy, který následkem týrání a mučení spáchal sebevraždu. Ve věznici krajského soudu v Mladé Boleslavě jsou vězňové surově -Překlad ad 1342/4. Interpelace senátorů Reyzla, dr Hellera a soudr. na pana ministra vnitra o tom, jak se zacházelo s bezvěreckým pacientem ve všeobecné veřejné nemocnici v Rumburku. -1342/4 (původní znění). Interpellation der Senatoren Reyzl, Dr. Heller und Genossen an den Herrn Innenminister betreffend die Behandlung eines konfessionslosen Patienten ins. Rumburger a, ö. Krankenhaus.
1343 Interpelácia senátora Jána Janíka a spoločníkov na pána ministra vnútra vo veci četnickych prehmatou v Stražskom (okres Michalovce).
1344 Vládní návrh. Zákon o hasičském příspěvku při požárním pojištění.
1345 Vládní návrh. Zákon kterým se mění a doplňují některá ustanoveni zákonů o občanském řízení soudním o řízení exekučním a o řízení nesporném. - (pokračování předešlého)
1346 Usnesení poslanecké sněmovny o usnesení senátu (tisk snem. 2247) k vládnemu návrhu zákona (tisk sen. 881 a 1022) o poistnej smluve (tisk sn. 2291). - (pokračování předešlého-1)- (pokračování předešlého-2)- (pokračování předešlého-3)
1347 ZPRÁVA I. technicko-dopravního výboru II. ústavně-právního výboru k vládnímu návrhu zákona (tisk 1315) o plynárenských podnicích požívajících výhod.
1348 Zpráva I. branného výboru II. rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1337) k vládnímu návrhu zákona o úpravě rozpočtu vojenské správy.
1349 Zpráva ústavno-právného výboru k usnesení poslaneckej snemovne (tisk 1346) o usnesení senátu k vládnému návrhu zákona o poistnej smluve.
1350 Zpráva ústavně-právního výboru o vládním návrhu zákona (tisk 1345), kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákonů o občanském řízení soudním, o řízení exekučním a o řízení nesporném.
1351 Návrh senátorov dr Krno, Šelmeca a spol. na rýchlú pomoc pre pohorelcov v obcí Sklené, v okrese Turč. sv. Martine na Slovensku.
1352 Návrh senátorov Zimáka, Pociska a súdruhov na poskytnutie rýchlej podpory požiarom poškodeným obyvateľom obce Sklenô pri Kremnici.
1353 Původní znění. Interpellation der Senatoren Dr. Heller, Palme u. Genossen an den Herrn Minister des Innern und an den Herrn Justizminister hetreffend die Verletzung des Koalitionsrechtes der Arbeiter seitens des Bezirksamtes in Dux. -Překlad. Interpelace senátorů dr Hellera, Palme a soudr. na pana ministra vnitra a na pana ministra spravedlnosti stran porušení koaličního práva dělníků okresním úřadem v Duchcově.
1354 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 2646) zákona, kterým se mění a doplňují zákon na ochranu republiky a zákony tiskové (tisk 2686).
1355 Původní znění. Javaslat a katasztrofális szárazság, majd jégveréssel sujtott vidékek lakosainak felsegitése tárgyálban. -Překlad. Návrh senátora Füssyho a druhov na pomoc obyvateľstvu krajov, postižených katastrofálnym suchom a krupobitím.
1356 Zpráva I. národohospodářského výboru II. rozpočtového výboru o iniciativních návrzích na poskytnutí státní pomoci a podpory poškozeným ži­velními pohromami (tisky čís. 1110, 1130, 1139, 1144, 1256, 1264, 1265, 1266, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1300, 1307, 1308, 1317, 1332, 1334, 1338, 1339, 1340, 1341).
1357 Zpráva I. ústavně-právního výboru II. rozpočtového výboru k vládnímu návrhu zákona (tisk 1344) o hasičském příspěvku při požárním pojištění.
1358 Usnesení poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu (tisk 2688) zákona o báňské inspekci (tisk 263).
1359 Zpráva ústavně-právního výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1354) o vládním návrhu zákona, kterým se mění a doplňují zákon na ochranu republiky a zákony tiskové.
1360 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 2572) zákona a o zabezpečení nároků pojistníků v pojištění soukromém a o státním dozoru na soukromé pojišťovny (tisk 2711).
1361 Usnesení poslanecké sněmovny o návrhu poslanců Skopala Procházky, Kleina, Tučného, Sedláčka, Kirpalové, Zierhuta a druhů (tisk 2390) ­ na změnu a doplnění zákona o zubním lékařství a zubní technice (tisk 2501).
1362 Odpověď ministra financí na interpelaci senátorů Tichiho, Eichhorna, F. Scholze a soudruhů o paušalování daně z obratu u obuvi a správek obuvi (tisk 1260/1).
1363 Interpelace: 1363/1. Interpelace senátora Dundra a soudruhů na pana ministra vnitra ve věci postupu okresního úřadu v Mnich. Hradišti. -1363/2. Interpelace Senátora Kříže a soudruhů na pana ministra vnitra v záležitosti postupu okresního úřadu ve Strakonicích.
1364 Zpráva I. sociálně-politického výboru II. technicko-dopravního výboru III. rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 2358) k vládnímu návrhu zákona o báňské inspekci.
1365 Zpráva ústavně-právního výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1360) k vládnímu návrhu zákona o zabezpečení nároků pojistníků v pojištění soukromém a o státním dozoru na soukromé pojišťovny. - (pokračování předešlého)
1366 Zpráva I. živnostensko-obchodního výboru II. sociálně-politického výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1361) o návrhu poslanců Skopala, Procházky, Kleina, Tučného, Sedláčka, Kirpalové, Zierhuta a druhů na znění a doplnění zákona o zubním lékařství a zubní technice.
1367 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 2689) zákona, jímž se prodlužuje lhůta k postátnění odborných škol pro ženská povolání (tisk 2718).
1368 Usnesení poslanecké sněmovny o návrhu poslanců Kleina, Teplanského, Tučného, Petra, Tauba, Kohlera, inž. dr. Touška a druhů zákona o pracovním poměru soukromých úředníků, obchodních pomocníků a jiných zaměstnanců v podobném postavení (zákon o soukromých zaměstnancích) (tisk 2720). - (pokračování předešlého)
1369 Usnesení poslanecké sněmovny o usnesení senátu (tisk sněm. 2716) k vládnímu návrhu (tisk sen. 1345 a 1350) zákona, kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákonů o občanském řízení soudním, o řízení exekučním a o řízení nesporném (tisk sněm. 2721).
1370 Usnesení poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu zákona (tisk 2690), kterým se propůjčuje vládnímu nařízení ze dne 15. června 1934, č. 112 Sb. z. a n. o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří, platnost zákona (tisk 2723).
1371 Zpráva I. kulturního výboru II. rozpočtového výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1367) o vládním návrhu zákona, jímž se prodlužuje lhůta k postátnění odborných škol pro ženská povolání.
1372 Zpráva sociálně-politického výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1368) k návrhu poslanců Kleina, Teplanského, Tučného, Petra, Tauba, Köhlera, inž. dr. Touška a druhů zákona o pracovním poměru soukromých úředníků, obchodních pomocníků a jiných zaměstnanců v podobném postavení (zákon o soukromých zaměstnancích). - (pokračování předešlého)
1373 Zpráva ústavně-právního výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1369) o usnesení senátu Národního shromáždění k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákonů o občanském řízení soudním, o řízení exekučním a o řízení nesporném.
1374 Zpráva I. sociálně-politického výboru II. rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1370) k vládnímu návrhu zákona, kterým se propůjčuje vládnímu nařízení ze dne 15. června 1934, č. 112 Sb. z. a n., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří, platnost zákona.
1375 Interpelace senátorů Šimka, Votruby, dra Kaprasa a druhů na pana ministra vnitra v záležitosti neuznání státního občanství Ph. Dru Josefu Huttrovi, docentu Karlovy uni­versity.
1376 Vládní návrh. Zákon jímž se mění některá ustanovení zákona o vojenském kázeňském a kárném právu, jakož i o odnětí vojenské hodnosti a přeložení do výslužby řízením správním. - (pokračování předešlého)
1377 Návrh senátorů Nedvěda, Mikulička a soudruhů na vydání zákona o právu asylu pro politické emigranty v Československu.
1378 Vládní návrh. Zákon o splátkových obchodech. - (pokračování předešlého)
1379 Vládní návrh. Zákon o zákazu přídavků při prodeji zboží neb provádění výkonů. - (pokračování předešlého-1)- (pokračování předešlého-2)
1380 Odpovědi: Odpověď předsedy vlády na interpelaci senátora J. J. Krejčího a druhů ve věci libovolného měnění obsahu zákona ministerskou radou (tisk 859/3). -1380/2. Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátora Ant. Nováka a soudr. o konfiskační praxi policejního úřadu v Kladně (tisk 1316/1). -1380/3. Odpověď ministra vnitra na interpelaci sen. Dundra, Ant. Nováka a soudr. ve věci rozpuštění obecního zastupitelstva v Dubí u Kladna (tisk 1272/1). -1380/4. Odpověď ministrů pošt a vnitra na interpelaci senátora Nedvěda a soudruhů ohledně spolupráce poštovních úřadů s četnictvem (tisk 1283/1). -1380/5. Odpověď ministra spravedlnosti na interpelaci senátora Nedvěda a soudruhů ohledně konfiskace článku >Svobodu proletářským vězňům< obsaženého v 1. čísle časopisu >Dělnický obhájce< (tisk 1306/1).
1381 Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení dodatková dohoda k dodatkové úmluvě mezi republikou Československou a královstvím Jihoslavií ze dne 39. března 1931 k obchodní a plavební smlouvě ze dne 14. listopadu 1928, sjednaná výměnou not ze dne 13. července 1934 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 14. července 1934, čís. 156 Sb. z. a n.
1382 Státní závěrečný účet Republiky československé za rok 1933 - (pokračování předešlého-1) - (pokračování předešlého-2) - (pokračování předešlého-3) - (pokračování předešlého-4) - (pokračování předešlého-5) - (pokračování předešlého-6) - (pokračování předešlého-7) - (pokračování předešlého-8) - (pokračování předešlého-9) - (pokračování předešlého-10) - (pokračování předešlého-11) - (pokračování předešlého-12) - (pokračování předešlého-13) - (pokračování předešlého-14) - (pokračování předešlého-15) - (pokračování předešlého-16) - (pokračování předešlého-17) - (pokračování předešlého-18) - (pokračování předešlého-19) - (pokračování předešlého-20) - (pokračování předešlého-21) - (pokračování předešlého-22) - (pokračování předešlého-23) - (pokračování předešlého-24) - (pokračování předešlého-25) - (pokračování předešlého-26) - (pokračování předešlého-27) - (pokračování předešlého-28) - (pokračování předešlého-29) - (pokračování předešlého-30) - (pokračování předešlého-31) = (ve formátu PDF)
1383 Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení dodatková úmluva k československo-německé hospodářské dohodě ze dne 29. června 1929, sjednaná dne 29. srpna 1934 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 5. září 1934, č. 197 Sb. z. a n.
1384 Odpovědi:1384/1. Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátora Nedvěda a soudruhů ohledně protizákonného postupu četnictva (tisk 1283/2). -1384/2 (původní znění). Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátora dra Korlátha a druhů a náhradě škod, způsobených rozvodněním řeky Tisy dne 10. července 1933 (tisk 1285). -Válasz a belíigyi minisztertól dr. Korláth szenátor és társai interpellációjára az 1933, július 10,-i Tiszaáradás által okozott károk megtéritésetárgyában (1285/1934. nysz.). -138413. Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátora Dundra a soudruhů ve věci postupu okresního úřadu v Mladé Boleslavi (tisk 1302). -1384/4. Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátorů Johanise, Karpíškové a soudr. ve věci zdraženi mléka ve Velké Praze (tisk 1316/2). -1384/5. Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátora Janíka a společníků ve věci četnických přehmatů ve Strážském (okres Michalovce) (tisk 1343).
1385 Interpelace: 1385/1. Interpelace: senátora Nedvěda a soudruhů ministru národní obrany ohledně špatného stravování, šikanování a týrání vojínů armády. -1385/2. Interpelace senátora Mikulička a soudruhů ministru vnitra ve věci protizákonného zneužití úřední moci, omezování osobní svobody, nebezpečného vyhrožování a surového jednání zlínské policie vůči občanu Rudolfu Kapčovi ve Zlíně.
1386 Odpovědi: 1386/1. Odpověď ministra sociální péče na interpelaci senátora Nedvěda a soudruhů v záležitosti skandálního hospodářství bytového družstva všeobecně prospěšného >Bytová kultura< v Praze-Žižkově (tisk 1260/2). -1386/2. Odpověď vlády na interpelaci senátora Nedvěda a soudruhů ohledně persekuce dělnického hnutí v Československu (tisk 1306/2). -1386/3. Odpověď ministra školství a národní osvěty na interpelaci senátora Volka a spol. ve věci zrušení státní lidové školy v obci Abramová (tisk 1342/1). -1386/4. Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátora Nedvěda a soudruhů o zneužívání zákona č. 125/1927 okresním úřadem v Breznu n. Hronom (tisk 1342/2). -1386/5. Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátora Kříže a soudruhů v záležitosti postupu okresního úřadu ve Strakonicích (tisk 1363/2). -1386/6. Odpověď ministra spravedlnosti na interpelaci senátora Nedvěda a soudruhů ohledně týrání vězňů ve věznici krajského soudu v Ml. Boleslavi a ohledně sebevraždy vězně Koldy (tisk 1342/3). -1386/7 (původní znění). Odpověď vlády na interpelaci senátora Kereszturyhoa druhů o definitivní úpravě pensijních požitků župních zaměstnanců (tisk 1272/2). -Překlad ad 1386/7. Válasz a kormánytól Keresztury szenátor és társai interpellációjára a megyei alkalmazottak nyugellátásí járandáságainak végleges rendezése tárgyában (1272/2, nysz.). 1386/8 (původní znění). Odpověď ministra veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy na interpelaci senátorů Reyzla, dr Hellera a soudr. na pana ministra vnitra (správně ministra veř. zdravotnictví a těl. výchovy) o tom, jak se zacházelo s bezvěreckým pacientem ve všeobecné veřejné nemocnici v Rumburku (tisk 1342/4). -Překlad ad 1386/8. Antwort des Ministers für öffentliches Gesundheitswesen und körperliche Erziehung auf die Interpellation der Senatoren Reyzl, Dr Heller und Genossen an den Herrn Minister des Innern (richtig an den Minister für öffentliches Gesundheitswesen und körperliche Erziehung) betreffend die Sehandlung eines konfessionslosen Patienten im Rumburger allg. öff. Krankenhaus (Druck 1342/4).
1387 Odpovědi: 1387/1 (původní znění). Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátorů dra Hellera, Palme a soudr. stran porušení koaličního práva dělníků okresním úřadem v Duchcově (tisk 1353). Překlad ad 1387/1. Antwort des Ministers des Innern auf die Interpellation der Senatoren Dr Heller, Palme und Genossen betreffend die Verletzung des Koalitionsrechtes der Arbeiter seitens des Bezirks, amtes in Dux (Druck 1353). -1387/2. Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátorů Šimka, Votruby, dra Kaprasa a druhů v záležitosti neuznání státního občanství Ph. Dru Josefu Hutterovi, docentu Karlovy university (tisk 1375). -1387/3. Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátora Dundra a soudruhů ve věci postupu okresního úřadu v Mnichově Hradišti (tisk 1363/1).
1388 Zpráva I. národohospodářského výboru II. zahraničního výboru o vládním návrhu (tisk 1314), kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schvá­lení dodatková dohoda k obchodní úmluvě mezi republikou Československou a Francii ze dne 2. července 1928, podepsaná v Paříži dne 11. dubna 1934 a uvedená v pro­zatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 11. června 1934, č. 104 Sb. z. a n.
1389 I. technicko-dopravního výboru II. ústavně-právního výboru k vládnímu návrhu zákona (tisk 1310) o jízdě motorovými vozidly. - (pokračování předešlého-1)- (pokračování předešlého-2)- Zákon o jízdě motorovými vozidly.-ČÁST PRVÁ. Ustanovení úvodní - ČÁST DRUHÁ. Oddíl I. Československá motorová vozidla -Oddíl II. Českoslovenští řidiči motorových vozidel. -Oddíl III. Rejstřík československých motorových vozidel a rejstřík československých řidičů motorových vozidel. -Oddíl IV. Jízdy československých motorových vozidel a československých řidičů motorových vozidel do ciziny. -Oddíl V. Cizozemská motorová vozidla - Oddíl VI. Řidiči cizozemských motorových vozidel-Oddíl VII. Bezpečnostní předpisy pro jízdu motorovými vozidly. -Oddíl VIII. Odpovědnost za škody způsobené provozem motorových vozidel -Oddíl IX. Zajištění nároků třetích osob na náhradu škod způsobených provozem motorových vozidel. -Oddíl X. Závody a soutěže motorových vozidel - Oddíl XI. Výstražné značky. -Oddíl XII. Výcvik řidičů motorových vozidel. -Oddíl XIII. Uschovávání motorových vozidel. -Oddíl XIV. Poradní sbor pro otázky týkající se motorových vozidel -Oddíl XV. Ustanovení trestní. -Oddíl XVI. Ustanovení všeobecná -ČÁST TŘETÍ. Ustanovení závěrečná

Upozornění: Pokud je ve zkráceném názvu tisku uveden (jako poslední) odkaz na dokument i ve formátu PDF, je určujícím dokument v tomto formátu, dokumenty v HTML formátu nemusí být kompletní. Dokument ve formátu PDF může být i o velikosti desítek MB, jeho stažení bude trvat delší dobu úměrně kapacitě Vaší přípojné linky do Internetu.