Historické senátní tisky z 3. volebního období
5. zasedání - senátní tisky

3. volební období 1929 - 1935

Seznam senátních tisků

5. zasedání


č. zkrácený popis
594 Návrh senátora Nedvěda a soudr. na vydání zákona o právním postavení nouzových náhradních obydlí, která byla a budou postavena proti předpisům stavebních a požárních řádů a zdravotních zákonů.
595 Odpovědi:595/1 Odpověď ministra financí na interpelaci senátorů Donáta, Vraného, Sáblíka, dr Šrobára a spol. v záležitosti vydání zákona o povinném přimíchávání lihu do benzínu, určeného k pohonu výbušných motorů (tisk 385/3). -595/2. Odpověď vlády na interpelaci senátora dra Budayho a spol. ve věci obcházení úředního jazyka na Slovensku podle § 4 zákona ze dne 29. února 1920 podle § 129 ústavní listiny, kterým se ustanovují zásady jazykového práva v republice Československé (tisk 397/1). -595/3. Odpověď ministra vnitra na interpelací senátora Mikulíčka a soudr. o ztýrání rekruta Antonína Korbela, příslušného do Tvrdonic, četnickým strážmistrem Pokorným z Lanžhota (tisk 455/1). -595/4. Odpověď ministra financí na interpelaci senátora Johanise a soudr. v záležitostí osvobození motorových vozidel nemocenských pojišťoven určených pro zdravotní službu od daně z motorových vozidel podle zákona č 116/1927 (tisk 479/2). -595/5. Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátorů Pánka Berkovce a spol. ve věcí instrukčních kursů pro výchova a vzdělání hackenkreuzlerských vojenských formací (tisk 563/1).
596 Návrh senátora F. Nedvěda a soudruhů na vydání zákona a zabírání bytů obcemi.
597 Návrh senátorů Mikulíčka, Mezö, Lokoty a soudr. na vydání zákona k zmírnění následků krise, postihující domkáře a drobné rolníky.
598 Návrh senátorů Mikulíčka, Mezö, Lokoty a soudruhů na vydání zákona o hrazení škod domkářům, drobným rolníkům a živnostníkům vzniklých neúrodou, živelními pohromami nebo jinými škodami.
599 Návrh senátora F. Nedvěda a soudr. na novou úpravu zákona č. 45 Sb. z. a n. ze dne 28. března 1928 o vyklizení najatých místností.
600 Návrh senátorů Pilze, Mezö a soudruhů na vydání zákona o sedmi- a šestihodinné době pracovní bez snížení mezd.
601 Návrh senátorov dr Jozefa Sudaya, Trnobranského a spoločníkov, aby bol sriadený 17členný vyšetrovací výbor z pléna senátu na vyšetrenie okolnosti, ktoré vyšly na javo o osobe miestopredsedu senátu N. S., senátora Klofáča.
602 Návrh senátora Modráčka a soudruhů na vydání zákona, jímž se zavádí obecní dávka ze stavebních pozemků.
603 Návrh senátora Danku a spol., aby bola poskytnutá podpora živelnými pohromami poškodeným obciam: Môlča a Klokoč v okresoch B. Bystrica a Zvolen na Slovensku.
604 Interpelace 604/1. Interpelace senátora Doudy a soudruhů vládě o náhradě škod, vzniklých provalením se vody státního rybníka v Kardašově Řečici. -604/2. Interpelace senátorů Hakena, Medvěda a soudruhů vládě o protizákonném, předčasném provedení obecních voleb a protizákonném nesvolávání nově zvolených zastupitelstev. -604/ 3. Interpelace senátorů J. Thoře, J. Pastyříka, B. Kianičky, J. Slámy, J. Kotrby, E. Trčky a druhů na ministra financí ve věci vyměřování a vymáhání daní u středních a malých poplatníků. -604/4. Interpelácía senátorov B. Kianičky, J. Thoře, J. Pastyřika, J. Slámy, J. Kotrby, E. Trčky a druhou na ministerstvo financií vo veci vyberanie druhej dane z masa na potravnej čiare. -604/5. Interpelace senátora Hakena a soudruhů ministru školství a národní osvěty o persekučním přeloženi řídicího učitele Františka Lonského na působiště v jiném školním okrese. -Překlad ad 604/6. Interpelace senátora E. Teschnera a soudruhů na p. ministra věcí zahraničních dra Ed. Beneše o tom, jak se zachoval československý konsulát, resp. jeho konsul v Chemnitz v Sasku vůči turnérskému spolku Sehma v Rudohoří v Sasku. -604/6 (původní znění). Interpellation des Senators E. Teschner und Genossen an den Herrn Minister fűr Außeres Dr. Ed. Beneš in Angelegenheit des Verhaltens des tschechoslowakischen Konsulates, bzw. dessen Konsuls in Chemnitz in Sachsen gegenüber dem Turnverein Sehma im Erzgebirge in Sa.
605 Návrh senátorů Doudy, Langera a soudr na vydání zákona o zimní výpomoci nezaměstnaným a nouzově zaměstnaným.
606 Původní znění. Antrag der Senatoren F. Scholz, Bohr und Genossen auf Zuwendung eines Betrages von 3O,0000.000 Kč aus den Ersparungen des Freijahres nach dem Hooverplan an die Textilarbeiterverbände. -Překlad. Návrh senátorů F. Scholze, Bohra a soudr., aby z úspor roku moratoria podle Hooverova plánu poskytnuta byla částka 30.000.000 Kč svazům textilních dělníků.
607 Zpráva l. branného výboru lI. ústavně-právního výboru k vládnímu návrhu zákona (tisk 458) o překládání vojenských soudců, kteří dosáhli určitého věku nebo nejsou schopni plniti úřední a služební povinnosti, do výslužby a o zprošťování jich od vykonávání služby pro trestní řízení.
608 Zpráva výboru imunitního o žádosti okresního soudu v Košicích ze dne 8. srpna 1931, č. j. T IX 1931-18, za souhlas k stíhání senátora Jindřicha Nentvicha pro přečin pomluvy podle §§ 1 a 6 žák. čí. XLI/1914 (č. 4661/31 předs.).
609 Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Chustu ze dne 9. května 1931, č. j. Nt V. 6/31-2, za souhlas k trestnímu stíhání senátora Ivana Lokoty pro zločin podle § 2 odst. 1. a 2. zákona na ochranu republiky (č. 4006/31 předs.)
610 Návrh senátorov J. Pociska, dr Z. Farkasa a spol., aby bola poskytnutá podpora živelnými pohromami poškodenej obci Farkašd, okr. Šala n./Váhom na Slovensku.
611 Zpráva I. zahraničního výboru II. národohospodářského výboru o vládním návrhu (tisk 574), kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení dohoda o prodloužení dodatkové úmluvy k obchodní dohodě mezi republikou Československou a republikou Rakouskou ze dne 21. července 1927, sjednaná dne 11. července 1931 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 14. července 1931, č. 112 Sb. z. a n.
612 Zpráva I. zahraničního výboru. II. národohospodářského výboru o vládním návrhu (tisk 575), kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení dohoda o dalším prodloužení dodatkové úmluvy ze dne 21. července 1927 k obchodní dohodě mezi republikou československou a republikou Rakouskou, sjednaná dne 17. července 1931 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 20. července 1931, č. 117 Sb. z. a n.
613 Zpráva I. zahraničního výboru II. národohospodářského výboru o vládním návrhu (tisk 576), kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení dodatková úmluva k obchodní dohodě mezi republikou Československou a republikou Rakouskou ze dne 4. května 1921, sjednaná dne 22. července 1931 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 27. července 1931, čís. 126 Sb. z. a n.
614 Zpráva I. zahraničního výboru II. národohospodářského výboru k vládnímu návrhu (tisk 588), kterým se předkládá Národnímu shromáždění k udělení souhlasu dodatkový protokol ze dne 3. září 1931 k obchodní smlouvě uzavřené dne 16. února 1927 mezi republikou Československou a Švýcarskem, uvedený v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 24. září 1931, č. 149 Sb. z. a n.
615 Zpráva I. zahraničního výboru II. národohospodářského výboru o vládním návrhu (tisk 589), kterým se předkládá Národnímu shromáždění k udělení souhlasu dodatkový protokol ze dne 23. září 1931 k obchodní úmluvě sjednané mezi republikou Československou a Francií dne 2. července 1928, uvedený v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 25. září 1931, č. 148 Sb. z. a n.
616 Návrh senátorů J. Kotrby, J. Thoře, J. Pastyříka, J. Slámy, E. Trčky, B. Kianičky a druhů na dodržování a provádění zákona ze dne 10. dubna 1930, č. 46 Sb. z. a n., o výrobě chleba.
617 Návrh senátorů J. Slámy, J. Kotrby, J. Thoře, J. Pastyříka, E. Trčky, B. Kianičky a druhů na doplnění zákona ze dne 19. srpna 1925, č. 203 Sb. z. a n., kterým se některé obory soukromého zprostředkování prohlašují za živnost koncesovanou ve smyslu živnostenského řádu (zákona).
618 Vládní návrh. Zákon kterým se doplňují zákony týkající se bytové péče.
619 Vládní návrh. Zákon jímž se mění zákon o státní pomoci při živelních pohromách v roce 1931.
620 Původní znění. Antrag der Senatoren Teschner, Köhler und Genossen über die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit. -Překlad. Návrh senátorů Teschnera, Köhlera a soudr. o boji proti nezaměstnanosti
621 Interpelace: 621/1. Interpelácia senátora dr Budayho a spoločníkov na vládu vo veci obchádzania úradneho jazyka na Slovensku. -621/2. Interpelace senátora Hakena a soudruhů ministru školství o persekučním přeložení učitele Františka Hoffmanna z Velkého Újezda u Olomouce. -Překlad ad 621/3. Interpelace senátorů F. Köhlera, L. Wenzela a soudr. na pana ministra financí stran vkladů ve starých korunách u vídeňské poštovní spořitelny -621/3 (původní znění). Interpellation der Senatoren Franz Köhler, Leo Wenzel und Genossen an den Herrn Finanzminister in Angelegenheiten der Altkronen-Einlagen bei der Wiener Postsparkassa. -Překlad ad 621/4. Interpelace senátora Teschnera a soudr. na ministra pošt a telegrafů stran libovůle při úřadování u poštovního úřadu v Schönfeldu u Lokte. -621/4 (původní znění). Interpellation des Senators Teschner und Genossen an den Minister für Post- und Telegraphenwesen, in Angelegenheit der willkürlichen Amtsführung beim Postamte in Schönfeld bei Elbogen.
622 Odpovědi: 622/1 (původní znění). Odpověď ministra spravedlnosti na interpelaci senátora dr Korlátha a druhů o zřízení maďarské komise pro advokátní zkoušky (tisk 249/4). -Překlad ad 622/1. Válasz az igazságügyi minisztertől dr Korláth szenátor és társai interpellációjára a magyar ügyvédvizsgáló bizottság létesítése tárgyában. (249/. ny-sz.) -622/2 (původní znění). Odpověď ministrů národní obrany a zemědělství na interpelaci senátora dr Szilassyho a druhů o tom, aby vojenské koně byli nakupováni v tuzemsku (tisk 465/3). -Překlad ad 622/2. Válasz a nemzetvédelmi és földmüvelésügyi miniszterektől dr Szilassy szenátor és társai interpellációjára a katonai lóállo-mánynak belföldi bevásárlása iránt. (465/3. ny-sz.) -622/3. Odpověď ministrů veřejných prací, vnitra a zdravotnictví na interpelaci senátorů Hakena, Nedvěda a soudruhů v záležitosti poškozování malých zemědělců a dóm karů akciovou společností dr. Škodovy závody v Plzni při hloubení nového dolu (tisk 504/2
623 Návrh senátorů Rudolfa Pánka, F. F. Plamínkové, V. Černého, K. Riedla, Ant. Berkovce, Čeňka Vaněčka a společníků na změnu zákona o stavebním ruchu a zákona, kterým se doplňují zákony týkající se bytové péče.
624 Zpráva imunitného výboru o žiadosti vrch. štátneho zastupiteľstva v Bratislave so žiadosťou krajského súdu v Bratislave zo dňa 29. januára 1931 Nt XVII 58/30-9 za súhlas k stíhaniu senátorov Štefana Mezö-ho a Štefana Fidlíka pre prečiny výzvy k trestným činom podľa § 15 č. 2, prečiny rušenia obecného mieru podľa § 14 č. 5 a č. 1, prečiny šírenia nepravdivých zpráv podľa § 18 č. 1 a 2, prečiny podľa § 17 č. 1 zák. na ochranu republiky a prečin podľa § 24 č. 3 tisk. zákona (č. 3348/31 preds.).
625 Odpovědi: 625/1. Odpověď ministra sociální péče na interpelaci senátora Františka Nováka a druhů ve věci sociálních opatření týkajících se zaměstnanců ve vyšších soukromých službách (tisk 179/1). -625/2. Odpověď vlády na interpelaci senátora Hakena a soudr. o návrhu zákona o jízdě motorovými vozidly (tisk 433/4). -625/3. Odpověď ministra národní obrany na interpelaci senátora Nentvicha a druhů ve věci usmrcení a zranění civilních osob vojenským ručním granátem v Košicích (tisk 492/2). -625/4. Odpověď ministra financí na interpelaci senátora Thoře a druhů v otázce limitu přirážek samosprávných svazků (tisk 566/1).
626 Vládní návrh. Zákon kterým se prodlužuje účinnost a mění některá zákonná ustanovení v oboru trestního soudnictví.
627 Zpráva I. sociálně-politického výboru II. rozpočtového výboru o vládním návrhu zákona (tisk 618), kterým se doplňují zákony týkající se bytové péče.
628 Zpráva I. národohospodářského výboru II. rozpočtového výboru o vládním návrhu zákona (tisk 619), jímž se mění zákon o státní pomoci při živelních pohromách v roce 1931.
629 Zpráva imunitného výboru o žiadosti krajského sudu v Liberci zo dna 14. června 1930 č. j. Nt IX. 62/30 za súhlas k stihaniu senátora Jozefa Pilza pre trestný čin dľa §u 81 tr. zák. (č. 1686/1930 preds.).
630 Zpráva imunitního výboru o žádosti krajského soudu v Liberci ze dne 6. května 1930, č. j. Nt VIII 24/30 za souhlas k trestnímu stíhání senátora Josefa Pilze pro trestné činy podle §§ 3, 19 zák. shrom. a podle §§ 81, 82/2, 280 a 312 tr. z. (č. 1680/1930 předs.).
631 Súrna interpelácia senátora Jána Janíka a druhov na pána ministra železníc Čsl. republiky ohľadom provokatívneho chovania sa prednostu stanice v Trebišove Rudolfa Voleka, inšpektora, voči žel. personálu a cestujúcemu obecenstvu.
632 Naléhavá interpelace senátorů Rud. Pánka, Berkovce, Šťastného a spol. vládě o nutnosti mimořádné ochrany služebního poměru soukromých zaměstnanců
633 Zpráva imunitního výboru o žádosti krajského soudu v Košicích ze dne 18. dubna 1931, č. j. Tk VI a 1370/27-36 za souhlas k stíhání senátora dr Zoltána Farkase pro přečin pomluvy podle §§ 1, 3 odst. II. č. 1 a 2 a § 9 č. 6 zák. čl. XLI/1914 (č. 3853/1931 předs.).
634 Zpráva imunitního výboru o žádosti krajského soudu v Jihlavě ze dne 5. prosince 1929, č. j. Tk VI 814/28/57, aby dán byl souhlas k dalšímu trestnímu stíhání senátora Františka Nedvěda pro přečin podle § 14 č. 1 a 5 a přečin podle § 18 č. 2 zákona na ochranu republiky ze dne 19. března 1923, č. 50 Sb. z. a n. (č. 70/1929-III předs.).
635 Zpráva imunitního výboru o žádosti krajského soudu v Moravské Ostravě ze dne 29. července 1931, č. j. Nt X-9/31/20, aby bylo dáno svolení k trestnímu stíhání senátora Bohuslava Kindla pro zločin podle § 1 odst. 1 zákona na ochranu republiky (č. 4629/1931 předs.).
636 Zpráva imunitního výboru o žádosti krajského soudu v Praze ze dne 27. srpna 1931, č. j. Nt XIX-7/31-2, aby senát dal svolení k trestnímu stíhání senátora Wilhelma Niessnera pro přečin proti bezpečnosti cti spáchaný tiskem (č. 4690/1931 předs.).
637 Interpelace: Překlad ad 637/1. Interpelace senátora E. Teschnera; a soudr. na pana ministra školství a národní osvěty dr Derera stran jmenování okresních školních výborů -637/1 (původní znění). Interpellation des Senators Ernst Teschner und Genossen an den Herrn Minister für Schulwesen und Volkskultur, Dr. Dérer, betreffend die Ernennung der Bezirksschulausschüsse -637/2. Interpelace senátorů ing. J. Havlína, dra J. Kaprasa, R. Bergmana, V. Votruby a druhů na pana ministra vnitra, týkající se zákazu starosty obce Děčína, jímž odepřeno tělocvičné jednotě Sokol vztýčení praporu ve státních barvách na náměstí děčínském na oslavu státního svátku 28. října. -637/3. Interpelace senátorů Ant. Šolce, dr Ant. Kloudy a druhů na pana ministra vnitra ve věci rozpuštění městského zastupitelstva v Kopidlně, politický okres Jičín, nesprávného jmenování obecní správní komise a urychleného vypsání obecních voleb -Překlad ad 637/4. Interpelace senátorů H. Tichiho, J. Eichhorna a soudr. na pana ministra financí dra Trapla o neslýchaném postupu berního úřadu ve Vrchlabí, který byl příčinou sebevraždy manželů Finze-ových v Prostředním Lánově. -637/4 (původní znění). Interpellation der Senatoren Hans Tichi, Josef Eichhorn und Genossen an den Herrn Finanzminister Dr. Trapl, wegen des unerhörten Vorgehens der Steuerbehörde in Hohenelbe, die den Selbstmord der Ehegatten Finze in Mittel-Langenau herbeigeführt hat
638 Návrh senátorů Donáta, Vraného, Sáblíka, dr Šrobára a spol., kterým se ukládá vládě, aby učinila vhodná opatření ke zmírnění krise našeho dobytkářství.
639 Zpráva ústavně-právního výboru o vládním návrhu zákona (tisk 626), kterým se prodlužuje účinnost a mění některá zákonná ustanovení v oboru trestního soudnictví.
640 Vládní návrh. Zákon o uzavírání krámů dne 24. prosince každého roku (na Štědrý den) o 17. hodině.
641 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 1465) o přechodné přirážce k dani důchodové a k dani z tantiém (tisk 1473).
642 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 1466) o úsporných opatřeních platových ve veřejné správě (tisk 1474).
643 Zpráva rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 641) k vládnímu návrhu zákona o přechodné přirážce k dani důchodové a k dani z tantiem
644 Zpráva I. sociálně-politického výboru II. rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 642) k vládnímu návrhu zákona o úsporných opatřeních platových ve veřejné správě
645 Odpovědi: 645/1. Odpověď ministra financí na interpelaci senátorů Hakena, Nedvěda a soudruhů v záležitosti bezohledného vymáhání dlužných daní na chudém nemocném malorolníku Siegelovi v Langheidu u Horní Plané (tisk 504/1). -645/2 (původní znění). Odpověď ministra železnic na interpelaci senátora I. Lokoty a soudr., že bývalému železničnímu dělníku Michalu Miklošovi v Chustu nebyl vyplacen plat (tisk 580/3). -645/3. Odpověď vlády na interpelaci senátora Trnobranského a druhů ohledně náhrady škod způsobených válkou nájemcům statků, československým státním příslušníkům, hospodařícím před vypuknutím války v Haliči (tisk 538/2). -645/4 (původní znění). Odpověď ministra financí na interpelaci senátorů F. Köhlera, L. Wenzela a soudr. stran vkladů ve starých korunách u vídeňské poštovní spořitelny (tisk 621/3). -Překlad ad 645/4. Antwort des Finanzministers auf die Interpellation der Senatoren F. Köhler, L. Wenzel und Genossen in Angelegenheit der Altkronen-Einlagen bei der Wiener Postsparkassa (Druck 621/3).
646 Interpelace: 646/1. Interpelace senátorů V. Donáta, J. Vraného, K. Sáblíka, dr V. Šrobára a společníků vládě o těžké krisi našeho dobytkářství. -646/2. Interpelace senátora J. Sechtra a společníků na pana ministra financí v záležitosti bezohledného provádění exekucí v obcích postižených krupobitím v okrese jílovském. -646/3. Interpelace senátorů Filipínského, Foita, Jílka, Riedla, Slámy, Votruby a druhů na pana předsedu vlády o stanovisku ministra školství a úmyslech vlády ve věci vysoké školy zemědělské v Brně.
647 Návrh senátorů V. Donáta, J. Vraného, K. Sáblíka, dr V. Šrobára a společníků, kterým se vládě ukládá, aby předložila novelu zákona o podpoře v nezaměstnanosti.
648 Zpráva imunitného výboru o žiadosti krajského trestného sudu v Brne zo dňa 10. júna 1931, č. j. Nt. XI. 52/31, aby bol daný súhlas k trestnému stíhaniu sen. Juliusa Slámu pre zločin podvodného úpadku podľa § 205 lit. a) trestného zákona (č. 4320/31 preds.).
649 Zpráva imunitního výboru o žádosti zemské školní rady v Praze ze dne 13. října 1931 č. II-A-3802 ai 1951, čís. z. š. r. 93.926 ai 1931, aby senát dal svolení k disciplinárnímu stíhání senátora Josefa Hakena (č. 4962/1931 předs.).
650 Zpráva I. sociálně-politického výboru II. živnostensko-obchodního výboru k vládnímu návrhu zákona (tisk 640) o uzavírání krámů dne 24. prosince každého roku (na Štědrý den) o 17. hodině.
651 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 1410) státního rozpočtu republiky Československé a finančního zákona pro rok 1932 (tisk 1460). -Příloha. STÁTNÍ ROZPOČET REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ PRO ROK 1932 - Celkový přehled státního rozpočtu pro rok 1932. Skupina I. Vlastní státní správa. -Přehled výdajů vlastní státní správy (skupina I.) rozčleněný na osobní a věcné výdaje -Skupina II. Správa státních podniků -Přehled výdajů provozních rozpočtů státních podniků (skupina II.) - Skupina III. Podíly na státních daních, dávkách a poplatcích -Skupina IV. Správa státního dluhu. -1. President republiky a kancelář presidenta republiky - 2. Zákonodárné sbory a kanceláře sněmoven -3. Předsednictvo ministerské rady. -4. Ministerstvo zahraničních věcí - 5. Ministerstvo národní obrany. -6. Ministerstvo vnitra - 7. Ministerstvo spravedlnosti s Nejvyšším soudem -8. Ministerstvo pro sjednocení zákonův a organisace správy -9. Nejvyšší správní soud a Volební soud -10. Ministerstvo školství a národní osvěty - 11. Ministerstvo zemědělství - 12. Státní pozemkový úřad -13. Ministerstvo průmyslu, obchodu a živností. - 14. Ministerstvo veřejných prací- - 15. Ministerstvo pošt a telegrafů -16. Ministerstvo železnic -17. Ministerstvo sociální péče. - 18. Ministerstvo pro zásobování lidu. -19. Ministerstvo veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy - 20. Odpočivné a zaopatřovací platy -21. Ministerstvo financí - (pokračování předešlého) - 22. Nejvyšší účetní kontrolní úřad. -SKUPINA II. SPRÁVA STÁTNÍCH PODNIKŮ -§ 1. Tabáková režie. -§ 2. Státní loterie. -§ 3. Státní mincovna v Kremnici -§ 4 a. Československá pošta - § 4 b. Poštovní spořitelna -§ 5. Československé státní dráhy. -§ 6. Státní lesy a statky -§ 7. Uhřiněvský školní závod zemědělský - § 8. Školní závod zemědělský v Děčíně - Libverdě -§ 9. Státní báňské a hutnické závody. -§ 10. Vojenská továrna na letadla -§ 11. Vojenské lesní podniky -§ 12. Státní lázně. - § 13. Státní tiskárny. -§ 14. Úřední noviny v Praze a Bratislavě -§ 15. Československá tisková kancelář -§ 16. Žabčický školní závod zemědělský - § 17. Kuřimský školní závod vysoké školy zvěrolékařské v Brně. -SKUPINA III. PODÍLY NA STÁTNÍCH DANÍCH, DÁVKÁCH A POPLATCÍCH. -SKUPINA IV. SPRÁVA STÁTNÍHO DLUHU
652 Původní znění. Antrag der Senatoren Stöhr, Luksch, Kahler, lkert, Lichtneckert, Lippert, Spies, A. Scholz und Genossen, durch welchen die Regierung aufgefordert wird, tatsächlich wirksame Massnahmen zum Schutze der heimischen Viehproduktion ehestens zu treffen. -Překlad. Návrh senátorů Stöhra, Luksche, Kahlera, Ikerta, Lichtneckerta, Lipperta, Spiese, A. Scholze a soudr. kterým se vláda vybízí, aby co nejdříve provedla skutečně účinná opatření na ochranu domácího dobytkářství. Naše dobytkářství je panujícími poměry zatlačeno do postavení nadmíru nepříznivého
653 Původní znění. Antrag des Senators Böhr und Genossen auf die Einreihung der Stadt Warnsdorf in die Gruppe B der Aktivitätszulagenklasen. -Překlad. Návrh senátora Böhra a soudr. na zařazení města Varnsdorfu do skupiny míst B činovného.
654 Původní znění. Antrag des Senators Franz Scholz und Genossen auf Zuerkennung der 35 jährigen Dienstzeit für die Werkmeister, für die Werkführer und für die Kanzleiangestellten der čsl. Tabakregie. -Překlad. Návrh senátora Fr. Scholze a soudr. na přiznání 35 leté služební doby dílenským mistrům, dílovedoucím a kancelářským zaměstnancům čsl. tabákové režie.
655 Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení dodatková dohoda k obchodní úmluvě mezi republikou Československou a Francií ze dne 2. července 1928, sjednaná dne 25. listopadu 1931 v Paříži a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 1. prosince 1931, č. 178 Sb. z. a n.
656 Návrh senátorů Donáta, Sáblíka, Vraného, dra Šrobára a společníků na provedení úspor v sociálním pojišťování.
657 Návrh senátorů Nedvěda, Hakena a soudr. na novou úpravu ochrany nájemníků.
658 Interpelace: 658/1. Interpelace senátorů Il. Curkanoviče, dra Bačinského a spol. panu ministru železnic ohledně snížení železničních tarifů pro vývoz dřeva, ovoce, dobytka a vepřů z Podkarpatské Rusi do ostatních částí republiky Československé. -658/2. Interpelace senátorů ll. Curkanoviče, dr Bačinského, Viléma Votruby, Šelmece a druhů panu ministru financí stran nepřiměřeně vysokých úroků požadovaných místními peněžními ústavy v Podkarpatské Rusi z hypotečních i směnečních úvěrů. 658/3. Interpelace senátorů Františka Merty, inž. Karla Marušáka a druhů na vládu a ministra veřejných prací ve věci zašantročení mukačevské elektrárny. -658/4. Interpelace senátorů Mikulíčka, Nedvěda a soudruhů panu ministru vnitra o stálém zabavování periodického časopisu »Slovácko« v Hodoníně vycházejícího, censorem okresního úřadu v Přerově. Obdeník »Slovácko« v Hodoníně vycházející je poslední dobou téměř -Překlad ad 658/5. Interpelace senátora dr W. Feierfeila a soudr. panu ministru spravedlnosti stran zabavení čísla 79 západočeského lidového listu »Egerland« ze dne 14. července 1931. -658/5 (původní znění). Interpellation des Senators Dr. Wenzel Feierfeil und Genossen an den Herrn Justizminister, betreffend Konfiskation der Nr. 79 vom 14. Juli 1931 des westböhmischen Volksblattes
659 Odpověď vlády na interpelaci senátora Hakena a soudr. o protizákonném předčasném provedení obecních voleb a protizákonném nesvolávání nově zvolených zastupitelstev (tisk 604/2).
660 Zpráva rozpočtového výboru o usnesení poslaneckej snemovne (tisk 651) k vládnemu návrhu štátneho rozpočtu republiky Československej a finančného zákona pre rok 1932. - Jednání rozpočtového výboru -Část všeobecná -Část zvláštní: Kapitola 1. President republiky a kancelář presidenta republiky -Kapitola 2. Zákonodárné sbory a kanceláře sněmoven - Kapitola 3. Předsednictvo ministerské rady-4 kapitola 4. Ministerstvo zahraničních věcí -Kapitola 5. Ministerstvo národní obrany -Kapitola 6. Ministerstvo vnitra. -Kapitola 7. Ministerstvo spravedlnosti s Nejvyšším soudem - Kapitola 8. Ministerstvo pro sjednocení zákonův a organisace správy -Kapitola 9. Nejvyšší správní soud a Volební soud -Kapitola 10.Ministerstvo školství a národní osvěty -Kapitola 11. Ministerstvo zemědělství -Kapitola 12. Státní pozemkový úřad. - Kapitola 13. Ministerstvo průmyslu, obchodu a živností -Kapitola 14.. Ministerstvo veřejných prací-Kapitola 15. Ministerstvo pošt a telegrafů -Kapitola 16. Ministerstvo železnic - Kapitola 17. Ministerstvo sociální péče -Kapitola 18. Ministerstvo pro zásobování lidu -Kapitola 19. Ministerstvo veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy -Kapitola 20. Odpočivné a zaopatřovací platy. Zpravodaj sen. R. Pánek. -Kapitola 21. Ministerstvo financí, -Kapitola 22. Nejvyšší účetní kontrolní úřad
661 Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení dodatková dohoda k obchodní úmluvě mezi republikou Československou a Nizozemím ze dne 20. ledna 1923, sjednaná dne 1. prosince 1931 a uvedená v prozatímní platnosti vládní vyhláškou ze dne 5. prosince 1931, č. 188 Sb. z. a n.
662 Návrh senátorů R. Pánka, F. F. Plamínkové, Jos. Hubky, Fr. Merty, K. Riedla a druhů na vydání zákona, kterým se dosazují komise pro zjednodušení a zhospodárnění státní správy. - (pokračování předešlého-1)- (pokračování předešlého-2)
663 Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu Úmluva o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké dopravě s Dodatkovým protokolem k čl. 2, sjednaná mezi 23 státy ve Varšavě dne 12. října 1929. - (pokračování předešlého)CONVENTION POUR L? UNIFICATION DE CERTAINES RÉGLES RELATIVES AU TRANSPORT AÉRIEN INTERNATIONAL. ÚMLUVA O SJEDNOCENÍ NĚKTERÝCH PRAVIDEL O MEZINÁRODNÍ LETECKÉ DOPRAVĚ. - (pokračování předešlého-1)- (pokračování předešlého-2)
664 Interpelace: 664/1. Interpelácia senátorv Danku, dr ing. Bottu a spol. na pána ministra zdravotníctva a telesnej výchovy vo veci uznania kúpeľa na Kováčovej pri Zvolene za liečebne miesto. -664/2. Interpelace senátorů Riedla, Merty a spol. panu ministru financí ve věci neobsazování systemisovaných míst v berní službě na Podkarpatské Rusi. -664/3. Interpelace senátorů Kotrby, Thoře, Pastyříka, Kianičky, Slámy, Trčky a druhů na pana ministra financí ohledně nesprávného a nespravedlivého zdaňování kulturního podniku živnostenského. -Překlad ad 664/4. Interpelace senátora Teschnera a soudr. na pana ministra vnitra o tom, jak velitelství četnického oddělení v Chebu vyřídilo podání německé národně - socialistické strany dělnické v Teplé. -664/4 (původní znění). Interpellation des Senators: Teschner und Genossen an den Herrn Minister des Innern in, Angelegenheit der Behandlung einer Eingabe der D. N. S. A. P. in Tepl vom Gendarmerieabteilungskommando in Eger.
665 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 1523), jímž se mění daň ze zapalovadel (tisk 1530).
666 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 1522), jímž se prohlašují dočasně neúčinnými ustanovení zákona o výrobě chleba (tisk 1532).
667 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 1531), kterým se prodlužuje lhůta k označení elektrických podniků, jež mají býti přeměněny na podniky všeužitečné (tisk 1539).
668 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 1315), kterým se zmocňuje vláda republiky Československé, aby převzala státní záruku za zápůjčky všeužitečných elektrických podniků v zemi Slovenské, a kterým se povoluje užíti dílčích dlužních úpisů na tyto zápůjčky vydaných k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů (tisk 1527).
669 Súrna interpelácia senátora dr Jozefa Budaya a druhov na vysokú vládu Čsl. republiky vo veci Komenského univerzity v Bratislave.
670 Zpráva rozpočtového výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 665) o vládním návrhu zákona, jímž se mění daň ze zapalovadel.
671 Zpráva národohospodářského výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 666) o vládním návrhu zákona, jímž se prohlašují dočasně neúčinnými ustanovení zákona o výrobě chleba.
672 Zpráva technicko-dopravního výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 667) o vládním návrhu zákona, kterým se prodlužuje lhůta k označení elektrických podniků, jež mají býti přeměněny na podniky všeužitečné.
673 Zpráva I. ústavně-právního výboru II. technicko-dopravního výboru III. rozpočtového výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 668) o vládním návrhu zákona, kterým se zmocňuje vláda republiky Československé, aby převzala státní záruku za zápůjčky všeužitečných elektrických podniků v zemi Slovenské, a kterým se povoluje užíti dílčích dlužních úpisů na tyto zápůjčky vydaných k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů.
674 Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení dodatková úmluva k československo-německé hospodářské dohodě ze dne 29. června 1920, sjednaná dne 12. listopadu 1931 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 11. prosince 1931, čís. 193 Sb. z. a n.
676 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 1538), kterým se prodlužují a doplňují zákony týkající se bytové péče (tisk 1543).
676 Zpráva sociálně-politického výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 675) o vládním návrhu zákona, kterým se prodlužují a doplňují zákony týkající se bytové péče.
677 Usnesení poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu zákona (tisk 1540), jímž se mění čl. XVI, odst. 1, písm. b) uváděcích ustanovení k zákonu ze dne 15. června 1927, č. 76 Sb. z. a n. o přímých daních (tisk 1544).
678 Návrh senátorů dr Miloty, Merty, dr Kloudy, dr Veselého a druhů na vydání zákona, kterým se mění § 13 zákona ze dne 14. dubna 1920, č. 299 Sb. z. a n., o četnictvu.
679 Interpelace 679/1. Interpelace senátorů Plamínkové, dr Miloty, Pánka a druhů panu předsedovi vlády o zanedbávání hledisek lidskosti a slušnosti při aplikaci zákona v osobních věcech veřejných zaměstnanců. -679/2. Interpelácia senátora dr Farkasa a druhou na pána ministra, vnútra pre konfiškáciu 14. čísla politického týždenníka »Világszabadság«, vychádzajúceho v Košiciach.
680 Odpověď ministra spravedlnosti na intenpelaci senátora Nedvěda a soudruhů o trestných činech Antonína Kovalského z Berehova, t. č. vedoucího stavby na regulaci říčky Chustnice v Chustu (tisk 577/2).
681 Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení obchodní dohoda mezi republikou Československou a republikou Spojených Států Brazilských, sjednaná výměnou not v Rio de Janeiro dne 27. listopadu 1931 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 22. prosince 1931, č. 215 Sb. z. a n.
682 682/1. Interpelace senátora dr Reyla a druhů panu ministru školství a národní osvěty ve příčině vadného obsahu školních učebnic, schválených ministerstvem školství a národní osvěty. -682/2. Interpelace senátora Hakena a soudruhů ministru národní obrany o týrání vojínů 22 p. pluku v Jičíně. -Překlad ad 682/3. Interpelácia senátora dr Korlátha a druhov celej vláde o zvestiach roširovaných o výsledkoch sčítania ľudu v Užhorode a o nepreklenuteľných rozdieloch v početnom pomere národností pri výsledkoch obecných volieb -682/3 (původní znění). Interpelláció az összkormányhoz a négszámlálás ungvári eredményéröl terjesztett hirek s az ungvári kőzségi választás eredményének a nemzetiségi számarányban mutatkozó áthidalhatatlan kűlönbőzösége tárgyában. Beadják Korláth Endre dr. szenátor és társai. -Překlad ad 682/4. Interpelácia senátora dr Szilassyho a druhov ministrovi národnej obrany o nehodách pôsobených streľami, stratenými pri vojenských cvičeniach -682/4 (původní znění), Interpelláció a nemzetvédelmi miniszter urhoz a gyakorlatozás közben elveszaett lővedékek okozta balesetek tárgyában. Beadják Szilassy Béla dr. szenátor és tarsai. -Překlad ad 682/5. Interpelácia senátora dr Szilassyho a druhov ministrovi školstva a národnej osvety o rozdelení odmien spisovateľských a umeleckých na r. 1931. -682/5 (původní znění). Interpelláció az iskola és népművelésűgyi miniszter urhoz az 1931, évi irodalmi, művészeti dijak elosztása tárgyában. Beadják Szilassy Béla dr. szenátor és társai.
683 Naléhavá interpelace senátora Hakena a soudruhů ministru národní obrany o sebevraždách vojínů čsl. armády.
684 Zpráva I. zahraničního výboru II. národohospodářského výboru o vládním návrhu (tisk 655), kterém se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení dodatková dohoda k obchodní úmluvě mezi republikou Československou a Francií ze dne 2. července 1928, sjednaná dne 25. listopadu 1931 v Paříži a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 1. prosince 1931, č. 178 Sb. z. a n.
685 Zpráva I. zahraničního výboru II. národohospodářského výboru o vládním návrhu (tisk 661), kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení dodatková dohoda k obchodní úmluvě mezi republikou Československou a Nizozemím ze dne 20. ledna 1923. sjednaná dne 1. prosince 1931 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 5. prosince 1931, č. 188 Sb. z. a n.
686 Zpráva I. zahraničního výboru II. technicko-dopravního výboru o vládním návrhu (tisk 663), kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu Úmluva o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké dopravě s Dodatkovým protokolem k čl. 2, sjednaná mezi 23 státy ve Varšavě dne 12. října 1929.
687 Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení dodatková dohoda k obchodní úmluvě mezi republikou Československou a Francií ze dne 2. července 1928, sjednaná dne 1. prosince 1931 v Paříži a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 9. ledna 1932, čís. 6 Sb. z. a n.
688 Odpovědi: 688/1. Odpověď ministra školství a národní osvěty na interpelaci senátorů Merty, Riedla, inž. Marušáka a spol. ve věci postupu při obsazování míst okresních školních inspektorů v zemi Moravskoslezské (tisk 369/6). -688/2. Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátora Nedvěda a soudruhů ohledně neslýchaného postupu policejního komisaře Freiwalda při stávce dělnictva na regulaci říčky Chustnice v Chustu (tisk 577/1) a na inlerpelaci senátora Nedvěda a soudruhů v záležitosti povolení důchodu matce zastřeleného dělníka Mikloše Hincáka v Chustu (tisk 577/3). -688/3. Odpověď vlády na interpelaci senátora Doudy a soudruhů o náhradě škod vzniklých provalením se vody stát. rybníka v Kard. Řečici (tisk 604/1). -688/4 Odpověď ministra financí na interpelaci senátorů Kianičky, Thoře, Pastyříka, Slámy, Kotrby, Trčky a druhů ve věci podruhé vybírané daně z masa na čáře potravní daně (tisk 604/4). -688/5. Odpověď vlády na interpelaci senátora dr Budaye a spol. ve věci obcházení úředního jazyka na Slovensku (tisk 621/1). -688/6. Odpověď ministra financí na interpelaci senátorů Curkanoviče, dr Bačinského, Votruby, Šelmece a druhů stran nepřiměřeně vysokých úroků, požadovaných místními peněžními ústavy v Podkarpatské Rusi z hypotečních a směnečných úvěrů (tisk 658/2).
689 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 1574), kterým se ministr financí zmocňuje k úvěrním operacím až do výše 1.000,000.000 Kč (tisk 1578).
690 Zpráva rozpočtového výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 689) o vládním návrhu zákona, kterým se ministr financí zmocňuje k úvěrním operacím až do výše 1.000,000.000 Kč.
691 Zpráva výboru rozpočtového o usnesení poslaneckej snemovne (tlač 677) k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení čl. XVI., odst. 1., pism. b) uvádzajúcich ustanovení k zákonu zo dňa 15. červňa 1927, č. 76 Sb. z. a n., o priamych daniach.
692 Zpráva imunitního výboru o žádosti okresního soudu v Prostějově ze dne 3. srpna 1931, č. j. T V. 836/31/4, aby dán byl souhlas k trestnímu stíhání senátora Vítězslava Mikulíčka pro přestupek proti bezpečnosti cti (čís. 4637/31 předs.).
693 Návrh senátora Johanise a společníků na změnu zákona o úpravě pracovních a mzdových poměrů domácké práce.
694 Návrh senátora Adolfa Šelmeca a druhov na doplnenie zákona zo dňa 10. dubňa 1930 o stavebnom ruchu, čís. 45 Sb. zák. a nar.
695 Návrh senátorů Donáta, Vraného, Sáblíka, dr Šrobára a spol. na vydání zákona a rekultivaci poddolovaných pozemků.
696 Původní znění. Javaslat az elemi károkkal sujtott földmüvelők sürgős segélyezése ügyében. Beadják Füssy Kálmán szenátor és társai. -Překlad. Návrh senátora Füssyho a druhov na naliehavú pomoc zemedelcom, postiženým živelnými pohromami.
697 Interpelace: 697/1. Interpelace senátorů Koukala, dr Witta a soudr. na vládu ve věci pracovních poměrů na dolech Ostravsko-Karvínského revíru. -697/2. Interpelace senátorů Thoře, Kotrby, Pastyříka, Trčky, Slámy, Kianičky a druhů na pp. ministry financí a vnitra v otázce neoprávněného obchodování podomních nelegitimních obchodníků -697/3. Interpelace senátorů Donáta, Vraného, Sáblíka, dra Šrobára a spol. na pana ministra sociální péče v záležitosti nepřiměřeně vysokých cen tabulového skla diktovaných kartelem skláren. -697/4, Interpelace senátorů Donáta, Kroihera, Hubky, Pichla, J. J. Krejčího, Šachla, Kříže, Johanise a druhů na pány ministry obchodu, financí, vnitra, železnic a pošt a telegrafů ve věci zabezpečení pravidelné, přesné a levné autodopravy. -
698 Odpoveď vlády na interpeláciu senátora dr Jozefa Budaya a druhov vo veci Komenského univerzity v Bratislave (tisk 669).
699 Odpovědi: 699/1 Odpoveď ministra školstva a národnej osvety na interpeláciu senátora dra Budaya a spoločníkov vo veci vysielania veľkého počtu českých učiteľských síl na Slovensko (tisk 573). -699/2. Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátorů Mikulíčka, Nedvěda a soudruhů o stálém zabavování periodického časopisu »Slovácko« v Hodoníně vycházejícího, censorem okresního úřadu v Přerově (tisk 658/4). -699/3. Odpověď ministra školství a národní osvěty na interpelaci senátora Hakena a soudruhů o persekučním přeložení učitele Františka Hoffmanna z Velkého Újezda u Olomouce (tisk 621/2). -699/4 (původní znění). Odpověď vlády na interpelaci senátorů Stöhra, Lipperta, Luksche, Kahlera a soudruhů stran nedostatečné jazykové znalosti státních úředníků v okresu Planá (tisk 577/5). -Překlad ad 699/4. Antwort der Regierung auf die Interpellation der Senatoren Stöhr, Lippert, Luksch, Kahler und Genossen betreffs mangelnder Sprachkenntnis der Staatsbeamten im Bezirke Plan (Druck 577/5). -699/5 (původní znění). Odpověď ministra financí na interpelaci senátorů Spiese, Stöhra, Luksche, Kahlera a soudruhů stran opatření o užívání jazyka při styku berních úřadů s obecními úřady v německém území (tisk 577/4). -Překlad ad 699/5. Antwort des Finanzministers auf die Interpellation der Senatoren Spies, Stöhr, Luksch, Kahler und Genossen betreffs der getroffenen Verfügung über den Sprachgebrauch bei dem Verkehr der Steuerämter mit den Gemeindeämtern in den deutschen Gebieten (Druck 577/4).
700 Interpelace: Překlad ad 700/1. Interpelace senátorů dr Hellera, Jarolima a soudr. na pana ministra vnitra stran výnosu okresního hejtmana v Duchcově. -700/1 (původní znění). Interpellation der Senatoren Dr. Heller, Jarolim und Genossen an den Herrn Minister des Innern wegen eines Erlasses des Bezirkshauptmannes in Dux. -Překlad ad 700/2. Interpelace senátora Köhlera a soudr. na pana ministra pošt a telegrafů stran přestavby hlavního poštovního úřadu v Šumperku. -700/2 (původní znění). Interpellation des Senators Köhler und Genossen an den Herrn Minister für Post- und Telegraphenwesen in Angelegenheiten des Umbaues des Hauptpostamtes in Mähr. Schönberg -Překlad ad 700/3. Interpelace senátora Stolberga a soudr, na pana ministra spravedlnosti stran jmenování přísedících senátů mládeže. -700/3 (původní znění). Interpellation des Senators Stolberg u. Genossen an den Herrn Justizminister betreffend die Ernennung der Beisitzer zu den Jugendsenaten. -Překlad ad 700/4. Interpelace senátora Teschnera a soudruhů na pana ministra vnitra stran zabavení čísla 48 časopisu »Elbogner Zeitung« ze dne 28. listopadu 1931. -700/4 (původní znění). Interpellation des Senators Teschner und Genossen an den Herrn Innenminister in Angelegenheit der Beschlagnahme der »Elbogner Zeitung«, Folge 48 vom 28. November 1931
701 Návrh senátora Nedvěda a soudruhů na novelisaci zákona čís. 87/1926 o podomním obchodě.
702 Odpovědi: 702/1. Odpověď vlády na interpelaci senátora Rudolfa Pánka a spol. ve věci snížení platů státním zaměstnancům (tisk 452/3). -702/2. Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátorů Ant. Šolce, dra Ant. Kloudy a druhů ve věci rozpuštění městského zastupitelstva v Kopidlně, nesprávného jmenování obecní správní komise a urychleného vypsání obecních voleb (tisk 637/3). Z jednacích spisů okresního úřadu, jež jsem si vyžádal k nahlédnutí, nepodává se ničeho, -702/3. Odpověď ministra financí na interpelaci senátorů Riedla, Merty a spol. ve věci neobsazování systemisovaných míst v berní službě na Podkarpatské Rusi (tisk 664/2). -702/4 (původní znění). Odpověď ministra pošt a telegrafů na interpelaci senátora Teschnera a soudruhů stran libovůle při úřadování u poštovního úřadu v Schönfeldu u Lokte (tisk 621/4). -Překlad ad 702/4. Antwort des Ministers für Post- und Telegraphenwesen auf die Interpellation des Senators Teschner und Genossen in Angelegenheit der willkürlichen Amtsführung beim Postamte in Schönfeld bei Elbogen (Druck 621/4).
703 Vládní návrh. Zákon o požadování dopravních prostředků pro vojenské účely v míru. - (pokračování předešlého-1)- (pokračování předešlého-2)
704 Odpověď ministra národní obrany na interpelaci senátora Hakena a soudr. o sebevraždách vojínů čsl. armády (tisk 683).
705 Zpráva I. zahraničního výboru II. národohospodářského výboru o vládním návrhu (tisk 674), kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení dodatková úmluva k československo-německé hospodářské dohodě ze dne 29. června 1920, sjednaná dne 12. listopadu 1931 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 11. prosince 1931, čís. 193 Sb. z. a n.
706 Zpráva I. zahraničního výboru II. národohospodářského výboru o vládním návrhu (tisk 681), kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení obchodní dohoda mezi republikou Československou a republikou Spojených Států Brazilských, sjednaná výměnou not v Rio de Janeiro dne 27. listopadu 1931 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 22. prosince 1931, č. 215 Sb. z. a n.
707 Zpráva I. zahraničního výboru II. národohospodářského výboru o vládním návrhu (tisk 687), kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení dodatková dohoda k obchodní úmluvě mezi republikou Československou a Francií ze dne 2. července 1928, sjednaná dne 1. prosince 1931 v Paříži a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 9. ledna 1932, čís. 6 Sb. z. a n.
708 Původní znění. Odepření odpovědi ministrů zahraničních věcí a zemědělství na interpelaci senátora I. Lokoty a soudruhů o vyvlastnění půdy našich rolníků v Rumunsku (tisk 455/3).
709 Zpráva imunitního výboru o žádosti krajského soudu v Komárně ze dne 4. června 1930, čj. Nt 263/30/3 za souhlas k trestnímu stíhání senátora Štefana Mezöho pro zločin dvojnásobného manželství podle §u 251 u. tr. z. (čís. 1681/30 předs).
710 Zpráva imunitního výboru o žádosti krajského soudu v Komárně ze dne 3. listopadu 1931, č. j. Nt 48/31/2 za souhlas k stíhání senátora Štefana Mezöho pro zločin pobuřování podle §u 15 č. 3 zák. č. 50/23 Sb. z. a n. vzhledem na § 159 vojen. trest. zák. a pro přečin nedovoleného rozšiřování letáku podle zák. čl. XIV/1914 (č. 5174/31 předs).
711 Zpráva imunitního výboru o žádosti krajského soudu v Nitře ze dne 7. listopadu 1931, čj. Nt VII 50/31-2 za udělení souhlasu k trest. stíhání senátora Štefana Mezöho pro přečin podle §u 14 č. 1 zák. na ochranu republiky a pro zločin podle §u 15 č. 3 téhož zákona (č. 5180/31 předs.).
712 Návrh senátorů Ant. Berkovce, Jos. Hubky a druhů na rychlé poskytnutí podpory obyvatelům postiženým požárem v obcí Lité u Manětína.
713 lnterpelace: 713/1. Interpelace senátorů Josefa Hubky, Ant. Berkovce, F. Šťastného a spol. na pana předsedu vlády a na pana ministra vnitra ve věci mzdových poměrů dělnictva ve strakonických fezárnách a útoku četnictva na toto dělnictvo při shromáždění jeho dne 19. února 1932. -713/2. Interpelace senátora V. Johanise a druhů na pana ministra zdravotnictví a tělesné výchovy a na pana ministra sociální péče v záležitosti všeobecných veřejných nemocnic v zemi české, které účtují léčebné za pojištěnce po uplynutí 28 dnů pojištěncům samým, aneb osobám, k výživě jich podle obč. zákona povinným. -Překlad ad 713/3. Interpelace senátorů Tichiho, Eichhorna a soudruhů na pana ministra financí o činnosti daňových revisních komisí. -713/3 (původní znění). Interpellation der Senatoren Tichi, Eichhorn und Genossen, an den Herrn Finanzminister in Angelegenheit der Tätigkeit der Steuerrevisionskommissionen.
714 Odpovědi: 714/1 (původní znění). Odpověď ministra školství a národní osvěty na interpelaci senátora Teschnera a soudruhů stran posluchačů, kteří z vyšších průmyslových škol přestoupili na německou vysokou školu technickou v Brně (tisk 232/10). -Překlad ad 714/1. Antwort des Ministers für Schulwesens und Volkskultur auf die Interpellation des Senators Teschner und Genossen in Angelegenheit der aus den höheren Gewerbeschulen an die deutsche technische Hochschule in Brünn übergetretenen Hörer (Druck 232/10). -714/2. Odpověd ministrů financí, vnitra a spravedlnosti na interpelaci senátorů Danka, dr ing. Botta, Pivky a spol. v záležitosti daňového přehmatu v obvodu finančního ředitelství v B. Bystřici (tisk 465/2). -714/3. Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátorů ing Havlína, dra Kaprasa, Bergmana, Votruby a druhů, týkající se zákazu starosty obce Děčína, jímž odepřeno tělocvičné jednotě Sokol vztyčení praporu ve státních barvách na náměstí děčínském na oslavu státního svátku 28. října (tisk 637/2). -714/4 (původní znění). Odpověď ministra financí na interpelaci senátorů Tichého, Eichhorna a druhů o neslýchaném postupu berního úřadu ve Vrchlabí, který byl příčinou sebevraždy manželů Finze-ových v Prostředním Lánově (tisk 637/4). -Překlad ad 714/4. Antwort des Finanzministers auf die Interpellation der Senatoren Tichi, Eichhorn und Genossen wegen des unerhörten Vorgehens der Steuerbehörde in Hohenelbe, die den Selbstmord der Ehegatten Finze in MittelLangenau herbeigeführt hat (Druck 637/4). -714/5. Odpověď ministra železnic na interpelaci senátorů Curkanoviče, dra Bačinskeho a spol. ohledně snížení železničních tarifů pro vývoz dřeva, ovoce, dobytka a vepřů z Podkarpatské Rusi do ostatních částí republiky Československé (tisk 658/1). -714/6 (původní znění). Odpověď ministra zahraničních věcí na interpelaci senátora Teschnera a soudruhů o tom, jak se zachoval československý konsulát, resp. jeho konsul v Chemnitz v Sasku vůči turnérskému spolku Sehma v Rudohoří v Sasku (tisk 604/6). -Překlad ad 714/6. Antwort des Ministers des Aeussern auf die Interpellation des Senators Teschner und Genossen in Angelegenheit des Verhaltens des čechcslovakischen Konsulates, bzw. dessen Konsuls in Cheamnitz in Sachsen gegenüber dem Turnverein Sehma im Erzgebirge in Sa. (Druck 604/6). -714/7 (původní znění). Odpověď ministra spravedlnosti na interpelaci sen. dra Feierfeila a soudruhů stran zabavení č. 79 západočeského lidového listu »Egerland« ze dne 14. července 1931 (tisk 658/5). Zabavení článku v interpelaci uvedeného v č. 79 časopisu » -Překlad ad 714/7. Antwort des Justizministers auf die Interpellation des Senators Dr. Feierfeil und Genossen betreffend die Konfiskation der Nr. 79 vom 14. Juli 1931 des westböhmischen Volksblattes »Egerland« (Druck 658/5).
715 Odpověď ministra železnic na interpelaci senátora Jána Janíka a druhů o provokativním chování přednosty stanice v Trebišově Rudolfa Volka, inspektora, vůči železničnímu personálu a cestujícímu obecenstvu (tisk 631).
716 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 1622), kterým jednak doplňují se a mění zákony: ze dne 9. října 1924, č. 237 Sb. z. a n., kterým se zřizuje Zvláštní fond pro zmírnění ztrát povstalých z poválečných poměrů, ze dne 10. října 1924, č. 238 Sb. z. a n., kterým se zřizuje Všeobecný fond peněžních ústavů v republice Československé, a ze dne 10. října 1924, č. 239 Sb. z. a n., o vkladních knížkách (listech), akciových bankách a o revisi bankovních ústavů, jednak upravují se některé poměry peněžních ústavů a jiných peněžních podniků a akciových společností (tisk 1647). - (pokračování předešlého-1)- (pokračování předešlého-2)- (pokračování předešlého-3)
717 Odpovědi: 717/1 (původní znění). Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátora Teschnera a soudr. o tom, jak velitelství četn. oddělení v Chebu vyřídilo podání německé národně socialistické strany dělnické v Teplé (tisk 664/4). -Překlad ad 717/1. Antwort des Ministers des Innern auf die Interpellation des Senators Teschner und Genossen in Angelegenheit der Behandlung einer Eingarbe der D. N. S. A. in Tepl vom Gendarmerieabteilungskommando in Eger (Druck 664/4). -717/2 (původní znění). Odpověď ministra národní obrany na interpelaci senátora dra Szilassyho a druhů o nehodách způsobených střelami ztracenými při vojenských cvičeních (tisk 682/4). -Překlad ad 717/2. Válasz a nemzetvédelmi minisztertől dr. Szilassy szenátor és társai interpellációjára a katonai gyakorlatozás közben elveszett lővedékek által okozott szerencsétlenségek tárgyában (682/4. ny. sz.) -717/3 (původní znění). Odpověď ministra školství a národní osvěty na interpelaci senátora dr Szilassyho a druhů o rozdělení odměn spisovatelských a uměleckých na rok 1931 (tisk 682/5). -Překlad ad 717/3. Válasz az iskola- és nemzetművelődésügyi minisztertől Dr. Szilassy szenátor és társai interpellációjára az 1931. évre szóló irodalmi és müvészeti dijak kiosztása tárgyában. (682/5. ny.-sz.). -717/4 (původní znění). Odpověď vlády na interpelaci senátora dr Medingera a soudruhů o likvidaci otázky staropensistů v nástupnických státech Rakousko-Uherska (tisk 538/3). -Překlad ad 717/4. Antwort der Regierung auf die Interpellation des Senators Dr. Medinger und Genossen betreffend die Liquidation der Altpensionistenfrage in den Nachfolgestaaten Oesterreich-Ungarns (Druck 538/3).
718 Interpelace: 718/1. Interpelácia senátora Nentvicha a súdruhov na pána ministra vnútra vo veci zriadenia mestskej sporiteľne v Prešove. -718/2. Interpelace senátora Hakena a soudruhů na pana ministra národní obrany o šikanách vojínů 2. jezdeckého pluku v Karlíně. -718/3. Interpelace senátora Fidlíka a soudruhů na pana ministra spravedlnosti o nehorázné konfiskační praxi na Slovensku.