Historické senátní tisky z 3. volebního období
3. zasedání - senátní tisky

3. volební období 1929 - 1935

Seznam senátních tisků

3. zasedání


č. zkrácený popis
274 Zpráva rozpočtového výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 252) o vládním návrhu zákona, kterým se prodlužuje účinnost zákona ze dne 9. června 1922, č. 88 Sb. z. a n., o poplatkových úlevách při splynutí (fusi) nebo při přeměně právního útvaru některých podniků, a doplňují jeho ustanovení.
275 Návrh senátorů V. Donáta, J. Vraného, K. Sáblíka a společníků na změnu zákona ze dne 5. června 1930, č. 72 Sb. z. a n., jímž se vláda zmocňuje, aby zavedla celní přirážky k celním sazbám u některých druhů obilí, mouky a mlýnských výrobků, a jímž se zakazuje chemická úprava mouky.
276 Návrh senátorů V. Donáta, J. Vraného, K. Sáblíka a společníků na vydání zákona, kterým zavádí se vyrovnávací dávka na obili, mouku a mlýnské výrobky cizího původu, nacházející se dne 15. prosince 1930 v celním území republiky Československé.
277 Interpelace: 277/1. Interpelace senátorů Nedvěda, Pilze a soudruhů na pana ministra vnitra a pana ministra spravedlnosti ohledně protizákonného vyhoštění dělníka Nováčka z Velkého Meziříčí a protizákonného držení ve vazbě. -277/2. Interpelace senátorů Nedvěda, Schwambergera a soudr. na pány ministry financí a sociální péče v záležitosti protizákonného odejmutí tabáční trafiky Růženě Zelené, vdově po vojínu, padlém ve světové válce. -277/3. Interpelace senátorů Nedvěda, Doudy a soudr. na pp. ministry financí a sociální péče ohledně třídního, brutálního a protizákonného předpisování a vymáhání činžovní daně na obyvatelích dělnické barákové kolonie "Podchlumí" v Mladé Boleslavi a ohledně hrozícího jim nebezpečí úplným ožebračením následkem postupu městské rady tamtéž. - (pokračování předešlého-1 ) - (pokračování předešlého-2)-277/4. Interpelace senátora Pavla Havránka a soudruhů na pány ministry vnitra a zahraničí ve věci zastřelení československého legionáře Antonína Krkošky v Bělovci maďarskou pohraniční stráží. -227/5. Interpelace senátorů Ant. Šolce, dr Ant. Kloudy a společníků na pana ministra školství a národní osvěty ve věci nejvýš potřebné výstavby budovy pro českou národní školu v Děčíně. -277/6. Interpelace senátorů Josefa Hubky, inž. Marušáka, Jiřího Pichla a druhů na pana ministra zemědělství ohledně nezbytné a rychlé pomoci a ochrany našemu zemědělství v některých jednotlivostech. -277/7 (překlad). Interpelace senátor a dr Holitschera a soudr. na pana ministra pošt stran podporování zájmů pivovarského kapitálu Radiojournalem. -Původní znění ad 277/7. Interpellation des Senators Dr Holitscher und Genossen an den Herrn Postminister betreffend die Förderung der Interessen des Braukapitals durch das Radiojournal. - -277/8 (překlad). Interpelace senátora dr Medingera a soudr. na pana ministra sociální péče stran započítání příspěvkové doby, získané podle zákona o pensijním pojištění v potomní republice Rakouské. -Interpellation des. Senators Dr Medinger und Genossen an den Herrn Minisfer für soziale Fürsorge betrefend die Anrechnung der in der nachmaligen Republik Österreich nach dem Pensionsversicherungsgesetze erworbenen Beitragszeit -277/9 (překlad). Interpelace senátora dr Medingera a soudr. na pana ministra národní obrany stran tísně t. zv. vojenských pensistů a bývalých rak.-uh. gážistů, kteří nedostávají vůbec žádné pense. -Interpellation des Senators Dr Medinger und Genossen an den Herrn Minister für nationale Verteidigung betreffend die Notlage der sogenannten Militärpensionisten und jener gew. öst.-ung. Gagisten, welche überhaupt keine Pension erhalten.
278 Odpovědi: 278/1. Odpověď ministra financí na interpelaci senátorů Václava Donáta, J. Vraného, dr. V. Šrobára, K. Sáblíka a společníků v záležitosti příkrého postupu některých berních správ a berních úřadů vůči zemědělcům (tisk 100/14). K bodu 1. interpelace: Ministerstvo financi dalo v lednu 1928 podřízeným -278/2 (původní znění), Odpověď ministrů vnitra a veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy na interpelaci sen. L. Wenzela a soudruhů stran úpravy řádu požární policie a současné úpravy zdravotnictví v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (tisk 179/4). -Překlad ad 278/2. Antwort. der Minister des Innern und für öffentliches Gesundheitswesen und körperliche Erziehung auf die Interpellation des Senators L. Wenzel und Genossen in Angelegenheit der Regelung der Feuerpolizeiordnung und gleichzeitiger Regelung des Sanitätswesens in Böhmen, Mähren und Schlesien (Druck 179/4). -278/3 Odpověď ministra sociální péče na interpelaci senátorů K. Riedla, Ant. Berkovce, Rud. Pánka a spol. o ustavení pojišťovacích soudů podle zákona o pensijním pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách (tisk 232/1). -278/4 (původní znění). Odpověď ministra pošt a telegrafů na interpelaci senátorů K. Kostky, Luksche a soudruhů stran přeložení poštovního úřadu 2 v Litoměřicích (tisk 232/9). -Překlad ad 278/4. Antwort des Ministers für Post- und Telegraphenwesen auf die Interpellation der Senatoren C. Kostka, Luksch und Genossen betreffend dle Verlegung des Postamtes 2 in Leitmeritz (Druck 232/9).
279 Vládní návrh Zákon o nabytí úseku Zadunajské místní dráhy od stanice Bratislava-Nové Město ke státní hranici státem a o pachtu úseku Novohradské župní místní dráhy od stanice Lučenec ke státní hranici státem.
280 Zpráva I. sociálně-politického výboru, II. rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 273) k vládnímu návrhu zákona o vánočním příspěvku státním zaměstnancům a učitelům v činné službě.
281 Zpráva I. technicko-dopravního výboru, II. zahraničního výboru o vládním návrhu (tisk 265), kterým se předkládá Národnímu shromáždění Smlouva mezi republikou Československou a republikou Polskou o užívání městských objektů bývalé obce Těšína, podepsaná v Olomouci dne 21. prosince 1929, se Závěrečným protokolem z téhož dne.
282 Zpráva I. zahraničního výboru, II. národohospodářského výboru k vládnímu návrhu (tisk 269), kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení doplňkový protokol ze dne 4. srpna 1930 k dodatkové úmluvě k obchodní a plavební smlouvě mezi republikou Československou a královstvím Italským, podepsané v Římě dne 1. března 1924, uvedený v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 20. srpna 1930, čís. 116 Sb. z. a n.
283 Naléhavá interpelace sen. V. Donáta, G. Habrmana, dr A. Kloudy, dr Hellera, dr Reyla, Luksche, Dyka, Thoře a spol. na vládu republiky Československé, jaká opatření hodlá učiniti na zmírnění hospodářské krise, která se jeví jednak v zemědělství úžasným poklesem cen zemědělských plodin a nemožností jich odbytu, jednak v průmyslu a jeho odvětvích nemožností prodeje průmyslových výrobků, čímž nezaměstnanost dělnictva stále stoupá.
284 Návrh senátorů Josefa Koukala, dr Witta a soudruhů ve příčině státní pomoci občanům v Kunčicích n./O., postiženým povodní 9. srpna 1930.
285 Návrh senátorů inž. Havlína, Navrátila, Dyka, dr Reyla, dr Karasa a druhů na přeřazení města Nymburka do skupiny míst B činovného.
286 Návrh senátorů inž. Havlína, Dyka, dr Fáčka, dr Reyla, dr Karasa a druhů na dokonalé vybudování a nové přičlenění chemicko-technické zkušebny státní finanční správy.
287 Súrna interpelácia senátora dr Jána Kovalika a spol. na p. ministra školstva a národnej osvety v otázke ľudových škôl cirkevných.
288 Návrh senátora Pavla Havránka a společníků na přiznání 35leté služební doby dílovedoucím čsl. tabákové režie.
289 Vládní návrh kterým se předkládají Národnímu shromáždění k projevu souhlasu Úmluva a Statut o mezinárodním režimu námořních přístavů, podepsané v Ženevě dne prosince 23. - (pokračování předešlého-1) - (pokračování předešlého-2)
290 Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění republiky Československé Úmluva mezi republikou Československou a republikou Rakouskou. o rozdělení odpočivných a zaopatřovacích požitků bývalých pragmatických zaměstnanců (pozůstalých) správy jmění druhdy vázaného pro rod Habsbursko-Lotrinský nebo pro některou jeho pobočnou větev, podepsaná dne 30. listopadu 1923, a Protokol z téhož dne.
291 Návrh senátora Stránského a soudr. na 14denní vyplácení hornických mezd a zákaz měsíčních výplat v moravsko-ostravském revíru.
292 Návrh senátorů V. Donáta, J. Vraného, K. Sáblíka, dr V. Šrobára a společníků na vydání zákona o povinném semílání domácího obilí a uvádění mouky do oběhu
293 Návrh senátorů V. Donáta, J. Vraného, K. Sáblíka, dr V. Šrobára a společníků na doplnění zákona čís. 73 Sb. z. a n. ze dne 5. června 1930 o dovozních listech.
294 Původní znění. Sürgős interpelláció az összkormányhoz az általános közgazdasági válság s annak orvoslása tárgyában. Beadják Füssy Kálmán és társai. -Překlad. Naliehavá interpelácia senátora Füssyho a druhov celej vláde o všeobecnej verejnohospodárskej krize a jej sanovaní.
295 Zpráva imunitného výboru o žiadosti krajského súdu v Liberci zo dňa 6. mája 1930, čj. Nt VIII. 24/30 za súhlas k stihaniu p. senátora Jozefa Pilza pre trestné činy podľa §§ 3, 19 zák. shrom. a podľa §§ 81, 82/2, 280 a 312 tr. zák. (č. 1680/1930 preds.).
296 Původní znění. Antrag. der Senatoren Luksch, Kahler, Stöhr, Ikert und Genossen auf Herausgabe eines Gesetzes über die obligate Vermahlung und den Vertrieb einheimischen Mehles. -Překlad. Návrh senátorů Luksche, Kahlera, Stöhra, Ikerta a soudr. na vydání zákona o povinném semílání a uvádění domácí mouky do oběhu.
297 Původní znění. Antrag der Senatoren Luksch, Kahler, Stöhr, Ikert und Genossen auf Ergänzung des Gesetzes Nr. 73 Slg. d. G. u. Vdg. vom 5. Juni 1930 betreffend die Einfuhrscheine. -Překlad. Návrh senátorů Luksche, Kahlera, Stöhra, Ikerta a soudr. na doplnění zákona č. 73 Sb. z. a n. ze dne 5. června 1930 o dovozních listech.
298 Návrh sen. Ant. Šolce, Hubky, Ferd. Šťastného a spol. na změnu zákona ze dne 14. dubna 1920, čís. 303 Sb. z. a n., o zubním lékařství a zubní technice.
299 Interpelace: 299/1. Interpelace senátora Mikulíčka a soudr. ministru školství o persekučním přeložení učitele Jana Jáši ve Zlíně. -299/2. Interpelace sen. Josefa Hubky, Frant. Merty, F. F. Plamínkové a druhů na pana ministra školství a národní osvěty ohledně postavení českých učitelů, přikázaných na Podkarpatskou Rus. -299/3. Interpelace senátorů dr Witta, Koukala a soudruhů na pana ministra vnitra v záležitosti nezákonného omezování práv členů okresních výborů a zastupitelstev okresními hejtmany. -299/4. Interpelace senátorů inž. Havlína, Dyka, Votruby, Bergmana a druhů panu ministrovi vnitra týkající se neplnění jazykových a jiných nařízení v městě Liberci. -299/5. Interpelace senátorů Jos. Hubky, Fr. Merty, F. F. Plamínkové a spol. na pana ministra školství a národní osvěty ve věci zákazu vyučování podle ruských učebnic na národních školách Podkarpatské Rusi. -299/6. Interpelace senátorů dr Ant. Kloudy, Jos. Hubky, F. F. Plamínkové a spol. na pana ministra vnitra ve věci provádění § 37 vládního nařízení ze dne 13. ledna 1928, čís. 8 Sb. z. a n., o řízení ve věcech náležejících do působnosti politických úřadů (správním řízením). -299/7 (překlad). Interpelace. senátora Böhra a soudr. na pana ministra národní obrany stran leteckého neštěstí v sobotu dne 11. října t. r. na vojenském letišti ve Kbelích. - (pokračování předešlého)Původní znění ad 299/7. Interpellation des Senators Böhr und Genossen an den Herrn Minister für Nationalverteidigung anläßlich des Fliegerunglückes am Samstag, 11. Oktober 1. J., auf dem Militärflugplatz in Gbell. -299/8 (překlad). Interpelace senátora H. Jokla a soudr. na pana ministra národní obrany stran zvláštní ochrany notorického trýznitele vojáků u personálního referenta ministerstva národní obrany. -Původní znění ad 299/8. Interpellation des Senators Hans Jokl und Genossen an den Herrn Minister für Nationalverteidigung betreffend den besonderen Schutz eines notorischen Soldatenschinders durch den Personalreferenten des Ministeriums für Nationalverteidigung. -299/9 (překlad). Interpelace senátora E. Teschnera a soudr. na pány ministry vnitra, školství a národní osvěty a veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy stran zákazu pochodového cvičení ("Geländeübung"), které podle stanov měla provésti turnérská župa Jahnmal-Egerlandgau v Aši a okolí. -Původní znění ad 299/9. Interpellation des Senators Ernst Teschner und Genossen an die Herren Minister des Innern, für Schulwesen und Volkskultur und für Gesundheitswesen und körperliche Erziehung in Angelegenheit des Verbotes einer satzungsmäßig durchzuführenden Geländeübung des Jahnmal-Egerland-Turngaues in Asch und Umgebung. -299/10 (překlad). Interpellácia senátorov Mezö, Fidlíka a druhov ministrovi zdravotníctva a telesnej výchovy vo veci nemocnice Emberszeretet v Komárne. -Původní znění ad 299/10. Interpelláció az Egészség ügyi miniszter urhoz a Komárnoi Emberszeretet közkórház ügyében. Benyujtják Mezö, Fidlík szenátorok és elvtársaik.
300 Původní znění Antrag der Senatoren Luksch, Kahler, Stöhr und Genossen auf Änderung des Gesetzes vom 5. Juni 1930, womit die Regierung ermächtigt wird, Zollzuschläge zu den Zolltarifen bei einigen Getreidearten, Mehl und Mahlprodukten einzuführen und wodurch die chemische Bereitung des Mehles verboten wird, Nr. 72 Slg. d. G. u. V. -Překlad. Návrh senátorů Luksche, Kahlera, Stöhra a soudr. na změnu zákona ze dne 5. června 1930, č. 72 Sb. z. a n., jímž se vláda zmocňuje, aby zavedla celní přirážky k celním sazbám u některých druhů obilí, mouky a mlýnských výrobků, a jímž se zakazuje chemická úprava mouky.
301 Původní znění. Antrag der Senatoren Luksch, Kahler, Stöhr und Genossen auf Erlassung eines, Gesetzes, mit welchem eine Ausgleichsabgabe auf Getreide, Mehl und Mahlprodukte ausländischer Herkunft eingeführt wird, die sich am 15. Dezember 1930 auf dem Zollgebiete der Čechoslovakischen Republik befinden. -Překlad. Návrh senátorů Luksche, Kahlera, Stöhra a soudr. na vydání zákona, kterým se zavádí vyrovnávací dávka na obilí, mouku a mlýnské výrobky cizozemského původu, které se dne 15. prosince 1930 nacházejí v celním území republiky Československé.
302 Odpovědi: 302/1. Odpověď ministra financí na interpelaci senátorů inž. Havlína, dra Havelky a druhů o nesprávném postupu některých berních správ při vyměřování daně činžovní (tisk 249/3). -302/2 (Původní znění). Odpověď ministra národní obrany na interpelaci senátora Jokla a soudruhů stran sebevraždy vojína Aloise Stece p. pl. 34 v Opavě (tisk 232/7). -Překlad ad 302/2. Antwort des Ministers für nationale Verteidigung auf die Interpellation des Senators Jokl und Genossen betreffend den Selbstmord es Soldaten Alois Stec des Inf.-Reg. 34 in Troppau (Druck 232/7). -302/3. Odpověď vlády na interpelaci senátora Janíka a spol. ohledně nedodržování v některých resortech u československých státních železnic zákona o 8 hod. pracovní době (tisk 249/1). -302/4 (původní znění). Odpověď ministra financí na interpelaci senátora L. Wenzela a soudruhů stran potíží, které se činí při zavádění autobusové dopravy (tisk 146/5). -Překlad ad 302/4. Antwort des Finanzministers auf die Interpellation des Senators L. Wenzel und Genossen betreffend die Erschwernisse, die der Einführung des Autobusverkehres gemacht werden (Druck 146/5).
303 Návrh senátorov J. Danku, dr ing. Bottu, C. Pivku a spol., aby bola poskytnutá podpora občanom pohorelcom v Slovenskej Lupči, okres Bánská Bystrica na Slovensku, ktorí utrpeli škodu požiarom dňa 25. septembra 1930.
304 Zpráva imunitného výboru o žiadosti okresného súdu v Sevljuši zo dňa 26. júla 1930, č. j. T. 789/30 za svolenie k stíhaniu sen. Jána Lokotu pre prestúpenie § 15, č. 4 zák, na ochranu republiky (č. 1897/30 preds.).
305 Zpráva. imunitného výboru o žiadosti okresného súdu v Komárne zo dňa 7. októbra r. 1930, č. j. T 1020/30/4. za súhlas k stíhaniu senátora Kolomana Füssyho pre dvojnásobný prečin ľahkého ubliženia na tele dľa §u 301 veta 3 tr. zák. (č.2333/30 preds.).
306 Zpráva I. technicko-dopravního výboru II. rozpočtového výboru k vládnímu návrhu (tisk 279) zákona o nabytí úseku Zadunajské místní dráhy od stanice Bratislava-Nové Město ke státní hranici státem a o pachtu úseku Novohradské župní místní dráhy od stanice Lučenec ke státní hranici státem.
307 Interpelace: 307/1. Interpelace senátorů ing, Havlína, Dyka, Bergmana, Votruby, Frant. Nováka, F. Šabaty a druhů na pana ministra vnitra v záležitostí jazykových poměrů v Děčíně, zdlouhavého vyřizování jazykových stížností dohlédacími úřady a nepoužívání exekuce v případech svévolného neuposlechnutí úředních příkazů. -307/2 (překlad), Interpelace sen. Pilze a soudr. na pana ministra školství a národní osvěty stran zrušení školy v Přebytku u Lusdorfu pod Smrkem. -Původní znění ad 307/2. Interpellation des Senators Pilz und Genossen an den Herrn Minister für Schulwesen und Volkskultur betreffend die Auflassung der Schule in Uberschar bei Lusdorf an der Tafelfichte.
308 Odpovědi: 308/1 (původní znění). Odpověď ministra školství a národní osvěty na interpelací senátora E. Teschnera a soudr. stran poskytnutí vánočních remunerací z pokladního přebytku učitelským silám německých menšinových škol (tisk 31/10). -Překlad ad 308/1. Antwort des Ministers für Schulwesen und Volkskultur auf die Interpellation des Senators E. Teschner und Genossen in Angelegenheit der Zuwendung von Weihnachtsremunerationen aus dem Gebarungsüberschuss an die Lehrkräfte der deutschen Minderheitsschulen (Druck 31/10). -308/2 Odpověď vlády na interpelaci senátorů Klofáče, dr Kloudy a spol. ve věci politického atentátu ukrajinského studenta Tatceva (správně Tacince) na archidiakowa Sahova (tisk 232/3). -308/3. Odpověď ministra školství a národní osvěty na interpelaci senátora Ilariona Curkanoviče a druhů ve věci postátnění církevních škol na Podkarpatské Rusi, odpolitisování školství vůbec a zavedení jednotného vyučovacího jazyka do všech karpatoruských škol (tisk 232/4). -308/4. Odpověď vlády na interpelaci senátora Nedvěda a soudr. o zamýšlené stavbě trati dráhy Plzeň-Brno (tisk 57/3).
309 Překlad. Naléhavá interpelace senátora I. Lokoty a soudruhů ministrům sociální péče a vnitra o rozdělení podpor z t. zv. stravovací akce.
310 Návrh senátora F. Časného a soudruhů na poskytnutí pomoci občanstvu postiženému živelní pohromou, způsobenou povodní na severní a střední Moravě.
311 Zpráva rozpočtového výboru o štátnom záverečnom účte republiky Československej za rok 1928 spolu s účtami štátneho melioračného fondu, štátneho bytového fondu a dávky z majetku (tisk 4).
312 Zpráva I. ústavně-právního výboru II. zahraničního výboru III. rozpočtového výboru o vládním návrhu (tisk 290), kterým se předkládá Národnímu shromáždění republiky Československé Úmluva mezi republikou Československou a republikou Rakouskou o rozdělení odpočivných a zaopatřovacích požitků bývalých pragmatických zaměstnanců (pozůstalých) správy jmění druhdy vázaného pro rod Habsbursko-Lotrinský nebo pro některou jeho pobočnou větev, podepsaná dne 30. listopadu 1923, a Protokol z téhož dne.
313 Zpráva rozpočtového výboru o štátnom záverečnom účte republiky Československej za rok 1929 spolu s účtami štátneho melioračného fondu, štátneho bytového fondu a dávky z majetku (tisk 271). - (pokračování předešlého)
314 Zpráva I. zahraničního výboru II. technicko-dopravního výboru o vládním návrhu (tisk 289), kterým se předkládají Národnímu shromáždění k projevu souhlasu Úmluva a Statut o mezinárodním režimu námořních přístavů, podepsané v Ženevě dne 9. prosince 1923.
316 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 755) zákona o povinném semílání domácí pšenice a žita a uvádění pšeničné a žitné mouky do oběhu (tisk 759).
317 Návrh senátora Aloise Kříže a soudruhů ve věci podpory a daňových úlev drobným zemědělcům v okresu lomnickém a v jiných okresích, myší pohromou stižených.
318 Návrh senátorů K. Sáblíka, V. Donáta, F. Foita a společníků na vyšetření a částečnou náhradu škod způsobených sněhovou bouří a vichřicí na lesích na Českomoravské vysočině.
319 Vládní návrh. Zákon kterým se mění zákon ze dne 2. května 1922, č. 168 Sb. z. a n.
320 Původní znění. Antrag der Senatoren Josef Kahler, Josef Luksch, Robert Stöhr, Ikert und Genossen auf Unterstützung der durch die Unwetterkatastrophe vom 27.und 28, Oktober 1. J. Betroffenen. -Překlad Návrh senátorů J. Kahlera, J. Luksche, R. Stöhra, Ikerta a soudruhů na poskytnutí podpory osobám, jež postiženy byly živelní pohromou dne 27. a 28. října t. r.
321 Původní znění Antrag der Senatoren Franz Scholz, Josef Böhr, Franz Köhler und Genossen auf Änderung einiger Bestimmungen des Gesetzes vom 21. März 1929, Nr. 43 Slg. der Ges. und Vdgen., betreffend die staatlichen Altersunterstützungen. -Překlad. Návrh. senátorů F. Scholze, J. Böhra, F. Köhlera a soudruhů na změnu některých ustanovení zákona ze dne 21. března 1929, č. 43 Sb. z. a n., o státních starobních podporách.
322 Interpelace: 322/1. Interpelace senátora Nedvěda a soudruhů panu ministru sociální péče v záležitostí odepření podpory Marii Zelenkové, matce po padlém vojínu. -322/2. Interpelace senátora Josefa Hakena a soudruhů ministru vnitra o nezákonné četnické prohlídce v bytě senátora Ivana Lokoty ve Vel. Bočkově. -322/3. Interpelace senátorů Nedvěda, Hakena a soudruhů panu ministru vnitra ve věci protizákonného jednání policejních strážníků na policejním ředitelství pražském. -322/4 (překlad). Interpelace senátora F. Köhlera a soudr. na pana ministra sociální péče stran vypracování osnovy zákona o práci žen před slehnutím a po něm. -Původní znění ad 322/4. Interpellation des Senators Franz Köhler und Genossen an den Herrn Minister für soziale Fürsorge betreffend die Ausarbeitung einer Gesetzesvorlage über die Frauenarbeit vor und nach der Niederkunft.
323 Odpovědi: 323/1. Odpověď ministra národní obrany na interpelaci senátorů Hakena, Nedvěda a soudruhů ohledně přiznání rent válečně poškozeneckých ošetřovatelkám ve vojenských lazaretech z doby světové války (tisk 100/15). -323/2. Odpověď ministra sociální péče na interpelaci senátora Mikulíčka a soudruhů o protizákonném jednání okresní nemocenské pojišťovny v Hodoníně (tisk 179/3). -323/3 (původní znění). Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátora H. Jokla a soudruhů stran jednání okresního hejtmana v Těšíně při uvítání pana presidenta republiky (tisk 266). -Překlad ad 323/3. Antwort des Ministers des Innern auf die Interpellation des Senators H. Jokl und Genossen wegen des Vorgehens des Bezirkshauptmans in Teschen anläßlich des Empfanges des Herrn Präsidenten der Republik (Druck 266). -323/4. Odpověď ministrů zemědělství a financí na interpelaci senátorů J. J. Krejčího, Jos. Hubky, Petříka, Bergmana a druhů v záležitosti změny vládního nařízení ze dne 24. května 1928, č. 75 Sb. z. a n., o poskytování podpor při živelních pohromách (tisk 171/7).
324 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 786), kterým se prodlužují a doplňují zákony, týkající se bytové péče (tisk 790).
325 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 703), kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 15. června 1927, č. 77 Sb. z. a n., o nové úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy (tisk 781).
326 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 701) zákona o dani z piva (tisk 782).
327 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 702), kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 15. června 1927, čís. 76 Sb. z. a n. o přímých daních (tisk 783).
328 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 773), kterým se prodlužuje platnost zákona o dávkách za úřední úkony ve věcech správních (tisk 789). Poslanecká sněmovna Národního shromáždění republiky Československé schválila v 83. schůzi dne 21. listopadu 1930 tuto osnovu zákona:
329 Zpráva I. sociálně-politického výboru II. rozpočtového výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 324) o vládním návrhu zákona, kterým se prodlužují a doplňují zákony, tykající se bytové péče.
330 Zpráva rozpočtového výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 325) o vládním návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 15. června 1927, č. 77 Sb. z. a n., o nové úpravě finančního hospodářství svazku územní samosprávy.
331 Zpráva rozpočtového výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 325) o vládním návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 15. června 1927, č. 77 Sb. z. a n., o nové úpravě finančního hospodářství svazku územní samosprávy.
332 Zpráva rozpočtového výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 325) o vládním návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 15. června 1927, č. 77 Sb. z. a n., o nové úpravě finančního hospodářství svazku územní samosprávy.
333 Zpráva rozpočtového výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 328) o vládním návrhu zákona, kterým se prodlužuje platnost zákona o dávkách za úřední úkony ve věcech správních.
334 Zpráva ústavně-právního výboru u vládním návrhu zákona (tisk 319), kterým se mění zákon ze dne 23. května 1922, č. 168 Sb. z. a n.
335 Návrh senátorů V. Donáta, J. Vraného, K. Sáblíka, dr ing. J. Botto, J. Sechtra a společníků na doplnění zákona ze dne 14. dubna 1920, č. 262 Sb. z. a n., o dani z masa.
336 Původní znění. Antrag des Senators Josef Luksch und Genossen auf teilweise Abänderung des Gesetzes vom 25. September 1919, Slg. d. G. u. V. Nr. 533, betreffend die allgemeine Getränkesteuer und der Verordnung der Regierung der Čechoslovakischen Republik vom 31. Dezember 1920, Slg. d. G. u. V. Nr. 679. -Překlad. Návrh senátora J. Luksche a soudr. na částečnou změnu zákona ze dne 25. září 1919, č. 533 Sb. z. a n. o všeobecné dani nápojové, a nařízení vlády republiky Československé ze dne 31. prosince 1920, č. 679 Sb. z. a n.
337 Původní znění. Antrag der Senatoren Josef Kahler, Josef Luksch, Franz Ikert, Robert Stöhr und Genossen auf ausnahmsweise und befristete Erweiterung des Gesetzes vom 5. Juni 1930, Nr. 74 Slg. d. G. u. V. und der Regierungsverordnung vom 20. Juni 1930, Nr. 79 Slg. d. G. u. V. -Překlad. Návrh senátorů J. Kahlera, J. Luksche, F. Ikerta, R. Stöhra a soudr. na výjimečné a časově omezené rozšíření zákona ze dne 5. června 1930, č. 74. Sb. z. a n. a vládního nařízení ze dne 20. června 1930, č. 79 Sb. z. a n.
338 Původní znění. Antrag des Senators Josef Luksch und Genossen auf Abänderung einiger Bestimmungen des Gesetzes vom 22. Dezember 1920, Slg. d. G. u. V. Nr. 677 über die Abänderung des Gesetzes vom 17. Oktober 1919, Slg. d. G. u. V. Nr. 572 betreffend die besondere Abgabe von Flaschenwein, und des Gesetzes vom 25. September 1919, Slg. d. G. u. V. Nr. 533, betreffend die allgemeine Getränkesteuer. Es wird beantragt: -Překlad. Návrh senátora J. Luksche a soudr. na změnu některých ustanovení zákona ze dne 22. prosince 1920, č. 677 Sb. z. a n., o změně zákona ze dne 17. října 1919, č. 572 Sb. z. a n., o zvláštní dávce z vína v lahvích, a zákona ze dne 25. září 1919, č. 533 Sb. z. a n., o všeobecné dani nápojové.
339 Návrh senátorů V. Donáta, J. Vraného, K. Sáblíka, dr ing. Botto a společníků, aby ministerstvu financí bylo uloženo přihlížeti k stávající zemědělské krisi a podle toho uzpůsobiti vymáhání a předpisování daní u zemědělců.
340 Zpráva imunitního výboru o žádosti krajského soudu v Litoměřicích ze dne 31. července 1930, č. j. Nt XIII 127/30-3 za vydání sen. Petra Stránského k trestnímu stíhání pro zločin podle § 15 č. 3 a pro přečiny podle § 18 č. 2 a § 13 č. 3 zák. na ochranu republiky (č. 1921/30 předs.).
341 Zpráva imunitního výboru o žádosti krajského soudu v Litoměřicích ze dne 2. srpna 1930, č. j. Nt XIII 129/30-2 za souhlas k trestnímu stíhání senátora Petra Stránského pro zločin podle § 15 č. 3 (podněcování ke spolčování k úkladům o republiku a podněcování ke zločinu vojenskému) a pro přečin podle § 18 č. 2 zák. č. 50/23 na ochranu republiky (čís. 1923/30 předs.).
342 Návrh senátorů V. Donáta, J. Vraného, K. Sáblíka, K. Stodoly a společníků na opatření pro úspory ve státní a veřejné správě a v sociálních ústavech.
343 Návrh senátorů J. J. Krejčího, Františka Šabaty, Františka Kopřivy, Antonína Šachla a druhů na změnu zákona ze dne 14. dubna 1920, č. 262 Sb. z. a n. o dani z masa.
344 Původní znění. Antrag des Senators Josef Luksch und Genossen betreffend die Erlassung eines Gesetzes, mit welchem die Regierung ermächtigt wird, die bisher unbeschränkte Einfuhr aller landwirtschaftlichen Erzeugnisse durch Schaffung einer Einfuhrstelle bis auf den tatsächlichen Bedarf hintanzuhalten. -Návrh senátora J. Luksche a soudr. na vydání zákona, kterým se vláda zmocňuje, aby dosavadnímu neomezenému dovozu všech zemědělských výrobků až na skutečnou potřebu zabránila zřízením dovozního úřadu.
345 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 640) státního rozpočtu republiky Československé a finančního zákona pro rok 1931 (tisk 780) - (pokračování předešlého-1) - (pokračování předešlého-2) - (pokračování předešlého-3) - (pokračování předešlého-4) - (pokračování předešlého-5) - (pokračování předešlého-6) - (pokračování předešlého-7) - (pokračování předešlého-8) - (pokračování předešlého-9) - (pokračování předešlého-10) - (pokračování předešlého-11) - (pokračování předešlého-12) - (pokračování předešlého-13) - (pokračování předešlého-14) - (pokračování předešlého-15)
346 Původní znění. Antrag der Senatoren F. Köhler, Franz Scholz und Genossen auf Erlassung eines Gesetzes betreffend die Einrechnung der Kriegsgefangenen Jahre in die Pension und Vorrückung der Staatsangestellten der staatlichen Unternehmungen, bzw. Antrag auf Novellierung des Gesetzes Nr. 457 ai 1919 und der Regierungsverordnung Nr. 362 vom 10. Dezember 1915 -Překlad. Návrh senatorů F. Köhlera, F. Scholze a soudr. na vydání zákona o započítání let ve válečném zajetí do pense a postupu státních zaměstnanců státních podniků, resp. návrh na novelisaci zákona č. 457 ai 1919 a vládního nařízení č. 362 ze dne 10. prosince 1915
347 Interpelace: 347/1. Interpelace. senátorů Nedvěda, Hakena a soudruhů pp. ministrům sociální péče, vnitra a zdravotnictví ohledně hrozného utrpení dělníka Václava Matějky, otce 5 malých dítek, a ohledně protizákonného a surového postupu vůči němu se strany obecních a okresních orgánů. -347/2. Interpelace senátorů dr Ant. Kloudy, Ant. Šolce a spol. na pana ministra školství a národní osvěty ve věci novostavby školní budovy pro české školy v Bohosudově. - (pokračování předešlého)-347/3. Interpelace senátorů V. Klofáče, F. Šťastného, Pánka a spol. na pana ministra národní obrany o poměrech dělnictva ve službách vojenské správy. -347/4. Interpelace senátorů inž. K. Marušáka, Ferd. Šťastného, F. F. Plamínkové a spol. na pana ministra železnic o hromadném propouštění smluvního personálu na čsl. železnicích. -347/5. Interpelace senátorů Jos. Hubky, Č. Vaněčka, dr Kloudy a spol. na pana ministra vnitra dr Juraje Slávika ve věci určitých nedopatření státní administrativy při nastávajícím sčítání lidu. -347/6, Interpelace senátorů Jos. Hubky, Č. Vaněčka, dr Kloudy a spol. na pana ministra vnitra dr Juraje Slávika ve věci nátlaku určitých stran německých na okresní úřady za účelem nesprávného provádění sčítacího aktu. -347/7. Interpelace senátorů Jos. Hubky, Č. Vaněčka, dr Kloudy a spol. na pana ministra vnitra dr Juraje Slávika ve věci t. zv. >druhých< revisorů německé národnosti, kteří ustanovení byli zřejmě na nátlak jistých německých politických stran před zahájením sčítání lidu.
348 Interpelace: Interpelácia senátora Šelmeca a spol. na pána ministra zahraničných vecí v záležitosti ochrany chudobných slovenských vysťahovalcov vo Francúzsku, ktorí ťažkou prácou zarobené peniaze a za velkých líšení nastrádané úspory poztrácali úpadkom Banque Commerciale de Prague á Paris (Turbico). -348/2. Interpellácia senátora dra Farkasa a spol. na pána ministra vnútra v otázke zakázania verejných shromaždení. -348/3. Interpellácia senátora dra Farkasa a spol. na pána ministra vnútra v otázke znovuzavedenia autonómie obce Vyšný Medzev.
349 Odpovědi: 349/1 (původní znění). Odpověď ministra obchodu na interpelaci senátora Wenzela a soudruhů stran úpravy zdravotně závadných zařízení a nespravedlivých poměrů u koncesované živnosti pohřbívání mrtvol v ohledu živnostensko-právním (tisk 171/6). -Překlad ad 349/1. Antwort des Handelsministers auf die Interpellation des Senators Wenzel und Genossen betreffend die Regelung der sanitätswidrigen Zustände und der ungerechten Verhältnisse bei dem konzessionierten Gewerbe der Leichenbestatter in gewerberechtlicher Beziehung (Druck 171/6). -349/2. Odpověď ministra veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy na interpelaci senátorů Johanise, Koukala, Zimáka a druhů ve věci nesprávné expedice léků z lékáren (tisk 257).
350 Zpráva rozpočtového výboru o usnesení poslaneckej snemovne (tisk 345) k vládnemu návrhu štátneho rozpočtu republiky Československej a finančného zákona pre rok 1931. -Rozbor jednotlivých kapitol. - (pokračování předešlého)Finanční zákon republiky Československé kterým se stanoví státní rozpočet pro rok 1931. - (pokračování předešlého)Celkový přehled rozpočtových skupin. -Celkový přehled státního rozpočtu pro rok 1931. Skupina I. Vlastní státní správa.-Skupina II. Správa státních podniků - (pokračování předešlého-1)- (pokračování předešlého-2)Skupina III. Podíl samosprávných svazků a fondů a podíl silničního fondu na státních daních, dávkách a poplatcích. -Skupina IV. Správa státního dluhu. - Přehled výdajů vlastní státní správy (skupina I.) rozčleněný na osobní a věcné výdaje. -Jednání rozpočtového výboru. -Část všeobecná. - Část zvláštní. Kapitola 1. President republiky a kancelář presidenta republiky.-Kapitola 2. Zákonodárné sbory a kanceláře sněmoven. -Kapitola 3. Předsednictvo ministerské rady. -Kapitola 4. Ministerstvo zahraničních věcí. -Kapitola 5. Ministerstvo národní obrany - (pokračování předešlého)Kapitola 6. Ministerstvo vnitra. -Kapitola 7. Ministerstvo spravedlnosti s Nejvyšším soudem. -Kapitola 8. Ministerstvo pro sjednocení zákonův a organisace správy. -Kapitola 9. Nejvyšší správní soud a Volební soud. (pokračování předešlého)Kapitola 10. Ministerstvo školství a národní osvěty. -Kapitola 11. Ministerstvo zemědělství. - (pokračová-ní předešlého-9-)Kapitola 12. Státní pozemkový úřad. -Kapitola 13. Ministerstvo průmyslu, obchodu a živností. -Kapitola 14. Ministerstvo veřejných prací. - (pokračování předešlého)Kapitola 15. Ministerstvo pošt a telegrafů. - (pokračování předešlého)Kapitola 16. Ministerstvo železnic. -Kapitola 17. Ministerstvo sociální péče. (pokračování předešlého)Kapitola 18. Ministerstvo pro zásobování lidu. - (pokračování předešlého)Kapitola 19. Ministerstvo veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy. - (pokračování předešlého)Kapitola 20. Odpočivné a zaopatřovací platy. -Kapitola 21. Ministerstvo financí. -Kapitola 22. Nejvyšší účetní kontrolní úřad.
351 Vládní návrh Zákon o nabytí místní dráhy Liberec-Jablonec-Tanvald státem.
352 Vládní návrh Zákon o soudnictví ve sporech z poměru pracovního, služebního a učebního (o pracovních soudech). - (pokračování předešlého)
353 Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu obchodní dohoda mezi republikou Československou a republikou Chile, podepsaná v Praze dne 18. září 1930.
354 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 803) zákona, kterým se pozměňuje zákon o dani z obratu a dani přepychové a prodlužuje jeho platnost (tisk 820).
355 Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu zdravotně-veterinární úmluva mezi Československem a Francií, podepsaná v Paříži dne 3. října 1930. -CONVENTION SANITAIRE VÉTÉRINAIRE ENTRE LA TCHÉCOSLOVAQUE ET LA FRANCE. VETERINÁRNÍ ÚMLUVA MEZI ČESKOSLOVENSKEM A FRANCIÍ. - (pokračování předešlého-1)- (pokračování předešlého-2)
356 Vládní návrh Zákon o úpravě některých právních a finančních poměrů soukromých místních drah ve státním provozu. - (pokračování předešlého)
357 Zpráva rozpočtového výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 354) o vládním návrhu zákona, kterým se pozměňuje zákon o dani z obratu a dani přepychové a prodlužuje jeho platnost.
358 Usnesení poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu (tisk 831) zákona, kterým se prodlužuje lhůta k označení elektrických podniků, jež mají býti přeměněny na podniky všeužitečné (tisk 843).
359 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 832) zákona o mimořádném úvěru 150,000.000 Kč na zmírňování následků hospodářské krise (tisk 846).
360 Interpelace sen. Hubky a spol. na vládu Československé republiky o vodních škodách na řece Otavě a o způsobu odstranění zhoubných vodních pohrom na Šumavě.
361 Návrh senátorů inž. K. Marušáka, Fr. Merty, K. Riedla a spol., jímž se vláda žádá, aby věnovala pozornost a péči povodněmi poškozeným krajům na řece Dřevnici a Moravě.
362 Zpráva ústavně-právního výboru o vládním návrhu zákona (tisk 253), kterým se vydávají řády konkursní, vyrovnací a odpůrčí. - (pokračování předešlého)Zákon kterým se vydávají řády konkursní, vyrovnací a odpůrčí.-I. Konkursní řád. DÍL PRVNÍ. KONKURSNÍ PRÁVO HMOTNÉ. HIava první. Podmínky prohlášení konkursu a jeho právní účinky. - (pokračování předešlého)Hlava druhá. Kterak lze odporovati právním jednáním, která se stala před prohlášením konkursu. -Hlava třetí. Nároky v konkursu. -Hlava čtvrtá. Zrušení konkursu. -DÍL DRUHÝ. KONKURSNÍ ŘÍZENÍ. Hlava první. Konkurs řádný. - (pokračování předešlého-1) - (pokračování předešlého-2) - (pokračování předešlého-3) Hlava druhá. Konkurs nepatrný. -Hlava třetí. Zvláštní ustanovení o konkursu na jmění výdělkových a hospodářských společenstev (družstev). -Hlava čtvrtá. Všeobecná ustanovení o řízení. -Vyrovnací řád. Oddíl první. Zahájení vyrovnacího řízení. - (pokračování předešlého)Oddíl druhý. Právní účinky zahájení vyrovnacího řízení. -Oddíl třetí. Nároky ve vyrovnacím řízení. -Oddíl čtvrtý. Orgány vyrovnacího řízení. -Oddíl pátý. O přihláškách pohledávek věřitelů. -Oddíl šestý. O vyrovnacím roku. - (pokračování předešlého)Oddíl sedmý. Obsah vyrovnání. Práva vylučovatelů, oddělných věřitelů a přednostní pohledávky. -Oddíl osmý. O potvrzení vyrovnání. -Oddíl devátý. Právní účinky vyrovnání. -Oddíl desátý. Ukončení a zastavení řízení. -Oddíl jedenáctý. Neplatnost a bezúčinnost vyrovnání; následky jeho nesplnění. -Oddíl dvanáctý. Všeobecná ustanovená. -III. Odpůrčí řád.
363 Interpelace: 363/1. Interpelace senátorů dra Zikmunda Witta, Josefa Koukala a soudruhů panu ministru financí ve věci novelisace a provádění dosavadního zákona o konversi peněžních pohledávek. -363/2. Interpellácia senátora dra Farkasa Zoltána a spol. na pána ministra vnútra v otázke čsl. št. občianstva. -363/3. Interpelace senátorů inž. K. Marušáka, dr Alb. Miloty, Ferd. Šťastného a spol. na p. ministra veřejných prací a na p. ministra veřejného zdravotnictví ve věci státní závodní nemocnice v Slatinských Dolech. -363/4. Interpelace senátorů inž. K. Marušáka, dr Alb. Miloty, Jos. Hubky, F. F. Plamínkové a spol. na p. ministra školství a národní osvěty ve věci nedostatečného umístění škol ve Slatinských Dolech a v Královém nad Tisou na Podkarpatské Rusi.
364 Odpovědi: 364/1. Odpoveď ministra školstva a národnej osvety na interpelláciu senátora dr Jána Kovalika a spol. v otázke ľudových škol církevných (č. t. 287). -364/2. Odpověď ministra zemědělství na interpelaci senátorů Josefa Hubky, inž. Marušáka, Jiřího Pichla a druhů ohledně nezbytné a rychlé pomoci a ochrany našemu zemědělství v některých jednotlivostech (tisk 277/6). -364/3. Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátorů dra Witta, Koukala a soudruhů v záležitosti nezákonného omezování práv členů okresních výborů a zastupitelstev okresními hejtmany (č. t. 299/3).
365 Súrna interpelácia senátora Antóna Hancku a spol. na vládu Československej republiky v záležitosti vyplácania 13. platu neštátnému učiteľstvu na Slovensku.
366 Zpráva technicko-dopravního výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 358) o vládním návrhu zákona, kterým se prodlužuje lhůta k označení elektrických podniků, jež mají býti přeměněny na podniky všeužitečné.
367 Zpráva rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 359) k vládnímu návrhu zákona o mimořádném úvěru 150,000.000 Kč na zmírňování následků hospodářské krise.
368 Původní znění. Odpověď ministra národní obrany na interpelaci senátorů H. Jokla. F. Beutela, dra K. Hellera a soudruhů stran katastrof způsobených v posledních dnech výbuchem (tisk 249/5). -Překlad. Antwort des Ministers für nationale Verteidigung auf die Interpellation der Senatoren H. Jokl, F. Beutel, Dr K. Heller und Genossen befreffend die in den letzten Tagen vorgekommenen Explosionskatastrophen (Druck 249/5).
369 Interpelace: 369/1. Interpelace senátora Jana Jílka a druhů panu ministru sociální péče a panu ministru vnitra o zákazu práce přes čas a o svátcích. -369/2. Interpelace senátora Hakena a soudr. ministerstvu školství o vybírání peněžitých pokut ve školách. -369/3. Interpelace senátorů J. Thoře, J. Pastyříka, J. Slámy, E. Trčky, J. Kotrby, B. Kianičky a druhů na ministra financí ve věci zákona o paušalování daně z obratu. -369/4. Interpelace senátorů Dyka, Votruby a druhů panu ministru sociální péče ve věci prováděcích nařízení k zákonu o ochraně domácího trhu práce ve smyslu § 13 tohoto zákona. -369/5. Interpelace senátorů Votruby, Dyka a druhů panu ministru sociální péče ve věci jmenování přísedících pojišťovacího a vrchního pojišťovacího soudu, jakož i jejich náhradníků podle ustanovení § 194 zákona o pensijním pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách. -369/6. Interpelace senátorů Fr. Merty, K. Riedla, inž. K. Marušáka a spol. panu ministru školství a národní osvěty ve věci postupu při obsazování míst okresních školních dozorců v zemi Moravskoslezské. -369/7. Interpelace senátorov Adolfa Šelmeca, Jána Danka, dr E. Bačinského a spol. na pána ministra obchodu v záležitosti predĺženia 5% slovenskej výhody pri štátnych a verejných dodávkach pre slovenských a podkarpatoruských offerentov a dodavateľov. -369/8. Interpelace senátorů V. Donáta, J. Vraného, K. Sáblíka, J. Danko a společníků na pány ministry financí, pro zásobování lidu a zemědělství ohledně provádění zákonů: o výrobě chleba čís. 46 Sb. z. a n. z roku 1930, zákona ze dne 26. června 1930, čís. 72 Sb. z. a n. o celních přirážkách k celním sazbám na některé druhy obilí, na mouku a mlýnské výrobky a o zákazu chemické úpravy mouky a zákona ze dne 7. listopadu 1930, čís. 154 Sb. z. a n. o povinném semílání domácí pšenice a žita a uvádění pšenice a žitné mouky do oběhu. -369/9 (překlad). Interpelace senátora E. Teschnera a soudr. na pana ministra vnitra stran zákazu smuteční slavnosti za obyvatele Aše Ferdinanda Künzela, Roberta Kässmanna a Eduarda Schindlera, kteří dne 18. listopadu 1920 při stržení pomníku císaře Josefa byli od legionářů zastřeleni. -Původní znění ad 369/9. Interpellation des Senators Ernst Teschner und Genossen an den Herrn Minister des Innern wegen des Verbotes der Totenfeier für die am 18. November 1920 anläßlich des Sturzes des Kaiser Josef Denkmals durch Legionäre erschossenen Bewohner von Asch: Ferdinand Künzel, Robert Käßmann, Eduard Schindler. -369/10 (překlad). Interpelace senátorů H. Tichiho, Tschapeka a soudr. na veškerou vládu Československé republiky stran příplatku na diferenci při maloživnostenských dodávkách vojenské obuvi ze zmocňovacího fondu. -Původní znění ad 369/10. Interpellation der Senatoren Hans Tichi, Tschapek und Genossen an die Gesamtregierung der Čechoslovakischen Republik im Zuzahlung der Differenz auf die kleingewerbliche Lieferung bei Militärschuhen aus dem Ermächtigungsfond.
370 Naléhavá interpelace senátora I. Lokoty a soudruhů ministrovi vnitra, jak se provádělo sčítání lidu na Podkarpatské Rusi.
371 Návrh senátorů J. Sechtra, F. Olejníka, A. Chlebounové, A. Ušáka, K. Sáblíka, A. Šelmece a společníků na opatření k zlepšení tíživé hospodářské situace drobných zemědělců.
372 Původní znění. Antrag der Senatoren Jarolim, Dr. Holitscher und Genossen auf Erlassung eines Gesetzes zum Schutze der in Radiumbetrieben beschäftigten Personen. - (pokračování předešlého)-Návrh senátorů Jarolima, dr Holitschera a soudruhů na vydání zákona na ochranu osob zaměstnaných v závodech, které pracují s radiem. - (pokračování předešlého)
373 Původní znění. Interpellation des Senators Pilz und Genossen an den Minister für Unterricht und Kultus betreffend das Verbot der Beteiligung der Schuljugend an den Übungen des Arbeiter-Turnvereines in Friedland. -Překlad. Interpelace senátora Pilze a soudr. na ministra školství a národní osvěty stran zákazu účasti školní mládeže na cvičení ve spolku Arbeiter-Turnverein ve Frýdlantě.
374 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 539) zákona o trestním soudnictví nad mládeží (tisk 823). - (pokračování předešlého-1)- (pokračování předešlého-2)
375 Odpovědi: 375/1. Odpověď ministra školství a národní osvěty na interpelaci senátorů Ant. Šolce, dr Ant. Kloudy a společníků ve věci nejvýš potřebné výstavby budovy pro českou národní školu v Děčíně (tisk 277/5). -375/2. Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátorů inž. Havlína, Dyka, Votruby, Bergmana a druhů, týkající se neplnění jazykových a jiných nařízení v městě Liberci (tisk 299/4). -375/3. Odpověď ministra sociální péče na interpelaci senátora Nedvěda a soudruhů v záležitosti odepření podpory Marii Zelenkové, matce po padlém vojínu (tisk 322/1). -375/4. Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátora Josefa Hakena a soudruhů o nezákonné četnické prohlídce v bytě senátora Ivana Lokoty ve Vel. Bočkově (tisk 322/2). -375/5 (původní znění). Odpověď ministra sociální péče na interpelaci senátora dr Medingera a soudr. stran započítání příspěvkové doby, získané podle zákona o pensijním pojištění v potomní republice Rakouské (tisk 277/8). -Překlad ad 375/5. Antwort des Ministers für soziale Fürsorge auf die Interpellation des Senators Dr Medinger und Genossen betreffend die Anrechnung der in der nachmaligen Republik Österreich nach dem Pensionsversicherungsgesetze erworbenen Beitragszeit (Druck 277/8).
376 Zpráva I. národohospodářského výboru II. zahraničního výboru o vládním návrhu (tisk 270), kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení obchodní a plavební smlouva mezi republikou Československou a královstvím Rumunským, podepsaná na Štrbském Plese dne 27. června 1930, uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 11. července 1930, čís. 114 Sb. z. a n.
377 Zpráva I. zahraničního výboru II. národohospodářského výboru o vládním návrhu (tisk 353), kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu obchodní dohoda mezi republikou Československou a republikou Chile, podepsaná v Praze dne 18. září 1930.
378 Zpráva I. zahraničního výboru, II. národohospodářského výboru o vládním návrhu (tisk 355), kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu zdravotně-veterinární úmluva mezi Československem a Francií, podepsaná v Paříži dne 3. října 1930.
379 Zpráva I. technicko-dopravního výboru II. rozpočtového výboru k vládnímu návrhu zákona (tisk 351) o nabytí místní dráhy Liberec-Jablonec-Tanvald státem.
380 Zpráva I. technicko-dopravního výboru II. rozpočtového výboru o vládnímu návrhu zákona (tisk 356) o úpravě některých právních a finančních poměrů soukromých místních drah ve státním provozu.
381 Návrh senátorů ing. J. Havlína, V. Dyka, dr Reháka, Pavelky a druhů na zhodnocení vojenské presenční služby ve službách státních a veřejných.
382 Zpráva imunitního výboru o žádosti okresního soudu v Turčanském Sv. Martině ze dne 27. října 1930, č. j. Nt 618/30 za souhlas k stíhání senátora Cyrila Pivko pro přečin pomluvy podle § 1 zák. čl. XLI/1914 (č. 2505/30 předs.).
383 Zpráva imunitního výboru o žádosti okresního soudu v Uh. Hradišti ze dne 20. listopadu 1929, čj. Nt 227/29 za souhlas k trestnímu stíhání senátora Vítězslava Mikulíčka pro přestupek proti bezpečnosti cti podle § 488 tr. z. (č. 227/1929 předs.).
384 Zpráva imunitního výboru o žádosti krajského soudu v Berehově ze dne 14. října 1930, č. j. Nt 11/30, aby senát svolil k trestnímu stíhání senátora Ivana Lokoty pro přečin podle § 14 č. 5 a § 15 č. 2 zákona na ochranu republiky, č. 50/1923 Sb. z. a n. a pro přestupek § 15 č. 4 téhož zákona (č. 2434/1930 předs.).
385 Interpelace 385/1. Interpelace senátorů Nedvěda, Hakena a soudruhů panu ministru vnitra o protizákonném zbavení Karla Denglera členství v městské radě v Lokti, zemským úřadem v Praze. -385/2. Interpelace senátorů inž. Marušáka, Pánka, Plamínkové, dr Miloty, Riedla a spol. vládě Československé republiky v záležitosti všeobecného přeřadění obcí z nižších do vyšších skupin míst činovného v důsledku posledního sčítání lidu. -385/3. Interpelace senátorů Donáta, Vraného, Sáblíka, dr Šrobára a společníků na pana ministra financí v záležitosti vydání zákona o povinném přimíchávání lihu do benzinu určeného k pohonu výbušných motorů. -385/4. Interpellácia sen. dr Budayho a společníkov na pána ministra spravedlnosti vo veci bývalého okresného sudcu v Bratislave dra Františka Linharta. -385/5 (překlad). Interpelace senátorů Luksche, Kahlera a soudruhů na pány ministry financí a zemědělství stran provádění zákona o povinném semílání domácí pšenice a žita a mísení pšeničné a žitné mouky (Sb. z. a n. č. 154 z r. 1930).
386 Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění Mezinárodní obchodní úmluva ze dne 24. března 1930 a Protokol k ní z téhož dne. - (pokračování předešlého-1)- (pokračování předešlého-2)- (pokračování předešlého-3)
387 Zpráva imunitního výboru o žádosti krajského soudu v Uh. Hradišti ze dne 23. prostince 1930, č. j. Nt 526/30-3, aby senát svolil k trestnímu stíhání senátora Vítězslava Mikulíčka pro zločin § 15 odst. 3. zákona na ochranu republiky (č. 2961/30 předs.).
388 Vládní návrh. Zákon jímž se prodlužuje platnost zákona ze dne 17. března 1925, č. 58 Sb. z. a n., ve znění zákona ze dne 13. července 1927, č. 113 Sb. z. a n., o celních slevách pro dovoz strojů a přístrojů.
389 Interpelace: 389/1. Interpelace senátora Nedvěda, Hakena a soudr. ministru vnitra v záležitosti obecních voleb v Gajdlu na Slovensku, dne 28. října 1930. -389/2. Interpelace senátora Jana Filipínského a soudruhů na pana ministra vnitra ve věci nevyřizování žádostí za přiznání státní starobní podpory okresním úřadem v Boskovicích na Moravě. -389/3. Interpelace senátorů Josefa Hubky, Ant. Berkovce, Č. Vaněčka a spol. na pana předsedu vlády Frant. Udržala ohledně provádění lesní reformy na velkostatku Žinkovy. -389/4. Interpelace senátorů Františka Modráčka, Václava Johanise a soudruhů na vládu Československé republiky ve věci podpory stavebního ruchu k zmírnění hospodářské tísně a nezaměstnanosti.
390 Návrh senátorů Šťastného, Hubky, Černého a spol. na zřízení permanentní komise pro umožnění nezbytně nutných komunikačních a jiných prací v hlavním městě Praze.
391 Zpráva imunitního výboru o oznámení okresního soudu v Duchcově ze dne 4. února 1931, čj. Nt 13/31, že byla uvalena na senátora Petra Stránského prozatímní zajišťovací vazba (č. 3211 a 3212/1931 předs.)
392 Odpovědi: 392/1. Odpověď ministra školství a národní osvětu na interpelaci senátora Mikulíčka a soudr. o persekučním přeložení učitele Jana Jáši ve Zlíně (tisk 299/1). -392/2. Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátora dr Ant. Kloudy a spol. ve věci provádění §u 37 vládního nařízení ze dne 13. ledna 1928, čís. 8 Sb. z. a n. o řízení o věcech, náležejících do působnosti politických úřadů (tisk 299/6). -392/3. Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátorů ing. Havlína, Dyka, Bergmana, Votruby, Frant. Nováka, F. Šabaty a druhů v záležitosti jazykových poměrů v Děčíně, zdlouhavého vyřizování jazykových stížností dohlédacími úřady a nepoužívání exekuce v případech svévolného neuposlechnutí úředních příkazů (tisk 307/1). -392/4. Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátorů Nedvěda, Hakena a soudruhů ve věci protizákonného jednání policejních strážníků na policejním ředitelství pražském (tisk 322/3). -392/5. Odpověď ministra národní obrany na interpelaci senátora V. Klofáče a druhů o poměrech dělnictva vojenské správy (tisk 347/3). -392/6. Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátorů Jos. Hubky, Č. Vaněčka, dr Kloudy a spol. ve věci nátlaku určitých stran německých na okresní úřady za účelem nesprávného provádění sčítacího aktu (tisk 347/6) a na interpelaci týchž senátorů ve věci t. zv. druhých revisorů německé národnosti, kteří byli ustanoveni zřejmě na nátlak jistých německých politických stran před zahájením sčítaní lidu (tisk 347/7). -392/7. Odpoved ministra vnútra na interpeláciu senátora dr Farkasa a spol. vo veci zákazu verejných shromaždení (tisk 348/2).
393 Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Mostě ze dne 5. února 1931, čj. Nt XIII 9/31, za souhlas k trestnímu stíhání senátora Petra Stránského pro zločiny podle §§ 81, 82 II. sazba a 87 tr. z., pro přečiny podle §§ 279 a 283 tr. z. a pro přestupek podle §§ 3 a 19 zákona shromažďovacího (č. 3230/1931 předs.).
394 Tisk 394. Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Mostě ze dne 28. ledna 1931, čj. Nt XII 9/31 za souhlas k stíhání senátora Petra Stránského pro přečin podle § 15 č. 2 zákona na ochranu republiky (č. 3159/1931 předs.).
395 Zpráva imunitného výboru o žiadosti okresného súdu v Uher. Ostrohu zo dňa 24. zári 1930 čj. Nt. 204/30 za súhlas k trestnému stíhaniu senátora Vitezslava Mikulíčka pre priestupok dľa §§ 2 a 19 shromažd. zákona (č. 2275/1930 preds.).
396 Odpovědi: 396/1 (původní znění). Odpověď ministra železnic na interpelaci senátora Teschnera a soudr. stran naprosto neudržitelných poměrů ve stanici Teplé na trati Karlovy Vary - Mariánské Lázně, jež způsobil tamní přednosta stanice Oskar Suchán a zřízenec Krouka (tisk 232/6). -Překlad ad 396/1. Antwort des Eisenbahnministers auf die Interpellation des Senators Teschner und Genossen in Angelegenheit der ganz unhaltbaren Zustände auf der Station Tepl der Karlsbad - Marienbader Bahnstrecke, hervorgerufen durch den dortigen Stationsvorsteher Oskar Suchán und den Bediensteten Krouka (Druck 232/6). -396/2. Odpověď ministra sociální péče na interpelaci senátorů Kotrby, Thoře, Pastyříka, Trčky, Kianičky, Slámy a druhů ohledně noční práce v pekařství (tisk 249/2). -396/3. Odpověď ministra školství a národní osvěty na interpelaci senátorů Hubky, Merty, Plamínkové a spol. ve věci zákazu vyučování podle ruských učebnic na národních školách Podkarpatské Rusi (tisk 299/5). -396/4. Odpověď ministra školství a národní osvěty na interpelaci senátorů Hubky, Merty, Plamínkové a druhů ohledně postavení českých učitelů, přikázaných na Podkarpatskou Rus (tisk 299/2). -396/5 (původní znění). Odpověď ministra národní obrany na interpelaci senátora Jokla a soudruhů stran zvláštní ochrany notorického trýznitele vojáků u personálního referenta ministerstva národní obrany (tisk 299/8). -Překlad ad 396/5. Antwort des Ministers für Nationalverteidigung auf die Interpellation des Senators Jokl und Genossen betreffend den besonderen Schutz eines notorischen Soldatenschinders durch den Personalreferenten des Ministeriums für Nationalverteidigung (Druck 299/8). -396/6 (původní znění). Odpověď ministra sociální péče na interpelaci senátora Lokoty a soudruhů o rozdělení podpor z t. zv. stravovací akce (tisk 309). -396/7. Odpověď ministra financí na interpelaci senátorů Thoře, Pastyříka, Slámy, Trčky, Kotrby, Kianičky a druhů ve věcí zákona o paušalování daně z obratu (tisk 369/3). -396/8 (původní znění). Odpověď ministra financí na interpelaci senátora Teschnera a soudruhů stran tísnivého postavení čs. pensistů v civilní státní službě, kteří žijí v Rakousku (tisk 31/2). -Překlad ad 396/8. Antwort des Finanzministers auf die Interpellation des Senators Teschner und Genossen betreffend die Notlage der in Oesterreich lebenden čechoslovakischen Ruheständler des Zivilstaatsdienstes (Druck 32/2). - -396/9 (původní znění). Odpověď ministra národní obrany na interpelaci senátora dra Medingera a soudruhů stran tísně t. zv. vojenských pensistů a bývalých vojenských gážistů, kteří nedostávají vůbec žádné pense (tisk 277/9). -řeklad ad 396/9. Antwort des Ministers für nationale Verteidigung auf die Interpellation des Senators Dr. Medinger und Genossen betreffend die Notlage der sogenannten Militärpensionisten, und jener gewesenen Militärgagisten, welche überhaupt keine Pension erhalten (Druck 277/9). -396/10. Odpověď ministra školství a národní osvěty na interpelaci senátorů dra Kloudy, Šolce a spol. ve věci novostavby školní budovy pro české školy v Bohosudově (tisk 347/2). -396/11 (původní znění). Odpověď ministra financí na interpelaci senátorů Köhlera, Teschnera a soudruhů stran změny § 50, odst. 2. pracovního řádu pro továrny na tabák a § 8 pensijního normálu dělnictva čsl. tabákové režie (tisk 171/3). V interpelaci zmíněná ustanovení pracovního řádu pro továrny na tabák vyslovují následky -Překlad ad 396/11. Antwort des Finanzministers auf die Interpellation der Senatoren Köhler, Teschner und Genossen in Angelegenheit der Abänderung des § 50, Abs. 2 der Arbeitsordnung für die Tabakfabriken und des § 8 des Pensionsnormales der Arbeiterschaft der čsl. Tabakregie (Druck 171/3). -396/12 (původní znění). Odpověď ministra národní obrany na interpelaci senátora Böhra a soudruhů stran leteckého neštěstí v sobotu dne 11. října 1930 na vojenském letišti ve Kbelích (tisk 299/7). -Překlad ad 396/12. Antwort des Ministers für nationale Verteidigung auf die Interpellation des Senators Böhr und Genossen betreffend das Fliegerunglück am Samstag, den 11. Oktober 1930 auf dem Militärflugplatz in Kbely (Druck 299/7).
397 Interpelace 397/1. Interpellácia senátora dr Budayho a spoločníkov na celú vládu vo veci obchádzania úradneho jazyka na Slovensku dľa § 4 zákona zo dňa 29. febr. 1920 podľa § 129 ústavnej listiny, ktorým sa ustanovujú zásady jazykového práva v republike Československej. -397/2 (překlad). Interpellácia senátora dr Szilassyho a druhov ministerskému predsedovi a mnistrovi financií o banovej politike vlády, prevádzanej v hospodárskej krízi. -Původní znění ad 397/2. Interpelláció a miniszterelnök és pénzügyminiszter urakhoz a kormánynak a gazdasági válságban folytatott bankpolitikája tárgyában. Beadják Szilassy Béla dr. és társai.
398 Zpráva ústavně-právního výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 374) k vládnímu návrhu zákona o trestním soudnictví nad mládeží.
399 Vládní návrh, kterým se předkládají Národnímu shromáždění k projevu souhlasu 1. Dohoda mezi republikou Československou a republikou Francouzskou o letecké dopravě, podepsaná v Praze dne 26. května 1925 a 2. Dodatkový protokol k této dohodě, podepsaný v Antverpách dne 25. června 1930. -DOHODA MEZI REPUBLIKOU FRANCOUZSKOU A REPUBLIKOU ČESKOSLOVENSKOLU O LETECKÉ DOPRAVĚ. ACCORD ENTRE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LA RÉPUBLIQUE TCHÉCOSLOVAQUE SUR LA NAVIGATION AÉRIENNE. DODATKOVÝ PROTOKOL K DOHODĚ MEZI REPUBLIKOU ČESKOSLOVENSKOU A REPUBLIKOU FRANCOUZSKOU O LETECKÉ DOPRAVĚ PODEPSANÉ V PRAZE DNE 26. KVĚTNA 1925 PROTOCOLE ADDITIONNEL A L′ACCORD ENTRE LA RÉPUBLIQUE TCHÉCOSLOVAQUE ET LA RÉPUBLIQUE. FRANÇAISE SUR LA NAVIGATION AÉRIENNE SIGNÉ A PRAHA, LE 26 MAI 1925. - (pokračování předešlého)
400 Odpoveď ministra vnitra na interpeláciu senátora Dra Farkasa a spol. v otázke znovusriadenia autonórnie obce Vyšného Medzevu (číslo tlače 348/3).