Historické senátní tisky z 3. volebního období
11. zasedání - senátní tisky

3. volební období 1929 - 1935

Seznam senátních tisků

11. zasedání


č. zkrácený popis
1390 Interpelace 1390/1. Interpelace senátora Nedvěda a soudruhů ministru vnitra ohledně neslýchaných policejních opatření při pobytu sovětských sportovců v Liberci. -1390/2. Interpelace senátora Nedvěda a soudruhů ministrům vnitra a spravedlnosti ohledně záhadné smrti Josefa Herana z Prahy. -1390/3. Interpelace senátora Nedvěda a soudruhů ministru spravedlností ohledně protahování vyšetřovací vazby Jana Kučery z Olomouce. -1390/4. Interpelace senátora Nedvěda a soudruhů ministrům vnitra a spravedlnosti ohledně stíhání komunistických členů obecního zastupitelstva ve Městě Žďáře pro nepovstání při posmrtném projevu za krále Alexandra a ministra Barthoua. -Interpelace senátorů Mikulíčka, Nedvěda a soudruhů vládě ČSR. o chystaných opatřeních proti komunistické straně Československa a ostatním třídně proletářským organisacím. -- (pokračování předešlého)-Překlad ad 1390/6. Interpelace senátorů dr Hellera, Palme a soudr. na pana ministra vnitra stran výnosu okresního úřadu v Teplících-Šanově proti divokému dolování a nezákonitému obchodu s uhlím, -1390/6 (původní znění). Interpellation der Senatoren Dr. Heller, Palme und Genossen an den Herrn Minister des Innern betreffend den Erlass der Bezirksbehörde Teplitz-Schönau gegen den wilden Bergbau und den illegalen Kohlenhandel.
1391 Interpelace: 1391/1. Interpelace senátora Kříže a soudruhů na pana ministra vnitra a na pana ministra národní obrany ve věcí existence >Řádu Karla IV.< a jeho připínání zástupcem vojenského útvaru občanské osobě s fašistickou minulostí. -1391/2. Interpelace senátora Nedvěda a soudruhů vládě Československé republiky o mimořádné persekuci dělnického hnutí na Podkarpatské Rusi,
1392 Zpráva imunitního výboru o žádosti okresního soudu ve Zbraslavi ze dne 16. VI. 1934, č. j. Nt V 48/34-3, aby byl dán souhlas s trestním stíháním senátora Jaroslava J. Horáka pro přestupek § 2 zák. č. 108/1933 0 ochraně cti (č. j. 11.700/34 předs.).
1393 Zpráva imunitního výboru o žádosti krajského soudu ve Znojmě ze dne 22. IX. 1934, č. j. Nt VI 93/34-3, aby byl udělen souhlas s trestním stíháním senátora ing. Karla Marušáka pro přečin proti bezpečnosti cti podle § 2 zák. č. 108/1933 o ochraně cti (č. j. 12.299/34 předs.).
1394 Zpráva imunitného výboru o žiadosti krajského súdu v Nitre zo dňa 1. augusta 1933, č. j. Nt XII. 10/33, za súhlas k trestnému stíhaniu senátora Štefána Mezöho pre prečín podľa § 14, č. 5, § 18, č. 1 a 2, § 14, č. 1, pre prečin podľa § 14, č. 3 a pre zločin podľa § 15, č. 3 zák. č. 50/1923 Sb. z. a n. (č. j. 9590/33 preds.).
1395 Zpráva imunitného výboru o žiadosti krajského súdu v Bratislave za súhlas k trestnému stíhaniu senátora Štefána Mezö-ho pre zločin vyzvania k trestným činom dľa § 15 č. 3. (1. odst. 1.) zák. č. 50/1923 Sb. z. a n. (č. j. 12188/34 preds.).
1396 Vládní návrh Zákon O označování váhy na těžkých břemenech dopravovaných po lodích.
1397 Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění republiky Československé Úmluva mezi republikou Československou a královstvím Maďarským o stanovení jednotné všeobecné doby hájení ryb a o podmínkách pro povolování nočního rybolovu v hraničních tocích československo-maďarských, podepsaná dne 8. června 1934 v Budapešti.
1398 Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění republiky Československé Úmluva mezi republikou Československou a královstvím Rumunským o rozděleni jmění sirotčích pokladen a o vydání deposit poručenců a opatrovanců, podepsaná v Bukurešti dne 5. prosince 1980.
1399 Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění republiky Československé Úmluva mezi republikou Československou a královstvím Rumunským o úpravě dluhů a pohledávek ve starých korunách rakousko-uherských mezi věřiteli nebo dlužníky československými a dlužníky nebo věřiteli rumunskými, podepsaná v Bukurešti dne 5. prosince 1930, a závěrečný zápis k této úmluvě. - (pokračování předešlého)
1400 Interpelace: lnterpelace senátora Pilze a soudr. na pana ministra vnitra stran bezdůvodného rozpuštění schůze jabloneckou státní policií, mimo to stran bezdůvodného potrestání svolavatele této schůze. -1400/1 (původní znění). Interpellation des Senators Pilz und Genossen an den Herrn Minister des Innern betreffend die grundlose Auffösung einer Versanapnlung seitens der (Gablonzer Staatspolizei, ausserdem die grundlose Bestrafung des Einberufers dieser Versammlung -1400/2. Interpelace senátora Kříže a soudruhů na pana ministra národní obrany ve věcí zadání pečení chleba z vojenské mouky pro posádku v Č. Budějovicích.
1401 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 2750) státního rozpočtu republiky Československé a finančního zákona na rok 1935 (tisk 2760).-Příloha. STÁTNÍ ROZPOČET REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ NA ROK 1935. -Celkový přehled státního rozpoctu na rok 1935 Skupina I. Vlastní. státní správa. - (pokračování předešlého) - Skupina II. Správa státních podniků. - (pokračování předešlého) - Přehled výdajů provozních rozpočtů státních podniků (skupina II). - Skupina III. Podíly na státních daních, dávkách a poplatcích -Skupina IV. Správa státního dluhu - (pokračování předešlého) - 1. President republiky a kancelář presidenta republiky - 2. Zákonodárné sbory a kanceláře sněmoven - 3. Předsednictvo ministerské rady - (pokračování předešlého)- 4. Ministerstvo zahraničních věcí - (pokračování předešlého)- 5. Ministerstvo národní obrany - (pokračování předešlého-1) - (pokračování předešlého-2) - (pokračování předešlého-3)- (pokračování předešlého-4)- 6. Ministerstvo vnitra. - (pokračování předešlého) - 7. Ministerstvo spravedlnosti s Nejvyšším soudem. - (pokračování předešlého) - 8. Ministerstvo pro sjednocení zákonův a organisace správy. -9. Nejvyšší správní soud a Volební soud. - 10. Ministerstvo školství a národní osvěty. - (pokračování předešlého-1)- (pokračování předešlého-2) - (pokračování předešlého-3)- (pokračování předešlého-4) - (pokračování předešlého-5)- (pokračování předešlého-6)- 11. Ministerstvo zemědělství. - (pokračování předešlého-1) - (pokračování předešlého-2)- (pokračování předešlého-3)- 12. Státní pozemkový úřad - 13. Ministerstvo průmyslu, obchodu a živností. - (pokračování předešlého) - 14. Ministerstvo veřejných prací - (pokračování předešlého-1) - (pokračování předešlého-2)- (pokračování předešlého-3) - (pokračování předešlého-4)- (pokračování předešlého-5) - (pokračování předešlého-6)- 15. Ministerstvo pošt a telegrafů - 16. Ministerstvo železnic. - 17. Ministerstvo sociální péče - (pokračování předešlého-1)- (pokračování předešlého-2) - (pokračování předešlého-3)- 18. Ministerstvo veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy - (pokračování předešlého-1)- (pokračování předešlého-2) - (pokračování předešlého-3) - (pokračování předešlého-4)- (pokračování předešlého-5)- 19. Odpočivné a zaopatřovací platy - 20. Ministerstvo financí - (pokračování předešlého-1) - (pokračování předešlého-2)- (pokračování předešlého-3)- (pokračování předešlého-4)- (pokračování předešlého-5)- (pokračování předešlého-6) - (pokračování předešlého-7)- (pokračování předešlého-8) - (pokračování předešlého-9)- (pokračování předešlého-10) - 21. Nejvyšší účetní kontrolní úřad.-SKUPINA II. SPRÁVA STÁTNÍCH PODNIKŮ -§ 1. Tabáková režie. - § 2. Státní loterie -§ 3. Státní mincovna v Kremnici. - § 4a. Československá pošta - § 4b. Poštovní spořitelna-§ 5. Československé státní dráhy. - § 6a. Státní lesy a statky - § 6b. Státní statky zemědělských škol a výzkumných ústavů zemědělských -§ 6c. Státní diagnostický a serotherapeutický veterinární ústav v Ivanovicích - § 7. Úhřiněvský školní závod zemědělský - § 8. Školní závod zemědělský v Děčíně-Libverdě. -§ 8. Školní závod zemědělský v Děčíně-Libverdě. -§ 9. Státní báňské a hutnické závody - § 9. Státní báňské a hutnické závody-§ 10. Vojenská továrna na letadla. - § 11. Vojenské lesní podniky-§ 12. Státní lázně - § 13. Státní tiskárny. - § 14. Úřední noviny v Praze a Bratislavě - § 15. Československá tisková kancelář-§ 16. Žabčický školní závod zemědělský - § 17. Kuřimský školní závod vysoké školy zvěrolékařské v Brně - Skupina III. Podíly na státních daních, dávkách a poplatcích. Skupina III. - (pokračování předešlého)- Rozpočet státního silničního fondu. (Zákony ze dne 14. července 1927, č. 116 Sb. z: a n. a ze dne 6. května 1931, č. 78 Sb. z. a n., o silničním fondu. ) -Rozpočet státního fondu pro vodohospodářské meliorace - Rozpočet státního vodohospodářského fondu -SKUPINA IV. SPRÁVA STÁTNÍHO DLUHU. - (pokračování předešlého)
1402 Zpráva technicko-dopravního výboru k vládnímu návrhu zákona (tisk 1396) o označování váhy na těžkých břemenech dopravovaných po lodích.
1403 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 2768) zákona o délce presenční služby (tisk 2778).
1404 Interpelace: Překlad ad 1404/1. Interpelace sen. Pílze a soudruhů na ministra věcí zahraničních stran zavlečení československého dělníka. -1404/1 (původní znění). Interpellation des Senators Pilz und Genossen an den Aussenminister betreffend Verschleppung eines čechoslovakischen Arbeiters. -404/2. Interpelace senátorů Ant. Nováka, Dundra a soudr. na pana ministra vnitra o poměrech, které zavládly v okrese Snina, na východním Slovensku, za úřadování okresního náčelníka Julia Durčinského. - (pokračování předešlého)-Překlad ad 1404/3. Interpelace senátora Pilze a soudruhů na ministra spravedlností a ministra vnitra, stran protizákonných poměrů u krajského soudu v Liberci, jakož i protizákonných poměrů u policejního komisařství v Jablonci nad Nisou. -1404/3 (původní znění). Interpellation des Senators Pilz und Genossen an den Justizminister und den Innenminister betreffend die gesetzwidrigen Zustände beim Kreisgerichte Reichenberg, sowie die gesetzwidrigen Zustände beim Polizeikommissariate in Gablonz a. N. - (pokračování předešlého)Překlad ad 1404/4. Interpelace senátorů dr Hellera, dr Holitschera, Palme a soudruhů na pana ministra vnitra stran schůze sudetskoněmecké vlastenecké fronty v Žatci. -1404/4 (původní znění). Interpellation der Senatoren Dr. Heller, Dr. Holitscher, Palme und Genossen an den Herrn Minister des Innern wegen der Versammlung der SHF in Saaz.
1405 Zpráva rozpočtového výboru o usnesení poslaneckej snemovne (tisk 1401) k vládnemu návrhu štátneho rozpočtu republiky Československej a finančného zákona na rok 1935. - Finanční zákon republiky Československé kterým se stanoví státní rozpočet na rok 1935 - Celkový přehled státního rozpoctu na rok 1935 Skupina I. Vlastní . státní správa - Skupina II. Správa státních podniků - (pokračování předešlého) - Přehled výdajů provozních rozpočtů státních podniků (skupina II.). -Skupina III. Podíly na státních daních, dávkách a poplatcích - Skupina IV. Správa státního dluhu - Část všeobecná. (Rozprava povšechná-Část zvláštní. (Rozprava podrobná.) Kapitola 1. President republiky a kancelář presidenta republiky -Kapitola 2. Zákonodárné sbory a kanceláře sněmoven -Kapitola 3. Předsednictvo ministerské rady -Kapitola 4. Ministerstvo zahraničních věcí -Kapitola 5. Ministerstvo národní obrany -Kapitola 6. Ministerstvo vnitra - Kapitola 7. Ministerstvo spravedlnosti s Nejvyšším soudem -Kapitola 8. Ministerstvo pro sjednocení zákonův a organisace správy -Kapitola 9. Nejvyšší správní soud a Volební soud -Kapitola 10. Ministerstvo školství a národní osvěty -Kapitola 11. Ministerstvo zemědělství -Kapitola 12. Státní pozemkový úřad - Kapitola 13. Ministerstvo průmyslu, obchodu a živnosti -Kapitola 14. Ministerstvo veřejných prací -Kapitola 15. Ministerstvo pošt a telegrafů -Kapitola 16. Ministerstvo železnic - Kapitola 17. Ministerstvo sociální péče -Kapitola 18. Ministerstvo veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy -Kapitola 19. Odpočivné a zaopatřovací platy. -Kapitola 20. Ministerstvo financí - Kapitola 21. Nejvyšší účetní kontrolní úřad
1406 Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení Druhý dodatkový protokol k Dohodě mezi republikou Československou a republikou Francouzskou o letecké dopravě, sjednané v Praze dne 26. května 1925, podepsaný v Paříži dne 7. prosince 1933.
1407 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 2769) zákona o branném příspěvku (tisk 2781).
1408 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 2770) o započítání vojenské služby v některých služebních poměrech (tisk 274).
1409 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 2776), jímž se mění některá ustanovení zákona ze dne 25. října 1133, č. 201 Sb. z. a n., o zastavování činnosti a o rozpouštění politických stran (tisk 2786).
1410 Vládní návrh, aby byl dán Národním shromážděním souhlas podle čl. XII. finančního zákona republiky Československé ze dne 21. prosince 1933, č. 236 Sb. z. a n., kterým se stanoví státní rozpočet na rok 1934.
1411 Odpověď ministra spravedlnosti na interpelaci senátora Nedvěda a soudruhů ohledně protahování vyšetřovací vazby Jana Kučery z Olomouce (tisk 1390/3).
1412 Zpráva I. branného výboru II. rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1403) k vládnímu návrhu zákona o délce presenční služby.
1413 Zpráva I. branného výboru II. rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1407) k vládnímu návrhu zákona o branném příspěvku.
1414 Zpráva I. branného výboru II. rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1408) k vládnímu návrhu zákona o započítání vojenské služby v některých služebních poměrech.
1415 Zpráva ústavně-právního výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1409) k vládnímu návrhu zákona, jímž se mění některá ustanovení zákona ze dne 25. října 1933, č. 201 Sb. z. a n., o zastavování činnosti a o rozpouštění politických stran.
1416 Zpráva rozpočtového výboru o vládním návrhu (tisk 1410), aby byl dán Národnímu shromážděném souhlas podle článku XII. finančního zákona republiky Československé ze dne 21. prosince 1933, č. 236 Sb. z. a n, kterým se stanoví státní rozpočet na rok 1934.
1417 Usnesení poslanecké sněmovny o iniciativním návrhu poslanců Berana, Zeminové, Tomáška, dra Noska, dra Hodiny, Tauba a druhů (tisk 2795) na vydání zákona, kterým se prodlužuje účinnost zákona č. 247 Sb. z. a n. z r. 1933 o srážkách z platů členů Národního shromáždění na r. 1935 (tisk 2811).
1418 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 2797) zákona o dalším prodloužení účinnosti zákona ze dne 16. července 1931, č. 124 Sb. z. a n., kterým se provádí Mezinárodní úmluva o jízdě motorovými vozidly ze dne 24. dubna 1926 a vydávají se některé zatímné předpisy o jízdě motorovými vozidly (tisk 2813).
1419 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 2798) o volbách do zemských a okresních zastupitelstev a o jejich funkčním období (tisk 2814).
1420 Interpelace: 1420/1. Interpelace senátora Trnobranského a společníků panu ministerskému předsedovi ve věcí propuštění zahradníka velkostatku Šťáhlavy Josefa Valenty a nedodržení závazku, který ve smyslu zákona o pozemkové reformě velkostatkář dr Waldstein převzal. -1420/2. Interpelace sen. Karpíškové, Johanise a soudruhů na p. ministra veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy ve věcí bezplatného očkování dětí proti záškrtu.
1421 Zpráva rozpočtového výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1417) o iniciativním návrhu poslanců Berana, Zeminové, Tomáška, dra Noska, dra Hodiny, Tauba a druhů (tisk 2795 a 2811 posl. sněm.)
1422 Návrh senátora ing. Wintra a soudr. na změnu vládního nařízení ze dne 25. září 1924, čís. 206 Sb. z. a n., jímž se provádí zákon ze dne 18. prosince 1922, čís. 404 Sb. z. a n., o úpravě hospodaření ve státních podnicích.
1423 Zpráva I. výboru technicko-dopravního II. výboru ústavně-právního o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1418) k vládnímu návrhu zákona o dalším prodloužení účinnosti zákona ze dne 16. července 1931, č. 124 Sb. z. a n., kterým se provádí Mezinárodní úmluva o jízdě motorovými vozidly ze dne 24. dubna 1926 a vydávají se některé zatímné předpisy o jízdě motorovými vozidly.
1424 Zpráva ústavně-právního výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1419) k vládnímu návrhu zákona o volbách do zemských a okresních zastupitelstev a o jejich funkčním období.
1425 Původní znění. Antrag des Senators Adolf Scholz und Genossen betreffs einiger Massnahmen für eine bodenständige Landlehrerschaft. -Překlad. Návrh senátora Adolfa Scholze a soudruhů stran některých opatření pro stálé venkovské učitelstvo.
1426 Interpelace senátora Istvána Mezöho a soudruhů ministru národní obrany o zneužívání vojáků....... v loděnici Škodových závodů v Komárně.
1427 Interpelace senátorů dra Witta, Koukala a soudr. panu ministru zahraničních věcí o jednání pana polského konsula v Mor. Ostravě Malhomme-a.
1428 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 1691) ústavního zákona o úpravě státních hranic s Rumunskem (tisk 1731).
1429 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 2763) zákona, kterým se provádí úmluva mezi republikou Československou a královstvím Rumunským ze dne 5. prosince 1930 o úpravě dluhů a pohledávek ve starých korunách rakousko-uherských mezi věřiteli nebo dlužníky československými a dlužníky nebo věřiteli rumunskými (tisk 2792).
1430 Vládní návrh. Zákon o zcizení některých státních nemovitostí v Táboře.
1431 Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení dodatkový protokol k obchodní a plavební úmluvě mezi republikou Československou a republikou Polskou ze dne 14. února 1934, podepsaný ve Varšavě dne 8. února 1935 a uvedený v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 8. února 1935, čís. 21 Sb. z. a n.