Historické senátní tisky z 3. volebního období
4. zasedání - senátní tisky

3. volební období 1929 - 1935

Seznam senátních tisků

4. zasedání


č. zkrácený popis
401 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 953) zákona o státní zápůjčce investiční (tisk 966).
401 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 751) zákona o použití úředníků vyšší pomocné soudní služby u soudů a poručenských (sirotčích) úřadů (tisk 821).
403 Interpelace: 403/1 (překlad). Interpellácia senátora dr Korlátha a druhov celej vláde o zmizení Ladislava Szánthó, žurnalistu v Mukačeve, podľa methody únosu Kutěpova. -Původní znění ad 403/1. Interpelláció az összkormányhoz Szánthó László munkácsi ujságirónak Kutěpovszerü eltüntetése tárgyaban. Beadják: Dr. Korláth Endre és társai. -403/2 (překlad). Interpellácia senátora dr Korlátha a druhov celej vláde v záujme ochrany nemovitostí mesta Ťačeva a jeho obyvateľstva i komposesorátu na rumunskom území. - (pokračování předešlého)-Původní znění ad 403/2 Interpelláció az összkormányhoz, Técső város és lakosainak, valamint közbirtokosságának román területen fekvő ingatlanainak megvédelmezése tárgyában. Beadják: Dr Korláth Endre szénátor és társai. -403/3. Interpelace senátora R. Pánka a spol. na vládu republiky Československé ve věci zkracování výpovědních lhůt soukromým zaměstnancům. -403/4. Interpelace senátorů dr Bačinského, Šelmece, Curkanoviče a spol. na pana ministra školství a národní: osvěty ve věci zakoupených knih s protistátním obsahem školními úřady na Podk. Rusi a zařadění těchto knih do knihoven škol mateřských, učitelských a žákovských na školách obecných a měšťanských a obchodní akademii. -403/5 (překlad). Interpelace sénátora F. Köhlera a soudr. na veškerou vládu stran přijímání ženských pracovních sil u čsl. tabákové režie. -Původní znění ad 403/5. Interpellation des Senators Franz Köhler und Genossen an die Gesamtregierung in Angelegenheit der Aufnahme weiblicher Arbeitskräfte bei der čsl. Tabakregie
404 Zpráva I. národohospodářského výboru II. rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 401) k vládnímu návrhu zákona o státní zápůjčce investiční.
405 Zpráva I. národohospodářského výboru II. rozpočtového výboru o vládním návrhu zákona (tisk 388), jímž se prodlužuje platnost zákona ze dne 17. března 1925, č. 58 Sb. z. a n., ve znění zákona ze dne 13. července 1927, č. 113 3b. z. a n., o celních slevách pro dovoz strojů a přístrojů.
406 Návrh senátorů J, Thoře, J, Pastyříka, E, Trčky, J, Kotrby, J, Slámy, B, Kianičky a druhů na doplnění zákona ze dne 15, června 1927, č, 76 Sb. Z. a n., o daňové reformě.
407 Zpráva výboru ústavne-právneho o usnesení poslaneckej snemovne (tisk 402) k vládnemu návrhu zákona o použití úradnikov vyššej pomocnej súdnej služby u súdu a poručienskych (sirotskych) úradov.
408 Návrh senátorů Hakena, Nedvěda a soudruhů na okamžité propuštění senátora Petra Stránského z vazby krajského soudu v Mostě.
409 Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení dodatková dohoda k obchodní úmluvě mezi republikou Československou a Francií ze dne 2. července 1928, sjednaná výměnou not dne 20. února 1931 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 6. března 1931, čís. 32 Sb. z. a n.
410 Interpelace: 410/1. Interpelace senátora Františka Nováka a spol, vládě Československé republiky o úpravě autobusového provozu. -410/2 Interpelace sen. dra E. Bačinského a společníků na pana ministra pro zásobování lidu ve věci ošacovací akce školou povinných dětí na Podkarpatské Rusi. -410/3. Interpelace senátórů Nedvěda, Hakena a soudruhů ministru sociální péče ohledně zotročení dělnictva a nedodržování sociálního zákonodárství na Mechanisované parní pile Tomáše Magliče v Mělníku - Přístav. -Překlad ad 410/4. Interpelace senátora F. Köhlera a soudruhů na veškerou vládu stran vydání prováděcího nařízení k zákonu ze dne 20. května 1930, č. 70 Sb. z. a n., pro staropensisty tabákové režie. -410/4 (původní znění), Interpellation des Senators Franz Köhler und Genossen an die Gesamtregierung in der Angelegenheit der Herausgabe der Durchführungsverordnung zum Gesetze vom 20. Mai 1930, Slg. Nr. 70 für die Altpensionisten der Tabakregie.
411 Vládní návrh. Zákon o nabytí místní dráhy v údolí Gelnice státem.
412 Vládní návrh. Zákon o nabytí místní dráhy Litovel-Senice státem.
413 Vládní návrh Zákon kterým se upravuji některé služební poměry soudců.
414 Usnesení poslanecké sněmovny k usnesení senátu (tisk sněm. 895) o vládním návrhu zákona (tisk sen. 253 a 362), kterým se vydávají řády konkursní, vyrovnací a odpůrčí (tisk sněm. 1008). - (pokračování předešlého-1)- (pokračování předešlého-2)- (pokračování předešlého-3)- (pokračování předešlého-4)- (pokračování předešlého-5)- (pokračování předešlého-6)
415 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 961) zákona o státním fondu pro vodohospodářské meliorace (tisk 1025).
416 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 689) zákona o státním fondu pro splavnění řek, vybudování přístavů, výstavbu údolních přehrad a pro využitkování vodních sil (tisk 1026).
417 Odpovědi: 417/1. Odpověď ministra financí na interpelací senátorů Nedvěda, Schwambergera a soudr. na ministry financí a sociální péče v záležitostí protizákonného odejmutí tabáční trafiky Růženě Zelené, vdově po vojínu, padlém ve světové válce (tisk 277/2). -417/2. Odpověď ministra vnitra a ministra zahraničních, věcí na interpelaci senátora Pavla Havránka a soudruhů ve věci zastřelení československého legionáře Antonína Krkošky v Bělovci maďarskou pohraniční stráží (tisk 277/4). -417/3. Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátorů Josefa Hubky, Č. Vaněčka, dra Kloudy a spol. ve věci určitých nedopatření státní administrativy při sčítání lidu (tisk 347/5). -417/4. Odpoveď ministra vnútra na interpeláciu senátora dra Zoltána Farkasa a spol. v otázke štátneho občianstva (tlač 363/2). -417/5. Odpoveď vlády na interpeláciu senátora Ani. Hancka a spol. o výplate 13. platu neštátnemu učiteľstvu na Slovensku (tlač 365).
418 Zpráva ústavně-právního výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 414) k usnesení senátu o vládním návrhu zákona, kterým se vydávají řády konkursní, vyrovnací a odpůrci.
419 Zpráva I. národohospodářského výboru II. rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 415) k vládnímu návrhu zákona o státním fondu pro vodohospodářské meliorace. - (pokračování předešlého)
420 Zpráva I. technicko-dopravního výboru II. rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 4-16) k vládnímu návrhu zákona o státním fondu pro splavnění řek, vybudování přístavů, výstavbu údolních přehrad a pro využitkování vodních sil.
421 Návrh senátorů ing. J. Havlína, R. Bergmana, J. Curkanoviče, V. Dýka. dr Řeháka. A. Pavelky, F. Nováka a druhů na poskytnutí lázeňského nebo pohraničního přídavku zaměstnancům státním, státních podniků a učitelům v některých lázeňských a pohraničních místech.
422 Interpelace sen. V. Klofáče, K. Sáblíka. G. Habrmana, dra F. Reyla, R. Bergmana. Jul. Slámy a spol. na pana ministra zahraničních věcí ohledné dohody o celní unii mezi Německem a Rakouskem.
423 Zpráva l. technicko-dopravního výboru II. rozpočtového výboru k vládnímu návrhu zákona (tisk 411) o nabytí místní dráhy v údolí Gelnice státem.
424 Zpráva I. technicko-dopravního výboru II. rozpočtového výboru k vládnímu návrhu zákona (tisk 412) o nabytí místní dráhy Litovel-Senice státem.
425 Zpráva I. technicko-dopravního výboru II. zahraničního výboru o vládním návrhu (tisk 399), kterým se předkládají Národnímu shromáždění k projevu souhlasu 1. Dohoda mezi republikou Československou a republikou Francouzskou o letecké dopravě, podepsaná v Praze dne 26. května 1925 a 2. Dodatkový protokol k této dohodě, podepsaný v Antverpách dne 25. června 1930.
426 Usnesení poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu zákona (tisk 970), jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 14. července 1927, č. 116 Sb. z. a n., o silničním fondu (tisk 1050).
427 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 971) zákona o spotřební dani z minerálních olejů (tisk 1049).
428 Odpovědi: -428/1. Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátorů Nedvěda, Hakena a soudruhů ministrům sociální péče, vnitra a zdravotnictví ohledně hrozného utrpení dělníka Václava Matějky, otce 5 malých dítek, a ohledně protizákonného a surového postupu vůči němu se strany obecních a okresních orgánů (tisk 347/1). -428/2. Odpověd vlády na interpelaci senátorů ing. Marušáka, Pánka, Plamínkové, dr Miloty, Riedla a spol. v záležitostí všeobecného přeřadění obcí z nižších do vyšších skupin míst činovného v důsledku posledního sčítání lidu (tisk 385/2), -Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátora Jana Filipínského a soudruhů ve věcí nevyřizování žádostí za přiznání státní starobní podpory okresním úřadem v Boskovicích na Moravě (tisk 389/2).
429 Interpelácia senátora Šelmeca a spol. na pána ministra železníc v záležitosti železničných katastróf na východnom Slovensku.
430 Zpráva imunitního výboru o žádosti krajského soudu trestního v Praze ze dne 16. ledna 1931, č. j.Nt. XIX 1/31, aby senát dál souhlas k stíhání senátora Fr. Jana Kroihera pro přečin proti bezpečnosti cti (č. 3084/31 předs.).
431 Odpovědi: -431/1 (původní znění). Odpověď ministra vnitra na interpelací senátora E. Teschnera a soudr. stran zákazu pochodového cvičení (Geländeübung), které podle stanov měla provésti turnérská župa Jahnmal-Egerlandgau v Aši a okolí (tisk 299/9). -Překlad ad 431/1. Antwort des Ministers des Innern auf die Interpellation des Senators E. Teschner und Genossen in Angelegenheit des Verbotes einer satzungsmäßig durchzuführenden Geländeübung des Jahnmal - Egerland - Turngaues in Asch und Umgebung (Druck 299/9). -431/2 (původní znění). Odpověď ministra školství a národní osvěty na interpelací senátora Pilze a soudr. stran zrušení školy v Přebytku u Lusdorfu pod Smrkem (tisk 307/2). -Překlad ad 431/2, Antwort des Ministers für Schulwesen und Volkskultur auf die Interpellation des Senators Pilz und Genossen betreffend die Auflassung der Schule in Ueberschar bei Lusdorf an der Tafelfichte (Druck 307/2). -431/3 (původní znění), Odpověď ministra sociální péče na interpelací senátora F. Köhlera a soudruhů stran vypracování osnovy zákona o práci žen před slehnutím a po něm (tisk 322/4). -Překlad ad 431/ 3. Antwort des Ministers für soziale Fürsorge auf die Interpellation des Senators F. Köhler und Genossen betreffend die Ausarbeitung einer Gesetzesvorlage über die Frauenarbeit vor und nach der Niederkunft (Druck 322/4). -431/4. Odpověď ministra školství a národní osvěty na interpelaci senátora Hakena a soudr. o vybírání peněžitých pokut ve školách (tisk 369/2). -431/5 (původní znění). Odpověď vlády na interpelací senátora Tichiho a soudr. o maloživnostenských dodávkách vojenské obuví (tisk 369/10). -Překlad ad 431/5. Antwort der Regierung auf die Interpellation des Senators Tichi und Genossen betreffend die kleingewerblichen Lieferungen von Militärschuhen (Druck 369/10). -431/6. Odpověď ministra vnitra na interpelaci sen. Nedvěda, Hakena a soudruhu o protizákonném zbavení Karla Denglera členství v městské radě v Lokti zemským úřadem v Praze (tisk 385/1). -431/7. Odpověď ministra vnitra na interpelací senátorů Nedvěda, Hakena a soudr. v záležitostí obecních voleb v Gajdlu na Slovensku dne 28. října 1930 (tisk 389/1). -431/8. Odpověď předsedy vlády na interpelaci senátorů Josefa Hubky, Antonína Berkovce, Č. Vaněčka a spol. ohledně provádění lesní reformy na velkostatku Žinkovy (tisk 389/3). -431/9 (původní znění), Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátora E. Teschnera a soudr. stran zákazu smuteční slavností za obyvatele Aše Ferdinanda Künzela, Roberta Kässmanna a Eduarda Schindlera, kteří dne 18. listopadu 1920 při stržení pomníku císaře Josefa byli od legionářů zastřeleni (tisk 369/9). -Překlad ad 431/9. Antwort des Ministers des Innern auf die Interpellation des Senators E. Teschner und Genossen wegen des Verbotes der Totenfeier für die am 18. November 1920 anläßlich des Sturzes des Kaiser Josef Denkmals durch die Legionäre erschossenen Bewohner von Asch Ferdinand Künzel, Robert Kässmann und Eduard Schindler (Druck 369/9). -431/10 (původní znění). Odpověď předsedy vlády a ministra financí na interpelaci senátora dr Szilassyho a druhů o bankovní politice vlády prováděné v hospodářské krisi (tisk 397/2). -Překlad ad 431/10. Válasz a kormányelnöktől és a pénzügyi minisztertől dr. Szilassy szenátor és társai ínterpallációjára a kormánynak a gazdasági válság idején folytatott bankpolitikája tárgyában. (397/2. ny.-sz.)
432 Původní znění. Odpověď ministra vnitra na interpelací senátora I. Lokoty a soudruhů, jak se provádělo sčítání lidu na Podkarpatské Rusi (tisk 370).
433 Interpelace: 433/1. Interpelace senátorů Nedvěda, Hakena a soudruhů ministru vnitra o protizákonném, fašistickém věznění Mikoly Slusarčuka. -Překlad ad 433/2. Interpelace senátorů H. Jokla, J. Polacha a soudr. na pana ministra vnitra stran násilného jednání četnictva, staženého v Bruntále, proti stávkujícím textilním dělníkům. -433/2 (původní znění). Interpellation der Senatoren Hans Jokl, Johann Polach und Genossen an den Herrn Minister des Innern betreifend das gewalttätige Vorgehen der in Freudenthal zusammengezogenen Gendarmerie gegen die streikenden Textilarbeiter - Překlad ad 433/3 Interpelace senátora dr K. Hellera a soudr. na pana ministra vnitra a pana ministra pošt a telegrafů stran censurního zákazu přednášky v rozhlase při brněnském německém vysílání. - 433/3 (původní znění). Interpellation des Senators Dr. Karl Heller und Genossen an den Herrn Minister des Innern und den Herrn Minister für Post- und Telegraphenwesen betreffend das Zensurverbot eines Radiovortrags in der Brünner deutschen Sendung. -433/4. Interpelace senátora Hakena a soudruhů vládě o návrhu zákona o jízdě motorovými vozidly.
434 Naléhavá interpelace senátora I. Lokoty a soudruhů ministerstvu sociální péče a ministerstvu vnitra o podpoře nezaměstnaných a o fašistickém jednání politických úřadů na užské verchovině,
435 Odpovědi: 435/1. Odpověď ministra železnic na interpelací senátorů ing. K. Marušáka, Ferd. Šťastného, F. F. Plamínkové a spol. o hromadném propouštění smluvního personálu na čsl. železnících (tisk 347/4). -435/2. Odpověď ministra školství a národní osvěty na interpelaci senátorů mg. K. Marušáka, dr Alb. Miloty, Jos. Hubky, F. F. Plamínkové a spol. ve věci nedostatečného umístění škol ve Slatinských Dolech a v Královém nad Tisou na Podkarpatské Rusi (tisk 363/4). -435/3. Odpověď ministra sociální péče na interpelací senátorů Votruby, Dyka a druhů ve věci jmenování přísedících pojišťovacího a vrchního pojišťovacího soudu, jakož i jejích náhradníků podle ustanovení § 194 zákona o pensijním pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách (tisk 369/5), -435/4. Odpověď ministra veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy na interpelaci senátora ing. Marušáka a druhů na ministra veřejných prací a ministra veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy ve věcí státní nemocníce ve Slatinských Dolech (tisk 363/3).
436 Návrh senátorů Felixe Časného, Jana Filipínského a soudruhů na poskytnutí účinné pomocí katastrofou postiženému obyvatelstvu střední a severozápadní částí země Moravskoslezské.
437 Zpráva l. úsíavně-právního výboru lI. rozpočtového výboru k vládnímu návrhu (tisk 254) zákona o řízení nesporném. -ČÁST PRVNÍ. § 1. Rozsah působnosti zákona. -ČÁST DRUHÁ. Oddělení první. O podmětech nesporného řízení. -Oddělení druhé. O nákladech nesporného řízení a právu chudých. - Oddělení třetí. Styk účastníků se soudem. -Oddělení čtvrté. Řízení v první stolici - Oddělení páté. Opravné prostředky. -Oddělení šesté. Výkon usnesení. -Oddělení sedmé. Spisy. -Oddělení osmé. Užití peněžitých trestů a pokut -ČÁST TŘETÍ. Ustanovení závěrečná.
438 Zpráva I. zahraničního výboru II. národohospodářského výboru o vládním návrhu (tisk 409), kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení dodatková dohoda k obchodní úmluvě mezi republikou Československou a Francií ze dne 2. července 1928, sjednaná výměnou not dne 20. února 1931 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 6. března 1931. čís. 32 Sb. z. a n.
439 Zpráva imunitního výboru o žádosti krajského soudu trestního v Brně ze dne 28. února 1930, čj. Tk V 28/30, za souhlas k trestnímu stíhání senátora Vítězslava Mikulíčka pro zločin podle § 15 č. 3 a přečin podle § 14 č. 5 zákona na ochranu republiky (č. 770/30 předs.).
440 Zpráva imunitního výboru o žádostí okresního soudu v Trenčíně ze dne 31. ledna 1930, č. j. Nt 13/30-4 o udělení souhlasu k trestnímu stíhání senátora Jana Janíka pro přečin urážky na cti (č. 575/30 předs.).
441 Zpráva imunitního výboru o žádosti krajského soudu v Levoči ze dne 23. června 1930, č. j. Nt III. 47/30, za souhlas k stíhání senátora Jana Richtera pro přečin podle § 14 č. 1 zákona na ochranu republiky (č. 1837/30 předs.).
442 Súrna interpelácia senátorov dr Jozefa Budaya, Jána Janíka, Airtóna Hancku a spol. na ministra železníc v záležitosti vymenovania nového riaditeľa železníc v riaditeľstve košickom
443 Zpráva imunitního výboru o žádosti krajského soudu v Moravské Ostravě ze dne 5. prosince 1929 č. j. Nt XIII 4/29/13 za souhlas k trestnímu stíhání senátora Vítězslava Mikulíčka pro přečin shluknutí podle § 283 tr. z., pro přestupek proti veřejným zřízením a opatřením podle § 314 tr. z. a pro přestupek podle §§ 3 a 19 shrom. zák. (čís. 7/29-III předs.).
444 Zpráva imunitního výboru o žádosti krajského soudu v Trenčíně ze dne 28. listopadu 1929 č. j. Nt VI 31/29/6, aby byl dán souhlas k trestnímu stíhání senátora Vítězslava Mikulíčka pro přečiny, rušení obecného míru podle § 14 č. 5 a § 14 č. 1 a pro zločin výzvy k trestným činům podle § 15 č. 3 zákona na ochranu republiky (čís. 75/29-llI předs.).
445 Zpráva I. technicko-dopravního výboru II. rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 426) k vládnímu návrhu zákona, jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 14. července 1927, čís. 116 Sb. z. a n., o silničním fondu.
446 Zpráva I. rozpočtového výboru II. národohospodářského výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 427) k vládnímu návrhu zákona o spotřební dani z minerálních olejů.
447 Návrh senátorov Janíka, dr Budayho a spol. na poskytnutie súrnej podpory požiarom poškodeným občanom v obci Fekišovce (okres Sobrance).
448 Vládní návrh. Zákon o zkoušení a označování ručních střelných zbraní a o označování nábojů.
449 Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu obchodní úmluva mezi Československem a Tureckem, podepsaná v Ankaře dne 17. ledna 1931. -CONVENTION DE COMMERCE entre LA TCHÉCOSLOVAQUIE et LA TURQUIE. Convention de Commerce entre la Tchécoslovaquie ef la Turquie. - (pokračování předešlého-1)- (pokračování předešlého-2)OBCHODNÍ ÚMLUVA mezi ČESKOSLOVENSKEM a TURECKEM. (Překlad.) Obchodní úmluva mezi Československem a Tureckem. - (pokračování předešlého-1)- (pokračování předešlého-2)
450 Odpovědi: 450/1. Odpoveď ministra školstva a národnej osvety na interpeláciu senátorov Nentvicha, Habrmana, Zimáka, Pociska a spol. vo veci t. zv. slovenskej výhody učitelstva ľudových a meštianskych škôl (tlač 204/2). -450/2 (původní znění). Odpověď ministra veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy na interpelaci senátora Mező a druhů ve věci nemocnice v Komárně (tisk 299/10). -Překlad ad 450/2. Válasz a közegészség és testnevelésügyi miniszetrtől Mező szenátor és társai interpellációjára a komárnói közkórház ügyében. (299/10. ny.-sz.). -450/3. Odpověď ministra zemědělství na interpelaci senátora Hubky a spol. o vodních škodách na řece Otavě a o způsobu odstranění zhoubných vodních pohrom na Šumavě (tisk 360). -450/4 (původní znění). Odpověď ministra školství a národní osvěty na interpelaci senátora Pilze a soudr. stran zákazu účasti školní mládeže na cvičení ve spolku Arbeiter-Turnverein ve Frýdlantě (tisk 373). -Překlad ad 450/4. Antwort des Ministers für Schulwesen und Volkskultur auf die Interpellation des Senators Pilz und Genossen betreffend das Verbot der Beteiligung der Schuljugend an den Uebungen des Arbeiter Turnvereines in Friedland (Druck 373).
451 Interpelace:Překlad ad 451/1. Interpelace senátorů Stolberga, F. Scholze a soudruhů na pana ministra vnitra stran používání slezského orla slezskými korporacemi. 451/1 (původní znění). Interpellation der Senatoren Stolberg, F. Scholz und Genossen an den Herrn Minister des Innern, betreffend den Gebrauch des schlesischen Adlers durch Korporationen in Schlesien. =Překlad ad 451/2 Interpelace senátora Teschnera a soudr. na pana ministra vnitra stran jednání četnického strážmistra z Kopist u Mostu a mužstva, kterému velel, při veřejné voličské schůzi dne 8. března 1931 v Kopistech u Mostu. -451/2 (původní znění). Interpellation des Senators Teschner und Genossen an den Herrn Minister des Innern in Angelegenheit des Verhaltens des Gendarmeriewachtmeisters von Kopitz bei Brüx und der von ihm kommandierten Mannschaft anlässlich der öffentlichen Wählerveisammlung am 8. 3. 1931 in Kopitz bei Brüx. -Překlad ad 451/3. Interpelace senátora Teschnera a soudr. na pana ministra vnitra stran jednání četnictva v Bochově u Karlových Varů, obzvláště tamního vrchního strážmistra Schallera při smuteční slavnosti dne 4. března v Bochově. - (pokračování předešlého)-451/3 (původní znění). Interpellation des Senators Teschner und Genossen an den Herrn Minister des Innern in Angelegenheit des Verhaltens der Gendarmerie in Buchau bei Karlsbad, insbesondere des dortigen Oberwachtmeisters Schaller anlässlich der Totengedenkfeier am 4. März. 1931 in Buchau. -Překlad ad 451/4. Interpelace senátora dr Hellera a soudr. na pana ministra vnitra stran reakcionářského výnosu českého zemského presidenta proti campingu mládeže. -451/4 (původní znění). Interpellation des Senators Dr. Heller und Genossen an den Herrn Minister des Innern betreffend den reaktionären Erlass des böhmischen Landesgräsidenten gegen die Jugendwanderbewegung,
452 Interpelace: 452/1. Interpelace senátora J. Thoře a druhů ministru financí v otázce postupu revisních orgánů daně obratové u peněžních ústavů. -452/2. Interpelace senátorů Nedvěda, Hakena a soudr. ministru vnitra v záležitosti obecních voleb v Gajdlu na Slovensku, dne 28. října 1930. -452/3. Interpelace senátora Rudolfa Pánka a spol. na vládu republiky Československé ve věci snížení platů státních zaměstnanců.
453 Návrh sen. F. Plamínkové, Hubky a druhů na vydání zákona a újezdních školách měšťanských.
454 Původní znění. Antrag des Senators Leo Wanzel und Genossen auf Herausgabe eines Gesetzes zum Schutze des Schuhmacher- und Schneidergewerbes. -Překlad. Návrh senátora L.Wenzela a soudr. na vydání zákona na ochranu obuvnické a krejčovské živnosti.
455 Interpelace: 455/1. Interpelace senátora Mikulíčka a soudr. ministru vnitra o ztýrání rekruta Antonína Korbela, příslušného do Tvrdonic, četnickým strážmistrem Pokorným z Lanžhota. -455/2 (překlad). Interpelácia senátora dra Korlátha a druhov ministrovi financií o úrokoch z dlhov a pohľadávok v starých rak.-uh. korunách. -Původní znění ad 455/2. Interpelláció a pénzűgyminiszter urhoz, a régi, osztrák-magyar koronatartozások és követelések kamatai tárgyában. Beadják Korláth Endre dr. és társai. -455/3 (překlad). Interpelace senátora I. Lokoty a soudruhů ministrům pro věci zahraniční a zemědělství o vyvlastnění půdy našich rolníků v Rumunsku.
456 Odpověď ministra železnic na interpelaci senátorů dr Jozefa Budaye, Jána Janíka, Antona Hancku a spol. v záležitosti jmenování nového ředitele státních drah u košického ředitelství (tisk 442).
457 Odpověď ministra sociální péče a ministra financí na interpelaci senátorů Nedvěda, Doudy a soudr. ohledně třídního, brutálního a protizákonného předpisování a vymáhání činžovní daně na obyvatelích dělnické barákové kolonie »Podchlumí« v Mladé Boleslavi a ohledně hrozícího jim nebezpečí úplným ožebračením následkem postupu městské rady tamtéž (tisk 277/3).
458 Vládní návrh. Zákon o překládání vojenských soudců, kteří dosáhli určitého věku nebo nejsou schopni plniti úřední a služební povinnosti, do výslužby a o zprošťování jich od vykonávání služby pro trestní řízení.
459 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 898), kterým se vydávají další předpisy o právním poměru k přidělené půdě (Malý zákon přídělový) (tisk 1105).
460 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 1034), kterým se mění zákon ze dne 27. května 1919, č. 318 Sb. z. a n., o zajištění půdy drobným pachtýřům (tisk 1107).
461 Odpovědi: 461/1. Odpověď ministra sociální péče a ministra vnitra na interpelaci senátora Jílka a druhů o zákazu práce přes čas a o svátcích (tisk 369/1). -461/2. Odpověď ministra sociální péče na interpelaci senátorů Nedvěda, Hakena a soudr. ohledně zotročení dělnictva a nedodržování sociálního zákonodárství na Mechanisované parní pile Tomáše Magliče v Mělníku-Přístav (tisk 410/3) -461/3 Odpověď ministra pro zásobování lidu na interpelací senátora dr E. Bačinského a společníků ve věci ošacovací akce školou povinných dětí na Podkarpatské Rusi (tisk 410/2). -461/4 (původní znění). Odpověď vlády na interpelaci senátora Köhlera a soudruhů stran vydání prováděcího nařízení k zákonu ze dne 20. května 1930, č. 70 Sb. z. a n., pro staropensisty tabákové režie (tisk 410/4). -Překlad ad 461/4. Antwort der Regierung auf die Interpellation des Senators Köhler und Genossen in der Angelegenheit der Herausgabe der Durchführungsverordnung zum Gesetze vom 20. Mai 1930, Nr. 70 S. d. G. U. V. für die Altpensionisten der Tabakregie (Druck 410/4).
462 Zpráva I. ústavně-právního výboru II. národohospodářského výboru III. rozpočtového výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 459) o vládním návrhu zákona, kterým se vydávají další předpisy o právním poměru k přidělené půdě (Malý zákon přídělový).
463 Zpráva I. ústavně-právního výboru II. národohospodářského výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 460) o vládním návrhu zákona, kterým se mění zákon ze dne 27. května 1919, č. 318 Sb. z. a n., o zajištění půdy drobným pachtýřům.
464 Návrh senátorov Jána Danku, dr ing. Jána Bottu, Cyrilla Pivku a spol. na poskytnutie súrnej podpory povodňou poškodeným občanom v Slovenskej Ľupči, okres Banská Bystrica, Slovensko.
465 Interpelace: 465/1. Interpelace senátorů V. Černého, Jiřího Pichla a spol. na pana ministra vnitra ve věci převzetí policejně bezpečnostní služby v celém obvodu Velké Prahy. -465/2. Interpelácia senátorov Jána Danku, dr. ing, Jána Bottu, Cyrila Pivku a spol. na pp. ministrov financií, vnútra a spravedlivosti v záležitostí daňového prechmatu v obvode finančného riaditelstva B. Bystrica. -465/3 (překlad). Interpelácia senátora dra Szilassyho a druhov ministrom národnej obrany a zemedelstva o tom, aby vojenské kone nakupované boli v tuzemsku. -Původní znění ad 465/3. Interpelláció a nemzetvédelmi és főldművelésűgyi miniszter urakhoz, a hadsereg lószűkségletének a belfőldőn való beszerzése tárgyában. Beadják Szilassy Béla dr. és társai.
466 Zpráva I. ústavně-právního výboru II. technicko-dopravního výboru k vládnímu návrhu zákona (tisk 448) o zkoušení a označování ručních střelných zbraní a o označování nábojů.
467 Zpráva I.. ústavně-právního výboru II. rozpočtového výboru o vládním návrhu zákona (tisk 32), kterým se znovu prodlužuje platnost zákona ze dne 16. března 1920, č. 165 Sb. z. a n., jímž byla vláda zmocněna zřizovati státní policejní úřady.
468 Zpráva imunitního výboru o žádosti krajského soudu v Užhorodě ze dne 12. prosince 1930 čj. Nt. XI 26/30-3, aby senát svolil k trestnímu stíhání senátora Ivana Lokoty pro zločin násilí proti soukromým osobám podle § 175 tr. z. čl. V/1878 (č. 2913/30 předs.).
469 Zpráva imunitního výboru o žádosti okresního soudu v Karlových Varech ze dne 14. března 1931 čj. T XIII-107/31 za souhlas ke stíhání senátora Roberta Langera pro přestupek §§ 13 a 14 shromažďovacího zákona ze dne 15. listopadu 1867 (č. 3605/31 předs.).
470 Zpráva imunitního výboru o žádosti krajského soudu v Mostě ze dne 27. března 1931 č. j. Nt XII 10/31 za souhlas k stíhání senátora Petra Stránského pro zločin podle § 81 tr. z. (č. 3675/31 předs.).
471 Zpráva imunitního výboru o žádosti krajského soudu v Užhorodě ze dne 24. února 1931 č. j. Nt 9/3/1931 za souhlas k stíhání senátora Ivana Prokopa Lokoty pro podezření ze zločinu podle § 15 č. 3 zákona na ochranu republiky, pro přečin podle § 15 č. 2 téhož zákona a pro přečin podle § 4 odst. II. zák. čl. XL/1914 (č.3508/1931 předs.).
472 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 1159) zákona, kterým se zmocňuje ministr financí, aby sjednal státní půjčku (tisk 1177).
473 Zpráva I. ústavně-právního výboru II. rozpočtového výboru k vládnímu návrhu zákona (tisk 352) o soudnictví ve sporech z poměru pracovního, služebního a učebního (o pracovních soudech). - (pokračování předešlého)
474 Zpráva rozpočtového výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 472) o vládním návrhu zákona, kterým se zmocňuje ministr financí, aby sjednal státní půjčku.
475 Návrh senátorů Fidlíka, Mezö a soudruhů na okamžité odvolání četnictva z okolí podniků, ve kterých jsou stávky.
476 Návrh senátorů Mikulíčka, Nedvěda a soudruhů na okamžité poskytnutí pomoci rodinám raněných a zastřelených dělníků v Košutech.
477 Naléhavá interpelace senátorů Nedvěda, Mikulíčka, Fidlíka, Mezö a soudruhů vládě o střílení do košutského dělnictva.
478 Návrh senátorů Riedla, inž. Marušáka, Merty, Šťastného a spol. na povolení dělnických lístků pro nezaměstnané při hledání práce.
479 Interpelace: 479/1. Interpelace senátorů Kindla, Mikulíčka a soudruhů panu ministru národní obrany o nepřiznání důchodu předků otci po zabitém vojínu Josefu Kotroušovi. -479/2. Interpelace senátora Johanise a soudruhů p. ministru financí v záležitostí osvobození motorových vozidel nemocenských pojišťoven, určených pro zdravotní službu, od daně z motorových vozidel podle zákona č. 116/1927.
480 Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu dodatková úmluva k obchodní a plavební smlouvě ze dne 14. listopadu 1928, sjednaná mezi republikou Československou a královstvím Jihoslavií v Praze dne 30. března 1931. a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 1. června 1931 čís. 79 Sb. z. a n. DODATKOVÁ ÚMLUVA MEZI REPUBLIKOU ČESKOSLOVENSKOU A KRÁLOVSTVÍM JIHOSLAVIÍ K OBCHODNÍ A PLAVEBNÍ SMLOUVĚ ZE DNE 14. LISTOPADU 1928. DOPUNSKI SPORAZUM IZMEDJU REPUBLIKE ČEHOSLOVAČKE I KRALJEVINE JUGOSLAVIJE UZ UGOVOR O TRGOVINI I PLOVIDBI OD 14. NOVEMBRA 1928 GOD.-Cla při dovozu na území republiky Československé. - (pokračování předešlého-1) - (pokračování předešlého-2) - (pokračování předešlého-3)-Cla při dovozu na území království Jihoslavie. - (pokračování předešlého-1 )- (pokračování předešlého-2)- (pokračování předešlého-3)Veterinární úmluva. - Všeobecné připomínky k V. dílu-Dopunski Sporazum izmedju republike Čehoslovačke i Kraljevine Jugoslavije uz ugovor o trgovini i plovidbi od 14. novembra 1928 god -Carine pri uvozu ua teritorju Republike Čehoslovačke - (pokračování předešlého-1) - (pokračování předešlého-2)- (pokračování předešlého-3)- Carine pri uvozu na teritoriju Kraljevine Jugoslavie. - (pokračování předešlého)- Veterinarni sporazum.
481 Odpovědi: 481/1. Odpověď ministra financí na interpelaci senátarů dra Witta, Josefa Koukala a soudruhů, ve věci novelisace a provádění dosavadního zákona o konversi peněžních pohledávek (tisk 363/1). -481/2 (původní znění). Odpověď ministrů financí a zemědělství na interpelaci senátorů Luksche, Kahlera a soudr. stran provádění zákona o povinném semílání domácí pšenice a žita a mísení pšeničné a žitné mouky (Sb. z. a n. č. 154/30), (tisk 385/5). -Překlad ad 481/2. Antwort der Minister für Finanzen und Landwirtschaft auf die Interpellation der Senatoren Luksch, Kahler und Genossen hinsichtlich der Durchführung des Gesetzes über die pflichtgemässe Vermahlung einheimischen Weizens und Roggens und des Mischens von Weizen- un Roggenmehl (Slg. d. G. u. V. No. 154/30), (Druck 385/5).
482 Návrh senátorů dr Ant. Kloudy, Ant. Šolce a druhů na vyšetření krupobitních škod a poskytnutí pomoci postiženým zemědělcům v okrese Ústí n./L.
483 Návrh senátorů Ant. Berkovce, Josefa Hubky a druhů na rychlé poskytnutí podpory obyvatelům krupobitím postižených obcí okresu klatovského.
484 Zpráva imunitního výboru o žádosti krajského soudu v Čes. Budějovicích ze dne 6. května 1931 č. j. Nt VIII 22/31 za souhlas k stíhání senátora Bohuslava Kindla pro přečin podle § 15 č. 2 zákona na ochranu republiky (č. 3959/31 předs.).
485 Zpráva imunitního výboru o žádosti okresního soudu v Čes. Krumlově ze dne 22. května 1931 za souhlas k stíhání senátora Bohuslava Kindla pro přestupek podle §u 487 trest. zákona (č. 3859/31 předs.).
486 Návrh senátorov Jána Danku, dr ing. Jána Bottu, Cyrilla Pivku a spol. na poskytnutie súrnej podpory povodňou poškodeným obciam v okresoch Banská Bystrica a Zvolen na Slovensku.
487 Návrh senátora E. Hrubého a společníků na poskytnutí státní pomoci postiženým krupobitím a průtrží mračen na okrese dobříšském.
488 Návrh senátorů Václava Donáta, Josefa Vraného, Karla Sáblíka, dr Vavro Šrobára a společníků na poskytnutí statní podpory poškozeným živelními pohromami v různých krajích našeho státu.
489 Návrh senátora J. Sechtra a společníků na poskytnutí státní pomoci postiženým krupobitím a průtrží mračen na okresech Jílové, Smíchov, Zbraslav a Brandýs nad Labem.
490 Návrh senátorů Ing. J. Havlína, V. Donáta a společníků na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon ze dne 6. května 1931, č. 76 Sb. z. a n., jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 14. července 1927, č. 116 Sb. z. a n., o silničním fondu.
491 Návrh senátorů F. Foita, K. Sáblíka a společníků na reorganisaci československého lnářství.
492 Interpelace: 492/1. Interpelace sen. ing. Marušáka, K. Riedla, Frant. Merty a spol. na vládu republiky Československé v záležitosti zřízení projekční kanceláře při Ústředí moravskoslezských měst, obcí a okresů v Brně -492/2. Interpelácia senátorov Jindricha Nentvicha, dr Z. Farkasa, Frant. Zimáka, Jána Pociska a súdruhov pánu ministrovi národnej obrany vo veci usmrtenia a zranenia civilných osôb vojenským ručným granátom v Košiciach.
493 Vládní návrh. Zákon kterým se mění zákon ze dne 3. července 1923, č. 143 Sb. z. a n., o finančních a právních výhodách na podporu soustavné elektrisace, ve znění zákona ze dne 16. prosince 1926, č. 238 Sb. z. a n., a kterým se poskytují další právní výhody na podporu soustavné elektrisace.
494 Odpovědi: -494/2 (původní znění). Odpověď ministra zemědělství na interpelací senátorů F. Stolberga, F. Schalze a soudruhů stran jmenování předsedy Slezské zemědělské rady (tisk 31/4). -Překlad ad 494/2. Antwort des Ministers für Landwirtschaft auf die Interpellation der Senatoren F. Stolberg, F. Scholz und Genossen betreffend die Enennung eines Präsidenten des schlesischen Landeskulturrates (Druck 31/4).
495 Zpráva imunitního výboru o žádostí okresního úřadu v Parkaně ze dne 25. února 1931, č. j. 441 přest/1931 za souhlas k trestnímu stíhání senátora Stefana Mezö pro přest. bodu C2 nař. býv. uher. min. vnitra č. 7430/1913 (č. 3425/31 předs.).
496 Zpráva imunitného výboru o žiadosti okresného súdu v Zbraslavi zo dňa 10. februára 1931, č. j. Nt. 18 31/2 za súhlas k trestnému stíhaniu sen. Márie Stejskalovej pre prečin podľa §u 279 a priestupok podľa §u 312 a §u 14 zákona č. 135/67 r. z. (č. 3302/31 preds.).
497 Návrh senátora Františka Modráčka a soudruhů na poskytnutí státní pomocí postiženým krupobitím a průtrží mračen na okresech Smíchov, Zbraslav, Brandýs n./Lab. a Jílové.
498 Zpráva ústavně-právního výboru o návrhu senátorů V. Donáta, J. Vraného, dr V. Šrobára, K. Sáblíka a společníků (tisk 130), aby vládě bylo uloženo statistické zpracování studentského nadačnictví a připravení kodifikace nadačního práva.
499 Návrh senátorov dr. Zoltána Farkasa a spol. na predlženie platnosti ústavného zákona zo dňa 1. júla 1926, č. 152 Sb. z. a n., do konečnoplatného zákonného riešenia otázky o čsl. št. občianstve
500 Návrh senátora Johanise a druhů na pomoc postiženým živelní pohromou v okrese dobříšském.
501 Odpovědi: 501/1. Odpověď ministra sociální péče na interpelaci senátorů Dyka, Votruby a druhů ve věcí prováděcích nařízení k zákonu o ochraně domácího trhu práce ve smyslu § 13 tohoto zákona (tisk 369/4). -501/2. Odpověď ministra financí na interpelaci senátora Thoře a druhů v otázce postupu revisních orgánů daně obratové u peněžních ústavů (tisk 452/1). -501/3 (původní znění). Odpověď vlády na interpelaci senátora dra Korlátha a druhů o zmizení Ladislava Szántó, žurnalisty v Mukačevě, podle metody únosu Kutěpova (tisk 403/1). -Překlad ad 501/3 Válasz az összkormánytól dr. Korláth szenátor és társai interpellációjára Szántó László mukačevoi ujságirónak Kutyepov módjára való eltüntetése tárgyában. (403/I. ny.-sz.).
502 Návrh senátora Ant. Nováka a soudruhů na poskytnutí mimořádné výpomoci malým zemědělcům na Českomoravské vysočině krupobitím postiženým.
503 Návrh senátorů Koukala, dr Witta a soudruhů ve příčině státní pomoci občanům v Opatovicích, Pařsovicích, Rakově a Malhoticích, za utrpěné škody přivoděné živelní pohromou a krupobitím.
504 Interpelace: 504/1. Interpelace senátorů Hakena, Nedvěda a soudruhů ministru financí v záležitosti bezohledného vymáhání dlužných daní na chudém nemocném malorolníku Siegelovi v Langheidu u Horní Plané. -504/2. Interpelace senátorů Hakena, Nedvěda a soudruhů ministrům veřejných prací, vnitra, spravedlnosti a zdravotnictví v záležitostí poškozováni malých zemědělců a domkářů akciovou společnosti dříve Škodových závodů v Plzní při hloubení nového dolu.
505 Odpovědi: 505/1 (původní znění). Odpověď ministra financí na interpelaci senátora dr Korlátha a druhů o úrocích z dluhů a pohledávek ve starých rakouskouherských korunách. (tisk 455/2). -Překlad ad 505/1. Válasz a pénzűgyi minisztertől dr. Korláth szenátor és társai interpellációjára a régi osztrák-magyar koronára szóló tartozások és kővetelések kamatai tárgyában. (455. ny.-sz.) -505/2 (původní znění). Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátora dr Hellera a soudruhů stran reakcionářského výnosu českého zemského presidenta proti campingu mládeže (tisk 451/4). -Překlad ad 505/2. Antwort des Ministers des Innern auf die Interpellation des Senators Dr. Heller und Genossen betreffend den reaktionären Erlass des böhmischen Landespräsidenten gegen die Jugendwanderbewegung (Druck 451/4).
506 Původní znění. Javaslat az állampolgárság szabályozása tárgyában. Benyujtják: Dr Grosschmid Géza szenátor és társai. -Překlad. Návrh senátora dr Grosschmida a druhov na úpravu štátneho občianstva.
507 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 1061) zákona o státním vězení (tisk 1138).
508 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 1191) zákona o zvýšení dávek pensijního pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách, odpovídajícím započtení poloviny nepojištěné doby služební (tisk 1215).
509 Interpelace senátora Johanise a soudruhů na ministra financí ve věci vydání předpisů o hodnocení převodních částek a započítání soukromé služby pro výměru odpočivných požitků státních zaměstnanců.
510 Odpověď ministra veřejných prací na interpelaci senátorů Šelmece, Danka, dr Bačinského a spol. řízenou ministru obchodu v záležitosti prodloužení slovenské výhody 5% při státních dodávkách a pracích na Slovensku a Podkarpatské Rusi (tisk 369/7).
511 Návrh senátora dr Karasa a spol. na poskytnutí finanční podpory níže uvedeným obcím okresu táborského na úhrady škod, způsobených krupobitím dne 18. června 1931.
512 Návrh sen. Zimáka a súdruhov na poskytnutie státnej pomoci postihnutým krupobitím a prietržou mračien v Skalici na Slovensku a okolí.
513 Návrh senátorovi Danku, dr ing. Bottu a spol. na poskytnutia podpory povodňou poškodeným občanom vo Svätom Jakube, okres Banská Bystrica na Slovensku.
514 Návrh senátora Donáta a společníků na poskytnutí pomoci postiženým živelní pohromou na okresech táborském, soběslavském, počáteckém, pelhřimovském a bechyňském.
515 Návrh senátorů Dreslera, Šimonka a společníků na rychlé poskytnutí pomoci postiženým živelní pohromou v okresu semilském.
516 Návrh senátorů Černého, Pichla a druhů na rychlé poskytnutí pomoci a podpory obyvatelům postiženým krupobitím v okresu Ledeč nad Sázavou.
517 Návrh senátorů Pichla, Černého a druhů na rychlé poskytnutí podpory obyvatelům krupobitím postižených obcí okresu sedlčanského.
518 Návrh senátorů ing. Marušáka, Riedla, Merty a druhů na rychlé poskytnuti podpory obyvatelům postiženým krupobitím v okresích jihlavském a telčském.
519 Návrh senátorů Plamínkové, Pánka a spol. na poskytnutí pomoci pohořelým v osadě Hájku, obec Střížov, okres Chotěboř.
520 Návrh senátorů ing. Marušáka, Riedla, Merty a druhů na rychlé poskytnutí podpory obyvatelům krupobitím postižených obcí v okresech: moravsko-krumlovském, třebíčském, hodonínském a kyjovském.
521 Návrh senátora Havránka a soudruhů na poskytnutí pomoci živelní katastrofou postiženému obyvatelstvu jihozápadní části země Moravskoslezské.
522 Návrh senátora R. Pánka a spol. na vydání zákona o dopravním monopolu. - (pokračování předešlého-1)- (pokračování předešlého-2)
523 Zpráva I. zahraničního výboru II. národohospodářského výboru o vládním návrhu (tisk 449), kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu obchodní úmluva mezi Československem a Tureckem, podepsaná v Ankaře dne 17. ledna 1931.
524 Zpráva I. zahraničního výboru II. národohospodářského výboru o vládním návrhu (tisk 480), kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu dodatková úmluva k obchodní a plavební smlouvě ze dne 14. listopadu 1928, sjednaná mezi republikou Československou a královstvím Jihoslavií v Praze dne 30. března 1931 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 1. června 1931, čís. 79 Sb. z. a n.
525 Původní znění. Antrag des Senators Kahler und Genossen auf sofortige und ausreichende Unterstützung der durch die Unwetterkatastrophe am 24. Juni 1931 im Bezirke Rokitnitz Betroffenen. -Překlad. Návrh senátora Kahlera a soudr. na poskytnutí bezodkladné a vydatné podpory osobám, postiženým živelní pohromou dne 24. června 1931 v okresu Rokytnice v Orlických Horách.
526 Původní znění. Antrag des Senators Stöhr und Genossen auf Gewährung soförtiger und ausgiebiger Uterstützung für die durch, die Unwetterkatastrophe am 12. Juni 1931 im Bezirke Komotau Betroffenen. -Překlad. Návrh senátora Stöhra a soudr. na poskytnutí okamžité a vydatné podpory osobám, jez postiženy byly živelní pohromou dne 12. června 1931 v okresu chomutovském.
527 Původní znění. Anfrag des Senators Kahler und Genossen auf rascheste und ausgiebige Unterstützung der durch die Unwetterschäden in den Bezirken Braunau und Trautenau Betroffenen. -Překlad. Návrh senátora Kahlera a soudr. na poskytnutí co nejrychlejší a vydatné podpory osobám postiženým živelními škodami v okresech broumovském a trutnovském.
528 Původní znění. Antrag des Senators Lippert und Genossen auf Gewährung einer sofortigen ausreichenden Hilfe an die durch die Unwetterkatastrophe Betroffenen im Bezirke Plan bei Marienbad. -Překlad. Návrh senátora Lipperta a soudr. na poskytnutí bezodkladné, vydatné pomoci osobám, postiženým živelní pohromou v okresu Planá u Mariánských Lázní.
529 Původní znění. Anfrag des Senators Stöhr und Genossen auf Gewährung sofortiger und ausreichender Unterstützung für die durch die Unwetterkatastrophe am 12. Juni 1931 im Bezirke Postelberg Geschädigten. -Překlad. Návrh senátora Stöhra a soudr. na poskytnutí bezodkladné a vydatné podpory osobám, poškozeným živelní pohromou dne 12. června 1931 v okresu postoloprtském.
530 Původní znění. Anfrag der Senatoren Lichtneckert, Lippert und Genossen auf Gewährung einer ausserordentlichen Hilfe für die Abbrändler in der Gemeinde Pernek, politischer Bezirk Böhmisch-Krummau. -Překlad. Návrh senátorű Lichtneckerta, Lipperta a soudr na poskytnutí mimořádné pomoci vyhořelým v obci Perneku, politický okres Český Krumlov
531 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 1202). kterým se provádí Mezinárodní úmluva o jízdě motorovými vozidly ze dne 2. dubna 1926 a vydávají se některé zatímní předpisy o jízdě motorovými vozidly (tisk 1243).
532 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 1306) o státní pomoci při živelních pohromách v roce 1931 (tisk 1317).
533 Původní znění. Antrag der Senatoren Erdmann Spies, Robert Stöhr und Genossen auf sofortige und ausreichende Unterstützung der durch den Wolkenbruch am 6. Juli 1. J. Betroffenen in den Gemeinden Breitenbach, Hirschenstand und Neuhammer im Bezirke Neudek-Platten. -Překlad. Návrh senátorů E. Spiese, R. Stöhra a soudruhů na poskytnutí bezodkladné a vydatné podpory osobám, jež postiženy byly průtrží mračen dne 6. července t. r. v obcích Breienbachu, Hirschenstandu a Nových Hamrech v okresu Nejdek-Horní Blatná.
534 Zpráva ústavně-právního výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 507) k vládnímu návrhu zákona o státním vězení.
535 Zpráva sociálně-politického výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 508) k vládnímu návrhu zákona o zvýšení dávek pensijního pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách, odpovídajícím započtení poloviny nepojištěné doby služební.
536 Návrh senátora Eduarda Kavana a soudruhů na poskytnutí mimořádné výpomoci drobným zemědělcům v Dolní Bečvě, politický okres Valaš. Meziříčí na Moravě, postiženým krupobitím.
537 Návrh senátora F. Šabaty a společníků na poskytnutí státní pomocí malým a středním zemědělcům postiženým krupobitím a průtrží mračen v okrese novoměstském. n. Met. a rychnovském n. Kněž.
538 Interpelace. 538/1. Interpelácia senátorov A. Šelmeca, dra ing. J. Bottu. dra E. Bačínskeho a spoločníkov na pána ministra obchodu vo vecí zmonopolizovania vývozu ovocia. -538/2, Interpelace senátora Trnobranského a druhů panu předsedovi vlády, ministru financi a ministru věcí zahraničních ohledně náhrady škod způsobených válkou nájemcům statků, československým státním příslušníkům, hospodařícím před vypuknutím války v Haliči. Před vypuknutím války v roce 1914 obhospodařovali někteří rolníci -538 3 (překlad). Interpelace senátora dra W. Medingera a soudruhů na předsednictvo ministerské rady stran likvidace otázky staropensistů v nástupnických státech Rakousko-Uherska. -Původní znění ad 538/3. Interpellation des Senators Dr. Wilhelm Medinger und Genossen an das Ministerratspräsidium betreffend die Liquidation der Altpensionistenfrage in den Nachfolgestaaten Österreich-Ungarns.
539 Zpráva I. národohospodářského výboru II. rozpočtového výboru o návrzích na poskytnutí státní podpory poškozeným živelními pohromami (tisk: 224, 225, 240, 244, 259, 262, 284, 303, 310, 317, 318, 320, 361, 436, 447,464, 482, 183, 486, 487, 488, 489, 497, 500, 502, 503, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 525, 526, 527, 528, 529, 530).
540 Návrh senátora Časného a soudruhů na poskytnutí pomoci obyvatelstvu postiženému živelní katastrofou nad vysočinou Drahanskou.
541 Návrh senátorů Stržila, Chlebounové, Sehnala a společníků na poskytnutí pomoci postiženým živelními pohromami v okresech: Vysoké Mýto, Skuteč, Litomyšl a Kostelec n. Orl.
542 Návrh senátora Nedvěda a soudruhů ohledně vojenské smlouvy Československa s Francií. Vládě se ukládá,
543 Návrh senátora Nedvěda a soudruhů ohledně vojenských a leteckých cvičení v létě r. 1931.
544 Návrh senátora Šabaty a společníků na poskytnutí státní pomocí zemědělcům postiženým hrozným krupobitím v okrese Kostelec n./Orl.
545 Původní znění. Antrag des Senators Dr. Feierfeil und Genossen auf Bereitstellung einer ausserordentlichen Staatshilfe für die von einer Unwetterkatastrofe geschlagene Gemeinde Breitenbach im Erzgebirge. -Překlad. Návrh senátora dr. Feierfeila a soudruhű na poskytnuti mimořádné státní pomoci obci Breienbachu v Rudohoří jez postižena byla živelní pohromou.
546 Původní znění. Antrag des Senators Stöhr und Genossen auf sofortige und ausreichende Unterstützung der durch das Unwetter am 5. Juli 1. J. Betroffenen im Bezirke Saaz, -Překlad. Návrh senátora Stöhra a soudruhů na bezodkladnou a vydatnou pomoc osobám, jež postiženy byly dne 5. července t. r. nepohodou v okresu žateckém.
547 Zpráva I. ústavně-právního výboru II. technicko-dopravního výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 531) o vládním návrhu zákona, kterým se provádí Mezinárodní úmluva o jízdě motorovými vozidly ze dne 24. dubna 1926 a vydávají se některé zatímní předpisy o jízdě motorovými vozidly.
548 Zpráva I. národohospodářského výboru, II. rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 532) k vládnímu návrhu zákona o státní pomoci při živelních pohromách v roce 1931.
549 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 1242) o podpoře zahraničního obchodu (tisk 1346).
550 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 1275) zákona, kterým se mění a doplňují ustanovení o soudních poplatcích (tisk 1339). - (pokračování předešlého-1)- (pokračování předešlého-2)
551 Odpovědi: 551/1. Odpověď ministra železnic na interpelací senátora Šehnece a spol. v záležitostí železničních katastrof na východním Slovensku (tisk 429). -551/2. Odpověď vlády na interpelací senátora R. Pánka a spol. ve věcí zkracování výpovědních lhůt soukromým zaměstnancům (tisk 403/3). -551/3. Odpověď minstra školství a národní osvěty na interpelací senátorů dra Bačínského, Šelmece, Curkanovíče a spol. ve věcí zakoupených knih s protistátním obsahem školními, úřady na Podkarp. Rusi a zařadění těchto knih do knihoven škol mateřských, učitelských a žákovských na školách obecných a měšťanských a obchodní akademií (tisk 4034). -551/4 (původní znění). Odpověď ministra vnitra na interpelací senátora Teschnera a druha stran jednání četnického strážmistra z Kopist u Mostu a mužstva, kterému velel, pří veřejné voličské schůzi dne 8. března 1931 v Kopistech u Mostu (tisk 451/2). -Překlad ad 551/4. Antwort desMinisters des Innern auf die Interpellation des Senators Teschner und Genossen in Angelegenheit des Verhaltens des Gendarmeriewachtmeisters von Kopitz bei Brüx und der von ihm kommandierten Mannschaft anläßlich der öffentlichen Wählerversammlung am 8. März 1931 in Kopitz bei Brüx (Druck 451/2). -551 /5. Odpověď ministra spravedlností na interpelací senátora dra Budaye a druhů ve věcí bývalého okresního soudce v Bratislavě dra Františka Linharta (tisk 385/4).
552 Zpráva I. živnostensko – obchodního výboru II. zahraničního výboru III. rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 549) k vládnímu návrhu zákona o podpoře zahraničního obchodu.
553 Zpráva rozpočtového výboru k usnesená poslanecké sněmovny (tisk 550) o vládním návrhu zákona, kterým se mění a doplňují ustanovení o soudních poplatcích.
554 Návrh senátorů Habrmana, Dundra, A. Nováka, dr. Witta, Zimáka a soudruhů na změnu zákona číslo 125/1927 o organizaci politické správy
555 Návrh senátorů Habrmana, Dundra, A. Nováka, dr. Witta, Zimáka a soudruhů na opatření, jimiž se samosprávným svazkům umožní řádné hospodaření a spravování podniků do působnosti jejích příslušejících
556 Návrh senátorů Černého, Vaněčka, Šolce a druhů na vyšetření krupobitních škod a poskytnutí pomoci postiženým obyvatelům v okrese nýdeckém.
557 Původní znění. Antrag des Senators Lippert und Genossen auf Unterstützung der durch Hagelwetter Betroffenen in den Bezirken Plan und Tachau. -Překlad. Návrh senátora Lipperta a soudr. na podporu osob postižených krupobitím v okresech Planá a Tachov.
558 Původní znění. Antrag des Senators Stark und Genossen auf Durchführung einer staatlichen Hilfsaktion für die durch Unwetterkatastrophen im Kaplitzer und Krumauer Bezirk Geschädigten. -Překlad. Návrh senátora Starka a soudr. na provedení státní pomocné akce pro osoby, postižené živelními pohromami okresu kaplickém a krumlovském.
559 Návrh senátora Hrubého a spol. na poskytnutí rychlé pomocí postiženým suchem a živelními pohromami v okresích příbramském a dobříšském.
560 Návrh senátora Ušáka a společníků na poskytnutí pomoci zemědělcům postiženým krupobitím v okresech libochovickém a lovosickém.
561 Návrh senátorů Donáta, Vraného, Sáblíka, dr. Šrobára a spol. na vydání zákona o požární policii.
562 Návrh senátorů Sehnala, Stržila a společníků na poskytnutí urychlené, vydatné podpory zemědělcům postiženým krupobitím, průtrží mračen a záplavou v okresech nechanickém (královéhradeckém), novoměstském n. Met. a rychnovském n. Kněž.
563 Interpelace: 563/1. Interpelace senátorů Rudolfa Pánka, Ant. Borkovce a spol. na ministra vnitra ve věcí instrukčních kursů pro výchovu a vzdělání hackenkreuzlerských vojenských formací. -563/2 (překlad). Interpelace senátorů Spiese, Stöhra a soudr. na pana ministra národní obrany stran neodůvodněného přemisťování ženijních důstojníků k pěchotě. -Původní znění ad 563/ 2. Interpellation der Senatoren Spies, Stöhr und Genossen an den Herrn Minister für nationale Verteidigung wegen unbegründeter Versetzung von Genie-Offizieren zur Infanterie.
564 Vládní návrh. Zákon o zcizení některých státních nemovitostí v Praze VII.
565 Návrh senátorů Jiřího Pichla, Josefa Hubky a druhů na vyšetření krupobitních škod a poskytnutí pomoci postiženým obyvatelům v okrese neveklovském.
566 Interpelace: 566/1. Interpelace sen. J. Thoře, J. Pastyříka, J. Slámy, B. Kianičky, J. Kotrby, E. Trčky a druhů na ministra financí v otázce limitu přirážek samosprávných svazků. Volnost stanovení přirážek samosprávných svazků před přijetím zákona o daňové -566/2. Interpelace senátorů G. Navrátila, Curkanoviče, Votruhy, Fr. Nováka a druhů na p. ministra železnic v záležitosti reaktivování restringovaného úřednického čekatele Ladislava Hluchaniče.
567 Návrh senátorů dr Veselého, Klofáče a druhů na vyšetření krupobitních škod a poskytnutí pomoci postiženým obyvatelům v okresech vysokomýtském, rychnovském a litomyšlském.
568 Zpráva I. ústavně-právního výboru II. rozpočtového výboru o vládním návrhu zákona (tisk 493), kterým se mění zákon ze dne 3. července 1923, č. 143 Sb. z. a n., o finančních a právních výhodách na podporu soustavné elektrisace, ve znění zákona ze dne 18. prosince 1926, č. 238 Sb. z. a n., a kterým se poskytují další právní výhody na podporu soustavné elektrisace.
569 Návrh senátorů Merty, Riedla, ing. Marušáka, a druhů na úpravu zaměstnávání státních a jiných pensistů ve státních a veřejných službách.
570 Původní znění. Antrag der Senatoren Lichtneckert, Lippert und Genossen aüf sofortige ausreichende Unterstützung der durch Unwetter in deri Bezirken Kaplitz, Krummau und Prachatitz Betroffenen. -Překlad. Návrh senátorů Lichtneckerta, Lipperta a soudr. na poskytnutí bezodkladné, vydatné podpory osobám, jež postiženy byly nepohodou v okresech kaplickém, krumlovském a prachatickém
571 Původní znění. Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátorů Stolberga, F. Scholze a soudruhů stran používání slezského orla slezskými korporacemi (tisk 451/1). -Překlad. Antwort des Ministers des Innern auf die Interpellation der Senatoren Stolberg, F. Scholz und Genossen betreffend den Gebrauch des schlesischen Adlers durch Korporationen in Schlesien (Druck 451/1).
572 Návrh senátorov Jána Danku, dr. ing. Jána Bottu a spol. na pomoc, úľavu a náhradu škôd zapríčinených živelnými pohromami v Zolnej, Prenčove a iných obciach okresov Zvolen poťažne Banská Štiavnica na Slovensku.
573 Interpelácia senátora dr Budayho a spoločníkov na p. ministra školstva a národnej osvety vo veci vysielania veľkého počtu českých učiteľských síl na Slovensko.
574 Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení dohoda o prodloužení dodatkové úmluvy k obchodní dohodě mezi republikou Československou a republikou Rakouskou ze dne 21. července 1927, sjednaná dne 11. července 1931 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 14. července 1931, č. 112 Sb. z. a n.
575 Tisk 575. Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení dohoda o dalším prodloužení dodatkové úmluvy ze dne 21. července 1927 k obchodní dohodě mezi republikou Československou a republikou Rakouskou, sjednaná dne 17. července 1931 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 20. července 1931, č. 119 Sb. z. a n.
576 Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení dodatková úmluva k obchodní dohodě mezi republikou Československou a republikou Rakouskou ze dne 4. května 1921, sjednaná dne 22. července 1931 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 27. července 1931, čís. 126 Sb. z. a n. - (pokračování předešlého-1) - (pokračování předešlého-2) - (pokračování předešlého-3) - (pokračování předešlého-4) - (pokračování předešlého-5) - (pokračování předešlého-6) - (pokračování předešlého-7) - (pokračování předešlého-8) - (pokračování předešlého-9) - (pokračování předešlého-10) - (pokračování předešlého-11) - (pokračování předešlého-12) - (pokračování předešlého-13) - (pokračování předešlého-14) - (pokračování předešlého-15) - (pokračování předešlého-16) - (pokračování předešlého-17) - (pokračování předešlého-18) - (pokračování předešlého-19) - (pokračování předešlého-20) - (pokračování předešlého-21) - (pokračování předešlého-22) - (pokračování předešlého-23) - (pokračování předešlého-24) - (pokračování předešlého-25) - (pokračování předešlého-26) - (pokračování předešlého-27)
577 Interpelace: 577/1. Interpelace senátora Nedvěda a soudruhů panu ministru vnitra ohledně neslýchaného postupu policejního komisaře Freiwalda při stávce dělnictva na regulaci říčky Chustnice v Chustu. -577/2. Interpelace senátora Nedvěda a soudruhů panu ministru spravedlnosti ohledně trestních činů Antonína Kovalského z Berehové, t. č. vedoucího stavby na regulaci říčky Chustnice v Chustu. -577/3. Interpelace senátora Nedvěda a soudruhů pp. ministrům sociální péče a vnitra v záležitosti povolení důchodu matce zastřeleného dělníka Mikloše Hincáka v Chustu. -Překlad ad 577/4. Interpelace senátorů Spiese, Stöhra, Luksche, Kahlera a soudr. panu ministru financí stran opatření o užívání jazyka při styku berních úřadů s obecními úřady v německém území. -577/4 (původní znění). Interpellation der Senatoren Spies, Stöhr, Luksch, Kahler und Genossen an den Herrn Finanzminister betreffs der getroffenen Verfügung über den Sprachgebrauch bei dem Verkehr der Steuerämter mit den Gemeindeämtern in den deutsehen Gebieten. -Překlad ad 577/5. Interpelace senátorů Stöhra, Lipperta, Luksche, Kahlera a soudr. na veškerou vládu stran nedostatečné jazykové znalosti státních úředníků v okresu Planá. -577/5 (původní znění). Interpellation der Senatoren Stöhr, Lippert, Luksch, Kahler und Genossen an die Gesamtregierung betreffs mangelnder Sprachkenntnis der Staatsbeamten im Bezirke Plan.
578 Odpovědi: 578/1. Odpověď ministra zahraničních věcí na interpelaci senátora Šelmece a spol. ve věci ochrany chudých slovenských vystěhovalců ve Francii, kteří těžkou prací vydělané peníze a za velkých soužení nastřádané úspory ztratili úpadkem Banque Commerciale de Prague a Paris (Turbico) (tisk 348/1). -578/2 (původní znění). Odpověď vlády na interpelaci senátora dr Korlátha a druhů o ochraně nemovitostí města Ťačeva a jeho obyvatelstva i komposesorátu na rumunském území (tisk 403/2). -Překlad ad 578/2. Válasz a kormánytól dr. Korláth szenátor és társai interpellációjára Ťačevo város és lakóssága valamint a közbirtokosság román terülteten levő ingatlanainak védelme tárgyában (403/2. ny.-sz.). -578/3. Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátorů V. Černého, Jiřího Pichla a spol. ve věci převzetí policejně bezpečnostní služby v celém obvodu Velké Prahy (tisk 465/1). -578/4. Odpověď vlády na interpelaci senátora Nedvěda a soudr. o střílení do košutského dělnictva (tisk 477).
579 Odpovědi: 579/1 (původní znění). Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátorů H. Jakla, J. Polacha a soudruhů stran násilného jednání četnictva, staženého v Bruntále, proti stávkujícím textilním dělníkům (tisk 433/2). -Překlad ad 579/1. Antwort des Ministers des Innern auf die Interpellation der Senataren H. Jokl, J. Polach und Genossen, betreffend das gewalttätige Vorgehen der in Freudenthal zusammengezogenen Gendarmerie gegen die streikenden Textilarbeiter (Druck 433/2). -579/2 (původní znění). Odpověď ministra pošt a telegrafů na interpelaci senátora dra Hellera a soudruhů stran censurního zákazu rozhlasové přednášky o pařížské komuně (tisk 433/3). -Překlad ad 579/2. Antwort des Ministers für Post- und Telegraphenwesen auf die Interpellation des Senators Dr. Heller und Genossen betreffend das Zensurverbot eines Radiovortrags über die pariser Kommune (Druck 433/3). -579/3 (původní znění). Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátora Teschnera a soudruhů stran jednání četnictva v Bochově u Karlových Varů, obzvláště tamního vrchního strážmistra Schallera při smuteční slavnosti dne 4. března v Bochově (tisk 451/3). -Překlad ad 579/3. Antwort des Ministers des Innern auf die Interpellation des Senators Teschner und Genossen, in Angelegenheit des Verhaltens der Gendarmerie in Buchau bei Karlsbad, insbesondere des dortigen Oberwachtmeisters Schaller anläßlich der Totengedenkfeier am 4. März 1931 in Buchau (Druck 451/3).
580 Překlad. Naléhavá interpelace senátora I. Lokoty a soudruhů ministrovi železnic, že bývalému železničnímu dělníku Michalu Miklošovi z Chustu nebyl vyplacen plat
581 Státní závěrečný účet Republiky československé za rok 1930 - (pokračování předešlého-1) - (pokračování předešlého-2) - (pokračování předešlého-3) - (pokračování předešlého-4) - (pokračování předešlého-5) - (pokračování předešlého-6) - (pokračování předešlého-7) - (pokračování předešlého-8) - (pokračování předešlého-9) - (pokračování předešlého-10) - (pokračování předešlého-11) - (pokračování předešlého-12) - (pokračování předešlého-13) - (pokračování předešlého-14) - (pokračování předešlého-15) - (pokračování předešlého-16) - (pokračování předešlého-17) - (pokračování předešlého-18) - (pokračování předešlého-19) - (pokračování předešlého-20) = (ve formátu PDF)
582 Návrh senátora Jindr. Nentvicha, dra Farkasa a súdruhov na pomoc požiarom postihnutých v Bardiovskej Novej Vsi.
583 Původní znění. Indítvány Beadják Fűssy Káhnán és társai a nagykaposi járás és kűlönösen Kisselmenc kőzség inségsujtotta lakosainak azonnali segélyezése tárgyában. -Překlad. Návrh senátora Fíissyho a druhov vo veci naliehavej podpory biedou postižených obyvateľov okresu Kapušianskeho a zvlášte obce Malé Selmence.
584 Zpráva rozpočtového výboru o vládním návrhu zákona (tisk 564) o zcizení některých státních nemovitostí v Praze VII.
585 Zpráva imunitního výboru o žádosti okresního soudu v Klimkovicích ze dne 28. února 1931, č. J. Nt 24/31-2, aby bylo dáno svolení k trestnímu stíhání senátora Roberta Langera pro přestupek podvodu podle § 461 tr. z. (č. 3483/31 předs.).
586 Zpráva imunitního výboru o žádosti okresního soudu ve Šluknově ze dne 2. dubna 1931, č. j. Nt 11/31-3, aby senát dal svolení k trestnímu stíhání senátora Josefa Reyzla pro přestupek podle 488 tr. zák. (č. 3214/31 předs.).
587 Zpráva imunitního výboru o žádosti krajského soudu v Chustu ze dne 22. července 1931, č. j. Nt V. 21/31, za souhlas k trestnímu stíhání senátora Ivana Lokoty pro zločiny podle § 4 odst. I. 6 odst. I. bod 1. zák. čl. XL/1914 a podle § 176 tr. z. (č. 4587/31 předs.).
588 Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projednání a udělení souhlasu dodatkový protokol ze dne 3. září 1931 k obchodní smlouvě uzavřené dne 16. února 1927 mezi republikou Československou a Švýcarskem, uvedený v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 24. září 1931, č. 149 Sb. z. a n.
589 Vládní návrh kterým se předkládá Národnímu shromáždění k udělení souhlasu dodatkový protokol ze dne 23. září 1931 k obchodní úmluvě sjednané mezi republikou Československou a Francií dne 2. července 1928, uvedený v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 25. září 1931, čís. 148 Sb. z. a n.
590 Původní znění. Odpověď vlády na interpelaci senátora Füssyho a druhů o všeobecné veřejnohospodářské krisi a jejím sanování (tisk 294). -Překlad. Válasz a kormánytól Füssy szenátor és társai interpellációjára az általános közgazdasági krizis és annak orvoslása tárgyában. (294. ny.-sz.)
591 Původní znění. Odpověď ministra sociální péče a ministra vnitra na interpelaci senátora I. Lokoty a soudr. o podpoře nezaměstnaných a o fašistickém Jednání politických úřadů na užské vrchovině (tisk 434).
592 Odpovědi: Odpověď vlády na interpelaci senátora F. Köhlera a soudr. stran přijímání ženských pracovních sil u čsl. tabákové režie (tisk 403/5). -Překlad ad 592/1. Antwort der Regierung auf die Interpellation des Senatnrs F. Köhler und Genossen in Angelegenheit der Aufnahme weiblicher Arbeitskräfte bei der čsl. Tabakregie (Druck 403/5). -592/2. Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátorů Nedvěda, Hakena a soudr. v záležitosti obecních voleb v Gajdlu na Slovensku. dne 28. října 1930 (tisk 452/2). -592/3. Odpověď ministra národní obrany na interpelaci senátorů Kindla, Mikulíčka a soudruhů o nepřiznání důchodu předků otci po zabitém vojínu Josefu Kotroušovi (tisk 479/1). -592/4 (původní znění). Odpověď ministra národní obrany na interpelaci senátorů Spiese, Stöhra a soudruhů stran neodůvodněného přemísťováni ženijních důstojníků k pěchotě (tisk 563/2). -Překlad ad 592/4. Antwort des Ministers für nationale Verteidigung auf die Interpellation der Senatoren Spies, Stöhr und Genossen wegen unbegründeter Versetzung von Genie-Offizieren zur Infanterie (Druck 563/2).
593 Původní znění. Interpelláció. Beadják dr Korláth szenátor és társai a belügyiminiszter és igazságügyiminiszter urakhoz a községi illetőség és állampolgárság ügyében. -Preklad. Interpelácia senátora dr Korlátha a druhov ministrom vnútra a spravedlnosti vo veci domovského práva a štátneho občianstva.

Upozornění: Pokud je ve zkráceném názvu tisku uveden (jako poslední) odkaz na dokument i ve formátu PDF, je určujícím dokument v tomto formátu, dokumenty v HTML formátu nemusí být kompletní. Dokument ve formátu PDF může být i o velikosti desítek MB, jeho stažení bude trvat delší dobu úměrně kapacitě Vaší přípojné linky do Internetu.