Historické senátní tisky z 3. volebního období
12. zasedání - senátní tisky

3. volební období 1929 - 1935

Seznam senátních tisků

12. zasedání


č. zkrácený popis
1432 Odpovědi: 1432/1. Odpověď ministra národní obrany na interpelaci senátora Nedvěda a soudruhů ohledně špatného stravování, šikanování a týrání vojínů armády (tisk 1385/1). -1432/2. Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátora Mikulíčka a soudruhů ve věci protizákonného zneužití úřední moci, omezování osobní svobody, nebezpečného vyhrožování a surového jednání zlínské policie vůči občanu Rudolfu Kapčovi ve Zlíně (tisk 1385/2). -1432/3. Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátora Nedvěda a soudruhů ohledně neslýchaných policejních opatření při pobytu sovětských sportovců v Liberci (tisk 1390/1). -1432/4. Odpověď ministrů vnitra a spravedlnosti na interpelaci senátora Nedvěda a soudruhů ohledně záhadné smrti Josefa Herana z Prahy (tisk 1390/2). -1432/5. Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátora Nedvěda a soudruhů ohledně stíhání komunistických členů obecního zastupitelstva ve Městě Žďáře pro nepovstání při posmrtném projevu za krále Alexandra a ministra Barthoua (tisk 1390/4). -1432/6. Odpověď vlády na interpelaci senátorů Mikulíčka, Nedvěda a soudruhů o chystaných opatřeních proti komunistické straně Československa a ostatním třídně proletářským organisacím (tisk 1390/5). -1432/7 (původní znění). Odpověď ministrů vnitra, veřejných prací a obchodu na interpelaci senátorů dr Hellera, Palme a soudr. stran výnosu okresního úřadu v Teplicích-Šanově proti divokému dolování a nezákonitému obchodu s uhlím (tisk 1390/6). -Překlad ad 1432/7. Antwort der Minister des Innern, für öffentliche Arbeiten und des Handels auf die Interpellation der Senatoren Dr. Heller, Palme und Genossen, betreffend den Erlaß des Bezirksamtes in Teplitz Schönau gegen den wilden Bergbau und den illegalen Kohlenhandel (Druck 1390/6). -1432/8. Odpověď ministrů vnitra a národní obrany na interpelaci senátora Kříže a soudruhů ve věci existence “Řádu Karla IV.” a jeho připínání zástupcem vojenského útvaru občanské osobě s fašistickou minulostí (tisk 1391/1). -1432/9. Odpověď vlády na interpelaci senátora Nedvěda a soudruhů o mimořádné persekuci dělnického hnutí na Podkarpatské Rusi (tisk 1391/2). -1432/10. Odpověď vlády na interpelaci senátora Trnobranského a spol. ve věci propuštění zahradníka velkostatku Šťáhlavy Jos. Valenty a nedodržení závazku, který ve smyslu zákona o pozemkové reformě velkostatkář dr Waldstein převzal (tisk 1420/1).
1433 Vládní návrh. Zákon o příslušnosti a organisaci vrchních soudů jako soudů státních a o řízení před nimi.
1434 Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění republiky Československé úmluva mezi republikou Československou a královstvím Rumunským o rozdělení majetků správních obvodů rozdělených hranicí, podepsaná v Bukurešti 22. prosince 1930. - (pokračování předešlého)
1435 Interpelace: 1435/1. Interpelace senátora V. Johanise a soudruhů na ministra železnic ve věci závad v nádražní budově v Hořovicích. -1435/2. Interpelace senátora Aloise Kříže a druhů na pana ministra vnitra ve věci zúmyslného neprovádění státní stravovací akce v politickém okresu strakonickém.
1436 Vládní návrh. Zákon o vyvlastnění k účelům obrany státu. - (pokračování předešlého)
1437 Vládní návrh. Zákon kterým se provádí úmluva mezi republikou Československou a královstvím Rumunským ze dne 22. prosince 1930 o rozdělení majetků správních obvodů (žup, měst,obcí a okresů) rozdělených státní hranicí.
1438 Vládní návrh. Zákon jímž se propůjčuje vnitrostátní účinnost III. části úmluvy mezi republikou Československou a královstvím Rumunským ze dne 22. prosince 1930 o vzájemné podpoře při celním řízení, při zamezování, stíhání, trestáni přestupků celních předpisů a o vzájemné právní pomoci v celních trestních věcech (celní kartel).
1439 Zpráva 1. výboru zahraničního 11. výboru národohospodářského o vládním návrhu (tisk 1381), kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení dodatková dohoda k dodatkové úmluvě mezi republikou Československou a královstvím Jihoslavií ze dne 30. března 1931 k obchodní a plavební smlouvě ze dne 14. listopadu 1928, sjednaná výměnou not ze dne 13. července 1934 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 14. července 1934, čís. 156 Sb. z. a n.
1440 Zpráva I. výboru zahraničního II. výboru národohospodářského o vládním návrhu (tisk 1383), kterým se předkládá národnímu shromáždění ke schválení dodatková úmluva k československo-německé hospodářské dohodě ze dne 29. června 1920, sjednaná dne 29. srpna 1934 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 5. záři 1934, č. 197 Sb. z. a n.
1441 Zpráva I. výboru zahraničního II. výboru technicko-dopravního o vládním návrhu (tisk 1406), kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení Druhý dodatkový protokol k Dohodě mezi republikou Československou a republikou Francouzskou o letecké dopravě, sjednané v Praze dne 26. května 1925, podepsaný v Paříži dne 7. prosince 1933.
1442 Zpráva I. živnostensko-obchodního výboru II. ústavně-právního výboru k vládnímu návrhu (tisk 1379) zákona o zákazu přídavků při prodeji zboží neb provádění výkonů.
1443 Zpráva imunitního výboru v kárné věci sen. Ing. Josefa Havlína proti sen. Felixu Časnému pro urážku na cti podle § 51 jednacího řádu senátu N. S. (č. j. 12930/34 předs.).
1444 Zpráva imunitního výboru o žádosti krajského soudu trestního v Praze ze dne 7. prosince 1934, č. j. Nt XIX 30/34-1, aby byl dán souhlas k trestnímu stíhání senátora Ludolfa Pánka pro přečin proti bezpečnosti cti (č. j. 12818/34 předs.).
1445 Zpráva imunitního výboru o žádosti krajského soudu trestního v Praze ze dne 14. května 1934, č. j. TI VII 154/30-91, aby senát N. S. udělil souhlas k trestnímu stíhání člena senátu Jaroslava J. Horáka na soukromou žalobu Josefa Hyrosse ml. pro přečin proti bezpečnosti cti podle §§ 488, 491, 493 tr. z. a § 1 zák. č. 124/1924 Sb, z. a n.
1446 Vládní návrh. Zákon jímž se mění některá ustanovení o spotřební dani z minerálních olejů.
1447 Vládní návrh. Zákon o dopravě motorovými vozidly a jich zdanění. - (pokračování předešlého-1) - (pokračování předešlého-2) - (pokračování předešlého-3) - (pokračování předešlého-4)
1448 Návrh Senátorů Dr. Z. Witta, Jana Filipínského, Josefa Koukala, Aloise Kříže, inž. Wintra, Josefa Petříka a soudruhů na vydání zákona o zřízení státního fondu na podporování divadel.
1449 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 2835), kterým se osvobozují věnování k založení a k rozmnožení základního jmění nadání "Ústav T. G. Masaryka", jakož i jiná věnování na oslavu 85. narozenin prvního presidenta republiky od daní, kolků a poplatků (tisk 2843).
1450 Zpráva výboru branného o vládním návrhu zákona (tisk 1376), jímž se mění některá ustanovení o vojenském kázeňském a kárném právu, jakož i o odnětí vojenské hodnosti a přeložení do výslužby řízením správním.
1451 Zpráva výboru branného k vládnímu návrhu zákona (tisk 1436) o vyvlastnění k účelům obrany státu.
1452 Zpráva. I. výboru zahraničního II. výboru ústavně-právního o vládním návrhu (tisk 1397), kterým se předkládá Národnímu shromáždění republiky Československé Úmluva mezi republikou Československou a královstvím Maďarským o stanovení jednotné všeobecné doby hájení ryb a o podmínkách pro povolování nočního rybolovu v hraničních tocích československo-maďarských, podepsaná dne 8. června 1934 v Budapešti.
1453 Zpráva rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1449) k vládnímu návrhu zákona, kterým se osvobozují věnování k založení a k rozmnožení základního jmění nadání "Ústav T. G. Masaryka", jakož i jiná věnování na oslavu 85. narozenin prvního presidenta republiky od daní, kolků a poplatků.
1454 Zpráva rozpočtového výboru k vládnímu návrhu zákona (tisk 1430) o zcizení některých státních nemovitostí v Táboře.
1455 Zpráva I. ústavně-právního výboru II. zahraničního výboru III. rozpočtového výboru o vládním návrhu (tisk 1399), kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení úmluva mezi republikou Československou a královstvím Rumunským o úpravě dluhů a pohledávek ve starých korunách rakousko-uherských mezi věřiteli nebo dlužníky československými a dlužníky nebo věřiteli rumunskými, podepsaná v Bukurešti dne 5. prosince 1930, a závěrečný zápis k této úmluvě.
1456 I. zahraničního výboru II. ústavně-právního výboru III. rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1429) k vládnímu návrhu zákona, kterým se provádí úmluva mezi republikou Československou a královstvím Rumunským ze dne 5. prosince 1930 o úpravě dluhů a pohledávek ve starých korunách rakousko-uherských mezi věřiteli nebo dlužníky československými a dlužníky nebo věřiteli rumunskými.
1457 I. ústavně-právního výboru II. zahraničního výboru III. rozpočtového výboru o vládním návrhu (tisk 1398), kterým se předkládá Národnímu shromáždění republiky Československé Úmluva mezi republikou Československou a královstvím Rumunským o rozdělení jmění sirotčích pokladen a o vydání deposit poručenců a opatrovanců, podepsaná v Bukurešti dne 5. prosince 1930.
1458 Zpráva I. výboru zahraničního II. výboru ústavně-právního o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1428) k vládnímu návrhu ústavního zákona o úpravě státních hranic s Rumunskem
1459 Zpráva I. výboru zahraničního II. výboru ústavně-právního III. výboru rozpočtového o vládním návrhu (tisk 1434), kterým se předkládá Národnímu shromáždění republiky Československé úmluva mezi republikou Československou a královstvím Rumunským o rozdělení majetků správních obvodů rozdělených hranicí, podepsaná v Bukurešti 22. prosince 1930.
1460 Zpráva I. ústavně-právního výboru II. zahraničního výboru III. rozpočtového výboru o vládním návrhu (tisk 1437) zákona, kterým se provádí úmluva mezi republikou Československou a královstvím Rumunským ze dne 22. prosince 1930 o rozdělení majetků správních obvodů (žup, měst, obcí a okresů) rozdělených státní hranicí.
1461 Zpráva ústavně-právního výboru o vládním návrhu zákona (tisk 1438), jímž se propůjčuje vnitrostátní účinnost III. části úmluvy mezi republikou Československou a královstvím Rumunským ze dne 22. prosince 1930 o vzájemné podpoře při celním řízení, při zamezování, stíhání, trestání přestupků celních předpisů a o vzájemné právní pomoci v celních trestních věcech (celní kartel).
1462 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 2836), kterým se nově určuje výše státních záruk za vývozní úvěry, které smějí býti poskytnuty podle II hlavy zákona ze dne 16. července 1931, č. 121 Sb. z. a n., o podpoře zahraničního obchodu (tisk 2844).
1463 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 2841) o hlášení pobytu (tisk 2847).
1464 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 2842) o pobytu cizinců (tisk 2848).
1465 Zpráva rozpočtového výboru o státním závěrečném účtu za rok 1933 spolu s účty státního bytového fondu a dávky z majetku (tisk 1382).
1466 Zpráva imunitního výboru o žádosti krajského soudu v Komárně ze dne 18. prosince 1933 č. Nt. 59/33-6 za udělení souhlasu s trestním stíháním senátora Štefana Mezőho pro zločin podle § 4 odst. 1, § 6 odst. 1 zák. čl. XL/1914 (č. j. 10342/34 předs.).
1467 Zpráva imunitního výboru o žádosti vrchního státního zastupitelství v Košicích ze dne 15. listopadu 1934, č. j. 11.820/34 za souhlas k trestnímu stíhání senátora Štefana Mező pro zločin výzvy k trestním činům podle §u 15, čl. 3, zák. č. 50/23 Sb. z. a n. (č. j. 12.655134 předs.).
1468 Zpráva imunitného výboru o žiadosti krajského súdu v Nitre číslo Nt XII 4/35-3 zo dňa 22. januára 1935 za súhlas k trestnému stíhaniu senátora Štefana Mező pre prečin rušenia obecného mieru podľa §u 14, číslo 5 zákona na ochranu republiky a pre zločin vyzvania k trestným činom podľa §u 15, č. 3 (ad § 1) zákona na ochranu republiky číslo 50/23 Sb. z. a n. (č. j. 13.223/35 preds.).
1469 Interpelace: 1469/1. Interpelace senátorů Františka Nováka a společníků na pana ministra sociální péče v záležitosti příslušníků Československé republiky z území hlučínského, zaměstnaných přechodně v Německu. -1469/2. Interpelace senátora Nedvěda a soudruhů ministrům spravedlnosti a sociální péče ohledně rušení předpisu § 1 zákona o ochraně nájemníků Nejvyšším soudem a ohledně závazné interpretace zmíněného předpisu zákonodárným sborům ve smyslu § 8 občanského zákona. -1469/3. Interpelace senátora Mikulíčka a soudruhů ministru železnic ohledně zneužívání státního auta ministerstva železnic příbuzenstvem pana ministra. -1469/4. Interpelace senátora Nedvěda a soudruhů ministru vnitra, ohledně zabavení úplně nezávadného článku v "Rudém Právu" dne 1. března 1935. -1469/5. Interpelácia senátora Frant. Zimáka a súdruhov na pána ministra vnútra dr Joz. Černého v záležitosti zneužívania úradného tajomstva pánom okresným náčelníkom dr Viktorom Krenickým vo Vranove n/Ť.
1470 Odpovědi: 1470/1. Odpověď ministra národní obrany na interpelaci senátora Kříže a soudruhů ve věci zadání pečení chleba z vojenské mouky pro posádku v Č. Budějovicích (tisk 1400/2). -1470/2. Odpověď ministra veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy na interpelaci sen. Karpíškové, Johanise a soudruhů ve věci bezplatného očkování dětí proti záškrtu (tisk 1420/2). -1470/3 (původní znění). Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátora Pilze a soudr. stran bezdůvodného rozpuštění schůze jabloneckou státní policií, mimo to stran bezdůvodného potrestání svolavatele této schůze (tisk 1400/1). -Překlad ad 1470/3. Antwort des Ministers des Innern auf die Interpellation des Senators Pilz und Genossen betreffend die grundlose Auflösung einer Versammlung seitens der Gablonzer Staatspolizei, außerdem die grundlose Bestrafung des Einberufers dieser Versammlung (Druck 1400/1). -1470/4. Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátorů Ant. Nováka, Dundra a soudr. o poměrech, které zavládly v okrese Snina, na východním Slovensku, za úřadování okresního náčelníka Julia Durčinského (tisk 1404/2). -1470/5 (původní znění). Odpověď ministra zahraničních věcí na interpelaci senátora Pilze a druhů ve věci zavlečení československého dělníka (tisk 1404/1). -Překlad ad 1470/5. Antwort des Ministers des Äußern auf die Interpellation des Senators Pilz und Genossen betreffend die Verschleppung eines čechoslovakischen Arbeiters (Druck 1404/1). -1470/6 (původní znění). Odpověď ministra zahraničních věcí na interpelaci senátorů Stolberga, Fr. Scholze a druhů o provedení článku 312 Versailleské smlouvy (tisk 1404/5). -Překlad ad 1470/6. Antwort des Ministers des Äußern auf die Interpellation der Stolberg, Franz Scholz und Genossen betreffend die Durchführung des Art. 312 des Vertrages von Versailles (Druck 1404/5).
1471 Zpráva výboru ústavně-právního o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1463) k vládnímu návrhu zákona o hlášení pobytu.
1472 Zpráva výboru ústavně-právního o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1464) k vládnímu návrhu zákona o pobytu cizinců.
1473 Zpráva I. výboru rozpočtového II. výboru zahraničního k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1462) o vládním návrhu zákona, kterým se nově určuje výše státních záruk za vývozní úvěry, které smějí býti poskytnuty podle II hlavy zákona ze dne 16. července 1931, č. 121 Sb. z. a n., o podpoře zahraničního obchodu.
1474 Zpráva ústavně právního výboru k vládnímu návrhu zákona o příslušnosti a organisaci vrchních soudů jako soudů státních a o řízení před nimi (tisk 1433).
1475 Zpráva ústavně-právního výboru o návrhu senátorů dr Miloty, dr Kloudy, dr Veselého a druhů na vydání zákona, kterým se doplňuje § 5 zákona č. 3/1878 ř. z. a § 434 tr. por. zák. čl. XXXIII/1896 ustanovení řádu soudu trestního o stížnostech zmatečních (tisk 1162).
1476 Návrh senátorů V. Donáta, J. Vraného, dr. V. Šrobára, F. Foita a společníků na vydání zákona, kterým se obmezuje převádění a zavazení majetku horního.
1477 Zpráva Imunitního výboru o žádosti krajského soudu ve Znojmě ze dne 12./I. 1935 č. j. Nt VI 101/35/4, aby byl udělen souhlas k trestnímu stíhání senátora inž. Karla Marušáka pro přečin proti bezpečnosti cti podle §§ 2 a 3 zák č. 108/1933 o ochraně cti.
1478 Zpráva výboru imunitného o žiadosti krajského súdu trestného v Prahe zo dňa 22. srpna 1934 za súhlas k trestnému stíhaniu senátora Vítězoslava Mikulíčka pre prečin podľa zák. na ochranu cti č. 108/1933 Sb. z. a n. spáchaný tiskom (č. j. 12.307/34 preds.).
1479 Zpráva I. výboru zahraničního II. výboru národohospodářského o vládním návrhu (tisk 1431), kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení dodatkový protokol k obchodní a plavební úmluvě mezi republikou Československou a republikou Polskou ze dne 10. února 1934, podepsaný ve Varšavě dne 8. února 1935 a uvedený v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 8. února 1935, čís. 21 Sb. z. a n.
1480 Interpelace: 1480/1. Interpelácia senátora dr Kovalíka a spoločníkov ministru financií a vnútra o exekúcii a udalostiach v obci Čertižné. -Překlad ad 1480/2. Interpelace senátorů Stolberga, F. Scholze a soudruhů na pana ministerského předsedu stran provádění pozemkové reformy v některých obcích hlučínského soudního okresu. -1480/2 (původní znění). Interpellation der Senatoren Stolberg, F. Scholz und Genossen an den Herrn Ministerpräsidenten betreffend die Durchführung der Bodenreform in einigen Gemeinden des Hlučiner Gerichtsbezirkes.
1481 Odpovědi: 1481/1 (původní znění). Odpověď ministra spravedlnosti a ministra vnitra na interpelaci senátora Pilze a soudruhů stran protizákonných poměrů u krajského soudu v Liberci, jakož i protizákonných poměrů u policejního komisařství v Jablonci n. Nis. (Tisk 1404/3) -Překlad ad 1481/1. Antwort des Justizministers und des Ministers des Innern auf die Interpellation des Senators Pilz und Genossen betreffend die gesetzidrigen Zustände beim Kreisgerichte Reichenberg, sowie die gesetzwidrigen Zustände beim Polizeikommissariate in Gablonz a. N. (Druck 1404/3). -1481/2 (původní znění). Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátorů dr Hellera, dr Holitschera, Palme a soudruhů stran schůze sudetskoněmecké vlastenecké fronty v Žatci (tisk 1404/4). -Překlad ad 1481/2. Antwort des Ministers des innern auf die Interpellation der Senatoren Dr. Heller, Dr. Holitscher, Palme und Genossen wegen der Versammlung der SHF in Saaz (Druck 1404/4).
1482 Vládní návrh. Zákon o provádění mezinárodních plavebních úmluv, týkajících se Dunaje a Labe.
1483 Zpráva imunitního výboru o žádosti krajského soudu trestního v Praze ze dne 16. listopadu 1934, č. j. Nt XXII a 74/34-1, aby bylo dáno svolení ke stíhání senátora Františka Medvěda pro přečin podle §u 17, č. 1, al. 1, 2 zák. na ochr. rep. (č. j. 12.847/34 předs.).
1484 Zpráva imunitního výboru o žádosti krajského soudu ve Znojmě ze dne 31. XII. 1934 č. j. Nt VI 109/34/4, aby byl udělen souhlas k trestnímu stíhání senátora Ing. Karla Marušáka pro přečin proti bezpečnosti cti podle §u 2 zákona č., 108/1933 o ochraně cti (č. j. 13.074/35 předs.).
1485 Zpráva imunitního výboru o žádosti krajského soudu ve Znojmě ze dne 18. XII. 1934, čj. Nt VI 149 34 3, aby byl udělen souhlas k trestnímu stíhání senátora Ing. Karla Marušáka pro přečin proti bezpečnosti cti podle § 2 zákona č. 108/1933 o ochraně cti (č. j. 12.964/34 předs.).
1486 Usnesení poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu (tisk 2729) zákona o hospodářském vyzvědačství (tisk 2815).
1487 Interpelace: 1487/1. Interpelace senátorů Kotrby, Thoře, Kianičky, Slámy, Horáka, Pastyříka a druhů na pana ministra vnitra ohledně neudržitelného postupu úřadů proti mistrům pekařským v důsledku chybného výkladu vládního nařízení ze dne 23. února 1934, č. 27 Sb. z. a n. -1487/2. Interpelace senátorů Petříka, Dundra, Kříže a soudruhů na pana ministra zemědělství ve věci složení zemědělských rad. -Překlad ad 1487/3. Interpelace senátora dr Holitschera a soudruhů na vládu stran události na klinice profesora dr Schloffera v Praze. -1487/3 (původní znění). Interpellation des Senators Dr. Holitscher und Genossen an die Regierung wegen der Vorfälle an der Klinik des Professors Dr. Schloffer in Prag.
1488 Usnesení poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu zákona (tisk 2833) o finančních opatřeních v oboru územní samosprávy (tisk 2873).
1489 Usnesení poslanecké sněmovny o návrhu poslance F. Hummelhanse a soudruhů (tisk 1916) na zřízení Tyršovo státního tělovýchovného ústavu (tisk 2851).
1490 senátora dr Kovalika a spoločníkov na poskytnutie podpory požiarom postihnutému obyvatelstvu obce Šebesťanova.
1491 Interpelace 1491/1. Interpelácia senátorov Nentvicha, dr Farkasa, Zimáka a súdruhov na pána ministra školstva a nár. osvety v záležitosti práv učiteľstva cirkevných škôl a školských pomerov na Slovensku a Podkarp. Rusi. -Překlad ad 1491/2. Interpelace Senátora Pilze a soudr. na ministra věcí zahraničních a ministra vnitra stran věznění československého státního občana Antonína Lanského z Broumova ve východních Čechách. -1491/2 (původní znění). Interpellation des Senators Pilz und Genossen an den Aussenminister und an den Innenminister betreffend Gefangenhaltung des tschechoslovakischen Staatsbürgers Anton Lansky aus Braunau in Ostböhmen.
1492 Zpráva I. ústavně-právního výboru II. živnostensko-obchodního výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1486) k vládnímu návrhu zákona o hospodářském vyzvědačství.
1493 Zpráva I. technicko-dopravního výboru II. ústavně-právního výboru k vládnímu návrhu zákona (tisk 1482) o provádění mezinárodních plavebních úmluv, týkajících se Dunaje a Labe.
1494 Zpráva I. rozpočtového výboru II. technicko-dopravního výboru k vládnímu návrhu zákona (tisk 1446), jímž se mění některá ustanovení o spotřební dani z minerálních olejů.
1495 Zpráva I. rozpočtového výboru II. technicko-dopravního výboru k vládnímu návrhu zákona (tisk 1447) o dopravě motorovými vozidly a jich zdanění. - (pokračování předešlého-1) - (pokračování předešlého-3) - (pokračování předešlého-3) - (pokračování předešlého-4) - (pokračování předešlého-5) - (pokračování předešlého-6) - (pokračování předešlého-7)
1496 Zpráva I. živnostensko-obchodního výboru II. ústavně-právního výboru k vládnímu návrhu (tisk 1378) zákona o splátkových obchodech.
1497 Zpráva výboru rozpočtového o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1488) k vládnímu návrhu zákona o finančních opatřeních v oboru územní samosprávy.
1498 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 2860) o dodavatelských pokladničních poukázkách (tisk 2868).
1499 Návrh senátorov A. Šelmeca, K. Stodolu a spol., aby sa kapitula 9. zákonného článku XII z r. 1894 bývalého uhorského zákona o poľnej policii novelizovala.
1500 Návrh senátorov dr Alberta Milotu, Jiřího Pichla, Antonína Hubky, Václava Černého a druhů, aby bol vydaný zákon o trestnosti pytliactva v zemi Slovenskej a Podkarpatoruskej.
1501 Zpráva imunitného výboru o žiadosti krajského súdu v Liberci zo dňa 26. februára 1935, č. j. Nt. IX-15/35, za svolenie k trestnému stihaniu senátora Jozefa Pilza pre prečin § 17 zák. č. 50/23 Sb. z. a n. (č. j. 13.398/35 preds.).
1502 imunitního výboru o žádosti krajského soudu trestního v Praze ze dne 10. prosince 1929 č. Tk XXII 8947/29 za svolení k trestnímu stíhání senátora Josefa Hakena pro zločin dle § 15 č. 3, přečin dle 15 č. 2. 16 č. 1, 18 č. 2, přestupek § 15 č. 4 zákona na ochranu republiky a přestupek § 9, 17, 23 zákona o tisku (č. 26/1929, 13043/1935).
1503 Zpráva imunitního výboru o žádosti krajského soudu trestního v Praze ze dne 12. února 1930, č. j. Nt XVI 5/30 za svolení k trestnímu stíhání senátorky Marie Stejskalové pro zločin podle § 15 č. 3 zákona na ochranu republiky přečin podle § 14 č. 1 a § 15 č. 2 téhož zákona a pro přestupek §u 23 zákona o tisku (č. j. 628/30 předs. a k. sen. tisku 150-III r. 1930).
1504 Zpráva imunitního výboru o žádosti krajského soudu v Košicích ze dne 18. prosince 1934, č. j. Nt VI 156/34-3, aby byl dán souhlas s trestním stíháním senátora Jana Janíka pro přečiny rušení obecného míru podle §u 14, č. 3 a 5 zák. na ochr. Rep. (č. j. 13091/35 předs.).
1505 Zpráva imunitního výboru o žádosti krajského soudu v Košicích ze dne 18. prosince 1934, č. j. Nt VI 155/34-3, aby byl dán souhlas s trestním stíháním senátora Jana Janíka pro přečiny podle §§ 1 až 3 a 14, č. 5 zák. na ochranu republiky (č. j. 13092/35 předs.).
1506 Zpráva imunitního výboru o žádosti okresního soudu v Šahách ze dne 4. února 1935, č. j. T 18/35-2, aby byl dán souhlas s trestním stíháním senátora Juraje Ďurčanského pro přečin krádeže podle §u 333 tr. zák., § 48 tr. nov. (č. j. 13219/35 předs.).
1507 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 2830) o ochraně a obraně proti leteckým a jiným podobným útokům (tisk 2915).
1508 Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení dohoda k prozatímní obchodní dohodě mezi republikou Československou a Spojenými státy americkými ze dne 29. října 1923, sjednaná ve Washingtonu dne 29. března 1935 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 29. března 1935, č. 44 Sb. z. a n.
1509 Usnesení poslanecké sněmovny o usnesení senátu Národního shromáždění republiky Československé (tisk 2744) k vládnímu návrhu zákona (tisk sen. 1344 a 1357) o hasičském příspěvku při požárním pojištění (tisk 2870).
1510 Zpráva výboru rozpočtového o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1498) k vládnímu návrhu zákona o dodavatelských pokladničních poukázkách.
1511 Zpráva I. sociálně-politického výboru II. rozpočtového výboru III. kulturního výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1489) o návrhu poslance F. Hummelhanse a soudr. na zřízení Tyršova státního tělovýchovného ústavu.
1512 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 2907), kterým se mění a doplňují řády volení do poslanecké sněmovny, senátu, zemských a okresních zastupitelstev a do obcí (tisk 2960).
1513 Interpelace: 1513/1. Interpelace senátora Slámy a druhů na pana ministra financí ve věci prodeje zabaveného zboží z volné ruky. -Překlad ad 1513/2. Interpelace senátora Niessnera a soudr. na veškerou vládu stran událostí při schůzi německých studujících. -1513/2 (původní znění). Interpellation des Senators Niessner und Genossen an die Gesamtregierung wegen der Vorgänge bei der Versammlung der deutschen Studenten. -Překlad ad 1513/3. Interpelace senátorů Stöhra, Donáta, Kahlera a soudr. na veškerou vládu stran kontingentu margarínu na rok 1935. -1513/3 (původní znění). Interpelation der Senatoren Stöhr, Donát, Kahler und Genossen an an die Gesamtregierung betreffs der Margarinekontingente für das Jahr 1935. -1513/4. Interpelace senátorů Donáta, Vraného, Foita, dr Šrobára a společníků na pana ministra financí v záležitosti bezohledného provádění daňových exekucí.
1514 Zpráva I. výboru ústavně-právního II. výboru branného o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1507) k vládnímu návrhu zákona o ochraně a obraně proti leteckým útokům.
1515 Zpráva I. ústavně-právního výboru II. rozpočtového výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1509) o usnesení senátu (tisk sen. 1344 a 1357) k vládnímu návrhu zákona o hasičském příspěvku při požárním pojištění.
1516 Zpráva výboru ústavně-právního k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1512) o vládním návrhu zákona, kterým se mění a doplňují řády volení do poslanecké sněmovny, senátu, zemských a okresních zastupitelstev a do obcí.
1517 Odpověď ministra železnic na interpelaci senátora V. Johanise a soudruhů ve věci závad v nádražní budově v Hořovicích (tisk 1435/1).

( << 11. zasedání << )