Historické senátní tisky z 3. volebního období
1. zasedání - senátní tisky

3. volební období 1929 - 1935

Seznam senátních tisků

1. zasedání


č. zkrácený popis
1 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 1413-II), kterým se mění § 2 a 5 zákona ze dne 19. března 1920, č. 194 Sb. z. a n., o zaopatřovacích nárocích bývalých vojenských gážistů a § 3 a 16 zákona ze dne 22. prosince 1924, č. 288 Sb. z. a n., o změně některých předpisů o zaopatřovacích požitcích vojenských osob a pozůstalých po nich (tisk 1452-II).
2 Usnesení poslanecké sněmovny o vládnom návrhu zákona (tisk 1685-II), ktorým sa doplňujú a menia niektoré ustanovenia zákonov o súdnom pokračovaní vo veciach občianskych a o pokračovaní exekučnom (tisk 2046-II).
3 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 1865-II) o četnickém kázeňském a kárném právu, odnětí četnické hodnosti, přeložení do výslužby v řízení správním a o umísťování superarbitrovaných četnických gážistů mimo služební třídy (tisk 2189-II). Část I. Četnické kázeňské právo. -Část II. Četnické kárné právo. - - (pokračování předešlého-1)- (pokračování předešlého-2)Část III. Odnětí četnické hodnosti, zrušení jmenovaní a přeložení do výslužby ve správním řízení. -Část IV. Umísťování superarbitrovaných četnických gážistů mimo služební třídy.
4 Státní závěrečný účet Republiky Československé za rok 1928 spolu s účty státního melioračního fondu, státního bytového fondu a dávky z majetku. - (pokračování předešlého-1) - (pokračování předešlého-2) - (pokračování předešlého-3) - (pokračování předešlého-4) - (pokračování předešlého-5) - (pokračování předešlého-6) - (pokračování předešlého-7) - (pokračování předešlého-8) - (pokračování předešlého-9) - (pokračování předešlého-10) - (pokračování předešlého-11) - (pokračování předešlého-12) - (pokračování předešlého-13) - (pokračování předešlého-14) - (pokračování předešlého-15) - (pokračování předešlého-16) - (pokračování předešlého-17) - (pokračování předešlého-18) - (pokračování předešlého-19) - (pokračování předešlého-20) - (pokračování předešlého-21) - (pokračování předešlého-22) - (pokračování předešlého-23) - (pokračování předešlého-24) - (pokračování předešlého-25) - (pokračování předešlého-26) - (pokračování předešlého-27) - (pokračování předešlého-28) - (pokračování předešlého-29) - (pokračování předešlého-30) - (pokračování předešlého-31) - (pokračování předešlého-32) - (pokračování předešlého-33) - (pokračování předešlého-34) - (pokračování předešlého-35) - (pokračování předešlého-36) - (pokračování předešlého-37) - (pokračování předešlého-38) - (pokračování předešlého-39) - (pokračování předešlého-40) - (pokračování předešlého-41) - (pokračování předešlého-42) - (pokračování předešlého-43) - (pokračování předešlého-44) - (pokračování předešlého-45) - (pokračování předešlého-46) - (pokračování předešlého-47) - (pokračování předešlého-48)
5 Zpráva místopředsedy Stálého výboru podle § 54 ústavní listiny o činnosti tohoto výboru v době mezi II. a III. volebním obdobím Národního shromáždění. -Příloha A. K tisku čís. 5. Opatření Stálého výboru Národního shromáždění republiky Československé podle § 54 ústavní listiny ze dne 11. října 1929, kterým se doplňuje zákon ze dne 28. března 1928, č. 43 Sb. z. a n., o stavebním ruchu.-Příloha B. K tisku čís. 5. Opatření Stálého výboru Národního shromáždění republiky Československé podle § 54 ústavní listiny ze dne 11. října 1929, kterým se prodlužuje účinnost zákona ze dne 28. března 1928, č. 44 Sb. z. a n., o ochraně nájemníků. -Příloha C. K tisku čís. 5. Opatření Stálého výboru Národního shromáždění republiky Československé podle § 54 ústavní listiny ze dne 11. října 1929, kterým se prodlužuje účinnost zákona ze dne 28. března 1928, č. 45 Sb. z. a n., o odkladu exekučního vyklizení místností. -Příloha D. K tisku. čís. 5. Opatření Stálého výboru Národního shromáždění republiky Československé podle § 54 ústavní listiny ze dne 11. října 1929, o státní pomocí při živelních pohromách v roce 1929. -Příloha E. K tisku čís. 5. Opatření Stálého výboru Národního shromáždění republiky Československé podle § 54 ústavní listiny ze dne 11. října 1929, kterým se prodlužuje platnost dovozních listů a rozšiřuje jejich použití.-Příloha F. K tisku čís. 5. Opatření Stálého výboru Národního shromáždění republiky Československé podle § 54 ústavní listiny ze dne 11. října 1929, kterým se prodlužuje platnost zákona ze dne 17. března 1925, č. 58 Sb. z. a n., ve znění zákona ze dne 13. července 1927, č. 113 Sb. z. a n., o celních slevách pro dovoz strojů a přístrojů. -Příloha G. K tisku čís. 5. Opatření Stálého výboru Národního shromáždění republiky Československé podle § 54 ústavní listiny ze dne 16. října 1929 -Příloha H. K tisku čís. 5. Opatření Stálého výboru Národního shromáždění republiky Československé podle § 54 ústavní listiny ze dne 22. října 1929 o nemocenském ošetření důchodců podle zákona ze dne 21. února 1929, č. 26 Sb. z. a n., o pensijním pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách. -Příloha CH. K tisku čís. 5. Opatření Stálého výboru Národního shromáždění republiky Československé podle § 54 ústavní listiny ze dne 7. listopadu 1929 o konečné úpravě československé měny. -Příloha A.-Príloha A. -(pokračování předešlého-1)-(pokračování předešlého-2)-(pokračování předešlého-3)- (pokračování předešlého-4)-(pokračování předešlého-5)
6 Návrh senátorů V. Klofáče, dr A. Miloty, dr Frant. Veselého, Rud. Pánka a spol., aby byl vydán zákon o složení a pravomoci senátu a o řádu volebním do senátu. -ČLÁNEK I. I. Složení senátu a volební období senátu. -II. Pravomoc senátu. -ČLÁNEK II. Řád volení senátu. HLAVA PRVNÍ. Volební kraje a volební okresy. -HLAVA DRUHÁ. O právu voliti a volitelnosti. -HLAVA TŘETÍ Volební komise. -HLAVA ČTVRTÁ. O přípravném řízení volebním. -(pokračování předešlého)HLAVA PÁTÁ. Volba. -HLAVA ŠESTÁ. O zjištění a prohlášení výsledku volby. -HLAVA SEDMÁ. Ustanovení trestní. -Příloha. Volební kraj prvý -(pokračování předešlého)Volební kraj druhý -Volební kraj třetí -Volební kraj čtvrtý -Volební kraj pátý -Volební kraj šestý -Volební kraj sedmý -Volební kraj osmý -Volební kraj devátý -Volební kraj desátý -(pokračování předešlého)Volební kraj jedenáctý -Důvody. -(pokračování předešlého)Příklady. A. Praktický příklad prvého skrutinia ve volebním kraji. -(pokračování předešlého)B. Praktický příklad druhého a třetího skrutinia ústřední komise. -C. Kteří z kandidátů jsou zvoleni v druhém a třetím skrutiniu. -(pokračování předešlého)D. Jak nastupují náhradníci. -E. Případ doplňovací volby. -F. Doplňkem připojují s celkové výsledky voleb do senátu z 27. října 1929.
7 Návrh senátorů V. Klofáče, dr A. Miloty, dr Fr. Veselého, R. Pánka a spol., aby byl vydán zákon, kterým se mění zákon ze dne 19. prosince 1919 o stálých seznamech voličských č. 663 Sb. z. a n.
8 Návrh senátorů Rudolfa Pánka, Karla Riedla, inž. K. Marušáka, Fr. Merty a spol. na změnu zákona ze dne 7. července 1926, č. 103 Sb. z. a n., o úpravě platových a některých služebních poměrů státních zaměstnanců (Platový zákon). -(pokračování předešlého-1)>-(pokračování předešlého-2)>-(pokračování předešlého-3)>
9 Návrh senátorů Rudolfa Pánka, Karla Riedla, Ant. Šolce a spol. na změnu zákona č. 26/1929 Sb. z. a n. o pensijním pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách.
10 Návrh senátorů Rudolfa Pánka, Ant. Šolce a spol. ve věci vydání zákona o nemocenském pojištění soukromého úřednictva.
11 Návrh senátorů R. Pánka, Karla Riedla, Ant. Šolce, dr Miloty a spol. ve věci vydání zákona o soukromých zaměstnancích ve vyšších službách.
12 Návrh senátorů R. Pánka, Ant. Šolce a spol. na změnu zákona ze dne 12. srpna 1921, č. 295 Sb. z. a n., o poplatku ze služebních smluv.
13 Návrh senátorů Rudolfa Pánka, Ferd. Šťastného a spol. ve věci zákona o ochraně domácího trhu práce.
14 Návrh senátorů Rudolfa Pánka, dr Miloty a spol. ve věci zákona o pracovních soudech.
15 Návrh senátorů R. Pánka, K. Riedla, dr Miloty a spol. na změnu zákona ze dne 24. června 1926, č. 103 Sb. z. a n., o úpravě platových a některých služebních poměrů státních zaměstnanců (Platový zákon).
16 Návrh senátorů R. Pánka, dr Miloty, Jos. Hubky a spol. na změnu zákona ze dne 24. června 1926, č. 103 Sb. z. a n., o úpravě platových a některých služebních poměrů státních zaměstnanců (Platový zákon).
17 Návrh senátorů R. Pánka, K. Riedla, dr. Miloty, Jos. Hubky a spol. na změnu zákona ze dne 24. června 1926, č. 103 Sb. z. a n., o úpravě platových a některých služebních poměrů státních zaměstnanců (Platový zákon).
18 Návrh senátorů R. Pánka, K. Riedla a spol. na změnu zákona ze dne 24. června 1926, č. 103 Sb. z. a n., o úpravě platových a některých služebních poměrů státních zaměstnanců (Platový zákon).
19 Návrh senátorů R. Pánka, Karla Riedla, Ant. Berkovce, Jul. Komrse a spol. na změnu zákona ze dne 25. ledna 1914, čísl. 15. ř. z. o služebním poměru státních úředníků a zřízenců (služební pragmatika).
20 Návrh senátorů R. Pánka, Karla Riedla, dr. Miloty, Ant. Berkovce a spol. ve věci výplaty mimořádných remunerací státním zaměstnancům.
21 Návrh senátorů Rudolfa Pánka, Jul. Komrse, Ant. Berkovce a spol., ve věci zákona č. 16/1920 Sb. z. a n., jímž se upravují služební poměry trvale ustanovených zřízenců při obcích v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.
22 Návrh senátorů Rudolfa Pánka, Karla Riedla, Ant. Berkovce, Jul. Komrse a spol., ve věci vybudování jednotného pensijního fondu pro zaměstnance samosprávných svazků.
23 Návrh senátorů Doudy, Lokoty, Schwambergera a soudruhů, aby byl vydán zákon o podporování nezaměstnaných z prostředků státních.
24 Původní znění. Dringliche Interpellation des Senators Ernst Teschner und Genossen an die Gesamtregierung in Angelegenheit der Neuregelung der Rechts- und materiellen Verhältnisse der staatlichen Ruheständler und ihnen Gleichgestellten im Sinne der besonderen Forderung nach Gleichstellung ihrer Bezüge. -Naléhavá interpelace senátora E. Teschnera a soudr. na veškerou vládu stran nové úpravy právních a hmotných poměrů státních pensistů a osob jim na roveň postavených ve smyslu zvláštního požadavku po tom, aby jejich požitky byly na roveň postaveny.
25 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 9), kterým se prodlužuje platnost zákona o dávkách za úřední úkony ve věcech správních (tisk 16).
26 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 10) zákona, kterým se prodlužuje platnost zákona o dani z obratu a dani přepychové (tisk 17).
27 Zpráva rozpočtového výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 25) o vládním návrhu zákona, kterým se prodlužuje platnost zákona o dávkách za úřední úkony ve věcech správních.
28 Zpráva rozpočtového výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 26) o vládním návrhu zákona, kterým se prodlužuje platnost zákona o dani z obratu a dani přepychové.
29 Původní znění. Antrag des Senators Ernst Teschner und Genossen in Angelegenheit der Gewährung einer Weihnachtsgabe an die Kriegsverletzten. -Návrh senátora E. Teschnera a soudr. stran poskytnutí vánočního daru válečným poškozencům.
30 Původní znění. Antrag des Senators Dr. Wenzel Feierfeil und Genossen auf Gewährung einer Weihnachtsremuneration an alle Staatsangestellten. -Překlad. Návrh senátora dr W. Feierfeila a soudr. na poskytnutí vánoční remunerace všem státním zaměstnancům.
31 Interpelace:31/1 (překlad). Interpelace senátora H. Tichi-ho a soudr. na pana ministra vnitra stran volebních přehmatů při obecní volbě v Jihlavě dne 1. prosince 1929.-Původní znění 31/1. Interpellation des Senators Hans Tichi und Genossen an den Herrn Minister des Innern betreffend die Wahlmissbräuche bei der Gemeindewahl in Iglau am 1. Dezember 1929. -31/2 (překlad). Interpelace senátora E. Teschnera a soudr. na veškerou vládu stran tísnivého postavení československých pensistů civilní státní služby, kteří žijí v Rakousku. -Původní znění ad 31/2. Interpellation des Senators Ernst Teschner und Genossen an die Gesamtregierung betreffend die Notlage der in Oesterreich lebenden čechoslovakischen Ruheständler des Zivilstaatsdienstes. -(pokračování předešlého)-31/3 (překlad). Interpelace senátorů F. Köhlera, E. Teschnera a soudr. na pana ministra sociální péče stran konečného vypsání voleb do nemocenských pojišťoven.-Původní znění ad 31/3. Interpellation der Senatoren Franz Köhler, Ernst Teschner und Genossen an den Herrn Minister für soziale Fürsorge in Angelegenheit der endlichen Ausschreibung der Wahlen in die Krankenversicherungsanstalten. -31/4 (překlad). Interpelace senátorů F. Stolberga, F. Scholze a soudr. na pana ministra zemědělství stran jmenování předsedy slezské zemědělské rady. -Původní znění ad 31/4. Interpellation der Senatoren Friedrich Stolberg, Franz Scholz und Genossen an den Herrn Minister für Landwirtschaft, betreffend die Ernennung eines Präsidenten des schlesischen Landeskulturrates. -31/5 (překlad). Interpelace senátorů F. Köhlera, L. Wenzela a soudr. na pana ministra sociální péče stran zvýšení ročních požitků pro přestárlé osoby podle zákona o státních starobních podporách ze dne 21. března 1929 Sb. č. 43. -Původní znění ad 31/5. Interpellation der Senatoren Franz Köhler, Leo Wenzel und Genossen an den Herrn Minister für soziale Fürsorge betreffend die Erhöhung der Jahresbezüge für überalterte Personen nach dem Gesetze über die staatlichen Altersunterstützungen vom 21. März 1929 Slg. Nr. 43. -31/6 (překlad). Interpelace senátora L. Wenzela a soudr. na pana ministra vnitra stran odsouzení četných obecních starostů na základě falešného výkladu § 3 zákona č. 65/1925. -Původní znění ad 31/6. Interpellation des Senators Leo Wenzel und Genossen an den Herrn Minister des Innern betreffend die Verurteilung zahlreicher Gemeindevorsteher auf Grund einer falschen Auslegung des § 3 des Gesetzes Nr. 65/1925. -31/7 (překlad). Interpelace senátorů F. Köhlera, F. Scholze, L. Wenzela a soudr. na pana ministra sociální péče stran zákonité úpravy kolektivních smluv. -Původní znění ad 31/7. Interpellation der Senatoren Franz Köhler, Franz Scholz, Leo Wenzel und Genossen an den Herrn Minister für soziale Fürsorge betreffend die gesetzliche Regelung der Kollektivverträge. -31/8 (překlad). Interpelace senátora L. Wenzela a soudr. na veškerou vládu stran přidělování lesů státním pozemkovým úřadem. -Původní znění ad 31/8. Interpellation des Senators Leo Wenzel und Genossen an die Gesamtregierung wegen Waldzuteilung durch das staatliche Bodenam -31/9 (překlad). Interpelace senátora dr W. Feierfeila a soudr. na pana ministra školství a národní osvěty stran toho, že se neobsazují ředitelská místa na německých středních školách. -Původní znění ad 31/9. Interpellation des Senators Dr. Wenzel Feierfeil und Genossen an den Herrn Minister für Schulwesen und Volkskultur betreffend Nichtbesetzung der Direktorenstellen an deutschen Mittelschulen. -31/10 (překlad). Interpelace senátora E. Teschnera a soudr. na ministra školství a národní osvěty stran poskytnutí vánočních remunerací z pokladního přebytku učitelským silám německých menšinových škol. -Původní znění ad 31/10. Interpellation des Senators Ernst Teschner und Genossen an den Minister für Schulwesen und Volkskultur in Angelegenheit der Zuwendung von Weihnachtsremunerationen aus dem Gebarungsüberschuss an die Lehrkräfte der deutschen Minderheitsschulen. -31/11 (překlad). Interpelace senátora E. Teschnera a soudr. na veškerou vládu stran době přiměřené úpravy diet státních zaměstnanců. -Původní znění ad 31/11. Interpeliation des Senators Ernst Teschner und Genossen an die Gesamtregierung betreffend eine zeitgemässe Regelung der Diäten der Staatsangestellten. -31/12 (překlad). Interpelace senátorů F. Köhlera, L. Wenzela a soudr. na pana ministra sociální péče stran reformy úrazového pojištění dělnického. -Původní znění ad 31/12. Interpellation der Senatoren Franz Köhler, Leo Wenzel und Genossen an den Herrn Minister für soziale Fürsorge betreffend die Reform der Arbeiter-Unfallversicherung.
32 Vládní návrh. Zákon kterým se znovu prodlužuje platnost zákona ze dne 16. března 1920, č. 165 Sb. z. a n., jímž byla vláda zmocněna zřizovati státní policejní úřady.
33 Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu dohoda mezi republikou Československou a Dánskem, sjednaná výměnou not ze dne 26. a 27. srpna 1929 v Kodani o rozšíření platnosti doložky o nejvyšších výhodách, stipulované v československo-dánské prozatímní úpravě obchodních styků ze dne 18. dubna 1925, na Gronsko.
34 Původní znění. Dringliche Interpellation der Senatoren Leo Wenzel, Franz Köhler und Genossen an die Gesamtregierung in Angelegenheit der nötigen Organisation einer Bespeisungsaktion für hilfsbedürftige Kinder im Winter 1929/30. -Překlad. Naléhavá interpelace. senátorů L. Wenzela, F. Köhlera a soudr. na veškerou vládu stran nutné organisace akce pro stravování potřebných dětí v zimě 1929/30.
35 Původní znění. Törvényjavaslat a nyugdijak egységesitéséröl. Benyujtják: Dr Grosschmid Géza szenátor és társai. -Překlad. Návrh sen. dr Grosschmida a druhov na vydanie zákona o sjednotení penzií.
36 Původní znění. Javaslat Beadják: Dr Grosschmid Géza szenátor és társai az állampolgárság szabályozása tárgyában. Alólirottak javasolják: A tiszelt szenátus fogadja el a következö törvényt: Törvény az állampolgárság szabályozása tárgyában.-Překlad. Návrh senátora dr Grosschmida a druhov Zákon o úprave štátneho občianstva. na vydanie zákona, o úprave štátneho občianstva.
37 Zpráva imunitního výboru o žádosti okresního soudu ve Zlíně za souhlas k trestnímu stíhání senátora Vítězslava Mikulíčka pro přestupky proti bezpečnosti cti podle § 496 tr. z. (č. 9830 předs.).
38 Zpráva imunitního výboru o žádosti okresního soudu trestního v Praze za souhlas k trestnímu stíhání senátora Vítězslava Mikulíčka pro přestupek podle §§ 2, 3, 19 zákona ze dne 15. listopadu 1867 č. 135 ř. z. (č. 53 předs.).
39 Zpráva I. sociálně-politického výboru II. rozpočtového výboru o opatření Stálého výboru Národního shromáždění republiky Československé podle § 54 ústavní listiny ze dne 11. října 1929, kterým se doplňuje zákon ze dne 28. března 1928, č. 43 Sb. z. a n., o stavebním ruchu (tisk 5 příl. A).
40 Zpráva I. sociálně-politického výboru II. rozpočtového výboru o opatření Stálého výboru Národního shromáždění republiky Československé podle § 54 ústavní listiny ze dne 11. října 1929, kterým se prodlužuje účinnost zákona ze dne 28. března 1928, č. 44 Sb. z. a n., o ochraně nájemníků (tisk 5 příl. B).
41 Zpráva rozpočtového výboru o opatření Stálého výboru Národního shromáždění republiky Československé podle §u 54 ústavní listiny ze dne 7. listopadu 1929 o zatímním vedení státního hospodářství od 1. ledna do 28. února 1930 (tisk 5 příl. I).
42 Návrh senátora Kotrby a druhů, aby obratová daň u všech předmětů této dani podléhajících byla paušalována u prvovýroby a postupně snižována až do úplného zrušení.
43 Zpráva rozpočtového výboru k opatření Stálého výboru Národního shromáždění republiky Československé podle §u 54 ústavní listiny ze dne 7. listopadu 1929 o konečné úpravě československé měny (tisk 5, příl. Ch.).
44 Zpráva I. sociálně-politického výboru II. ústavně-právního výboru o opatření Stálého výboru Národního shromáždění republiky Československé podle § 54 ústavní listiny ze dne 11. října 1929, kterým se prodlužuje účinnost zákona ze dne 28. března 1928, č. 45 Sb. z. a n. o odkladu exekučního vyklizení místností (tisk 5 příl. C).
45 Zpráva I. sociálně-politického výboru II. rozpočtového výboru o opatření Stálého výboru Národního shromáždění republiky Československé podle § 54 ústavní listiny ze dne 22. října 1929 o nemocenském ošetření důchodců podle zákona ze dne 21. února 1929, č. 26 Sb. z. a n., o pensijním pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách (tisk 5 příl. H).
46 Původní znění. Antrag der Senatoren Böhr, Stolberg und Genossen zur Veranlassung ergänzender Verfügungen behufs teilweiser Milderung der landwirtschaftlichen Notlage überhaupt und einiger Zweige der Landwirtschaft im desonderen. -Překlad. Návrh senátorů Böhra, Stolberga a druhů na vydání doplňovacích opatření za účelem částečného zmírnění zemědělské tísně vůbec a několika oborů zemědělství obzvláště.
47 Návrh senátora Johanise a soudruhů ve věcí nedostatečně prováděného zákona o státních starobních podporách.
48 Návrh senátorů dra Fáčka, Pastyříka, Komrse, Stodoly a druhů v příčině vybudování peněžního ústředí pro živnostenské družstevnictví v republice Československé.
49 Zpráva I. národohospodářského výboru, II. rozpočtového výboru o opatření Stálého výboru Národního shromáždění republiky Československé podle § 54 ústavní listiny ze dne 11. října 1929, kterým se prodlužuje platnost dovozních listů a rozšiřuje jejich použití (tisk 5 příl. E).
50 Zpráva I. národohospodářského výboru, II. živnostensko-obchodního výboru, III. rozpočtového výboru o opatření Stálého výboru Národního shromáždění republiky Československé podle § 54 ústavní listiny ze dne 11. října 1929, kterým se prodlužuje platnost zákona ze dne 17. března 1925, č. 58 Sb. z. a n., ve znění zákona ze dne 13. července 1927, č. 113 Sb. z. a n., o celních slevách pro dovoz strojů a přístrojů (tisk č. 5 příl. F).
51 Zpráva I. národohospodářského výboru II. rozpočtového výboru o opatření Stálého výboru Národního shromáždění republiky Československé podle § 54 ústavní listiny ze dne 11. října 1929 o státní pomoci při živelních pohromách v roce 1929 (tisk 5 příl. D).
52 Zpráva I. zahraničního výboru, II. národohospodářského výboru o opatření Stálého výboru Národního shromáždění republiky Československé podle § 54 ústavní listiny ze dne 16. října 1929, kterým byla schválena dohoda o úpravě obchodních styků mezi republikou Československou a republikou Tureckou, podepsaná v Ankaře dne 19. září 1929 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 1. října 1929, č. 140 Sb. z. a n. (příl. G k tisku č. 5).
53 Původní znění. Antrag des Senators Leo Wenzel und Genossen betreffend die Errichtung eines Beirates für das Baugewerbe zur Bekämpfung der Wohnungsnot und zur Förderung der Bau- und Denkmalkunst. -Překlad. Návrh senátora L. Wenzela a soudruhů na zřízení poradního sboru pro stavební živnosti k potírání bytové nouze a k podporování umění stavitelského a pomníkového.
54 Původní znění. Antrag der Senatoren Leo Wenzel, Ernst Teschner, Franz Köhler und Genossen betreffend die gesetzliche Regelung des Wirkungskreises und der Befugnisse des Dentistenberufes. - (pokračování předešlého)-Překlad. Návrh senátorů L. Wenzela, E. Teschnera, F. Köhlera a soudruhů na zákonitou úpravu oboru působnosti a oprávnění povolání dentistického.
55 Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení dohoda o některých tarifikačních otázkách mezi republikou Československou a Německem, sjednaná výměnou not dne 22. prosince 1929, uvedená v prozatímní platnost vládní ohláškou ze dne 10. ledna 1930, č. 9 Sb. z. a n.
56 Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení dodatečná dohoda k obchodní úmluvě mezi republikou Československou a Francií ze dne 2. července 1928, sjednaná výměnou not dne 10. ledna 1930 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 10. ledna 1930, čís.10 Sb. z. a n.
57 Interpelace: -57/ 1. Interpelace senátorů dra Ant. Kloudy, Ant. Šolce, K. Riedla, Rudolfa Pánka a spol. panu ministrovi vnitra ve věci jazykové praxe obce děčínské. -57/2. Interpelace senátorů ing. K. Marušáka, K. Riedla, R. Pánka a spol. na vládu republiky Československé ve věci převzetí a zařazení bývalých zemských zaměstnanců na Moravě do služeb státních. -57/3. Interpelace senátorů Nedvěda, Kindla a soudruhů na pana ministra železnic a vládu ČSR. o zamýšlené stavbě trati dráhy Plzeň Brno. -57/4. Interpelace senátorů Nedvěda, Doudy a soudruhů na pana ministra zemědělství ohledně pracujícímu rolnictvu nepřátelského rozdělování nouzových podpor zemědělcům, postiženým živelní pohromou v Divišově.
58 Původní znění. Antrag des Senators Leo Wenzel und Genossen betreffend die Erlassung des Gesetzes wegen Errichtung eines Beirates für die Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften der gewerblichen Produzenten. - (pokračování předešlého)-Překlad. Návrh senátora L. Wenzela a soudruhů na vydání zákona, kterým se zřizuje poradní sbor pro výdělková a hospodářská družstva živnostenských výrobců.
59 Návrh senátora J. Kotrby a druhů na doplnění Vyhlášky ministra financí v dohodě s ministry průmyslu, obchodu a živností a zemědělství ze dne 14. července 1927, č. 123 Sb. z. a nař., o paušalování daně z obratu u obilí a některých luštěnin, dovážených z ciziny, dále pak u mouky, mlýnských výrobků a otrub.
60 Návrh senátora J. Kotrby a druhů na zrušení přepychové daně z jemného pečiva.
61 Návrh senátora J. Kotrby a druhů na doplnění obchodních úmluv mezi republikou Československou a republikou Polskou ze dne 23. dubna 1925, č. 202 Sb. z. a nař. a mezi republikou Československou a královstvím Maďarským ze dne 31. května 1927, č. 120 Sb. z. a n.
62 Návrh senátora J. Kotrby a druhů na změnu zákona ze dne 19. prosince 1918, č. 91 Sb. z. a nař., o 8 hodinné době pracovní. Zákon kterým se mění § 8 zákona ze dne 19. prosince 1918, č. 91 Sb. z. a nař., o 8 hodinné době pracovní.
63 Zpráva imunitního výboru o žádosti okresního soudu v Žilině ze dne 4. prosince 1929 čj. T VI. 782/28/15 za souhlas k trestnímu stíhání senátora Antonína Hancko pro přečin pomluvy ( čís. 161/29 předs.).
64 Zpráva imunitního výboru o žádosti okresního soudu trestního v Praze ze dne 6.12. 1929 čj. Nt IV 31/28-2 za souhlas k stíhání senátora Josefa Hakena pro přestupek podle § 11 zákona o tisku (čís. 189/29 předs.).
65 Zpráva imunitního výboru o žádosti krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 23. 12. 1929 čj. Tl 30 28 za souhlas k trestnímu stíhání senátora Aloise Kříže pro přečin proti bezpečnosti cti podle §§ 487, 491, 493 tr. zák. a zák. ze dne 30. ledna 1924, č. 124 Sb. z. a n. (č. 190/29 předs.).
66 Zpráva imunitního výboru o žádosti krajského soudu v Bratislavě ze dne 5./12. 1929 čj. Tl XIII. 255/1929-10 za souhlas k trestnímu stíhání senátora Jana Janíka pro přečin pomluvy (č. 284/30 předs.).
67 Návrh senátorov dr Zoltána Farkasa, Fr. Zimáka, Jána Pociska a súdr. na vydanie zákona, ktorým sa menia a doplňujú predpisy o štátnom občianstve na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi.
68 Původní znění. Antrag des Senators Leo Wenzel und Genossen auf Erlassung des Gesetzes wegen Verbotes der Abgabe von Rauchwaren an Jugendliche und des Genusses von Rauchwaren durch diese. -Překlad. senátora L. Wenzela a soudruhů na vydání zákona, kterým se zakazuje prodávání kuřiva a kouření mladistvým osobám.
69 Původní znění. Antrag des Senators Leo Wenzel und Genossen betreffend den Gesetzentwurf über die Sicherung der Bauforderungen. - (pokračování předešlého)-Překlad. Návrh senátora L. Wenzela a soudruhů na osnovu zákona o zajištění stavebních pohledávek.
70 Původní znění. Antrag der Senatoren Hans Tschapek, Hans Tichi und Genossen betreffend Abänderung des § 2 des Gesetzes vom 14. April 1920 Slg. d. G. u. Vdg. Nr. 303 über die Zahnheilkunde und Zahntechnik. -Překlad. Návrh senátorů H. Tschapeka, H. Tichiho a soudruhů na změnu §u 2 zákona ze dne 14. dubna 1920, č. 303 Sb. z. a n., o zubním lékařství a zubní technice.
71 Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění republiky Československé 1. Úmluva mezi Rakouskem, Italií, Rumunskem, královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců a Československem o úpravě pensí zemských, obecních a okresních, sjednaná ve Vídni dne 30. listopadu 1923 a 2. Dodatečná úmluva mezi Československou republikou a republikou Rakouskou k úmluvě pod 1. uvedené, podepsaná ve Vídni dne 3. února 1929. -CONVENTION ENTRE L'AUTRICHE, L'ITALIE, LA ROUMANIE, LE ROYAUME DES SERBES, CROATES ET SLOVENES ET LA TCHÉCOSLOVAQUIE CONCERNANT LE REGLEMENT DES PENSIONS PROVINCIALES, COMMUNALES ET DISTRICTS. - (pokračování předešlého)-ÚMLUVA MEZI RAKOUSKEM, ITÁLIÍ, RUMUNSKEM, KRÁLOVSTVÍ SRBŮ, CHORVATŮ A SLOVINCŮ A ČESKOSLOVENSKEM O ÚPRAVĚ PENSÍ ZEMSKÝCH, OBECNÍCH A OKRESNÍCH.
72 Původní znění. Antrag der Senatoren Ernst Taschner, Leo Wenzel und Genossen betreffend den Schutz der Personen, die in den Betrieben beschäftigt sind, welche Radium gewinnen, verarbeiten oder verwen den. -Překlad. Návrh senátorů E. Teschnera, L. Wenzela a soudruhů na ochranu osob, jež jsou zaměstnány v závodech, které dobývají, zpracovávají nebo používají radia.
73 Návrh sen. Karla Riedla, niž. Marušáka, Fr. Merty, dr A. Miloty, Rud. Pánka, F. F. Plamínkové a spol., aby vydáno bylo prováděcí nařízení k zákonu ze dne 30. června 1921, č. 256 Sb. z. a n., o ochraně dětí v cizí péčí a dětí nemanželských.
74 Návrh senátorů Slámy, Thoře, Trčky a druhů na změnu zákona ze dne 26. prosince 1893, čís. 193 ř. z., jímž se upravují koncesované živnosti stavební.
75 Návrh senátorů V. Donáta, J. Vraného, dr V. Šrobára, K. Sáblíka a společníků na vydání vládních opatření, která zmírnila by stávající zemědělskou krisi. Naše zemědělství nachází se v nebývalé výrobní a odbytové a možno říci přímo existenční
76 Návrh senátorů V. Donáta, 3. Vraného, dr V. Šrobára, K. Sáblíka, Luksche, Kahlera, Stőhra a společníků na vydání zákona o změně celního sazebníku. - (pokračování předešlého)
77 Původní znění. Antrag der Senatoren Ernst Teschner, Dr. Franz Jesser und Genossen auf Gleichstellung der Ruhegenüsse aller staatlicher und öffentlicher Angestellten und Lehrpersonen und der Versorgungsgenüsse der Hinterbliebenen nach diesen. -Překlad. Návrh senátorů E. Teschnera, dr F. Jessera a soudruhů na zrovnoprávnění odpočivných platů všech státních a veřejných zaměstnanců a učitelů a zaopatřovacích platů jejich pozůstalých.
78 Návrh senátorů ing. J. Havlína, V. Dyka, V. Votruby, dr Vl. Fáčka, R. Bergmana a spol. na zněnu zákona ze dne 12. srpna 1921, čís. 338 Sb. z. a n., o dani z vodní síly.
79 Původní znění. Antrag der Senatoreri Josef Luksch, Josef Kahler, Robert Stöhr und Genossen auf Herausgabe von Regierungsverfügungen, welche die bestehende Landwirtschaftliche Krise zu mildern hätten. - (pokračování předešlého)-Překlad. Návrh senátorů J. Luksche, J. Kahlera, R. Stőhra a soudr. na vydání vládních opatření, která by měla zmírniti stávající zemědělskou krisi.
80 Překlad. Návrh senátorů Luksche, Stöhra, Kahlera a soudr. stran, opatření na potírání tísně v zemědělství.
81 Zpráva imunitního výboru o žádosti okresního soudu v Telči za souhlas k trestnímu stíhání senátora Vítězslava Mikulíčka pro přestupek podle § 3 zákona ze dne 15. listopadu 1867, č. 135 ř. z. (čís, 9842/29 předs.).
82 Zpráva výboru imunitního o žádostí okresního soudu trestního v Praze ze dne 18. prosince 1929, č. j. Nt IV 45/28/2, za souhlas k stíhání senátora Josefa Hakena pro přestupek podle § 11 zák. ze dne 17. prosince 1862, čís. 6 ř. z. z roku 1863 (č. 315/30 předs.).
85 Zpráva imunitního výboru o žádostí krajského soudu v Uherském Hradišti ze dne 31. prosince 1929, č. j. Tk XI 1285/29/13, za souhlas k trestnímu stíhání senátora Vítězslava Mikulíčka pro přečiny podle § 11, č. 2, § 18, č. 1 a 3, § 15, č. 2 a zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky (č. 331/1930 předs.).
86 Původní znění. Antrag der Senatoren Friedrich Stolberg, Franz Scholz und Genossen auf Abänderung und Ergänzung des Gesetzes vom 24. Juni 1926, Nr. 104 Slg, d. G. u. Vdg., betreffend die Besoldungs- und Dienstverhältnisse der Lehrer an Volks- und Bürgerschulen. Gesetz mit welchem der § 47, Absatz 3, des Gesetzes vom 24. Juni 1926, Nr. 104 Slg. d. G. u Vdg., betreffend die Regelung der Besoldungs- und Dienstverhältnisse der Lehrpersonen an den Volks- und Bürgerschulen abgeändert und ergänzt wird. -Návrh senátorů F. Stolberga, F. Scholze a soudruhů na změnu a doplnění zákona ze dne 24. června 1926, č. 104 Sb. z. a n., o platebních a služebních poměrech učitelů obecných a měštanských škol, -Zákon kterým se mění a doplňuje § 47, odstavec 3 zákona ze dne 24. června 1926, č. 104 Sb. z. a n., o úpravě platových a služebních poměrů učitelstva obecných a měšťanských škol.
87 Interpelace:87/1. Interpelácia senátora Juraja Ďurčanského a spoločníkov na pána ministra spravedlnosti vo veci zátvoru pozemkových kníh. -87/2. Interpelace senátorů Dobrovolného, Nedvěda a soudr. na pana ministra vnitra o fašistickém řádění okresního náčelníka Tamchyny v Novém Bydžově a o jeho nadržování a ochraně nepořádků ve veřejné správě. -87/3. (překlad). Interpelace senátorů F, Köhlera, L. Wenzela a soudruhů na pana ministra sociální péče stran zavedení legitimací pro sociální pojištění, -Původní znění ad 87/3. Interpellation der Senatoren Franz Köhler, Leo Wenzel und Genossen an den Herrn Minister für soziale Fürsorge betreffend die Einführung von Legitimationen für die Sozialversicherung, -87/4. (překlad). Interpelace senátorů E. Teschnera, dr Hilgenreinera a soudruhů na ministra pošt a telegrafů stran přílišného zvýšení manipulačních poplatků a poplatků za šekové vklady, -Původní znění ad 87/4. Interpellation der Senatoren Ernst Teschner, Dr. Hilgenreiner und Genassen an den Minister für Post- und Telegraphenwesen betreffend die übermässige Erhöhung der Manipulationsgebühren und der Gebühren für Scheckeinzahlungen. -87/5. (překlad). Interpelace senátora dr W. Feierfeila a soudruhů na pana ministra financí a na pana ministra pošt a telegrafů stran výplaty spořitelních vkladů v bývalé rakouské poštovní spořitelně. -Původní znění ad 87/5. Interpellation des Senators Dr. Wenzel Feierfeil und Genossen an den Herrn Finanzminister und an den Herrn Minister für Post- und Telegraphenwesen betreffend Auszahlung der Spareinlagen in der ehemaligen österreichischen Postsparkassa. -87/6. (překlad). Interpelace senátorů F. Scholze, Stolberga a soudruhů na pana ministra obchodu stran přílišného dovozu chleba z Polska do moravsko-slezského průmyslového území. -Původní znění ad 87/6. Interpellation der Senatoren Franz Schulz, Stolberg und Genossen an den Herrn Handelsminister betreffend die übermässige Einfuhr an Brot aus Polen für das mährisch-schlesische Industriegebiet.
88 Zpráva I. zahraničního výboru, II. národohospodářského výboru o vládním návrhu (tisk 33), kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu dohoda mezi republikou Československou a Dánskem, sjednaná výměnou not ze dne 26. a 27. srpna 1929 v Kodani o rozšíření platnosti doložky o nejvyšších výhodách, stipulované v československo-dánské prozatímní úpravě obchodních styků ze dne 18. dubna 1925, na Gronsko.
89 Zpráva I. zahraničního výboru, II. národohospodářského výboru o vládním návrhu (tisk 55), kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení dohoda o některých tarifikačních otázkách mezi republikou Československou a Německem, sjednaná výměnou not dne 22. prosince 1929, uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 10. ledna 1930, č. 9 Sb. z. a n.
90 Zpráva I. zahraničního výboru, II. národohospodářského výboru o vládním návrhu (tisk 56), kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení dodatečná dohoda k obchodní úmluvě mezi republikou Československou a Francií ze dne 2. července 1928, sjednaná výměnou not dne 10. ledna 1930 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 10. ledna 1930, čís. 10 Sb. z. a n.
91 Návrh senátora J. Kotrby a druhů na zrušení nařízení vlády republiky Československé ze dne 3. září 1920, č. 516 Sb. z. a nař., o zásobování obyvatelstva a opatření důležitých podniků státních předměty potřeby.
92 Návrh senátorů ing. K. Marušáka, Hubky, Komrse, Šťastného, Riedla a spol. na změnu zákona o úrazovém pojištění dělníků ze dne 28. prosince 1887, č. 1 ř. z. na r. l888, ve znění částečně upraveném zákony ze dne 21. srpna 1917, č. 363 ř. z. a ze dne 10. dubna 1919, č. 207 Sb. z. a n.
93 Návrh sen. F. F. Plamínkové a druhů na vydání zákona o jednoročních učebných kursech (čtvrtých třídách závěrečných) na měšťanských školách.
94 Návrh senátorů V. Dundra, F. Časného, F. Zimáka a soudruhů na změnu § 82 živn. řádu ve znění zákon a ze dne 8. března 1885, č. 22 ř. z.
95 Návrh sen. F. F. Plamínkové, Karla Riedla, Komrse, Hubky, Merty a spol., aby vláda republiky Československé se usnesla na rozšíření kompetence ministerstva školství a národní osvěty ve věci sociální péče pro studentstvo o frekventanty Pedagogických fakult a o žactvo měšťanských škol a aby v příštích rozpočtech byl zařaděn příslušný obnos na tuto péči.
96 Původní znění. Antrag der Senatoren Dr. Karl Heller, Hans Jokl und Genossen bereffend die Novellierung des Gesetzes Nr. 43 Slg, d. G. u. V. vom 21. März 1929 über die staatlichen Altersunterstützungen. -Překlad. Návrh senátorů dr K. Hellera, H. Jokla a soudr. na novelisaci zákona ze dne 21. března 1929, č. 43 Sb. z. a n. o státních starobních podporách.
97 Návrh senátorov Bohuša Kianičku, J. Thoře, J. Pastyříka, E. Trčky, J. Kotrby a druhov, aby bolo nariadené vládou, že by mestá s verejnými porážkami sriaďovaly súčasne s porážkou, mäsnou tržnicou, chladiarnou, mraziarňou, črievarňou, držkárnou atď., tiež povinne kožné skladište na konzervovanie a aukčné zpracovanie koží, pochádzajúcich z miestných a okolných, zverolekársky prehliadnutých porážok.
98 Návrh senátorov Bohuša Kianičku, J. Thoře, J. Slámy, J. Pastyříka, E. Trčky, J. Kotrby a druhov, v príčine zrušenie daňových bremien stavu mäsiarsko-udenárskeho.
99 Návrh senátorů Jos. Hubky, Frant. Merty, Jul. Komrse, F. F. Plamínkové, Ant. Šolce a spol., aby vydán byl zákon o živnostenských školách. - (pokračování předešlého)
100 Interpelace: 100/1. Interpelace senátorů Ant. Šolce, dr Ant. Kloudy a spol. na pana ministra školství a národní osvěty ve věci stavby budovy státního reálného gymnasia v Jilemnici. -100/2. Interpelace senátorů Ant. Šolce, dr Ant. Kloudy a spol. panu ministru školství a národní osvěty o desolátním stavu budovy státního gymnasia v Mladé Boleslavi. -100/3. Interpelace senátorů Jul. Komrse, Jos. Hubky, F. F. Plamínkové, Čeňka Vaněčka a spol. na pana ministra školství a národní osvěty ve věci desolátního stavu budovy státního reálného gymnasia v Kolíně. -100/4. Interpelace senátorů J. J. Krejčího, Šabaty, Šachla, Kopřivy a druhů na pana ministra národní obrany v příčině zásobování vojska chlebovinami. -100/5. Interpelace senátorů ing. Karla Marušáka, Jos. Hubky, Merty a spol. na pana ministra školství a národní osvěty o křiklavých poměrech na českých státních školách menšinových v okrese znojemském na jižní Moravě. -100/6. Interpelace senátora V. Johanise a soudruhů ministru železnic o závadách a nedostatcích na trati Praha-Vrané-Čerčany a stavbě čekárny ve stanici Prosečnice n. Sáz -100/7. Interpelace senátorů Frant. Merty, Jos. Hubky a spol. na pana ministra vnitra na požadování dávky za úřední úkony od místních osvětových komisí. -100/8. Interpelace senátorů dr Ant. Kloudy, Ant. Šolce, Jos. Hubky, Frant. Merty a společníků na pana ministra školství a národní osvěty ve věci stavby budovy pro českou státní školu v České Lípě. -100/9. Interpelace senátorů dr Ant. Kloudy, Ant. Šolce, Jos. Hubky, Fr. Merty a spol. na pana ministra školství a národní osvěty ve věci nové školní budovy pro českou státní školu v Mimoni. - (pokračování předešlého)-100/10. Interpelace senátorů Karla Riedla, Fr. Merty, inž. K. Marušáka a spol. pánům ministrům školství a financí ve věci stavby budovy pro II. stát. reál. gymnasium v Brně-Husovicích. -100/11. Interpelace senátorů Rud. Pánka, K. Riedla, Ant. Berkovce a spol. na pana ministra železnic v příčině reversů, požadovaných od zaměstnanců čsl. státních drah při překládání ze Slovenska a Podkarpatské Rusi. -100/12. Interpelace senátorů Rud. Pánka, K. Riedla, Ant. Berkovce, dr A. Miloty a spol. na pana ministra železnic ve věci revise propočítání služebních let některých úředníků statu III.a st. drah. -100/13. Interpelace senátorů J. J. Krejčího, Šachla, Šabaty, Kopřivy a druhů na pana ministra zemědělství, ohledně provádění zákona a plemenitbě ze dne 2. července 1924, č. 169 Sb. z. a n. -100/14. Interpelace senátorů Václava Donáta, J. Vraného, dr V. Šrobára, K. Sáblíka a společníků na pana ministra financí v záležitosti příkrého postupu některých berních správ a berních úřadů vůči zemědělcům. -100/15. Interpelace senátorů Hakena, Nedvěda a soudruhů na pana ministra národní obrany a ministra sociální péče ohledně přiznání rent válečně-poškozeneckých ošetřovatelkám ve vojenských lazaretech z doby světové války. -100/16. Interpelace senátorů Václava Johanise, Ant. Berkovce, dr Karla Hellera a spol. na pana ministra veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy o akci některých lékárníků proti pojištěncům Léčebného fondu veřejných zaměstnanců. - (pokračování předešlého)-100/l7. Interpelace senátorů J. Sechtra, Fr. Olejníka, J. Vraného a společníků na pana ministra financí v záležitosti příkrého vymáhání pozemkové daně a přirážek k ní najednou za několik let na přídělcích z pozemků přidělených jím při provádění pozemkové reformy státním pozemkovým úřadem. -100/18. Interpelace senátorů dr Fáčka, dr Karase, Thoře a druhů k panu ministrovi vnitra a panu ministrovi financí o vybírání obecních dávek z nájemného v hlavním městě Praze. 100/19 (překlad). Interpelace senátorů H. Jokla, J. Polacha a soudr. na pana ministra veřejných prací stran používání žulové dlažby k úpravě silnic. -Původní znění ad 100/19. Interpellation der Senatoren Hans Jokl, Johann Polach und Genossen an den Herrn Minister Für öffentliche Arbeiten betreffend die Verwendung vor Granitpflaster zur Strassenherstellung. -100/20 (překlad). Interpelace senátora dr W. Feierfeila a soudr. na pana ministra školství a národní osvěty stran zřízení české menšinové školy a české mateřské školy v obci Stará Huť, okres Domažlice. -Původní znění ad 100/20. Interpellation des Senators Dr. Wenzel Feierfeil und Genossen an den Herrn Miníster für Schulwesen und Volkskultur, betreffend díe Errichtung einer čechischen Minderheitsschule und eines čechischen Kindergartens in der Gemeinde Althütten, Bezirk Taus.
101 Návrh senátorů dr Zikmunda Witta, G. Habrmana a soudruhů ve věci ústavního projednání osnovy moderního automobilového zákona.
102 Návrh senátorov K. Stodolu, Adolfa Šelmeca, dr E. Bačinského a spoločníkov na urychlené vydanie zákona a náhrade škody, zapríčinenej vojnou.
103 Původní znění. Antrag der Senatoren Friedrich Stolberg, Franz Scholz und Genossen zur Milderung der Agrarkrisis.-Překlad. Návrh senátorů F. Stolberga, F. Scholze a soudr. na zmírnění agrární krise.
104 Vládní návrh. Zákon o úpravě veřejných knih o nemovitostech v zemi Slovenské a Podkarpatoruské, převzatých od cizích soudů (úřadů). - (pokračování předešlého)
105 Vládní návrh. Zákon o železničních knihách a zástavních právech nabytých na drahách. Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně: I. O ZAKLADÁNÍ ŽELEZNIČNÍCH KNIH.-II. O ZÁSTAVNÍCH PRÁVECH ZŘÍZENÝCH NA DRÁZE A O ZAJIŠTĚNÍ PRÁV MAJETNÍKŮ ŽELEZNIČNÍCH PŘEDNOSTNÍCH ÚPISŮ. - (pokračování předešlého)
106 Původní znění. Antrag der Senatoren Karl Kostka, Luksch und Genossen auf Ergänzung des Absatzes 4 des. § 215 des Gesetzes 10311926 sowie des Absatzes, 3 des § 47 des Gesetzes 10411926 vom 24, Juni 1926, betreffend die Regelgang der Resoldungs- und einiger Dienstverhältnisse der Staatsbediensteten (Besoldungsgesetz) sowie die Regelung der Besoldungs- und Dienstverhältnisse der Lehrpersonen an den Volks- und Bürgerschulen (Lehrergesetz). -Překlad. Návrh senátorů K. Kostky, Luksche a soudr. na doplnění odstavce 4 §u 215 zákona 10311926, jakož í odstavce 3 §u 47 zákona 104/1926 ze dne 24, června 1926, o: úpravě platových a některých služebních poměrů státních zaměstnanců (platový zákon), jakož í o úpravě platových a služebních poměrů učitelstva obecných a občanských škol (učitelský zákon).
107 Původní znění. Antrag des Senators Dr. Wenzel Feierfeil und Genossen, betreffend Wiedereröffnung der seit 31, Dezember 1923 geschlossenen staatlichen Uebungsschule an der Lehrerbildungsanstalt in Mies. -Překlad. Návrh senátora dr W. Feierfeila a soudy na opětné otevření státní cvičné školy pří učitelském ústavě ve Stříbře, od 31. prosince 1923 uzavřené.
108 Antrag des Senators Dr. Wenzel Feierfeil und Genossen, betreffend Abänderung der Regierungsverordnung vom 17. März 1927, Nr. 22 Slg. der Ges, u. Vdgen, über die Regelung der Dienst- und Besoldungsverhältnisse, des weltlichen Pflegepersonals in den staatlichen Heilanstalten -Překlad. Návrh senátora dr W. Feierieila a soudr. na změnu vládního nařízení ze dne 17, března 1927, č. 22 Sb, z, a n., o úpravě služebních platových poměrů světských ošetřovatelů ve státních ústavech léčebných.
109 Vládní návrh. Zákon o věnování na oslavu 80. narozenin prvního, presidenta republiky Československé T. G. Masaryka.
110 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 200) zákona, kterým se prodlužuje platnost opatření Stálého výboru o zatímním vedení státního hospodářství (tisk 207).
111 Návrh senátorů Donáta, Habrmana, Klofáče, dr Reyla, dr Hellera, Luksche, Dyka, Thoře a spol. na vydání zákona o zásluhách T. G. Masaryka.
112 Zpráva rozpočtového výboru k vládnímu návrhu zákona (tisk 109) o věnování na oslavu 80. narozenin prvního presidenta republiky Československé T. G. Masaryka.
113 Zpráva rozpočtového výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 110) o vládním návrhu zákona, kterým se prodlužuje, opatření Stálého výboru o za- tímním vedení státního hospodářství.
114 Zpráva ústavně-právního výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 2) k vládnímu návrhu zákona, kterým se doplňují a mění některá ustanovení zákonů o soudním řízení ve věcech občanských a o řízení exekučním.
115 Návrh senátorů Šťastného, Hubky, Plamínkavé a spol. na státní subvenci obci pražské pro novou moderní nemocnici v Praze VIII. na Bulovce.
116 Zpráva I. ústavně-právního výboru, II. zahraničního výboru, III. rozpočtového výboru o vládním návrhu (tisk 71), kterým se předkládá Národnímu shromáždění republiky Československé 1. Úmluva mezi Rakouskem, Italií, Rumunskem, královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců a Československem o úpravě pensí zemských, obecních a okresních, sjednaná ve Vídni dne 30. listopadu 1923 a 2. Dodatečná úmluva mezi Československou republikou a republikou Rakouskou k úmluvě pod uvedené, podepsaná ve Vídni dne 3. února 1929
117 Návrh senátorů J. Kotrby, J. Thoře, J. Pastyříka, J. Slámy, E. Trčky, B. Kianičky a druhů aby vydán byl zákon na ochranu zakázkového krejčovství
118 Usnesení poslanecké sněmovny o návrhu poslancov Staňka, Tomáška, Zeminovej, dr. Mičury, dr. Lukavského, Najmana, Pohla, Böllmanna a druhov (tisk 211). na vydanie zákona o zásluhách T. G. Masaryka (tisk 214).
119 Zpráva imunitního výboru o žádosti okresního soudu v Berehově ze dne 16. ledna 1930, č. j. T 1872/28-7 za vydání senátora dra Ondřeje Korlátha k trestnímu stíhání pro přečin utrhání na cti podle § 1, 3, čís. 1 a 2 zák. čl. XLI/1914 (č. 446/30 předs.).
120 Zpráva ústavně-právního výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 118) o návrhu poslanců Staňka, Tomáška, Zeminové, dr Mičury, dr Lukavského, Najmana, Pohla, Böllmanna a druhů a k návrhu senátorů Donáta, Habrmana, Klofáče, dr Reyla, dr Hellera, Luksche, Dyka, Thoře a spol. (tisk 111) na vydání zákona o zásluhách T. G. Masaryka.
121 Vládny návrh. Zákon o úprave príslušnosti vo veciach cejchovných v zemi Slovenskej a v zemi Podkarpatoruskej.
122 Původní znění. Antrag der Senatoren Dr. Hilgenreiner, Dr. Jesser und Genossen auf Aufhebung des Gesetzes vom 19. Feber 1920, Z. 135 der S. d. G. u. V., über das Verhältnis der Prager Universitäten. -Překlad. Návrh sen. dr Hilgenreinera, dr Jessera a soudr. na zrušení zákona ze dne 19. února 1920, č. 135 Sb. z. a n., o poměru pražských universit.
123 Původní znění. Antrag der Senatoren Böhr, Stolberg und Genossen behufs Änderung der geltenden Bestimmungen über dir Feststellung strafbarer Milchfälschungen. -Překlad. Návrh sen. Böhra, Stolberga a soudr. na změnu platných ustanovení o zjišťování trestného falšování mléka.
124 Původní znění. Antrag der Senatoren Kostka, Luksch und Genossen in Angelegenheit der produktiven Arbeitslosenfürsorge -Překlad. Návrh sen. Kostky, Luksche a soudr. stran produktivní péče o nezaměstnané.
125 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 80) státního rozpočtu republiky Československé a finančního zákona pro rok 1930 (tisk 210) - (pokračování předešlého-1) - (pokračování předešlého-2) - (pokračování předešlého-3) - (pokračování předešlého-4) - (pokračování předešlého-5) - (pokračování předešlého-6) - (pokračování předešlého-7) - (pokračování předešlého-8) - (pokračování předešlého-9) - (pokračování předešlého-10) - (pokračování předešlého-11) - (pokračování předešlého-12) - (pokračování předešlého-13) - (pokračování předešlého-14) - (pokračování předešlého-15) - (pokračování předešlého-16) - (pokračování předešlého-17)
126 Návrh senátorů J. Kotrby, J. Thoře, J, Pastynka, E. Trčky, B. Kianičky, J. Slámy a druhů na vydání zákona o živnostenských školách.
127 Návrh senátorů Rudolfa Pánka, Šolce a spol. na vydání zákona o určení výpovědní lhůty pro soukromé zaměstnance ve vyšších službách, podléhajících zákonu o obchodních pomocnících ze dne 16. ledna 1910 č. 20 ř. z. a zákonu č. 244 Sb. z. a n. ze dne 13. července 1922.
128 Zpráva imunitního výboru o žádosti okresního soudu v Rachově ze dne 4. února 1930, č. j. Nt 2/1-30 za udělení souhlasu k výkonu trestu, uloženého senátoru Ivanu Lokotovi (č. 582/1930 předs.).
129 Zpráva imunitního výboru o žádosti krajského soudu v Litoměřicích ze dne 31. prosince 1929, č. Nt. XIII. 160/29/11, za vydání senátora L. Wenzela k trestnímu stíhání pro přečin podle § 17 odst. 1. zákona na ochranu republiky č. 50/1923 Sb. z. a n. (č. 306/1930 předs.).
130 Návrh senátorů V. Donáta, J. Vraného, dr V, Šrobára, K. Sáblíka a společníků, aby vládě bylo uloženo statistické zpracování studentského nadačnictví a připravení kodifikace nadačního práva.
131 Návrh senátora V. Donáta a společníků na změnu zákona o dani z vodní síly ze dne 12. srpna 1921, č. 338 Sb. z. a n.
132 Návrh senátora dr Jána Kovalika a spol. na vydanie zákona o uznaní zásluh Milana Rastislava Štefánika.
133 Původní znění. Dringliche Interpellation der Senatoren Franz Köhler, Leo Wenzel und Genossen an die Gesamtregierung in Angelegenheit notleidender Kleinlandwirte in Mähren -Překlad. Naléhavá interpelace senátorů F. Köhlera, L. Wenzela a soudr. na veškerou vládu stran strádajících malorolníků na Moravě.
134 Původní znění. Antrag der Senatoren Dr. Wenzel Feierfeil, Ernst Teschner und Genossen, betreffend Abänderung des § 207 des Gesetzes vom 24. Juni 1926, Slg. der Ges. u. Vdgen Nr. 103 über die Regelung der Gehalts- und Dienstverhältnisse der staatlichen Dieastnehmer. -Návrh senátorů dr W. Feierfeila, E. Teschnera a soudr. na změnu § 207 zákona ze dne 24. června 1926, č. 103 Sb. z. a n., o úpravě platových a služebních poměrů státních zaměstnanců.
135 Interpelace:135/1. Interpelace senátorů Antonína Nováka, Felixe Časného, Františka Zimáka a soudr. na pana ministra vnitra o náhradě výloh členů okresních zastupitelstev, výborů a komisí. -135/2. Interpelace senátorů J. Komrse, č. Vaněčka a spol. na pana ministra veřejných prací ve věci urychlení stržení starého jezu na Labi v Kolíně. -135/3. Interpellácia senátora Antona Hancku a spol. na vládu republiky Československej v záležitosti nedostatočného prevádzania zákona o štátnych starobných podporách. -135/4 (překlad). Interpelace senátora Josefa Böhra a soudr. na pana ministra věcí zahraničních a pana ministra vnitra stran oslavování vraha Gavrilla Principa a jeho osudového zločinu. -Původní znění ad 135/4. Interpellation des Senators Josef Böhr und Genossen an den Herrn Aeussernminister und den Herrn Innernminister anlässlich der Verherrlichungen des Mörders Gavrillo Princip und seiner folgenschweren Untat. - (pokračování předešlého)-135/5 (překlad). Interpelace senátorů dr W. Feierfeila, E. Teschnera a soudr. na veškerou vládu stran vydání vládního nařízení k § 142 zákona ze dne 24. června 1926, č. 103 Sb. z. a n., o úpravě platových a služebních poměrů státních zaměstnanců. -Původní znění ad 135/5. Interpellation der Senatoren Dr. Wenzel Feierfeil, Ernst Teschner und Genossen an die Gesamtregierung, betreffend die Herausgabe der Regierungsverordnung zum § 142 des Gesetzes vom 24. Juni 1926 Slg. der Ges. und Vdgen Nr. 103 über die Regelung der Gehaltsund Dienstverhältnisse der staatlichen Dienstnehmer. -135/6 (překlad). Interpelace senátora E. Teschnera a soudr. na veškerou vládu stran změny kvalifikačních předpisů obzvláště v ohledu jazykovém. -Původní znění ad 135/6. Interpellation des Senators Ernst Teschner und Genossen an die Gesamtregierung, in Angelegenheit der Abänderung der Qualifikationsvorschriften insbesondere in sprachlicher Beziehung.
136 Vládní návrh. Zákon o nabytí místních drah Zaječí-Čejč-Hodonín a Mutěnice-Kyjov státem.
137 Odpovědi:137/1 (původní znění). Odpověď vlády na interpelaci senátora E. Teschnera a soudr. stran nové úpravy právních a hmotných poměrů státních pensistů a osob jim na roveň postavených ve smyslu zvláštního požadavku po tom, aby jejich požitky byly na roven postaveny (tisk 24). -Antwort der Regierung auf die Interpellation des Senators Ernst Teschner und Genossen in Angelegenheit der Neuregelung der Rechts- und materiellen Verhältnisse der staatlichen Ruheständler und ihnen Gleichstellten im Sinne der besonderen Forderung nach Gleichstellung ihrer Bezüge (Druck 24). -137/2 (původní znění). Odpověď vlády na interpelaci senátorů Leo Wenzela, F. Köhlera a soudr. stran nutné organisace pro stravování potřebných dětí v zimě 1929/30 (tisk 34), -Překlad ad 137/2. Antwort der Regierung auf die Interpellation, der Senatoren Leo Wenzel, Franz Köhler und Genossen in Angelegenheit der nötigen Organisation einer Bespeisungsaktion für hilfsbedürftige Kinder im Winter 1929/30 (Druck 34). -137/3 (původní znění). Odpověď ministra školství a národní osvěty na interpelaci senátora dr W. Feierfeila a soudr. stran toho, že se neobsazují ředitelská místa na německých středních školách (tisk 31/9). -Překlad ad 137/3. Antwort des Ministers für Schulwesen und Volkskultur auf die Interpellation des Senators Dr. W. Feierfeil und Genossen betreffend Nichtbesetzung der Direktoren-stellen an deutschen Mittelschulen (Druck 31/9).

( >> 2. zasedání >> )