Historické senátní tisky z 3. volebního období
2. zasedání - senátní tisky

3. volební období 1929 - 1935

Seznam senátních tisků

2. zasedání


č. zkrácený popis
138 Původní znění. Dringliche Interpellation des Senators Franz Köhler und Genossen an den Minister für soziale Fürsorge in Angelegenheit der Pensionsversicherung der Privatangestellten. -Překlad. Naléhavá interpelace senátora F. Köhlera a soudr. na ministra sociální péče stran pensijního pojištění soukromých zaměstnanců.
139 Zpráva rozpočtového výboru k vládnímu nařízení ze dne 28. prosince 1929, č. 185 Sb. z. a n., kterým se provádí zákon o dávkách za úřední úkony ve věcech správních, ze dne 20. prosince 1929, č. 180 Sb. z. a n. (č. 300/1930 předs.).
140 Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení dohoda o úpravě obchodních styků mezi republikou Československou a Egyptem, sjednaná výměnou not dne 16. března 1930 v Kahýře, uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 17. března 1930, č. 25 Sb. z. a n.
141 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 288), kterým se prodlužuje účinnost zákona ze dne 28. března 1928, číslo 45 Sb. z. a n., o odkladu exekučního vyklizení místností (tisk 302).
142 Usneseni poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 289), kterým se prodlužuje a doplňuje zákon ze dne 28. března 1928, č. 44. Sb. z. a n. o ochraně nájemníků (tisk 303).
143 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 230) zákona, jímž se provádí úmluva ze dne 16. července 1928 mezi Československem a Spojenými Státy Severoamerickými o naturalisaci (tisk 240).
144 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 179) zákona, kterým se provádí úmluva mezi Rakouskem, Italií, Rumunskem, královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců a Československem ze dne 30. listopadu 1923 a dodatečná úmluva mezi Československem a Rakouskem ze dne 3. února 1929 o úpravě pensí zemských, obecních a okresních (tisk 281).
145 Unesení poslanecké sněmovny o vládnom návrhu zákona (tisk 287), ktorým sa upravuje užívanie niektorých pastvín v zemiach Slovenskej a Podkarpatoruskej v ročných pastevných obdobiach 1930-1932 (tisk 300).
146 Interpelace: 146/1 (překlad). Interpelace Senátora E.Teschnera a soudr. na veškerou vládu stran způsobu úřadování u státních úřadů. -Původní znění ad 145/1. Interpellation des Senators Ernst Teschner und Genossen an die Gesamtregierung betreffend die Geschäftsführung bei den staatlichen Ämtern und Behörden. -146/2 (překlad). Interpelace Senátorů L.Wenzela, E. Teschnera a soudruhů na pana ministra financí stran neudržitelného předpisování poplatků. -Původní znění ad 146/2. Interpellation der Senatoren Leo Wenzel, Ernst Teschner und Genossen au den Herrn Minister für Finanzen betreffend unhaltbare Gebührenvorschreibungen. -146/3 (překlad). Interpelace senátora E. Teschnera a soudr. na ministra vnitra stran pronásledování osob, které nosí jednotný kroj, obzvláště hnědé košile. -Původní znění ad 146/3. Interpellation des Senators Ernst Teschner und Genossen an den Minister des Innern betreffend die Verfolgung der Träger einheitlicher Tracht, inbesondere Braunhemden. -146/4 (překlad). Interpelace senátora E. Teschnera a soudr. na pana ministra školství a národní osvěty stran poskytnutí subvence pro stavbu živnostenské školy pokračovací v Teplicích-Šanově. -Původní znění ad 146/4. Interpellation des Senators Ernst Teschner und Genossen an den Herrn Minister für Schulwesen und Volkskultur betreffend die Gewährung einer Subvention zum Baue einer gewerblichen Fortbildungsschule in Teplitz-Schönau, -146/5 (překlad). Interpelace senátora L. Wenzela a soudr. na pana ministra železnic stran potíží, které se činí při zavádění autobusové dopravy. -Původní znění ad 146/5. Interpellation des Senators Leo Wenzel und Genossen an den Herrn Eisenbahnminister betreffend die Erschwernisse, die der Einführung des Autobusverkehres gemacht werden. - (pokračování předešlého)-146/6 (překlad). Interpelace senátora dr. W. Feierfeila a soudr. na pana ministra školství a národní osvěty stran průtahů při vyřizování fassí katolického duchovenstva.-Původní znění ad 146/6. Interpellation des Senators Dr.Wenzel Feierfeil und Genossen an den Herrn Minister für Schulwesen und Volkskultur betreffend Verzögerung der Fassionserledigungen der katholischen Geistlichkeit. -146/7 (překlad). Interpelace senátorů E. Teschnera, L. Wenzela a soudr. na pana ministra školství a národní osvěty stran poškozování německých studujících při rozdílení státních stipendií. -Původní znění ad 146/7. Interpellation der Senatoren Ernst Teschner, Leo Wenzel und Genossen an den Herrn Minister für Schulwesen und Volkskultur betreffend die Benachteiligung deutscher Studenten bei der Verteilung staatlicher Stipendien. -146/8 (překlad). Interpellácia senátora Füssyho a druhov celej vláde vo věci nápravy krivdy spáchanej nespravodlivým rozdelením pôdy v obci Felsövámos. -Původní znění ad 146/8. Interpelláció az összkormányhoz, a felsövámosi igazságtalan földosztás által elkövetett sérelem orvoslása tárgyában. Bendják Füssy Kálmán és társai. -146/9 (překlad). Interpelace senátora L. Wenzela a soudr. na pana ministra sociální péče stran těžkého poškození německého živlu při jmenování do správních orgánů okresní nemocenské pojišťovny ve Vimperku. -(pokračování předešlého)-Původní znění ad 146/9. Interpellation des Senators Leo Wenzel ind Genossen an den Herrn Minister für soziale Fürsorge betreffend die schwere Benachteiligung des deutschen Elements bei der Ernennung in die Verwaltungsorgane der Bezirksversicherungsanstalt in Winterberg. -146/10 (překlad). Interpelace senátora L. Wenzela a soudr. na veškerou vládu stran krise ve východočeském průmyslu lnářském. -Původní znění ad 146/10. Interpellation des Senators Leo Wenzel und Genossen an die Gesamtregierung in Angelegenheit der Krise in der ostböhnischen Flachsindustrie. -146/11 (překlad). Interpelace senátora L. Wenzela a soudr. na pana ministra vnitra stran volebních podvodů při obecních volbách v Jihlavě.-(pokračování předešlého)-Původní znění ad 146/11. Interpellation des Senators Leo Wenzel und Genossen an den Minister des Innern betreffend den Wahlschwindel bei den Gemeindewahlen in Iglau. -146/12 (překlad). Interpelace senátora L. Wenzela a soudr. na pana ministra vnitra stran zrušení politické expositury a rozpuštění okresní správní komise v Mimoni. -Původní znění ad 146/12. Interpellation des Senators Leo Wenzel und Genossen an den Herrn Minister des Innern betreffend die Abziehung der politischen Expositur und die Auflösung der Bezirksverwaltungskommission in Niemes.
147 Návrh senátorů F. Foita, K. Sáblíka a společníků, aby dopravné na lokálních drahách propočítáváno bylo stejným způsobem jako na drahách hlavních.
148 Návrh senátora V. Johanise a soudr. na vydání zákona o Fondu Lidového Zdraví.
149 Zpráva Výboru imunitního o žádosti okresního soudu trestního v Praze ze dne 26.ledna 1930, č.j. Nt IX 3/30-4, za souhlas k trestnímu stíhání senátora Rudolfa Bergmana pro přestupek proti bezpečnosti cti (č. 529/330 předs.).
150 Zpráva Výboru imunitního o žádosti okresního soudu trestního v Praze ze dne 12. února 1930, č. j. Nt XVI 5/30, za souhlas k trestnímu stíhání senátorky Marie Stejskalové pro zločin podle §15 č. 3 a přečin podle §14 č. 1 a §15 č. 2 zákona ze dne 19. března 1923,č. 50 Sb. z. a n. a pro přestupek podle §23 zákona ze dne 17. prosince 1862, č. 6 ř. z. z r. 1863(č. 628/30 předs.).
151 Zpráva sociálně-politického výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 141) o vládním návrhu zákona, kterým se prodlužuje účinnost zákona ze dne 28. března 1928, č. 45 Sb. z. a n., o odkladu exekučního vyklizení místností.
152 Zpráva I.sociálně-politického výboru, II.rozpočtového výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 142) o vládním návrhu zákona, kterým se prodlužuje a doplňuje zákon ze dne 28. března 1928, č. 44 Sb. z. a n., o ochraně nájemníků.
153 Zpráva Národohospodárskeho výboru k usneseniu poslaneckej snemovne (tisk č. 145) o vládnom návrhu zákona, ktorým sa upravuje užívanie niektorých pastvín v zemiach Slovenskej a Podkarpatoruskej v ročných pastevných obdobich 1930-1932.
154 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 248) zákona o odběru některých druhů zboží veřejnými úřady, ústavy a zařízeními (tisk 277).
155 Usnesení poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu (tisk 249) zákona o výrobě chleba (tisk 294).
156 Zpráva I. technicko-dopravního výboru, II. rozpočtového výboru k vládnímu návrhu (tisk 136) zákona o nabytí místních drah Zaječí-Čejč-Hodonín a Mutěnice-Kyjov státem.
157 Naléhavá interpelace senátora Františka Nováka a druhů panu ministru financí o jubilejním fondu státních zaměstnanců z r. 1928.
158 Návrh senátorů Ant. Berkovce, J. Pichla, Ferd. Šťastného a spol. na změnu zákona ze dne 21. března 1929, č. 43 Sb. z. a n., o státních starobních podporách.
159 Zpráva I. ústavně-právního výboru, II. technicko-dopravního výboru o vládnom návrhu zákona (tisk 121) o úprave príslušnosti vo veciach cejchovných v zemi Slovenskej a v zemi Podkarpatoruskej.
160 Zpráva rozpočtového výboru o usnesení poslaneckej snemovne (tisk 125) k vládnemu návrhu státneho rozpočtu republiky Československej a finančného zákona pre rok 1930.-Vydania: -Vnútorná správa: -Rozbor jednotlivých kapitol. - (pokračování předešlého-1)-(pokračování předešlého-2)-(pokračování předešlého)Resoluce přijaté rozpočtovým výborem: -Celkový přehled státního rozpočtu pro rok 1930. Skupina I. Vlastní státní správa. --(Skupina II. Správa státních podniků. A>-Skupina III. Podíl samosprávných svazků a fondů a podíl silničního fondu na státních daních, dávkách a poplatcích. -Skupina IV. Správa státního dluhu. -Jednání rozpočtového výboru. -Část všeobecná. -Část zvláštní. Kapitola 1. President republiky a kancelář presidenta republiky. -Kapitola 2. Zákonodárné sbory. -Kapitola 3. Předsednictvo ministerské rady. -Kapitola 4. Ministerstvo zahraničních věcí. -Kapitola 5. Ministerstvo národní obrany. -Kapitola 6. Ministerstvo vnitra. -Kapitola 7.Ministerstvo spravedlnosti s Nejvyšším soudem. -Kapitola 8. Ministerstvo pro sjednocení zákonův a organisace správy. -Kapitola 9. Nejvyšší správní soud a Volební soud. -Kapitola 10. Ministerstvo školství a národní osvěty. -Kapitola 11. Ministerstvo zemědělství. -(pokračování předešlého)Kapitola 12. Státní pozemkový úřad. -(pokračování předešlého)-Kapitola 13. Ministerstvo prumyslu, obchodu a živností. Kapitola 14. Ministerstvo verejných prací. -Kapitola 15. Ministerstvo pošt a telegrafu a Ceskoslovenská pošta. -(pokračování předešlého)Kapitola 16. Ministerstvo železnic a Československé státní dráhy. --(pokračování předešlého)Kapitola 17. Ministerstvo sociálních péče. -(pokračování předešlého)Kapitola 18. Ministerstvo pro zásobování lidu. -Kapitola 19. Ministerstvo veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy. -Kapitola 20. Odpočivné a zaopatřovací platy. -Kapitola 21. Ministerstvo financí. -(pokračování předešlého)Kapitola 22. Všeobecná pokladní správa. -Kapitola 23. Nejvyšší účetní kontrolní úřad. )
161 Vládní návrh. Zákon k ochraně osob oprávněných požadovat výživu, výchovu a zaopatření. - (pokračování předešlého)
162 Vládní návrh, jímž se předkládá Národnímu shromáždění Smlouva mezi republikou Československou a republikou Rakouskem o úpravě technicko-hospodářských otázek na hraničních tratích Dunaje, Moravy a Dyje, podepsaná v Praze dne 12. prosince 1928, se Závěrečným protokolem z téhož dne.SMLOUVA MEZI REPUBLIKOU ČESKOSLOVENSKOU A REPUBLIKOU RAKOUSKEM O ÚPRAVĚ TECHNICKO-HOSPODÁŘSKÝCH OTÁZEK NA HRANIČNÍCH TRATÍCH DUNAJE, MORAVY A DYJE. ODDÍL A. -ZÁSADNÍ USTANOVENÍ. -ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO DUNAJ. -ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO MORAVU A DYJI.-(pokračování předešlého-)ODDÍL B. Zvláštní ustanovení pro bývalou dyjskou konkurencní trat. -ODDÍL C. Spolecná technická komise. ODDÍL D. Všeobecná a záverecná ustanovení.VERTRAG ZWISCHEN DER ČECHOSLOVAKISCHEN REPUBLIK UND DER REPUBLIK ÖSTERREICH ZUR REGELUNG DER TECHNISCH – ÖKONOMISCHEN FRAGEN IN DEN GRENZSTRECKEN DER DONAU, MARCH UND THAYA. -ABSCHNITT A. Herstellung und Instandhaltung der Bauten, Vermarkung der Fahrwasserrinne, Räumung des Flußbettes. -II. Teil. BESONDERE BESTIMMUNGEN FÜR DIE DONAU. -(pokračování předešlého-)-Kapitel II. INSTANDHALTUNGSARBEITEN. -III. Teil. BESONDERE BESTIMMUNGEN FÜR DIE MARCH UND THAYA. -ABSCHNITT B. Besondere Bestimmungen für die enemalige Thaya-Konkurrenzstrecke. -ABSCHNITT C. Gemeinsame technische Kommission.-ABSCHNITT D. Allgemeine und Schlußbestimmungen.
163 Vládní návrh, Kterým se předkládá Národnímu shromáždění Smlouva mezi republikou Československou a republikou Polskou o rybolovu a ochraně ryb v hraničních vodách a ve vodách jejich povodí, sjednaná v Katovicích dne 18. února 1928.
164 Vládní návrh. Zákon o poštovní spořitelně.-Oddíl I. Všeobecná ustanovení. -Oddíl II. Šeková služba. -Oddíl III. Spořitelní služba. -Oddíl IV. Zužitkování vlastního jmění a peněz svěřených poštovní spořitelně ve službě šekové a spořitelní. -Oddíl V. Jiná hospodářská a obchodní činnost. -Oddíl VI. Finanční úkony pro soudy, státní a jiné veřejné úřady, ústavy, podniky a zařízení. -Oddíl VII. Poměr poštovní spořitelny k Národní bance Československé. -Oddíl VIII. Ustanovení společná a závěrečná. - (pokračování předešlého)Důvodová zpráva. A. VŠEOBECNÁ ČÁST. Vývoj a úkoly poštovních spořitelen. - (pokračování předešlého)B. ZVLÁŠTNÍ ČÁST. - (pokračování předešlého)-Oddíl I. Všeobecná ustanovení. -Oddíl II. Šeková služba. -Oddíl III. Sporitelní služba. - (pokračování předešlého)Oddíl IV.-VI. -Oddíl IV. Zužitkování vlastního jmění a peněz svěřených poštovní spořitelně ve službě šekové a spořitelní. -Oddíl V. Jiná hospodářská a obchodní činnost - (pokračování předešlého)Oddíl VI. Finanční úkony pro soudy, státní a jiné veřejné úřady, ústavy, podniky a zařízení. -Oddíl VII. Poměr poštovní spořitelny k Národní bance Československé. -Oddíl VIII. Ustanovení společná a závěrečná.
165 Vládní návrh. Zákon kterým se upravují odpočivné a zaopatřovací platy některých státních a jiných zaměstnanců a učitelů, jakož i pozůstalých po nich. - (pokračování předešlého)
166 Zpráva ústavně-právního výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 143) o vládním návrhu zákona, jímž se provádí úmluva ze dne 16. července 1928 mezi Československem a Spojenými Státy Severoamerickými o naturalisaci.
167 Zpráva národohospodářského výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 154) k vládnímu návrhu zákona o odběru některých druhů zboží veřejnými úřady, podniky, ústavy a zařízeními.
168 Zpráva národohospodářského výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 155) k vládnímu návrhu zákona o výrobě chleba.
169 Zpráva I. zahraničního výboru, II. národohospodářského výboru o vládním návrhu (tisk 140), kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení dohoda o úpravě obchodních styků mezi republikou Československou a Egyptem, sjednaná výměnou not dne 16. března 1930 v Kahýře, uvedená v pro- zatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 17. března 1930, č. 25 Sb. z. a n.
170 Zpráva I. zahraničního výboru, II. ústavně-právního výboru, III. rozpočtového výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 144) o vládním návrhu zákona, kterým se provádí úmluva mezi Rakouskem, Italií, Rumunskem, královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců a Československem ze dne 30. listopadu 1923 a dodatečná úmluva mezi Československem a Rakouskem ze dne 3. února 1929 o úpravě pensí zemských obecních a okresních.
171 Interpelace:171/1 (překlad). Interpelace senátorů F. Köhlera, L. Wenzela a soudruhů na pana ministra vnitra stran jednání státní policie dne 6. března v Šumperku. -Původní znění ad 171/1. Interpellation der Senatoren Franz Köhler, Leo Wenzel und Genossen an den Herrn Minister des Innaern betreffend das Verhalten der Staatspolizei am 6. März in Mähr.- Schönberg. -171/2 (překlad). Interpelace senátora L. Wenzela a soudr. na pana ministra sociální péče stran novelisace zákona o úrazovém pojišťění dělnickém a brzkého vypsání nových voleb do úrazové pojišťovny. -Původní znění ad 171/2. Interpellation des Senators Leo Wenzel und Genossen an den Herrn Minister für soziale Fürsorge betreffend dis Novellierung des Arbeitsunfallgesetzes und die baldige Aussehreibung der Neuwahlen in die Unfallversicherungsanstalt. -171/3 (překlad). Interpelace senátorů F. Köhlera, E. Teschnera a soudruhů na pana ministra financí stran změny § 50, odst. 2 pracovního řádu pro továrny na tabák a § 8 pensijního normálu dělnictva čsl. tabákové režie. -Původní znění ad 171/3. Interpellation der Senatoren Franz Köhler, Ernst Teschner und Genossen an den Herrn Finanzminister in Angelegenheit der Abänderung des § 50, Abs. 2 der Arbeitsordnung für die Tabakfabriken und des § 8 des Pensionsnormales der Arbeiterschaft der čsl. Tabakregie. -171/4. Interpellácia senátora Jána Janíka a spoločníkov na p. ministra železníc, ohľadom nedodržovania prevádzajúceho nariadenia k zákonu o 8hodinovej pracovnej dobe v službe výhybkárskej u dopravného úradu čsl. št. železníc v Leopoldove a Trenč. Teplej. - (pokračování předešlého)171/5. Interpellácia senátora dr Pavla Žišku a spoločníkov pánu ministrovi financií a pánu ministrovi vňútra o preradení Piešťan z triedy C činovného do triedy B. -171/6 (překlad). Interpelace senátora L. Wenzela a soudruhů na ministra veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy, jakož i na ministra průmyslu, obchodu a živností stran úpravy zdravotně závadných zařízení a nespravedlivých poměrů u koncesované živnosti pohřbívání mrtvol v ohledu živnostensko-právním. -Původní znění ad 171/6. Interpellation des Senators Leo Wenzel und Genossen an den Minister für öffentliche Gesundheitspflege und körperliche Erziehung, sowie an den Minister für Industrie, des Handels und Gewerbe betreffend die Regelung der sanitätswidrigen Zustände und der ungerechten Verhältnisse bei dem konzessionierten Gewerbe der Leichenbestatter in gewerberechtlicher Beziehung. - (pokračování předešlého)-171/7 Interpelace senátorů J. J. Krejčího, Jos. Hubky, Petříka, Bergmana a druhů na ministry zemědělství a financí v záležitosti změny vládního nařízení ze dne 24. května 1928 čís. 75/28 Sb. z. a n. o poskytování podpor při živelních pohromách. -171/8 (překlad). Interpelace senátora E. Teschnera a soudr. na pana ministra železnic stran změny tísnivého postavení železničních úrazových důchodců, vdov a sirotků. -Původní znění ad 171/8. Interpellation des Senators Ernst Teschner und Genossen an den Herrn Eisenbahnminister betreffend die Änderung der Notlage der Eisenbahnunfallsrentler, Witwen und Waisen. -171/ 9 (překlad). Interpelace senátorů Teschnera, dr Jessera a soudr. na pana ministra národní obrany stran prominutí cvičení ve zbrani. -Původní znění ad 171/9. Interpellation der Senatoren Teschner, Dr Jesser und Genossen an den Herrn Minister für nationale Verteidigung in Angelegenheit der Erlassung von Waffenübungen.
172 Návrh senátorů J. Pastyříka, J. Thoře, E. Trčky, J. Kotrby, B. Kianičky, J. Slámy a druhů na zrušení nedělního klidu v prodejnách lístků do divadel, koncertů a jiných kulturních a zábavních podniků.
173 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 290) zákona o stavebním ruchu (tisk 304). - (pokračování předešlého)
174 Zpráva I. sociálně-politického výboru II. rozpočtového výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 173) o vládním návrhu zákona o stavebním ruchu.
175 Odpovědi:175/1. Odpověď ministra spravedlnosti na interpelaci senátora Ďurčanského a spol. ve věci zátvoru pozemkových knih, (tisk 87/1). -175/2. Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátorů Františka Merty, Josefa Hubky a spol. o požadování dávky za úřední úkony od místních osvětových komisí (tisk 100/7). -175/3. Odpověď ministra financí na interpelaci senátorů J. Sechtra, Fr. Olejníka, J, Vraného a společníků v záležitosti příkrého vymáhání pozemkové daně a přirážek k ní najednou za několik let na přídělcích z pozemků přidělených jim Státním pozemkovým úřadem (tisk 100/17). -175/4. Odpověď ministra školství a národní osvěty na interpelaci senátorů Jul. Komrse, Jos. Hubky, F. F. Plamínkové, Čeňka Vaněčka a spol. ve věci desolátního stavu budovy státního reálného gymnasia v Kolíně (tisk 100/3). -175/5. Odpověď ministra školství a národní osvěty na interpelaci senátorů Ant, Šolce, dr Ant. Kloudy a spol. ve věci stavby budovy státního reálného gymnasia v Jilemnici (tisk 100/1). -175/6. Odpověď ministra školství a národní osvěty na interpelaci senátorů Ant. Šolce, dr Ant. Kloudy a spol. o desolátním stavu budovy státního gymnasia v Mladé Boleslavi (tisk 100/2).
176 Návrh senátorů Dyka, Votruby, dr Fáčka a soudr. na poskytnutí přídavků k důchodům v pensijním pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách.
177 Překlad. Návrh senátora L. Wenzela a soudr. na novelisaci zákona o dani z motorových vozidel ze dne 14. července 1927, č. 116 Sb. z. a n.-Původní znění. Antrag des Senators Leo Wenzel und Genossen zur Novellierung des Gesetzes über die Motorwagen-Steuer vom 14. Juli 1927, Zahl 116 Slg. d. G. u. V.
178 Překlad. Návrh senátorů dr W. Feierfeila, F. Scholze a soudr. na opětné zavedení dvojitých svátků.-Původní znění Antrag der Senatoren Dr Wenzel Feierieil, Franz Scholz und Genossen betreffend Wiedereinführung der Dppelfeiertage.
179 Interpelace: 179/1. Interpelace senátora Františka Nováka a druhů panu ministru sociální péče ve věci sociálních opatření týkajících se zaměstnanců ve vyšších soukromých službách. -179/2 (překlad). Interpellácia senátora dra Szilassyho a druhov ministrovi financií o vládnej pomoci poskytnutej fusii troch pražských velkých bank o sanácii maďarských peňažných ústavov. -Původní znění ad 179/2. Interpelláció a pénzügyminiszter urhoz a három prágai nagybank fuzijának kormánytámogatása s a magyar pénzintézetek szanálásának tárgyában. Beadják: Dr. Szilassy Béla szenátor s t. -179/3. Interpelace senátora Mikulíčka a sudruhů na pana ministra sociální péče o protizákonném jednání okresní nemocenské pojišťovny v Hodoníně. - (pokračování předešlého)-179/4 (překlad). Interpelace senátora L. Wenzela a soudr. na ministra, průmyslu, obchodu a živností, na ministra veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy a na ministra veřejných prací stran úpravy řádu požární policie a současné úpravy zdravotnictví v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. -Původní znění ad 179/4. Inerpellation des Senators Leo Wenzel und Genossen an den Minister für Industrie, Handel und Gewerbe, an den Minister für Gesundheitswesen und Volkskultur und an den Minister für öffentliche Arbeiten in Angelegenheit der Regelung der Feuerpolizeiordnung und gleichzeitige Regelung des Sanitätswesens in Böhmen, Mähren und Schlesien.
180 Zpráva I. sociálně-politického výboru II. rozpočtového výboru o návrhu senátora Johanise a soudruhů (tisk 47) o nedostatcích prováděného zákona o státních starobních podporách.
181 Návrh senátorů Kindla, Stránského a soudruhů, aby byl vydán zákon o generální úpravě platových, služebních a pensijních požitků všem státním a veřejným zaměstnancům a zaměstnancům státních veřejných podniků.
182 Odpovedi: 182/1. Odpověď ministra školství a národní osvěty a ministra financí na interpelací senátorů Karla Riedla, Fr. Merty, inž. K. Marušáka a spol. ve věci stavby budovy pro II. státní reálné gymnasium v Brně-Husovicích (tisk 100/10). -182/2 (původní znění). Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátora H. Tichiho a soudr. stran volebních přehmatů při obecní volbě v Jihlavě dne 1. prosince 1929 (tisk 31/1). -Překlad ad 182/2. Antwort des Ministers des Innern auf die Interpellation des Senators H. Tichi und Genossen betreffend die Wahlmißbräuche bei der Gemeindewahl in Iglau am 1. Dezember 1929 (Druck 31/1). -182/3 (původní znění). Odpověď ministra vnitra na interpelací senátora L.Wenzela a soudruhů stran odsouzení četných obecních starostů na základě falešného výkladu § 3 zákona č. 65 1925 (tisk 31/6). -Překlad ad 182/3. Antwort des Ministers des Innern auf die Interpellation des Senators L. Wenzel und Genossen betreffend die Verurteilung zahlreicher Gemeindevorsteher auf Grund einer falschen Auslegung des § 3 des Gesetzes Nr. 65 1925 (Druck 31/6). -182/4 (původní znění). Odpověď ministra sociální péče na interpelaci senátorů F. Köhlera, F. Scholze, L.Wenzela a soudr. stran zákonné úpravy kolektívních smluv (tisk 31/7). -Překlad ad 182/4. Antwort des Ministers für soziale Fürsorge auf die Interpellation der Senatoren F. Köhler, F. Scholz, L. Wenzel und Genossen betreffend die gesetzliche Regelung der Kollektivverträge (Druck 31/7). -182/5 (původní znění). Odpověď vlády na interpelaci senátora L. Wenzela a druhů stran přidělování lesů státním pozemkovým úřadem (tisk 31/8). -Překlad ad 182/5. Antwort der Regierung auf die Interpellation des Senators L. Wenzel und Genossen wegen Waldzuteilung durch das staatliche Bodenamt (Druck 31/8). -182/6 (původní znění). Odpověď ministra sociální péče na interpelaci senátorů F. Köhlera, L. Wenzela a soudruhů stran reformy úrazového pojištění dělnického (tisk 31/12). -Překlad ad 182/6. Antwort des Ministers für soziale Fürsorge auf die Interpellation der Senatoren F. Köhler, L. Wenzel und Genossen betreffend die Reform der Arbeiterunfallversicherung (Druck 31/112).
183 Odpovědi: 183/1. Odpověď vlády na interpelaci senátorů ing. K. Marušáka, K. Riedla, R. Pánka a spol. ve věci převzetí a zařazení bývalých zemských zaměstnanců na Moravě do služeb státních (tisk 57/12). -183/2. Odpověď ministra národní obrany na interpelací senátorů J. J, Krejčího, Šabaty, Šachla, Kopřivy druhů v příčině zásobování vojska chlebovinami (tisk 100/4).-183/3. Odpověď ministra školství a národní osvěty na intrpelaci senátorů ing. Karla Marušáka, Jos. Hubky, Merty a spol. o křiklavých poměrech na českých státních školách menšinových v okrese znojemském na jižní Moravě (tisk 100/5). -183/4. Odpověď ministra škoství a národní osvěty na interpelaci senátorů dr Ant. Kloudy, Ant. Šolce, Jos. Hubky, Frant. Merty a společníků ve věci stavby budovy pro českou státní školu v České Lípě (tisk 100/8). -183/5. Odpověď ministra školství a národní osvěty na interpelaci senátorů dr Ant. Kloudy, Ant. Šolce, Jos. Hubky, Fr. Merty a spol. ve věci nové školní budovy pro českou státní školu v Mimoni (tisk 100/9). -(pokračování předešlého)-183/6. Odpověď ministra zemědělství na interpelaci senátorů J. J. Krejčího, Šachla, Šabaty, Kopřivy a druhů, ohledně provádění zákona o plemenitbě ze dne 2. VII. 1924, čís. 169 Sb. z. a n. (tisk 100/13). -183/7 (původní znění). Odpověď ministra veřejných prací na interpelaci senátorů H. Jokla, J. Polacha a soudruhů stran používání žulové dlažby k úpravě silnic (tisk 100/19). -Překlad ad 183/7. Antwort des Ministers für öffentliche Arbeiten auf die Interpellation der Senatoren H. Jokl, J. Polach und Genossen betreffend die Verwendung von Granitpflaster zur Strassenherstellung (Druck 100/19). -183/8 (původní znění). Odpověď ministra školství a národní osvěty na interpelaci senátora E. Teschnera a soudruhů stran poskytnutí subvence pro stavbu živnostenské školy pokračovací v Teplicích-Šanově (tisk 146/4). -Překlad ad 183/8. Antwort des Ministers für Schulwesen und Volkskultur auf die Interpellation des Senators E. Teschner und Genossen betreffend die Gewährung einer Subvention zum Baue einer gewerblichen Fortbildungsschule in Teplitz-Schönau (Druck 146/4).
184 Zpráva I. sociálne-politického výboru II. rozpočtového výboru o vládnom návrhu zákona (tisk 165), ktorým sa upravujú odpočivné a zaopatrovacie platy niektorých štátnych a iných zamestnancov a učiteľov, ako i pozostalých po nich. -(pokračování předešlého)-Zákon kterým se upravují odpočivné a zaopatřovací platy některých státních a jiných zaměstnanců a učitelů, jakož i pozůstalých po nich.
185 Zpráva ústavně-právního výboru k vládnímu návrhu (tisk 105) zákona o železničních knihách a zástavních právech nabytých na drahách. -(pokračování předešlého)
186 Zpráva I. zahraničního výboru II. národohospodářského výboru o vládním návrhu (tisk 163), kterým se předkládá Národnímu shromáždění Smlouva mezi republikou Československou a republikou Polskou o rybolovu a ochraně ryb v hraničních vodách a ve vodách jejich povodí, sjednaná v Katovicích dne 18. února 1928.
187 Zpráva I. branného výboru II. rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1) o vládním návrhu zákona, kterým se mění § 2 a 5 zákona ze dne 19. března 1920, č. 194 Sb. z. a n., o zaopatřovacích nárocích bývalých vojenských gážistů a § 3 a 16 zákona ze dne 22. prosince 1924, č. 288 Sb. z. a n., o změně některých předpisů o zaopatřovacích požitcích vojenských osob a pozůstalých po nich.
188 Návrh senátorů Aloise Kříže, Josefa Petříka a druhů na změnu některých ustanovení vládních nařízení č. 74 ze dne 24. května 1928 o náhradách pozemkové daně z důvodů živelních škod na zemědělských kulturách a č. 75 ze dne 24. května 1928 o poskytování podpor při živelních pohromách.
189 Návrh senátorů K. Riedla, Ant. Berkovce, R. Pánka, Jiřího Pichla a spol. na vydání zákona, kterým se upravuje chorobinecká péče.
190 Zpráva výboru imunitního o žádosti okresního soudu trestního v Praze ze dne 4. března 1930, č. j. Nt IV. 1/30/2 za souhlas k stíhání senátorky Marie Stejskalové pro přestupek podle § 23 zákona ze dne 17. prosince 1862, č. 6 říš. zák. ai 1863 (č. 801/30 předs.).
191 Zpráva výboru imunitního o žádosti okresního soudu trestního v Praze ze dne 4. března 1950, č. j. Nt IV 2/30/2 za souhlas k stíhání senátorky Marie Stejskalové pro přestupek podle § 23 zákona ze dne 17. prosince 1862, čís. 6 říš. zák. ai 1863 (č. 802/30 předs.).
192 Zpráva výboru imunitního
193 Zpráva ústavne-právneho výboru k vládnemu návrhu zákona (tisk 104) o úprave verejných kníh o nemovitostiach v zemi Slovenskej a Podkarpatoruskej, prevzatých od cudzích súdov (úradov).
194 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 305), jímž se vláda zmocňuje, aby zavedla celní přirážky k celním sazbám u některých druhů obilí, mouky a mlýnských výrobků, a jímž se zakazuje chemická úprava mouky (tisk 384).
195 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 329) zákona o dovozních listech (tisk 388).
196 usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 308) zákona, jimž se mění a doplňují některá ustanovení zákona ze dne 19. července 1921, č. 267 Sb. z. a n., o státním příspěvku k podpoře v nezaměstnání (tisk 391).
197 Naléhavá interpelace senátorů Mikulíčka, Nedvěda a soudr. ministru vnitra a ministru spravedlnosti o neslýchaném ztýrání 17letého Josefa Hály, 11 let chorého spavou chřipkou a epileptického, na policejním komisařství v Nuslích a drženého bez lékařského ošetření po 14 dnů na Pankráci ve věznici.
198 Návrh senátora inž. K. Marušáka, Ant. Berkovce, Rud. Pánka, K. Riedla a spol. aby byl vydán zákon, kterým se upravují služební poměry okresních cestářů. - (pokračování předešlého)- (pokračování předešlého)
199 Vládní návrh Zákon o přiznávání a odnímání páva veřejnosti nemocnicím.
200 Zpráva národohospodářského výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 194) o vládním návrhu zákona, jímž,se vláda zmocňuje, aby zavedla celní přirážky k celním sazbám u některých druhá obilí, mouky a mlýnských výrobků a jímž se zakazuje chemická úprava mouky.
201 Zpráva národohospodářského výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 195) k vládnímu návrhu zákona o dovozních listech.
202 Zpráva I. sociálně-politického výboru II. rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 196) k vládnímu návrhu zákona, jímž se mění a doplňují některá ustanovení zákona ze dne 19. července 1921, č. 267 Sb. z. a n., o státním příspěvku k podpoře nezaměstnaných.
203 Zpráva I. technicko-dopravního výboru II. zahraničního výboru III. rozpočtového výboru o vládním návrhu (tisk 162), jímž se předkládá Národnímu shromáždění Smlouva mezi republikou Československou a republikou Rakouskem o úpravě technicko-hospodářských otázek na hraničních tratích Dunaje, Moravy a Dyje, podepsaná v Praze dne 12. prosince 1928, se Závěrečným protokolem z téhož dne.
204 Interpelace:204/1. Interpellácia senátora Antóna Hancku a spol. na vládu Československej republiky v záležitosti vybudovania železničného spojenia medzi Púchovom nad Váhom a Lidečkom na Morave. -204/2. Interpellácia senátarov Nentvicha, Habrmana, Zimáka, Pociska a spol. na pána ministra školstva a národnej osvety, vo veci t. zv, slovenskej výhody učiteľstva ľudových a meštianskych škôl. -204/3 (překlad). Interpelace senátorů H. Jokla, J. Polacha a soudr. na pana ministra národní obrany strany křiklavě chybného rozsudku divisního soudu v Olomouci -Původní znění ad 204/3. Interpellation der Senatoren Hans Jokl, Johann, Polach und Genossen an den Herrn Minister für nationale Verteidigung, betreffend ein krasses Fehlurteil des Divisionsgerichtes in Olmütz.
205 Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu přátelská a obchodní smlouva mezi republikou Československou a republikou Čínskou, podepsaná v Nankinu dne 12. února 1930.
206 Vládní návrh jímž předkládají se Národnímu shromáždění dohody a ujednání podepsané dne 20. ledna 1930 v Haagu.-DOHODY A UJEDNÁNÍ PODEPSANÉ V HAAGU DNE 2O. LEDNA 1930 A. PŮVODNÍ TEXTY B. ČESKÝ PŘEKLAD ACCORD. - (pokračování předešlého)ARRANGEMENT ENTRE LES PUISSANCES CRÉANCIERES. (ALLEMAGNE.) - - (pokračování předešlého)ACCORD. ARRANGEMENT ENTRE LES PUIS SANCES CRÉANCIERES (AUTRICHE, HONGRIE, BULGARIE, DETTE DE LIBÉRATION.) -ACCORD AVEC LA TCHÉCOSLOVAQUIE. - (pokračování předešlého) ACCORD. ARRANGEMENT ENTRE LES PUIS SANCES CRÉANCIERES (AUTRICHE, HONGRIE, BULGARIE, DETTE DE LIBÉRATION.) -ACCORD. (AUTRICHE.) -ACCORD. (BULGARIE.) -CLAUSE FINALE. -DÉCLARATION DES GOUVERNEMENTS CRÉAN CIERS JOINTE A L′ACCORD AVEC LA BULGARIE. -AGREEMENT. - (pokračování předešlého)ARRANGEMENT BETWEEN THE CREDITOR POWERS. (GERMANY.) - (pokračování předešlého)DECLARATION BY THE CREDITOR GOVERNMENTS ATTACHED TO THE AGREEMENT WITH BULGARIA. -PŘEKLADY. (pokračování předešlého-1)- (pokračování předešlého-2)-
207 Vládní návrh, jímž předkládají se Národnímu shromáždění Dohody o závazcích vyplývajících z mírové smlouvy Trianonské podepsané dne 28. dubna 1930 v Paříži a Ujednání je doplňující. -DOHODA I. O UJEDNANÍCH MEZI MAĎARSKEM A VĚŘITELSKÝMI MOCNOSTMI. -DOHODA II. ÚPRAVA OTÁZEK TÝKAJÍCÍCH SE POZEMKOVÝCH REFOREM A SMÍŠENÝCH SOUDŮ ROZHODČÍCH. - (pokračování předešlého)DOHODA III. O USTAVENÍ A ČINNOSTI FONDU AGRÁRNÍHO NAZVANŘHO FOND >A<. - (pokračování předešlého)PAMĚTNÍ SPIS MAĎARSKÉ DELEGACE PŘEDLOŽENÝ KONFERENCI V HAAGU (druhá komise: Reparace neněmecké). -DOHODA IV. DOHODA MEZI FRANCIÍ, VELKOU BRITANIÍ, ITALIÍ, RUMUNSKEM, ČESKOSLOVENSKEM A JUGOSLÁVIÍ O ZŘÍZENÍ ZVLÁŠTNÍHO FONDU, NAZVANÉHO >FOND B<.-PRÉAMBULE ACCORDS RELATIFS AUX OBLIGATIONS RÉSULTANT DU TRAITÉ DE TRIANON. -ACCORD I CONCERNANT LES ARRANGEMENTS ENTRE LA HONGRIE & LES PUISSANCES CRÉANCIERES. - (pokračování předešlého)ACCORD II. REGLEMENT DES QUESTIONS RELATIVES AUX RÉFORMES AGRAIRES & AUX TRIBUNAUX ARBITRAUX MIXTES. -ACCORD III CONCERNANT L'ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT D'UN FONDS AGRAIRE, DIT < FONDS A >. CRÉATION & FONCTIONNEMENT DU FONDS AGRAIRE. - (pokračování předešlého)MÉMOIRE DE LA DÉLÉGATION HONGROISE DÉPOSÉ A LA CONFÉRENCE DE LA HAYE (2eme Commission: Réparations non allemandes) -ACCORD IV ACCORD,ENTRE LA FRANCE, LA GRANDE-BRETAGNE, L'ITALIE, LA ROUMANIE, LA TCHÉCOSLOVAQUIE ET LA YOUGOSLAVIE RELATIF A LA CONSTITUTION D'UN FONDS SPÉCIAL DIT < FONDS B >. - (pokračování předešlého)PREAMBLE AGREEMENTS RELATING TO THE OBLIGATIONS RESULTING FROM THE TREATY OF TRIANON. -AGREEMENT No. I. CONCERNING THE ARRANGEMENTS BETWEEN HUNGARY AND THE CREDITOR POWERS. -AGREEMENT No. II. SETTLEMENT OF QUESTIONS RELATING TO THE AGRARIAN REFORMS AND MIXED ARBITRAL TRIBUNALS. - (pokračování předešlého)AGREEMENT No. III CONCERNING THE ORGANISATION AND WORKING OF AN AGRARIAN FUND ENTITLED "FUND A". CREATION AND WORKING OF THE AGRARIAN FUND. - (pokračování předešlého)MEMORANDUM BY THE HUNGARIAN DELEGATION SUBMITTED AT THE HAGUE CONFERENCE (Second Commission: Non-German Reparations).
208 Návrh senátorů J, Kotrby, J, Thoře, J. Pastyříka, J. Slámy, E. Trčky, B. Kianičky a druhů, aby vláda republiky Československé ihned přikročila k šetření hospodářských poměrů mistrů pekařských na pohraničí Polska a Maďarska.
209 Zpráva. I. zahraničního výboru II. rozpočtového výboru o vládním návrhu (tisk 206), jímž předkládají se Národnímu shromáždění Dohody a Ujednání podepsané dne 20. ledna 1930 v Haagu.
210Zpráva I. zahraničního výboru II. rozpočtového výboru o vládním návrhu (tisk 207), jímž předkládají se Národnímu shromáždění Dohody o závazcích vyplývajících z mírové smlouvy Trianonské podepsané dne 28. dubna 1930 v Paříži a Ujednání je doplňující. -(pokračování předešlého)-
211 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu ústavního zákona (tisk 293) o úpravě státních hranic s Německem, Rakouskem a Maďarskem (tisk 389).
212 Zpráva imunitního výboru o žádosti krajského soudu trestního v Praze ze dne 6. listopadu 1929, č. j. Nt XIV 2/28/4, za souhlas k trestnímu stíhání senátora Václava Klofáče pro přečin proti bezpečnosti cti spáchaný tiskem (čís. 9756/1929 předs.).
213 Zpráva imunitního výboru o žádosti krajského soudu trestního v Praze ze dne 6. listopadu 1929, č. j. Nt XIV 3/28/4, za souhlas k trestnímu stíhání senátora Václava Klofáče pro přečin proti bezpečnosti cti spáchaný tiskem (čís. 9756/1929 předs.).
214 Odpovědi: 214/1. Odpověď ministra veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy na interpelaci senátorů Václava Johanise, Ant. Berkovce, dr Karla Hellera a spol. o akci některých lékárníků proti pojištěncům Léčebného fondu veřejných zaměstnanců (tisk 100/16). -214/2. Odpověď ministra vnitra a ministra financí na interpelaci senátorů dra Fáčka a druhů o vybírání obecní dávky z nájemného, všeobecného vodného a poplatků za používání obecních stok v roce 1929 v hlavním městě Praze (tisk 100/18). -214/3 (původní znění). Odpověď ministra financí po dohodě s ministrem pošt a telegrafů na interpelaci senátora dra Feierfeila a soudruhů ve věci výplaty vkladů spořitelních v bývalé poštovní spořitelně rakouské (tisk 87/5). -Překlad ad 214/3. Antwort des Finanzministers im Einvernehmen mit dem Minister für Post- und Telegraphenwesen auf die Interpellation des Senators Dr. Feierfeil und Genossen betreffend die Auszahlung der Spareinlagen in der ehemaligen österreichischen Postsparkasse (Druck 87/5). -214/ 4 (původní znění). Odpověď vlády na interpelaci senátora E. Teschnera a soudruhů stran změny kvalifikačních předpisů obzvláště v ohledu jazykovém (tisk 135/6). -Překlad ad 214/4. Antwort der Regierung auf die Interpellation des Senators E. Teschner und Genossen in Angelegenheit der Abänderung der Qualifikationsvorschriften insbesondere in sprachlicher Beziehung (Druck 135/6). -214/5 (původní znění). Odpověď ministra vnitra na interpelaci sen. Leo Wenzela a druhů stran volebních podvodů při obecních volbách v Jihlavě (tisk 146/11). -Překlad ad 214/5. Antwort des Ministers des Innern auf die Interpellation des Senators Leo Wenzel und Genossen betreffend den Wahlschwindel bei den Gemeindewahlen in Iglau (Druck 146/11). -214/6 (původní znění). Odpověď ministra školství a národní osvěty na interpelaci senátorů E. Teschnera, L. Wenzela a soudr. stran poškozování německých studujících pří rozdílení státních stipendií (tisk 146/7). -Překlad ad 214/6. Antwort des Ministers für Schulwesen und Volkskultur auf die Interpellation der Senatoren E. Teschner, L. Wenzel und Genossen betreffend die Benachteiligung deutscher Studenten bei der Verteilung staatlicher Stipendien (Druck 146/7).
215 Zpráva sociálně-politického výboru o vládním návrhu zákona (tisk 199) o přiznávání a odnímání práva veřejnosti nemocnicím.
216 Odpovědi: 216/1. Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátorů dr Ant. Kloudy, Ant. Šolce, K. Riedla, Rudolfa Pánka a spol. ve věci jazykové praxe obce děčínské (tisk 57/1). -216/2. Odpověď ministra vnitra na interpelací senátorů Dobrovolného, Nedvěda a soudruhů o fašistickém řádění okresního náčelníka Tamchyny v Novém Bydžově a o jeho nadržování a ochraně nepořádků ve veřejné správě (tisk 87/2). -216/3. Odpověď ministra železnic na interpelaci senátora V. Johanise a soudr. o závadách a nedostatcích na tratí Praha - Vrané - Čerčany a stavbě čekárny ve stanici Prosečnice n. Sáz, (tisk 100/6). -216/4. Odpověď ministra vnitra na interpelací sen. Antonína Nováka, Felixe Časného, Františka Zimáka a soudr. o náhradě výloh členů okresních zastupitelstev, výborů a komisí (tisk 135/1). -216/5. Odpověď ministra veřejných prací na interpelaci senátorů Komrse, Vaněčka a spol. ve věci urychlení stržení jezu na Labi v Kolíně (tisk 135/2). -216/6 (Původní znění). Odpověď vlády na interpelací senátora Füssy-ho a druhů ve věci nápravy křivdy spáchané nespravedlivým rozdělením půdy v obci Felsövámos (tisk 146/8). -Překlad ad 216/6. Válasz a kormánytól Füssy szenátor és társaí interpellácíójára Felsővámos községben eszközölt igazságtalan földosztás által elkövetett sérelem orvoslása tárgyában (146/8.ny.-sz.).
217 Odpovědi: -217/1 (původní znění). Odpověď vlády na interpelaci senátora E. Teschnera a soudruhů stran, době přiměřené úpravy diet státních zaměstnanců (tisk 31/11 -217/2 (původní znění). Odpověď ministra sociální péče na interpelaci senátorů Köhlera, Wenzela a soudruhů stran zavedení legitimací pro sociální pojištění (tisk 87/3). -Překlad ad 217/1. Antwort der Regierung auf die Interpellation des Senators E. Teschner und Genossen betreffend eine zeitgemäße Regelung der Diäten der Staatsangestellten (Druck 31/11). -Překlad ad 217/2. Antwort des Ministers für soziale Fürsorge auf die Interpellation der Senatoren Köhler, Wenzel und Genossen betreffend die Einführung von Legitimationen für die Sozialversicherung (Druck 87/3). -217/3 (původní znění). Odpověď ministra pošt a telegrafů na interpelaci senátora E. Teschnera a soudruhů stran přílišného zvýšení manipulačních poplatků a poplatků za šekové vklady (tisk 87/4). -Překlad ad 217/3. Antwort des Ministers für Post- und Telegraphen-wesen auf die Interpellation des Senators E. Teschner und Genossen betreffend die übermäßige Erhöhung der Manipulationsgebühren und der Gebühren für Scheckeinzahlungen (Druck 87/4). -217/4 (původní znění). Odpověď ministra průmyslu, obchodu a živností na interpelaci senátorů F. Scholze, Stolberga a soudr. stran přílišného dovozu chleba z Polska do Mor.-slezského průmyslového území (tisk 87/6). -Antwort des Ministers für Industrie, Handel und Gewerbe auf die Interpellation der Senatoren F. Scholz, Stolberg und Genossen betreffend die übermäßige Einfuhr von Brot aus Polen in das mährisch-schlesische Industriegebiet (Druck 87/6). -217/5 (původní znění). Odpověď vlády na interpelaci senátorů F. Köhlera, L. Wenzela a soudruhů stran strádajících malorolníků na Moravě (tisk 133). -Překlad ad 217/5. Antwort der Regierung auf die Interpellation der Senatoren F. Köhler, L. Wenzel und Genossen in Angelegenheit notleidender Kleinlandwirte in Mähren (Druck 133). -217/6 (původní znění). Odpověď vlády na interpelaci senátorů dr W. Feierfeila, E. Teschnera a soudr. stran vydání vládního nařízení k §u 142 zákona ze dne 24. června 1926, č. 103 Sb. z. a n. o úpravě platových a služebních poměrů státních zaměstnanců (tisk 135/5). -Překlad ad 217/6. Antwort der Regierung auf die Interpellation der Senatoren Dr. W. Feierfeil, E. Teschner und Genossen betreffend die Herausgabe der Regierungsverordnung zum § 142 des Gesetzes vom 24. Juni 1926, Slg. der Ges. und Vdgen Nr. 103 über die Regelung der Gehalts- und Dienstverhältnisse der staatlichen Dienstnehmer (Druck 135/5). -217/7 (původní znění). Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátora E. Teschnera a soudruhů stran pronásledování osob, které nosí jednotný kroj, obzvláště hnědé košile (tisk 146). -Překlad ad 217/7. Antwort des Ministers des Innern auf die Interpellation des Senators E. Teschner und Genossen betreffend die Verfolgung der Träger einheitlicher Tracht, insbesondere Braunhemden (Druck 146/3). -217/8 (původní znění). Odpověď ministra sociální péče na interpelaci senátora L. Wenzela a soudruhů stran novelisace zákona o úrazovém pojištění dělnickém a brzkého vypsání nových voleb do Úrazové pojišťovny (tisk 171/2). -Překlad ad 217/8. Antwort des Ministers für soziale Fürsorge auf die Interpellation des Senators L. Wenzel und Genossen betreffend die Novellierung des Arbeitsunfallgesetzes und die baldige Ausschreibung der Neuwahlen in die Unfallversicherungsanstalt (Druck 171/2). -217/9 (původní znění). Odpověď ministra železnic na interpelaci senátora Teschnera a soudr. o zmírnění tísně železničních úrazových důchodců, vdov a sirotků (tisk 171/8). -Překlad ad 217/9. Antwort des Eisenbahnministers auf die Interpellation des Senators Teschner und Genossen betreffend die Linderung der Notlage der Eisenbahnunfallsrentner, Witwen und Waisen (Druck 171/8). -217/10 (původní znění). Odpověď ministra financí na interpelaci senátorů Wenzela, Teschnera a soudruhů o neudržitelném předpisování poplatků (tisk 146/2). -Překlad ad 217/10. Antwort des Finanzministers auf die Interpellation der Senatoren Wenzel, Teschner und Genossen betreffend unhaltbare Gebührenvorschreibungen (Druck 146/2). -217/11 (původní znění). Odpověď ministra sociální péče na interpelaci senátorů F. Köhlera, E. Teschnera a soudruhů stran konečného vypsání voleb do nemocenských pojišťoven (tisk 31/3 -Překlad ad 217/11. Antwort des Ministers für soziale Fürsorge auf die Interpellation der Senatoren F. Köhler, E. Teschner und Genossen in Angelegenheit der endlichen Ausschreibung der Wahlen in die Krankenversicherungsanstalten (Druck 31/3). -217/12 (původní znění). Odpověď ministra sociální péče na interpelaci senátora Köhlera a soudruhů stran pensijního pojištění soukromých zaměstnanců (tisk 138 -Překlad ad 217/12. Antwort des Ministers für soziale Fürsorge auf die Interpellation des Senators F. Köhler und Genossen in Angelegenheit der Pensionsversicherung der Privatangestellten (Druck 138).
218 Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění Mezinárodní Úmluva o odstranění dovozních a vývozních zákazů a omezení, podepsaná v Ženevě dne 8. listopadu 1927 a její Protokol z téhož dne, dále Dodatková Dohoda k Mezinárodní Úmluvě o odstranění dovozních a vývozních zákazů a omezení, podepsaná v Ženevě dne 11. července 1928 a její Protokol, a konečně dopisy šéfa československé delegace na mezinárodní konferenci, na níž výše uvedená Dohoda byla smluvena, kteréž dopisy se týkají československého vývozního režimu křemence a chmelových sazenic, jsou adresovány jednak delegaci rumunské, německé a delegaci Království Srbů, Chorvatů a Slovinců, jednak Generálnímu tajemníku Společnosti Národů a jsou datovány dnem 9., 10, a 11. července 1928. -SPOLEČNOST NÁRODŮ. MEZINÁRODNÍ ÚMLOUVA O ZRUŠENÍ DOVOZNÍCH A VÝVOZNÍCH ZÁKAZŮ A OMEZENÍ. Úmluva. Protokol. -(pokračování předešlého-1)- (pokračování předešlého-2)- (pokračování předešlého-3)-(pokračování předešlého-4)- (pokračování předešlého-5)-(pokračování předešlého-6)-(pokračování předešlého-7)- (pokračování předešlého-8)-
219 Zpráva I. zahraničního výboru II. národohospodářského výboru o vládním návrhu (tisk 205), kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu přátelská a obchodní smlouva mezi republikou Československou a republikou Čínskou, podepsaná v Nankinu dne 12. února 1930.
220 Návrh senátorů J. Thoře, J. Pastyříka, Em. B. Trčky, J. Kotrby, S. Kianičky, J. Slámy a druhů na úprava poplatků při postupech účtů.
221 Zpráva I. ústavně-právního výboru, II. rozpočtového výboru o vládním návrhu (tisk 164) zákona o poštovní spořitelně. -(pokračování předešlého-1)-(pokračování předešlého-2)-
222 Zpráva I. ústavně-právního výboru II. zahraničního výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 211) k vládnímu návrhu ústavního zákona o úpravě státních hranic s Německem, Rakouskem a Maďarskem.
223 Zpráva ústavně-právního výboru o vládním návrhu (tisk 161) zákona k ochraně osob oprávněných požadovati výživu, výchovu a zaopatření.
224 Vládní návrh zákona o platových poměrech státních obecních (městských) a obvodních lékařů.
225 Návrh senátora Aloise Kříže a soudruhů na pomoc živelní katastrofou v jižních Čechách postiženým.
226 Zpráva imunitního výboru o žádosti krajského soudu v Chustu ze dne 5. února 1930 č. j. Nt V. 1/30-5 za vydání senátora Ivana Lokoty pro přečiny podle § 14 č. 5 a 1 žák. na ochr. rep. (č. 732/30 předs.).
227 Zpráva imunitního výboru o žádosti krajského soudu v Užhorodě ze dne 5. února 1930 č. j. Nt X. 15/29-2 za vydání senátora dr Ondřeje Korlátha k trestnímu stíhání pro přečin utrhání na cti podle § 1, 3 odst. II. č. 1 a 2 a § 6 zák. čl. XLI/1914 (čís. 756/30 předs.).
228 Zpráva imunitního výboru o žádosti krajského soudu v Bratislavě ze dne 10. března 1930 č. j. Nt XVII. 52/29 za vydání senátora Vítězslava Mikulíčka k trestnímu stíhání pro dvojnásobný zločin podle § 15 čís. 3 zákona na ochr. rep., § 159 voj. tr. zák., pro přečin podle § 15 č. 2 zák. na ochr. rep. a § 481 trest. zák. a pro přečin podle § 24 č. 3 zák. o tisku (č. 900/1930 předs.).
229 Zpráva imunitního výboru o žádostí okresního úřadu v Žilině ze dne 12. května 1930 č. j. 1953/1930-priest. za vydání senátora Jana Kello pro přestupek podle nař. býv. uh. min. vnitra č. 7430/1913 (čís. 1353/1930 předs.).
230 Zpráva imunitního výboru o žádosti krajského soudu trestního v Praze ze dne 20. prosince 1929 č. j. Nt XIX. 10/29-2 za vydání senátorky Marie Stejskalové k trestnímu stíhání pro přečin proti bezpečnosti cti (č. 169/1929 předs.).
231 Zpráva imunitního výboru o žádosti okresního soudu v Teplicích-Šanově ze dne 5. ledna 1930 č. j. T XII. 754/29 za souhlas k trestnímu stíhání senátora dr Karla Hellera pro přestupek proti bezpečnosti cti podle § 491 tr. z. (čís. 411/1930 předs.).
232 Interpelace: -232/1. Interpelace senátorů K. Riedla, Ant. Berkovce, Rud. Pánka a spol. panu ministrovi sociální péče ve věcí ustavení pojišťovacích soudů podle zákona o pensijním pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách. -232/2. Interpelace senátorů V. Dundra, F. Modráčka a soudruhů na pana ministra vnitra ve věci nesprávného postupu okresního hejtmana v Turnově proti dělnické tělocvičné jednotě v Přepeřích. -232/3. Interpelace senátorů V. Klofáče, dra Ant. Kloudy, Rudolfa Pánka a spol. vládě Československé republiky ve věcí politického atentátu ukrajinského studenta Tatceva na archidiakona Sabova, -232/4. Interpelace senátora Ilariona Curkanoviče a druhů na pana ministra školství a národní osvěty ve věci postátnění církevních škol na Podkarpatské Rusi, odpolitisování školství vůbec a zavedení jednotného vyučovacího jazyka do všech karpatoruských škol -232/5. Interpelace senátora inž. Josefa Havlína a druhů panu ministrovi vnitra týkající se protizákonného způsobu označení míst, ulic, náměstí a orientačních tabulek v Ústí n. Lab. a jiných obcích v t. zv. smíšeném území, -232/6 (překlad). Interpelace senátora E. Teschnera a soudruhů na pana ministra železnic stran naprosto neudržitelných poměrů ve stanici Teplé na trati Karlovy Vary - Mariánské Lázně, jež způsobil tamní přednosta stanice Oskar Suchán a zřízenec Krouka, -Původní znění ad 232/6. Interpellation des Senators Ernst Teschner und Genossen an den Herrn Eisenbahnminister in Angelegenheit der ganz unhaltbaren Zustände auf der Station Tepl der Karlsbad-Marienbader Bahnstrecke, hervorgerufen durch den dortigen Stationsvorsteher Oskar Suchán und den Bediensteten Krouka. -232/7 (překlad). Interpelace senátorů H. Jokla, dra K. Hellera a soudruhů na pana ministra národní obrany stran sebevraždy vojína Aloise Štece pěšího pluku č. 34 v Opavě -Původní znění ad 232/7. Interpellation der Senatoren Hans Jokl, Dr. Karl Heller und Genossen an den Herrn Minister für nationale Verteidigung betreffend den Selbstmord des Soldaten Alois Štec des I. Reg. 34 in Troppau. - 232/8 (překlad). Interpelace senátora E. Teschnera a soudruhů na pana ministra pošt a telegrafů stran náhrady škody za zpronevěřené peníze -Původní znění ad 232/8. Interpellation des Senators Ernst Teschner und Genossen an den Herrn Minister für Post- und Telegraphenwesen betreffend die Schadengutmachung für unterschlagenes Geld. -232/9 (překlad). Interpelace senátorů K. Kostky, Luksche a soudruhů na pana ministra pošt a telegrafů stran přeložení poštovního úřadu 2 v Litoměřicích -Původní znění ad 232/9. Interpellation der Senatoren Carl Kostka, Luksch und Genossen an den Herrn Minister für Post- und Telegraphenwesen betreffend die Verlegung des Postamtes 2 in Leitmeritz. -232/10 (překlad). Interpelace senátora E. Teschnera a soudruhů na pana ministra školství a národní osvěty stran posluchačů, kteří z vyšších průmyslových škol přestoupili na německou vysokou školu technickou v Brně. -Původní znění ad 232 /10. Interpellation des Senators Ernst Teschner und Genossen an den Herrn Minister für Schulwesen und Volkskultur in Angelegenheit der aus den höheren Gewerbeschulen an die deutsche technische Hochschule in Brünn übergetretenen Hörer.
233 Vládní návrh. Zákon kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona ze dne 20. února 1920, č. 142 Sb. z. a n., o požitcích válečných poškozenců, ve znění zákona ze dne 25. ledna 1922, č. 39 Sb. z. a n.
234 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 487), jímž se mění celní sazebník pro československé celní území (tisk 495).
235 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 292) zákona o úpravě právních a hospodářských poměrů v pohraničních územích (tisk 429).
236 Zpráva I. sociálně-politického výboru lI. rozpočtového výboru o vládním návrhu zákona (tisk 233), kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona ze dne 20. února 1920, č. 142 Sb. z. a n., o požitcích válečných poškozenou, ve znění zákona ze dne 25. ledna 1922, č. 39 Sb. z. a n.
237 Zpráva národohospodářského výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 234) o vládním návrhu zákona, jímž se mění celní sazebník pro československé celní území.
238 Zpráva I zahraničního výboru II. živnostensko-obchodního výboru o vládním návrhu (tisk 218), kterým se předkládá Národnímu shromáždění Mezinárodní Úmluva o odstranění dovozních a vývozních zákazů a omezení, podepsaná v Ženevě dne 8. listopadu 1927 a její Protokol z téhož dne, dále Dodatková Dohoda k Mezinárodní Úmluvě o odstranění dovozních a vývozních zákazů a omezení, podepsaná v Ženevě dne 11. července 1928 a její Protokol, a konečně dopisy šéfa československé delegace na mezinárodní konferenci, na níž výše uvedená Dohoda byla smluvena, kteréž dopisy se týkají československého vývozního režimu křemence a chmelových sazenic, jsou adresovány jednak delegaci rumunské, německé a delegaci Království Srbů, Chorvatů a Slovinců, jednak Generálnímu tajemníku Společnosti Národů a jsou datovány dnem 9., 10. a 11. července 1928.
239 Návrh senátorů Rudolfa Bergmana, Viktora Dyka, Viléma Votruby, dra Reyla a druhů na změnu a doplnění zákona ze dne 18. března 1921, č. 130 Sb. z. a n., kterým se upravují zaopatřovací požitky bývalých zaměstnanců na velkém majetku pozemkovém.
240 Návrh senátora J. Janíka a spol. na štátnu pomoc, ľadovcom postíženému okresu Sobranskému.
241 Zpráva imunitního výboru o oznámení krajského soudu v Liberci ze dne 9. června 1930 č. j. Nt. IX. 62/30 podle § 25 ústavní listiny, že byla na senátora Josefa Pilze uvalena vazba pro podezření ze zločinu § 81 a 153 tr. z. a přestupku § 314 tr. z. (č. 1593/1930 pres.).
242 Překlad. Návrh senátora F. Köhlera a soudr. na změnu § 82 živnostenského řádu (zákon ze dne 8. března 1885, č. 22 ř. z., ve znění vyhlášky ze dne 16. srpna 1907, č. 199 ř. z.) o okamžitém zrušení pracovního poměru.
243 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 410), jímž se mění §§ 1, 3 a 5 zákona ze dne 12. srpna 1921, č. 323 Sb. z. a n., kterým se blíže upravuje dávka z majetku a z přírůstku na majetku u majetku zabraného (tisk 436).
244 Návrh senátorů Jos. Hubky, Ant. Berkovce, J. Pichla, inž. Marušáka a spol. na státní pomoc zemědělcům okresů píseckého, prachatického a českobudějovického, krupobitní pohromou postiženým.
245 Zpráva imunitního výboru o žádosti krajského soudu ve Znojmě ze dne 15. března 1930, č. j. Nt IX 36/30 za souhlas k stíhání senátora Pavla Havránka pro přečin §§ 488 a 491 tr. z., spáchaný tiskem (č. 1045/30 pres.).
246 Návrh senátorů E. Hrubého, A. Šelmeca a druhů na změnu poslední věty 1. odstavce čl. V. zákona ze dne 13. července 1922,čís. 251 Sb. z. a n., jímž se mění některé zákony o služebních poměrech učitelstva veřejných škol obecných a občanských.
247 Návrh senátorů F. Foita, K. Sáblíka a společníků na ochranu a podporu pěstování lnu.
248 Původní znění. Antrag des Senators Erdmann Spies nd Genossen betr. Regelung des Verkehrs mit Honig. -Překlad. Návrh senátora Erdmanna Spiese a soudruhů na úpravu obchodu medem.
249 Interpelace: 249/1. Interpellácia senátora Jána Janíka a spoločníkov na vládu ČSR. ohľadom nedodržovania v niektorých rezortoch u čsl. št. železnic zákona o 8hod. pracovnej dobe. -249/2. Interpelace senátorů J. Kotrby, J. Thoře, J Pastyříka, E. Trčky, B. Kianičky, J. Slámy a druhů na pana ministra sociální péče ohledně noční práce v pekařství. -249/3. Interpelace senátorů inž. Josefa Havlína, dr Otakara Havelky a druhů na pana ministra financí v záležitosti nesprávného postupu některých berních správ při vyměřování daně činžovní. -249/4 (překlad). Interpelláciá senátora dr Korlátha a druhov ministrovi spravedlnosti vo veci sriadenia maďarskej komisie pre zkúšky advokátske. -Původní znění ad 249/4. Interpelláció az igazságügyi miniszter urhoz magyar nyelvű ügyvédvizsgáló bizottság megszervezése tárgyában. BeadJáh Dr. Korláth Endre és társai. -249/5 (překlad). Interpelace senátorů H. Jokla, E. Beutela, dr K. Hellera a soudr. na pana ministra národní obrany stran katastrof způsobených v posledních dnech výbuchem. -Původní znění ad 249/5. Interpellation der Senatoren Hans Jokl, Faanz Beutel, Dr Carl Heller und Genossen an den Herrn Minister für nationale Verteidigung, betreffend die in den letzten Tagen vor gekommenen Explosionskatastrophen.
250 Původní znění. Antrag der Senatoren Stöhr, Donát und Genossen auf Änderung einiger Bestimmungen des Gesetzes vom 1. Juli 1926, Nr. 139 Slg. d. G. u. V. über die finanzielle Unterstützung der Elektrifizierung des flachen Landes. -Překlad. Návrh senátorů Stöhra, Donáta a spol. na změnu některých ustanovení zákona ze dne 1. července 1926, č. 139 Sb. z. a n., o finanční podpoře elektrisace venkova.
251 Odpovědi: -251/1. Odpověď ministra financí na interpelaci senátora dr Pavla Žišky a společníků o přeřadění Píšťan z třídy C činovného do třídy B (tisk 171/5). -251/2. Odpověď vlády na interpelaci senátora Hancku a spol. v záležitosti vybudování železničního spojení mezi Púchovem nad Váhem a Lidečkem na Moravě (tisk 204/1). -271/3 (původní znění). Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátora L. Wenzela a soudr. stran zrušení politické expositury a rozpuštění okresní správní komise v Mimoni (tisk 146/12). -Překlad ad 251/3. Antwort des Ministers des Innern auf die Interpellation des Senators L. Wenzel und Genossen betreffend die Abziehung der politischen Expositur und die Auflösung der Bezirksverwaltungskommision in Niemes (Druck 146/12). -251/4 (původní znění). Odpověď ministra sociální péče na. interpelaci senátorů Köhlera, Wenzela a soudr. stran zvýšení ročních požitků pro přestárlé osoby podle zákona o státních starobních podporách ze dne 21. března 1929, č. 43 Sb. z. a n. (tisk 31/5). -Překlad ad 251/4. Antwort des Ministers iür soziale rürsorge auf die Interpellation der Senatoren Kölaler, Wenzel und Genossen betreffend die Eahöhung der Jahresbezüge für überaltete Personen nach. dem Gesetze liber die staatliehen Altersunterstützungen vom 21. Nlärz 1929, Slg. d. G. u. V. Nr. 43 (Druck 31/5). -251/5 (původní znění). Odpověď ministra národní obrany na interpelaci senátorů Teschnera, dr Jessera a soudy. stran prominutí cvičení ve zbrani (tisk 171/9). -Antwort des Ministers für nationale Verteidigung auf die Interpellation der.Senatoren Teschner, Dr Jesser und Genossen in Angelegénheit der Erlassung von Waifenübungen (Druck 171/9). -251/6 (původní znění). Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátorů F. Köhlera, L. Wenzela a soudruhů stran jednání státní policie dne G. března 1930 v Šumperku (tisk 171/1). -Překlad ad 251/6. Antwort des Ministers des Innern auf die Interpellátion der Senatoren F. Köhler, L. Wenzel und Genossen hetreffend das Verhalten der Staatspolizei am G. März 1930 in Mührisch Schönberg (Druck 171/1).
252 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 443), kterým se prodlužuje účinnost zákona ze dne 9. června 1927, č. 88 Sb. Z. a n., o poplatkových úlevách při splynutí (fusi) nebo při přeměně právního útvaru některých podniků, a doplňují jeho ustanovení (tisk 471).
253 Vládní návrh. Zákon kterým se vydávají řády konkursní, vyrovnací a odpůrčí. -(pokračování předešlého-1)- (pokračování předešlého-2)- (pokračování předešlého-3)- (pokračování předešlého-4)- (pokračování předešlého-5)- (pokračování předešlého-6)- (pokračování předešlého-7)- (pokračování předešlého-8)- (pokračování předešlého-9)- (pokračování předešlého-10)- (pokračování předešlého-11)
254 Vládní návrh. Zákon o řízení nesporném. -(pokračování předešlého-1)- (pokračování předešlého-2)-
255 Zpráva ústavně-právního výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 235) k vládnímu návrhu zákona o úpravě právních a hospodářských poměrů v pohraničních územích.
256 Původní znění. Odpověď ministra zahraničních věcí a ministra vnitra na interpelaci senátora Josefa Böhra a soudruhů o oslavování vraha Gavrilla Principa a jeho osudového zločinu (tisk 135/4).-Překlad. Antwort des Ministers für auswärtige Angelegenheiten und des Ministers des Innern auf die Interpellation des Senators Josef Böhr und Genossen, betreifend die Verherrlichungen des Mörders Gavrillo Princip und seiner folgenschweren Untat (Druck 135/4).
257 Interpelace senátorů Johanise, Koukala, Zimáka a soudruhů na pana ministra veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy ve věci nesprávné expedice léků z lékáren.
258 Původní znění. Odpověď ministra školství a národní osvěty na interpelaci senátora dra W. Feierfeila a soudr. stran průtahu při vyřizování fassí katolického duchovenstva (tisk 146/6). -Překlad. Antwort des Ministers für Schulwesen und Volkskultur auf die Interpellation des Senators Dr W. Feierfeil und Genossen betreffend die Verztigerung der Fassionserledigungen der katholischen Geistlichkeit (Druck 146/6).
259 Návrh senátorů V. Donáta, K. Sáblíka, dr inž. Botto a společníků na poskytnutí státní pomoci poškozeným živelními pohromami v roce 1930.
260 Návrh senátorů dr Zikmunda Witta, Josefa Koukala a soudruhů ve věci provedení podjezdu pod státní drahou v Přívoze.
261 Návrh senátorů dr Zikmunda Witta, Josefa Koukala a soudruhů ve věci autobusového spojení mezi Hlučínskem a Mor. Ostravou.
262 Návrh senátorů Ferd. Foita, Votruby, ing. Marušáka, Havránka, Jílka, Slámy a společníků, jímž se vláda žádá, aby věnovala pozornost a péči pohořelým v městečku Opatově, politický okres Třebíč na Moravě.
263 Zpráva rozpočtového výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 243) o vládním návrhu zákona, jímž se mění §§ 1, 3 a 5 zákona ze dne 12. srpna 1921, č. 323 Sb. z. a n., kterým se blíže upravuje dávka z majetku a z přírůstku na majetku u majetku zabraného.
264 Návrh senátora K. Sáblíka a společníků na vydání zákona o zvláštních opatřeních pro průmysl škrobový.
265 Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění Smlouva mezi republikou Československou a republikou Polskou o užívání městských objektů býv. obce Těšína, podepsaná v Olomouci dne 21. prosince 1929, se Závěrečným protokolem z téhož dne. -(pokračování předešlého)
266 Původní znění. Interpellation des Senators Hans Jokl und Genossen an den Herrn Minister des Innern wegen des Vorgehens des Bezirkshauptmanns in Teschen anläßlich des Empfanges des Herrn Präsidenten der Republik. -Překlad. Interpelace senátora H. Jokla a soudruhů na pana ministra vnitra stran jednání okresního hejtmana v Těšíně při uvítání pana presidenta republiky.
267 Návrh senátorů J. Stržila, J. Dreslera, V. Sehnala, K Sáblíka, A. Chlebounové a společníků na vydání zákona o úpravě právních poměrů a podpoře domácké výroby.
268 Odpovědi: 268/1 (původní znění). Odpověď ministra školství a národní osvěty na interpelaci senátora dr W. Feierfeila a soudr. stran zřízení české menšinové školy a české mateřské školy v obci Stará Huť, okres Domažlice (tisk 100/20). -Překlad ad 268/1. Antwort des Ministers Für Schulwesen und. Volkskultur auf die Interpellation des Senators Dr W. Feierfeil und Genossen betreifend die Errichtung einer čechischen Minderheitsschule und eines čechischen Kindergartens in der Gemeinde Althütten, Bezirk Domažlice (Druck 100/20). -268/2. Odpověď vlády na interpelaci senátora Antonína Hancka a spol. stran nedostatečného provádění zákona o státních starobních podporách (tisk 135/3). -268/3 (původní znění). Odpověď vlády na interpelaci senátora E. Teschnera a soudr. o úřadování u státních úřadů (tisk 146/1.). -Překlad ad 268/3. Antwort der Regierung auf die Interpellation des Senators E. Teschner und Genossen betreffend die Geschäftsführung bei den staatlichen Ämtern und Behörden (Druck 146/1). -268/4. Odpověď ministra železnic na interpelaci senátora Jána Janíka a spol. o nedodržování prováděcího nařízení k zákonu o osmihodinové době pracovní ve službě výhybkářské u dopravního úřadu v Leopoldově a Trenč. Teplé (tisk 171/4). -268/5 (původní znění). Odpověď ministra financí na interpelaci senátora dr Szilassyho a druhů o vládní pomoci poskytnuté fusi tří pražských velkobank a o sanaci maďarských peněžních ústavů (tisk 179/2). -Překlad ad 268/5. Válasz a penzügyi minisztertől dr. Szilassy szenátor és társai interpellációjára a három prágai nagybank fuziójának kormánytámogatása s a magyar pénzintézetek szanálásának tárgyában (179/2 ny.-sz.). -268/6 (původní znění). Odpověď ministra národní obrany na interpelaci senátorů Jokla, Polacha a soudruhů stran křiklavě chybného rozsudku divisního soudu v Olomouci (tisk 204/3). -Překlad ad 268/6. Antwort des Ministers für nationale Verteidigung auf die Interpellation der Senatoren Jokl, Polach und Genossen betreffend ein krasses Fehlurteil des Divisionsgerichtes in Olmütz (Druck 204/3). -268/7. Odpověď ministra železnic na interpelaci senátorů Rudolfa Pánka, K. Riedla, Ant. Berkovce a spol. v příčině reversů požadovaných od zaměstnanců čsl. státních drah při překládání ze Slovenska a Podkarpatské Rusi (tisk 100/11).
269 Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení doplňkový protokol ze 4. srpna 1930 k dodatkové úmluvě k obchodní a plavební smlouvě mezi republikou Československou a královstvím Italským, podepsané v Římě dne 1. března 1924, uvedený v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 20. srpna 1930, čís. 116 Sb. z. a n.
270 Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení obchodní a plavební smlouva mezi republikou Československou a královstvím Rumunským, podepsaná na Štrbském Plese dne 27. června 1930, uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dle 11. července 1930, čís. 114 Sb. z. a n. -TRAITÉ DE COMMERCE ET DE NAVIGATION ENTRE LA RÉPUBLIQUE TCHÉCOSLOVAQUE ET LE ROYAUME DE ROUMANIE Traité de Commerce et de Navigation entre la République Tchécoslovaque et le Royaume de Roumanie. -(pokračování předešlého-1)- (pokračování předešlého-2)-Droits ďentrée sur le territoire tchécoslovaque --Droits ďentréé sur le territoire douanier roumain -(pokračování předešlého-1)- (pokračování předešlého-2)- Convention sanitaire vétérinaire -Certificat ďorigine et de salubrité pour les viandes et les autres matiéres et produits ďorigine animale -Convention sanitaire vétérínaire.). Dispositions relatives a la désinfection des wagons de chegaain de fer et des bateaux. -Protocole final au Traité de Commerce et de Navigation entre la République Tchécoslovaque et le Royaume de Roumanie. -(pokračování předešlého)- (Convention sanitaire vétérinaire.) Trafic des animaux provenant des établissements ďengraissement. -OBCHODNÍ A PLAVEBNÍ SMLOUVA MEZI REPUBLIKOU ČESKOSLOVENSKOU A KRÁLOVSTVÍM RUMUNSKÝM Obchodní a plavební smlouva mezi republikou Československou a královstvím Rumunským. -(pokračování předešlého-)- Dovozní cla na území československém -Cla při dovozu na celním území rumunském -(pokračování předešlého-1)- (pokračování předešlého-2) -Veterinární úmluva.-Osvědčení o původu a zdravotním stavu masa, jiných zvířecích surovin a živočišných výrobků. -(Veterinární úmluva). Předpisy o desinfekci železničních vozů a lodí. -Závěrečný protokol k obchodní a plavební smlouvě mezi republikou Československou a královstvím Rumunským. -(pokračování předešlého)
271 Státní závěrečný účet republiky Československé za rok 1929 spolu s účty státního melioračního fondu, státního bytového fondu a dávky z majetku. - (pokračování předešlého-1) - (pokračování předešlého-2) - (pokračování předešlého-3) - (pokračování předešlého-4) - (pokračování předešlého-5) - (pokračování předešlého-6) - (pokračování předešlého-7) - (pokračování předešlého-8) - (pokračování předešlého-9) - (pokračování předešlého-10) - (pokračování předešlého-11) - (pokračování předešlého-12) - (pokračování předešlého-13) - (pokračování předešlého-14) - (pokračování předešlého-15) - (pokračování předešlého-16) - (pokračování předešlého-17) - (pokračování předešlého-18) - (pokračování předešlého-19) - (pokračování předešlého-20) - (pokračování předešlého-21) - (pokračování předešlého-22) - (pokračování předešlého-23) - (pokračování předešlého-24) - (pokračování předešlého-25) - (pokračování předešlého-26) - (pokračování předešlého-27) - (pokračování předešlého-28) - (pokračování předešlého-29) - (pokračování předešlého-30) - (pokračování předešlého-31) - (pokračování předešlého-32) - (pokračování předešlého-33) - (pokračování předešlého-34) - (pokračování předešlého-35) - (pokračování předešlého-36) - (pokračování předešlého-37) - (pokračování předešlého-38) - (pokračování předešlého-39) - (pokračování předešlého-40) - (pokračování předešlého-41) - (pokračování předešlého-42) - (pokračování předešlého-43) - (pokračování předešlého-44) - (pokračování předešlého-45) - (pokračování předešlého-46) - (pokračování předešlého-47) - (pokračování předešlého-48) - (pokračování předešlého-49) - (pokračování předešlého-50) - (pokračování předešlého-51) - (pokračování předešlého-52) - (pokračování předešlého-53) - (pokračování předešlého-54) - (pokračování předešlého-55)
272 Odpovědi: -272/1. Odpověď ministra zemědělství na interpelaci senátora Nedvěda a soudr. o rozdělení nouzových podpor zemědělcům, postiženým živelní pohromou v Divišově (tisk 52/4). -272/2. Odpověď ministra železnic na interpelaci senátora R. Pánka a spol. ve věci revise propočítání služebních let některých úředníků statu IIIa státních drah (tisk 100/12). -272/3. Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátorů V. Dundra, F. Modráčka a soudruhů ve věci nesprávného postupu okresního hejtmana v Turnově proti Dělnické tělocvičné jednotě v Přepeřích (tisk 232/2). -272/4 (původní znění). Odpověď vlády na interpelaci senátora L. Wenzela a soudruhů stran krise ve východočeském průmyslu lnářském (tisk 146(10). -Překlad ad 272/4. Antwort der Regierung auf die Interpellation des Senators L. Wenzel und Genossen in Angelegenheit der Krise in der ostböhmischen Flachsindustrie (Druck 146/10). -272/5 (původní znění). Odpověď ministra pošt a telegrafů na interpelaci senátora E. Teschnera a soudruhů stran náhrady škody za zpronevěřené peníze (tisk 232/8). -Překlad ad 272/5. Antwort des Ministers für Post- und Telegraphenwesen auf die Interpellation des Senators E. Teschner und Genossen betreffend die Schadengutmachung für unterschlagenes Geld (Druck 232/8).
273 Usnesení poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu zákona (tisk 534) o vánočním příspěvku státním zaměstnancům a učitelům v činné službě (tisk 652).