Historické senátní tisky z 3. volebního období
6. zasedání - senátní tisky

3. volební období 1929 - 1935

Seznam senátních tisků

6. zasedání


č. zkrácený popis
719 Návrh senátora Janíka a spoločníkov na poskytnutie súrnej podpory požiarom poškodeným občanom v obci Volka (Volica), okres Medzilaborce.
720 Interpelace: 720/1. Interpelace senátora J. J. krejčího a druhů vládě o zřízení státního fondu elektrisačního pro finační podporu elektrisace venkova, případně o prodloužení zákona o podpoře soustavné elektrisace venkova. -720/2. Interpelace senátorů J. Kotrby, J. Thoře, E. Trčky, J. Pastyříka, J. Slámy, B. Kianičky a druhů na pana ministra financí ohledně neudržitelného postupu, jímž berní správy kalkulují zisk živnostníků. -720/3. Interpelace senátorů R. Pánka, F. Šťastného, A. Berkovce a druhů na pány ministry obchodu a financí ve věci dovozu strojů z cizozemska do Československé republiky. -720/4. Interpelace senátora F. Foita a společníků na pány ministry zemědělství a financí v záležitosti nedostatečného vybavení příslušného oddělení ministerstva zemědělství, vyřizujícího žádosti o státní podpory při živelních pohromách v roce 1931, úředními silami.
721 Původní znění. Antrag der Senatoren Tichi, Eichhorn und Genossen, auf Abänderung des Hilfskassengesetzes vom 16. Juli 1892, R.-G.-Bl. Nr. 202. -Překlad. Návrh senátorů Tichiho, Eichhorna a soudruhů na změnu zákona o pomocných pokladnách ze dne 16. července 1892, č. 202 ř. z.
722 Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení dodatková dohoda k obchodní úmluvě mezi republikou Československou a Francií ze dne 2. července 1928, sjednaná dne 23. března 1932 v Paříži a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 6. dubna 1932, čís. 45 Sb. z. a n. -Dodatková dohoda k obchodní úmluvě československo-francouzské ze dne 2. července 1928. - (pokračování předešléhoAvenant a la Convention commerciale franco-tchécoslovaque du 2 juillet 1928. )
723 Zpráva I. ústavně-právního výboru II. rozpočtového výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 716) o vládním návrhu zákona, kterým jednak doplňují se a mění zákony: ze dne 9. října 1924, č. 237 Sb. z. a n., kterým se zřizuje Zvláštní fond pro zmírnění ztrát povstalých z poválečných poměrů, ze dne 10. října 1924, č. 238 Sb. z. a n., kterým se zřizuje Všeobecný fond peněžních ústavů v republice Československé, a ze dne 10. října 1924, č. 239 Sb. z. a n., o vkladních knížkách (listech), akciových bankách a o revisi bankovních ústavů, jednak upravují se některé poměry peněžních ústavů a jiných peněžních podniků a akciových společností. - (pokračování předešlého)
724 Zpráva branného výboru k vládnímu návrhu zákona (tisk 703) o požadování dopravních prostředků pro vojenské účely v míru. - (pokračování předešlého)
725 Vládní návrh Zákon o knihovním provedení přídělů a směn ze zabrané půdy v obvodech, v kterých se provádí řízení scelovací.
726 Vládní návrh Zákon o vnitrostátní účinnosti mezinárodních smluv o sociálním pojištění.
727 Návrh senátorů Il. Curkanoviče, V. Votruby, dr Reyla a druhů na rychlé poskytnutí hmotné podpory karpatoruským osadám postiženým povodní.
728 Interpelace:728/1. Interpelace senátora Nedvěda a soudruhů ministru veřejných prací ohledně neslušného chování ministerského rady dra Kurze z V. odboru ministerstva veřejných prací při návštěvě deputace severočeských horníků v ministerstvu. -Překlad ad 728/2. Interpelácia senátora dr Korlátha a druhov ministrovi vnútra a predsedovi vlády vo veci protizákonného postupu vo verejnej správe Podkarpatskej Rusi. -728/2 (původní znění) Interpelláció belügyminiszter és miniszterelnök úrhoz a p. ruszi közigazgatásban gyakorolt törvényellenes eljárás miatt. Beadják Korláth Endre dr és társai. -Překlad ad 728/3. Interpelácia senátora Füssyho a druhov ministrovi financií o protizákonnom zdanení traktorov, užívaných v zemedelstve. -728/3 (původní znění). Interpelláció a pénzügyminiszter urhoz a mezőgazdaságokban használt traktorok törványellenes megadóztatása tárgyában. Beadják Füssy Kálmán és társai. - (pokračování předešlého)728/4. Interpelace senátorů Františka Merty, J. Pichla, dr Miloty a druhů vládě republiky Československé ve věci pozemkové reformy na Podkarpatské Rusi. -Překlad ad 728/5. Interpelace senátora Lokoty a soudruhů ministrovi spravedlnosti, že v časopise »Karpatska Pravda« ze dne 6. března 1932 byl zabaven článek, ve kterém se popisují...... ve Vrchovinských obcích:
729 Zpráva imunitního výboru o žádosti okres. soudu ve Vsetíně ze dne 29. října 1931, č. j. T 1223/31, za souhlas k trestnímu stíhání sen. Jana Doudy pro přestupek proti bezpečnosti cti podle § 488, 491 a 496 tr. z. (č. 5038/1931 předs.).
730 Zpráva imunitního výboru o žádosti krajského soudu v Olomouci ze dne 27. října 1931, č. j. Nt XII 50/31, aby byl dán souhlas k trestnímu stíhání senátora Jana Doudy pro přečin proti bezpečnosti cti podle §§ 487, 488, 491 tr. z. (č. 5105/1931 předs.).
731 Zpráva imunitního výboru o žádosti okresního úřadu v Turč. Sv. Martině ze dne 9. dubna 1932, čj. 824/1932 priest., aby byl dán souhlas k trestnímu stíhání sen. Štefana Fidlíka pro přestupek proti předpisům odst. C nařízení býv. uher. min. vnitra č. 7430/1913 pres. (č. 6132/1932 předs.).
732 Súrna interpelácia senátora dra Budayho a spol. na vládu Č. S. R. vo veci slovenskej univerzity Komenského v Bratislave.
733 Návrh senátorov Stodolu, Šelmeca a spol. na poskytnutie štátnej podpory a prevedenie regulačných prác na východnom Slovensku, poškodenom rozvodnením všetkých riečnych tokov.
734 Původní znění. Antrag des Senators Stolberg und Genossen an die Regierung auf Vorlage eines Gesetzes, betreffend die Exekution auf Dienstbezüge. - (pokračování předešlého)Překlad. Návrh senátora Stolberga a soudr., aby vláda předložila zákon o exekuci na služební požitky.
735 Interpelace: 735/1. Interpelácia sénátora dr Jozefa Budayho a spoločníkov na pána ministra školstva a národnej osvety vo veci nespravodlivého pokračovania referátu ministerstva školstva a národnej osvety v Bratislave v záležitosti pretvorenia rim.-kat. ľudovej školy v Trenčianskej Turnej na školu obecnú. -735/2. Interpelácia senátora dr Jozefa Budayho a spoločníkov na pána ministra železníc vo veci obchádzania slovenčiny jako štátneho, oficiálneho jazyka pri železniciách na Slovensku. -Překlad ad 735/3. Interpelácia senátora Füssyho a druhov ministrovi sociálnej pečlivosti o sociálnej poisťovacej povinnosti tak zvaných tabáčnych zahradníkov na polovičný podiel. -735/3 (původní znění). Interpelláció a népjóléti miniszter urhoz az úgynevezett feles dohánykertészek szociális biztosítási kötelezettsége tárgyában. Beadják Füssy Kálmán szenátor és társai. -Překlad ad 735/4. Interpelace sen. Lokoty a soudruhů ministrovi spravedlnosti o zabavení »Karpatské Pravdy« ze dne 10. dubna 1932, ve které se popisuje postup četnictva v obci Volosiance. - 735/4 (?ůvodní znění). -Překlad ad 735/5. Interpelace senátorů Stolberga, F. Scholze a soudr. na p. ministra obchodu stran dovozu polského uhlí do Československé republiky. -735/5 (původní znění). Interpellation der Senatoren Stolberg, Franz Scholz und Genossen an den Herrn Handelsminister, betreffend die Einfuhr polnischer Kohlen in das Gebiet der Čechoslovakischen Republik. -Překlad ad 735/6. Interpelace senátorů Stolberga, F. Scholze a soudr. na pana ministra vnitra stran uvolnění zabaveného jmění pánské a dámské odbočky Červeného kříže v Krnově. -735/6 (původní znění). Interpellation der Senatoren Stolberg, Franz Scholz und Genossen an den Herrn Minister des Innern, betreffend die Freigabe des beschlagnahmten Vermögens des Herrn- und Frauenzweigvereines vom Roten Kreuze in Jägerndorf.
736 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 1684) o přirážkách k dani z obratu a dani přepychové, o změně zákona o těchto daních a prodloužení jeho účinnosti (tisk 1720).
737 Vládní návrh. Zákon o odškodnění nemocí z povolání.
738 Vládní návrh. Zákon jímž se obnovuje účinnost zákona ze dne 10. dubna 1930, č. 47 Sb. z. a n., o odběru některých druhů zboží veřejnými úřady, podniky, ústavy a zařízeními.
739 Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění návrh úmluvy z roku 1925 týkající se odškodnění nemocí z povolání.
740 Zpráva I. ústavně-právního výboru II. národohospodářského výboru k vládnímu návrhu zákona (tisk 725) o knihovním provedení přídělů a směn ze zabrané půdy v obvodech, v kterých se provádí řízení scelovací.
741 Zpráva sociálně-politického výboru k vládnímu návrhu zákona (tisk 726) o vnitrostátní účinnosti mezinárodních smluv o sociálním pojištění.
742 Zpráva rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 736) k vládnímu návrhu zákona o přirážkách k dani z obratu a dani přepychové o změně zákona o těchto daních a prodloužení jeho účinnosti.
743 Zpráva imunitního výboru o žádosti krajského soudu v Berehově ze dne 6. prosince 1929, čís. TI 22/29, za souhlas k trestnímu stíhání senátora dra Endre Korlátha pro přečin podle §u 24 zák. čl. XLI/1914 (čís. 9948/29 předs.).
744 Zpráva imunitního výboru o žádosti krajského soudu v Bratislavě ze dne 2. března 1932, čj. Nt. XV 362/32-5, aby bylo dáno svolení k trestnímu stíhání senátora Štefana Fidlíka pro přečin podle §u 4/I zák. čl. XL/1914 (č. 6082/1932 předs.).
745 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 1682) zákona o délce presenční služby a o některých změnách branného zákona a zákona ze dne 8. dubna 1927, č. 53 Sb. z. a n. (tisk 1722).
746 Návrh senátorů Nedvěda, Mikulíčka a soudruhů na vydání zákona o zkrácení presenční služby vojenské bez zvýšení ročního počtu vojska.
747 Zpráva branného výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 745) o vládním návrhu zákona o délce presenční služby a o některých změnách branného zákona a zákona ze dne 8. dubna 1927, čís. 53 Sb. z. a n.
748 Zpráva výboru sociálně-politického o vládním návrhu (tisk 737) zákona o odškodnění nemocí z povolání.
749 Zpráva I. sociálně-politického výboru II. zahraničního výboru III. rozpočtového výboru o vládním návrhu (tisk 739), kterým se předkládá Národnímu shromáždění návrh úmluvy z roku 1925 týkající se odškodnění nemocí z povolání.
750 Odpovědi: 750/1 (původní znění). Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátorů dr Hellera, Jarolima a soudruhů stran výnosu okresního hejtmana v Duchcově (tisk 700/1). -Překlad ad 750/1. Antwort des Ministers des Innern auf die Interpellation der Senatoren Dr Heller, Jarolim und Genossen wegen eines Erlasses des Bezirkshauptmannes in Dux (Druck 700/1). -750/2 (původní znění). Odpověď vlády na interpelaci senátora dr Korlátha a druhů o zprávách rozšiřovaných o výsledcích sčítání lidu v Užhorodě a o nepřeklenutelných rozdílech v početním poměru národnosti při výsledcích obecních voleb a Užhorodě (tisk 682/3). -Překlad ad 750/2. Válasz a kormánytól dr Korláth szenátor és társai interpellációjára a népszámlálás ungvári eredményéřől terjesztett hireh s az ungvári községi választás eredményének a nemzetiségi számarányban mutatkozó áthidalhatatlan különbözősége tárgyában. (682/3 ny.-sz.). -750/3 (původní znění). Odpověď ministra pošt a telegrafů na interpelaci senátora Köhlera a soudruhů stran přestavby hlavního poštovního úřadu v Šumperku (tisk 700/2). -Překlad ad 750/3. Antwort des Ministers für Post- und Telegraphen- wesen auf die Interpellation des Senators Köhler und Genossen in Angelegenheit des Umbaues des Hauptpostamtes in Mähr. Schönberg (Druck 700/2). -750/4 (původní znění). Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátora Teschnera a soudruhů stran zabavení čísla 48 časopisu »Elbogner Zeitung« ze dne 28. listopadu 1931 (tisk 700/4). -Překlad ad 750/4. Antwort des Ministers des Innern auf die Interpellation des Senators Teschner und Genossen in Angelegenheit der Beschlagnahme der »Elbogner Zeitung«, Folge 48 vom 28. November 1931 (Druck 700/4). -750/5. Odpověď ministra financí na interpelaci senátorů Kotrby, Thoře, Pastyříka, Kianičky, Slámy, Trčky a druhů ohledně nesprávného a nesravedlivého zdaňování kulturního podniku živnostenského (tisk (664/3).
751 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 1719) zákona o úpravě náležitostí vojenských osob z počtu mužstva v činné službě a některých jiných osob jim co do náležitostí na roveň postavených, jakož i o zaopatření déle sloužících (tisk 1748).
752 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 1716), kterým se mění ustanovení § 1 zákona ze dne 1. července 1926, číslo 139 Sb. z. a n., o finanční podpoře elektrisace venkova, ve znění zákona ze dne 22. března 1929, číslo 46 Sb. z. a n. (tisk 1749).
753 Zpráva I. zahraničního výboru II. národohospodářského výboru o vládním návrhu (tisk 722), kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení dodatková dohoda k obchodní úmluvě mezi republikou Československou a Francií ze dne 2. července 1928, sjednaná dne 23. března 1932 v Paříži a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 6. dubna 1932, čís. 45 Sb. z. a n.
754 Zpráva národohospodářského výboru o vládním návrhu (tisk 738) zákona, jímž se obnovuje účinnost zákona ze dne 10. dubna 1930, č. 47 Sb. z. a n., o odběru některých druhů zboží veřejnými úřady, podniky, ústavy a zařízeními.
755 Návrh senátora ing. Arnošta Wintra a soudruhů na poskytnutí podpory pohořelým osady Čepince u Nepomuka.
756 Návrh senátora Pavla Havránka a soudruhů na poskytnutí mimořádné pomoci vyhořelým městečka Batelova, polit. okres Jihlava.
757 Návrh senátorů Ferd. Foita. K. Sáblíka a společníků na udělení podpory pohořelým v Batelově u Jihlavy na Moravě.
758 Návrh senátora Danku a spoločníkov na poskytnutie súrnej podpory požiarom poškodeným občanom v Slovenskej Ľupči, okres Banská Bystrica na Slovensku.
759 Zpráva imunitního výboru o žádosti okresního úřadu v Lipt. Sv. Mikuláši ze dne 28. února 1932, čj. 161/32 přest. za souhlas k stíhání senátora Jana Kello pro přestupek shromažďovacího zákona (č. 5888/1932 předs.).
760 Zpráva imunitního výboru o žádosti okresního úřadu v Lipt. Sv. Mikuláši ze dne 28. února 1932, č. j. 162/32 přest. za souhlas k stíhání senátora Jana Kello pro přestupek shromažďovacího zákona (č. 5889/1932 předs.).
761 Zpráva imunitního výboru o žádosti okresního úřadu v Lipt. Sv. Mikuláši ze dne 28. února 1932, čj. 142/32 přest. za souhlas k stíhání senátora Jana Kello pro přestupek shromažďovacího zákona (č. 5887/1932 předs.).
762 původní znění. Antrag des Senators Franz Scholz und Genossen auf rascheste und ausgiebigste Unterstützung an die durch die Unwetterkatastrophe Betroffenen im politischen Bezirke Troppau. -Návrh senátora Fr. Scholze a soudr. na poskytnutí co nejrychlejší a nejvydatnější podpory osobám v politickém okresu opavském, jež postiženy byly živelní pohromou.
763 Návrh senátora dr Kovalíka a spoločníkov na vydanie zákona o povinnom smielaní domácej pšenice a jačmeňa a uvádzaní pšeničnej a jačmennej múky do obehu.
764 Návrh senátora Olejníka a společníků na poskytnutí státní podpory a pomocí pohořelým v Čepinci u Nepomuka.
765 Zpráva I. branného výboru II. rozpočtového výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 751) o vládním návrhu zákona o úpravě náležitostí vojenských osob z počtu mužstva v činné službě a některých jiných osob jim co do náležitostí na roveň postavených, jakož i o zaopatření déle sloužících.
766 Zpráva I. technicko-dopravného výboru II. rozpočtového výboru o usnesení poslaneckej snemovne (tlačivo 752) o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení ustanovenie § 1 zákona zo dňa 1. červenca 1926, č. 139 Sb. z. a n., o finančnej podpore elektrizácie vonkova, v znení zákona zo dňa 22. brezňa 1929, č. 46 Sb. z. a n.
767 Původní znění. Törvényjavaslat a forgalmi- és fényüzési adótörvények meghosszabbitásáról szóló 1930. évi 188. sz. törvény 47. §-ának kiegészitésére. Benyujtják: Böhm Rudolf szenátor és társai. -Překlad. Návrh senátora Böhma a druhov na vydanie zákona a doplnení § 47 zákona čís. 188/1930 o predlžení zákonov o dani obratovej a prepychovej.
768 Vládní návrh. Zákon kterým se mění zákon ze dne 1. července 1921, č. 258 Sb. z. a n., jímž se doplňuje zákon ze dne 22. července 1919, č. 438 Sb. z. a n., o státní podpoře při zahájení soustavné elektrisace.
769 Odpověď 769/1. Odpověď ministra železnic na interpelaci senátorů Gustava Navrátila, Curkanoviče, Votruby, Fr. Nováka a druhů v záležitosti reaktivování restringovaného úřednického čekatele Ladislava Hluchanicse (tisk 566/2). -769/2. Odpověď ministra národní obrany na interpelaci senátora Hakena a soudruhů o týrání vojínů 22. pěšího pluku v Jičíně (tisk 682/2). -769/3 (původní znění). Odpověď ministra spravedlnosti na interpelaci senátora Stolberga a soudr. o jmenování přísedících senátů mládeže (tisk 700/3). -Překlad ad 769/3. Antwort des Justizministers auf die Interpellation des Senators Stolberg und Genossen betreffend die Ernennung der Beisitzer zu den Jugendsenaten (Druck 700/3).
770 Návrh Senátorů Jana Jílka, dr Mořice Hrubana a spol. na poskytnutí náležité pomoci pohořelým obyvatelům obce Štěměchy, okres Třebíč.
771 Návrh senátora Pavla Havránka a soudruhů na poskytnutí podpory pohořelým v obci Štěměchy, pol. okres Třebíč na Moravě.
772 Návrh senátora Františka Modráčka a soudruhů na poskytnutí podpory obcím smíchovského okresu postiženým živelní pohromou.
773 Návrh senátorov dr Jána Kovalika, Antona Hancku a spoločníkov na poskytnutie výdatnej pomoci živelnými pohromami katastrofálne postihnutým obciam: Divina, Divinka, Lalinek, Svederník, Marček, ďalej osada Kociny v obci Belej v okrese žilinskom.
774 Zpráva imunitního výboru o žádosti ministerstva financí ze dne 25. dubna 1932, č. j. 51.060/31-III/8 za souhlas k trestnímu stíhání senátora dr Vojtěcha Szilassyho pro zkrácení daní podle § 185 a následujících zákona o přímých daních čís. 76/1927, resp. § 41 zákona o dani z obratu a přepychové čís. 188/1930 Sb. z. a n. (č. 6223/1932 předs.).
775 Zpráva imunitního výboru o žádosti krajského soudu v Košicích ze dne 27. ledna 1932, č. j. Tf. 172/1931/2 za souhlas k trestnímu stíhání senátora dr Andreje Korlátha pro těžký důchodkový přestupek podle §§ 8, 11 a 14 zákona č. 116/1927 (č. 5881/1932 předs.).
776 Návrh senátorů Foita, Sáblíka a společníků na poskytnutí státní pomoci pohořelým ve Štěměchách, okres Třebíč.
777 Návrh senátora Sechtra a společníků na poskytnutí státní pomoci obcím postiženým průtrží mračen a krupobitím v okrese smíchovském.
778 Návrh senátorov Jančeka, dr Buday-a a spoločníkov, aby vláda dotovala dosť včas ministerstvo soc. pečlivosti cieľom podpory školských núdzových stavieb na Slovensku.
779 Zpráva technicko-dopravního výboru o vládním návrhu zákona (tisk 768), kterým se mění zákon ze dne 1. července 1921, č. 258 Sb. z. a n., jímž se doplňuje zákon ze dne 22. července 1919, č. 438 Sb. z. a n., o státní podpoře při zahájení soustavné etektrisace.
780 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 1347) zákona o povinném mísení lihu s pohonnými látkami (tisk 1783).
781 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 1683) zákona, jímž se mění některá ustanovení o dani z lihu a upravuje hospodaření s lihem (tisk 1782). - (pokračování předešlého)
782 Návrh senátorů Nedvěda, Kindla a soudruhů na zřízení vyšetřovacího výboru.
783 Interpelace:783/1. Interpelácia senátora Kianičky a druhov na ministra financií v záležtosti Jána Pavelca, mäsiara a udenára z Hranic. -783/2. Interpelace senátora Nedvěda a soudruhů ministru vnitra ohledně protizákonného vyhotovení úředních listin okresním hejtmanem dr Dworzakem ve Vsetíně. -Překlad ad 783/3. Interpelace senátorů Reyzla, dr Hellera a soudr. na pana ministra vnitra stran vydávání listin k překročení hranic pro motorová vozidla. -783/3 (původní znění). Interpellation der Senatoren Reyzl, Dr. Heller und Genossen an den Herrn Minister des Innern betreffend die Ausstellung der Papiere zur Grenzűberschreitung für Motorfahrzeuge. -Překlad ad 783/4. Interpelace senátorů Reyzla, dr Hellera a soudr. na pana ministra veřejných prací stran dodávek štěrku pro rekonstrukce státních silnic. -783/4 (původní znění). Interpellation der Senatoren Reyzl, Dr. Heller und Genossen an den Herrn Minister fűr öffentliche Arbeiten betreffend Schotterlieferungen für Staatsstrassenrekonstruktionen. -783/5. Interpelace senátora Nedvěda a soudruhů ministru školství a národní osvěty ohledně persekuce a trestání školních dítek pro účast na besídce »Včely« 13. března 1932 v Nové Vsi, okres Kralupy n. Vlt.
784 Odpovědi: 784/1. Odpověď ministra financí na interpelaci senátorů Thoře, Pastyříka, Kianičky, Slámy, Kotrby, Trčky a druhů na ministra financí ve věci vyměřování a vymáhání daní středních a malých poplatníků (tisk 604/3). -784/2. Odpověď ministra průmyslu, obchodu a živností na interpelaci senátorů Donáta, Vraného, Sáblíka, dr Šrobára a spol. v záležitosti nepřiměřeně vysokých cen tabulového skla diktovaných kartelem skláren (tisk 697/3). -784/3. Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátora dr Farkase a druhů pro konfiskaci 14. čísla politického týdenníku »Világszabadság«, vycházejícího v Košicích (tisk 679/2).
785 Vládní návrh. Zákon jímž se propůjčuje vnitrostátní účinnost Úmluvě o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké dopravě a jejímu Dodatkovému protokolu.
786 Vládní návrh. Zákon kterým se doplňují ustanovení exekučního řádu (zákona).
787 Vládní návrh. Zákon jímž se mění některá ustanovení obecného horního zákona ze dne 23. května 1854, č. 146 ř. z.
788 Zpráva I. národohospodářského výboru II. živnostensko-obchodního výboru III. rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 780) k vládnímu návrhu zákona o povinném mísení lihu s pohonnými látkami.
789 Zpráva I. národohospodářského výboru II. rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 781) k vládnímu návrhu zákona, jímž se mění některá ustanovení o dani z lihu a upravuje hospodaření s lihem.
790 Zpráva ústavně-právního výboru o vládním návrhu zákona (tisk 786), kterým se doplňují ustanovení exekučního řádu (zákona).
791 Zpráva imunitního výboru o žádosti okresního soudu v Báňské Bystřici ze dne 22. ledna 1929, č. j. Nt 23/28/12, za souhlas k trestnímu stíhaní senátora Gabriela Volko pro přečin pomluvy před vrchností podle §u 20 zák. čl. XLI z r. 1914 (čís. 9813/29 předs.).
792 Návrh senátora Olejníka a společníků na státní pomoc postiženým krupobitím a průtrží mračen v okresech: Domažlice, Klatovy, Přeštice, Nepomuk, Blatná a Prachatice.
793 Návrh senátorov Stodolu, Šelmeca a spoločníkov na poskytnutie štátnej pomoci malým a stredným roľníkom, ktorí utrpeli velkú škodu krupobitím a prietržou mračien v okrese košickom.
794 Návrh senátora Šabaty a druhů na poskytnutí státní pomoci zemědělcům postiženým krupobitím v okrese Vysoké Mýto.
795 Návrh senátora Šachla a druhů na poskytnutí státní pomoci zemědělcům postiženým krupobitím v okresech píseckém a vltavotýnském.
796 Návrh senátorů Pichla, Hubky, Plamínkové a druhů na vyšetření krupobitních škod a poskytnutí pomoci obyvatelům postiženým živelní pohromou na Neveklovsku a Sedlčansku.
797 Návrh senátorů Sehnala, Stržila a společníků na poskytnutí státní pomoci obcím postiženým krupobitím, a průtrží mračen v okrese novobydžovském.
798 Návrh senátorů Dreslera, Šimonka a společníků na poskytnutí státní pomoci postiženým krupobitím a průtrží mračen v okresu Český Dub.
799 Návrh senátora Kříže a soudruhů na pomoc obyvatelstvu a samosprávě postiženým vodní katastrofou.
800 Návrh senátorů inž. Wintra, Petříka a soudruhů na poskytnutí pomoci krajům pod Šumavou, těžce postiženým živelními pohromami.
801 Návrh senátora Donáta a společníků na státní pomoc postiženým požárem v obci Částrově, okres Kamenice nad Lípou.
802 Návrh senátora Donáta a společníků na státní pomoc postiženým krupobitím a průtrží mračen v okresech pelhřimovském a počáteckém.
803 Původní znění. Antrag der Senatoren Stark, Dr Heller und Genossen auf Gewährung einer schnellen und ausgiebigen Hilfe für die Unwettergeschädigten im Planer und Tachauer Bezirk. -Překlad. Návrh senátorů Starka, dr Hellera a soudr. na poskytnutí rychlé a vydatné pomoci těm, kdož byli poškozeni živelní pohromou v okresích Plané a Tachově.
804 Původní znění. Antrag des Senators Adolf Scholz und Genossen auf Gewährung einer Unterstützung für Landwirte, deren Weizenkulturen von Rost befallen worden sind. -Překlad. Návrh senátora Adolfa Scholze a soudr. na poskytnutí podpory zemědělcům, jejichž pšenice byla postižena rzí.
805 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 829) zákona o zřizování provozoven na výrobu cukru z řepy (tisk 1806).
806 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 1796) zákona o nové soustavě drobných peněz (tisk 1807).
807 Návrh senátora Jáchyma Havleny a soudruhů na poskytnutí státní pomoci zemědělcům postiženým krupobitím v obcích soudního okresu přeloučského.
808 Návrh senátorů F. Foita, K. Sáblíka a společníků, aby vláda byla vyzvána co nejdříve předložiti zákon o povinném přimíchávání bramborů nebo bramborové moučky do pečiva.
809 Návrh senátorů Ant. Berkovce, Josefa Hubky a druhů na poskytnutí rychlé pomoci obyvatelům postiženým živelní pohromou na Klatovsku, Rokycansku a Sušicku.
810 Návrh senátorů J. Stržila, A. Chlebounové, V. Sehnala a společníků na poskytnutí státní pomoci obcím postiženým krupobitím v okrese Vysoké Mýto.
811 Původní znění. Antrag der Senatoren Lippert, Stöhr und Genossen auf Gewährung rascher Hilfe für die durch die Überschwemmung der Radbusa Betroffenen in den Bezirken Staab, Dobrzan und Bischofteinitz. -Překlad. Návrh senátorů Lipperta, Stöhra a soudruhů na poskytnutí rychlé pomoci těm, kdož postiženi byli povodní Radbuzy v okresech Stod, Dobřany a Horšovský Týn.
812 Původní znění. Antrag der Senatoren Andreas Lippert, Stöhr und Genossen auf Gewährung ausreichender Hilfe an die durch Hagelwetter Betroffenen in den Bezirken Tachau, Plan und Weseritz. -Překlad. Návrh senátorů A. Lipperta, Stöhra a soudr. na poskytnutí vydatné pomoci těm, kdož byli postiženi krupobitím v okresech Tachově, Plané a Bezdružicích.
813 Zpráva rozpočtového výboru o usnesení poslaneckej snemovne (tisk 806) k vládnemu návrhu zákona o novej sústave drobných peňazí.
814 Návrh senátorů dr Miloty, ing. Marušáka a druhů na změnu zákona ze dne 27. března 1931, čís. 50 Sb. z. a n., o státním fondu pro splavnění řek, vybudování přístavů, výstavbu údolních přehrad a pro zužitkování vodních sil.
815 Návrh senátora Šelmeca a spoločníkov na podporu roľníctvu obce Cinobaňa a jej osád, okres Lučenec, postihnutých živelnou pohromou jarnej záplavy.
816 Návrh senátorů Foita, Sáblíka a společníků na poskytnutí státní pomoci obcím postiženým krupobitím a průtrží mračen v okresech dačickém a jihlavském.
817 Návrh senátorů Sechtra, Ušáka a společníků na státní pomoc postiženým v Odolené Vodě a okolních obcích v okresu karlínském.
818 Návrh senátorů Ušáka, Sechtra a společníků na poskytnutí státní pomoci obcím postiženým krupobitím a průtrží mračen v okresech slánském a velvarském.
819 Návrh senátora V. Dundra a soudruhů na poskytnutí pomoci a státní podpory zemědělcům, postiženým živelními pohromami v okresích mladoboleslavském a mělnickém.
820 Návrh senátora V. Donáta a společníků na poskytnutí státní pomoci postiženým živelní pohromou v okrese táborském.
821 Zpráva I. ústavně-právního výboru II. sociálně-politického výboru k vládnímu návrhu zákona (tisk 787), jímž se mění některá ustanovení obecného horního zákona ze dne 23. května 1854, č. 146 ř. z.
822 Původní znění. Antrag der Senatoren Dr Hilgenreiner, Stolberg und Genossen auf Gewährung einer möglichst raschen und ausgiebigen Hilfe für die neuesten Unwetterschäden in Südböhmen. -Překlad. Návrh senátorů dr Hilgenreinera, Stolberga a soudr. na poskytnutí pokud možno rychlé a vydatné pomoci osobám, jež postiženy byly nejnovějšími živelními škodami v jižních Čechách.
823 Původní znění. Antrag des Senators Adolf Scholz und Genossen auf Gewährung rascher Hilfe an die durch eine Unwetterkatastrophe Betroffenen in den Bezirken Bürn, Römerstadt und Freudenthal. -Překlad. Návrh senátora Ad. Scholze a soudruhů na poskytnutí rychlé pomoci osobám, jež postiženy byly živelní pohromou v okresech Moravský Beroun, Rýmařov a Bruntál.
824 Návrh senátora Sechtra a společníků na poskytnutí státní pomoci obcím postiženým záplavou rozvodněné Berounky a Vltavy.
825 Návrh senátora Jáchyma Havleny a soudruhů na poskytnutí státní pomoci a podpory obcím postiženým krupobitím a průtrží mračen v okresu slánském.
826 Původní znění. Antrag des Senators Luksch und Genossen auf Herausgabe eines Gesetzes über die Errichtung einer Zentralkasse der landwirtschaftlichen Genossenschaftsverbände. -Překlad. Návrh senátora Luksche a soudr. na vyslání zákona o zřízení ústřední pokladny svazů zemědělských družstev.
827 Zpráva I. národohospodářského výboru II. rozpočtového výboru o návrzích na poskytnutí státní podpory poškozeným živelními pohromami (tisky 582, 583, 603, 610, 696, 712, 719, 727, 755, 756, 757, 758, 764, 770, 771, 772, 773, 776, 777, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 807, 809, 810, 811, 812, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 822, 823, 824 a 825).
828 Návrh senátora Jána Danku a spoločníkov na poskytnutie štátnej pomoci obyvateľom v obci Lukové, okres Zvolen na Slovensku, ktorí utrpeli veľkú škodu prietržou mračien.
829 Návrh senátora Jána Danku a spoločníkov, aby v obci Telgarte, Šumjaci a iných priľahlých obciach v stavbe sa nachodiacej železn. dráhy Červená Skala-Margecany a vôbec vo všetkých dedinách okresu Brezno nad Hronom na Slovensku, boly bezodkladne zastavené všetky daňové exekúcie.
830 Zpráva rozpočtového výboru o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1930, spolu s účty státního melioračního fondu, státního bytového fondu a dávky z majetku (tisk 581).
831 Zpráva národohospodářského výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 805) k vládnímu návrhu zákona o zřizování provozoven na výrobu cukru z řepy.
832 Původní znění. Odpověď ministra vnitra a ministra spravedlnosti na interpelaci senátora dra Korlátha a druhů ve věci domovského práva a státního občanství (tisk 593). -Překlad. Válasz a belügyi és igazságügyi miniszterektöl Korláth dr szenátor és társai interpellációjára a községi illetöség és állampolgárság ügyében (593. ny.-sz.).
833 Odpovědi: 833/1. Odpoveď ministra verejného zdravotnictva a telesnej výchovy na interpeláciu senátora Danka a druhov vo veci uznánia kúpela na Kováčovej pri Zvolene za liečebné miesto (tisk 664/1). -833/2 (původní znění) Odpověď předsedy vlády a ministra vnitra na interpelaci senátora dr Korlátha a druhů ve věci protizákonného postupu ve veřejné správě na Podkarpatské Rusi (tisk 728/2). -Překlad ad 833/2. Valasz a kormányelnöktől és a belügyi minisztertől Korláth dr. szenátor és társai interpellációjára Podkarpatszká Rusz közigazgatásában követett törvényelle nes eljárás tárgyában (728/2. ny.-sz.). -833/3 (původní znění). Odpověď ministra spravedlnosti na interpelaci senátora Lokoty a soudruhů, že v časopise »Karpatská Pravda« ze 6. března 1932 byl zabaven článek, ve kterém se popisují…………. ve Vrchovinských obcích (tisk 728/5). -833/4 (původní znění). Odpověď ministra spravedlnosti na interpelaci senátora Lokoty a soudruhů o zabavení »Karpatské Pravdy« ze dne 10. dubna 1932, ve které se popisuje postup četnictva v obci Volosiance (tisk 735/4).
834 Vládní návrh. Zákon o úpravě rybářství.Hlava I. Všeobecná část. -Hlava II. Způsob výkonu rybářství ve vodách otevřených. Rybářské revíry. - - (pokračování předešlého)-Hlava III. Chráněná rybí trdliště a chráněné rybí oblasti -Hlava IV. Vztahy rybářství k jiným právům (předpisům). a) k sousedním pozemkům - (pokračování předešlého)-Hlava V. Předpisy o ochraně ryb a dozoru na rybolov-Hlava VI. Trestní ustanovení. -Hlava VII. Způsob výkonu rybářství ve vodách uzavřených -Hlava VIII. Předpisy o vyvlastnění. -Hlava IX. IX. Úřady a řízení - Hlava X. Ustanovení přechodná a závěrečná-Důvodová zpráva. I. Všeobecná část. I. úvod, dosavadní stav československého rybářského zákonodárství a snahy po nové zákonodárné úpravě. -II. Komu rybářské právo přísluší (historický vývoj). - III. Rozdělení vod na uzavřené a otevřené-IV. Rybářské revíry. -V. Rybářská družstva, svazy rybářských revírů a zemské rybářské svazy (samospráva rybářství). -VI. Kdy jest rybářství veřejným zájmem; případy vyvlastnění - VII. Úprava všech otázek a poměrů týkajících se rybářství v rybářském zákoně -VIII. Úprava kompetence - IX. Stav rybářského zákonodárství v cizích státech, zejména sousedních -X. Úprava rybářství po stránce finanční a statistika rybářství -II. Zvláštní část. - (pokračování předešlého-1) - (pokračování předešlého-2)- (pokračování předešlého-3)- (pokračování předešlého-4)- (pokračování předešlého-5) - (pokračování předešlého-6)
835 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 1871) zákona, kterým se prodlužují zákony týkající se bytové péče (tisk 1875).
836 Původní znění. Antrag des Senators Lichtneckert und Genossen auf Einleitung sofortiger Hilfsmaßnahmen anläßlich der letzten Unwetterkatastrophe im Prachatitzer Bezirke. -Překlad. Návrh senátora Lichtneckerta a soudr. na zahájení bezodkladných pomocných opatření za příčinou poslední živelní pohromy v prachatickém okresu.
837 Zpráva sociálně-politického výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 835) o vládním návrhu zákona, kterým se prodlužují zákony týkající se bytové péče.
838 Návrh senátorů J. Dreslera, J. Šimonka a společníků na poskytnutí státní pomoci postiženým krupobitím v okrese novobenáteckém.
839 Návrh senátora dr J. Rozkošného a společníků na poskytnutí pomoci postiženým větrnou smrští v okrese hranickém na Moravě.
840 Návrh senátora dr Jána Kovalika a spol. o budúcom razení mincí.
841 Zpráva imunitního výboru o žádosti krajského soudu v Ružomberku ze dne 18. dubna 1929, č. j. Tl X 7/28/14, za souhlas k trestnímu stíhání senátora Jana Janáka pro přečin pomluvy podle §§ 1, 3 odst. II č. 1 a 2, § 9 č. 6 zák. čl. XLI z r. 1914 (č. 9809/1929 předs.).
842 Návrh senátora F. Nováka a společníků na státní pomoc postiženým větrnou smrští v obci Milostovicích a Držkovicích, okres Opava,
843 Interpelace: 843/1. Interpelace senátorů ing. Marušáka, Riedla, Pichla a druhů panu ministru železnic ve věci snížení jízdného o dovolených. -843/2. Interpelácia senátorov dr Budaya, Hancku a spol. na pána ministra školstva a národnej osvety v záležitosti neobsadzovania riadnych stolíc na lekárskej fakulte univerzity Komenského v Bratislave. -843/3 Interpelace sen. Kašpírkové a soudruhů a pana ministra financí stran inserování a dovozu preparátů z ciziny k léčení pohlavních chorob. -843/4 Interpelace Senátora Fr. Nováka a společníků na pana ministra vnitra ve věci nadržování některých okresních úřadů ve Slezku elektrárnám soukromých a to i zahraničním proti zájmům a přáním obyvatelstva. -Překlad ad 843/5. Interpelácia Interpelácia senátora dr Szilassyho a druhov predsedovi vlády o štátnej podpore maďarskému vládnemu deníku, ktorý v blízkej budúcností bude vychádzat v Prahe. -843/5 (původní znění) Interpelláció A miniszterelnök urhoz A Prágában a közeljövőben indítantdó, magyar nyelvü kormánytámogató napilap állami segélyezése tárgyában.
844 Vládní návrh. Zákon o finančních prokuraturách. - (pokračování předešlého-1)- (pokračování předešlého-2)
845 Usnesení poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu (tisk 1872) zákona, kterým se mění a rozšiřuje platnost zákona ze dne 28. listopadu 1931, č. 177 Sb. z. a n. o přechodné přirážce k dani důchodové a dani z tantiem (tisk 1900).
846 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 1873) o spotřební dani z droždí (tisk 1886).
847 Odpovědi: 847/1 (původní znění). Odpověď ministra financí na interpelaci senátorů Tichiho, Eichhorna a soudruhů o činnosti daňových revisních komisí (tisk 713/3). -Překlad ad 847/1. Antwort des Finanzministers auf die Interpellation der Senatoren Tichi, Eichhorn und Genossen in Angelegenheit der Tätigkeit der Steuerrevisionskommissionen (Druck 713/3). -847/2. Odpověď vlády na interpelaci senátorů Merty, Pichla, dra Miloty a druhů. ve věci pozemkové reformy na Podkapatské Rusi (tisk 728/4), -847/3. Odpověď ministra železnic na interpelaci senátora dra. Budaye a společníků ve věci obcházení slovenštiny jako státního, oficiálního jazyka na železnicích na Slovensku (tisk 735/2). -847/4. Odpověď. ministra financí na interpelaci senátorů Kotrby, Thoře, Trčky, Pastyříka, Slámy, Kianičky a druhů ohledně neudržitelného postupu, jímž berní správy kalkulují zisk živnostníků (tisk 720/2). -847/5. Odpověď ministra zemědělství a ministra financí na interpelaci senátora Foita a spol. v záležitosti nedostatečného vybavení příslušného oddělení ministerstva zemědělství, vyřizujícího žádosti o státní podpory při živelních pohromách v r. 1931, úředními silami (tisk 720/4). -847/6 (původní znění). Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátorů Stolberga, F. Scholze a soudruhů stran uvolnění zabaveného jmění pánské a dámské odbočky Červeného kříže v Krnově (tisk 735/6). -Překlad ad 847/6. Antwort des Ministers des Innern auf die Interpellation der Senatoren Stolberg, F. Scholz und Genossen betreffend die Freigabe des verschlagnahmten Vermögens des Herren- und Frauenzweigvereines vom Roten Kreuze in Jägerndorf (Druck 735/6).
848 Návrh senátora Ant. Šachla a druhů na poskytnutí státní pomoci obyvatelstvu postiženému krupobitím v okresu píseckém.
849 Zpráva rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 845) k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a rozšiřuje platnost zákona ze dne 28. listopadu 1931, č. 177 Sb. z. a n., o přechodné přirážce k dani důchodové a k dani z tantiem.
850 Zpráva I. živnostensko-obchodního výboru II. rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 846) k vládnímu návrhu zákona o spotřební dani z droždí.
851 Původní znění. Antrag der Senatoren Hans Tichi, Eichhorn und Genossen auf Gewährung rascher Hilfe an die durch Unwetterkatastrophe im Bezirke Mähr.-Kromau Betroffenen. -Překlad. Návrh senátorů H. Tichiho, Eichhorna a soudr. na poskytnutí rychlé pomoci osobám, jež postiženy byly živelní pohromou v okresu Moravský Krumlov.
852 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 1904), kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona ze dne 14. prosince 1923, č. 7 Sb. z. a n. z r. 1924, o ochraně československé měny a oběhu zákonných platidel (tisk 1920).
853 Zpráva I. rozpočtového výboru II. ústavně-právního výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 852) o vládním návrhu zákona, kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona ze dne 14. prosince 1923, č. 7 Sb. z. a n. z r. 1924, o ochraně československé měny a oběhu zákonných platidel.
854 Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění republiky Československé Smlouva o úpravě otázek vyplývajících ze stanovení hranice mezi republikou Československou a republikou Polskou (hraniční statut), podepsaná v Gdyni dne 24. září 1931, se Závěrečným protokolem z téhož dne. -SMLOUVA O ÚPRAVĚ OTÁZEK, VYPLÝVAJÍCÍCH ZE STANOVENÍ HRANICE MEZI REPUBLIKOU ČESKOSLOVENSKOU A REPUBLIKOU POLSKOU. (HRANIČNÍ STATUT.)-HLAVA I. Stanovení a dokumentace státní hranice -HLAVA II. Veřejné cesty a mosty na hranici -HLAVA III. Právní poměry na hraničních tocích -Část II. Udělování nových vodních práv - Část III. Ustanovení společná pro dosavadní i nová vodní práva-HLAVA IV. Voroplavba na hraničních vodách -HLAVA V. Věci hydrotechnické -HLAVA VI. Úprava rybářství v hraničních tocích -HLAVA VII. Úprava honitby na hranici -HLAVA VIII. Věci železniční -HLAVA IX. Povaha hranice v hraničních tocích -HLAVA X. Ochrana a udržování hraničních znaků a měřických značek, zajišťujících průběh hranice. - HLAVA XI.Periodické prehlídky hranice-HLAVA XII. Hospodářské úlevy. -HLAVA XIII. Všeobecná ustanovení. -HLAVA XIV. Závěrečná ustanovení -UMOWA O UREGULOWANIU STOSUNKÓW WYNIKAJĄCYCH Z OKREŚLENIA GRANICY POMIĘDZY REPUBLIKĄ CZESKOSLOWACKĄ A RZECZĄPOSPOLITA POLSKA. (STATUT GRANICZNY.) -ROZDZIAŁ I. Określenie i udokumentowanie granicy państwowej. -ROZDZIAŁ II. Drogi i mosty publiczne na granicy -ROZDZIAŁ IlI. Stosunki prawne na granicznych biegach wód - ROZDZIAŁ IV. Spław na, wodach granicznych-ROZDZIAŁ V. Sprawy hydrotechniczne. -ROZDZIAŁ VI. Uregulowanie rybołówstwa na biegach wód granicznych -ROZDZIAŁ VII. Uregulowanie łowiectwa na granicy -ROZDZIAŁ VIII. Sprawy kolejowe. -ROZDZIAŁ IX. Charakter granicy na granicznych biegach wód -ROZDZIAŁ X. Ochrona i utrzymanie znaków granicznych i znaków pomiarowych zabezpieczających przebieg granicy. Artykuł 62. - ROZDZIAŁ XI. Perjodyczne rewizje granicy-ROZDZIAŁ XII. Ułatwienia gospodarcze -ROZDZIAŁ XIII. Póstanowienia ogólne. -ROZDZIAŁ XIV. Postanowienia końcowe -FRONTIERE ENTRE LA POLOGNE ET LA TCHÉCOSLOVAQUIE. PROCES-VERBAUX DE DÉLIMITATION - (pokračování předešlého-1) - (pokračování předešlého-2)- HRANICE MEZI POLSKEM A ČESKOSLOVENSKEM. DELIMITAČNÍ PROTOKOLY. (Překlad.) Protokol o delimitaci - (pokračování předešlého-1)- (pokračování předešlého-2)- (pokračování předešlého-3)
855 Návrh senátorů F. Foita, K. Sáblíka a společníků na poskytnutí státní pomoci postiženým krupobitím a průtrží mračen v okresích Třebíč, Velké Meziříčí a Žďár na Moravě.
856 Návrh senátorů J. Stržila, A. Chlebounové, V. Sehnala a společníků na poskytnutí státní pomoci obcím postiženým krupobitím v okrese nasavrckém, litomyšlském a žambereckém.
857 Návrh senátora dr Jozefa Budayho a spoločníkov na udelenie podpory pre kamencom poškodených roľníkov viacerých obcí trnavského okresu.
858 Návrh senátora dr Jána Kovalika a spoločníkov na poskytnutie rychlej štátnej pomoci živelnou pohromou postihnutým krajom okresu trstenského a námestovského.
859 Interpelace: Překlad ad 859/1. Interpelace senátorů dr E. Bačinského, F. Merty, I. Curkanoviče a druhů ministerstvu školství a národní osvěty o pronásledování ruských učitelů na Podkarpatské Rusi. -859/2. Interpelace senátorů J. Slámy J. Thoře, B. Kianičky, E. Trčky, J. Kotrby, J. Pastyříka a druhů na pana ministra zdravotnictví stran povolení, které obdržel polský příslušník MUDr. Laiba Birken k vykonávání lékařské prakse v Košťálově. -859/3. Interpelace senátora J. J. Krejčího a druhů panu ministerskému předsedovi ve věci libovolného měnění obsahu zákona ministerskou radou. -859/4. Interpelace senátorů Antonína Šolce, dr Ant. Kloudy, Václava Černého a druhů na pana ministra obchodu ve věci nesprávného postupu okresního úřadu v Jičíně při udílení koncesí hostinských a při stíhání jejich neoprávněného provozu. -859/5. Interpelace senátora dr Edm. Bačinského a spol. vládě o zabezpečení práce na Podkarp. Rusi. -Překlad ad 859/6. Interpelace senátorů Stöhra, Kahlera a soudr. na pana ministra vnitra stran krvavých událostí v Duchcově při slavnosti německých turnérů v Duchcově dne 26. června 1932. -859/6 (původní znění). Interpellation der Senatoren Stöhr, Kahler und Genossen an den Herrn Minister des Innern wegen der blutigen Vorfälle in Dux aus Anlaß des deutschen Turnerfestes in Dux am 26. Juni 1932.
860 Původní znění. Javaslat a nagyszombati járás Szomolány, Bélaháza, Nádasd, Bikszárd, Klucsován, Farkashida, Majtény községeknek nyujtandó gyorssegélyezés tárgyában. Beadják: Böhm Rudolf szenátor és társai. -Překlad. Návrh senátora Böhma a druhov vo veci rýchlej pomoci obciam Smolenice, Boleráz, Nádaš, Biksard, Klučovany, Farkašín, Majcichov v okrese Trnava.
861 Zpráva imunitního výboru o žádosti krajského soudu v Ružomberku ze dne 7. května 1929, č. j. TI IX 10/28-19 za souhlas k trestnímu stíhání senátora Jana Janíka pro přečin pomluvy spáchaný tiskem podle § 1 zák. čl. XLI z roku 1914, kvalifikovaný podle § 3 odst. II. č. 1 citovaného zákona (čís. 9807/1929 předs.).
862 Zpráva imunitního výboru o žádosti krajského soudu v Ružomberku ze dne 30. května 1929, č. j. TI IX 20/28-24 za souhlas k trestnímu stíhání senátora Jana Janíka pro přečin urážky na cti spáchaný tiskem podle § 2 zák. čl. XLI z roku 1914, kvalifikovaný podle § 3 odst. II. č. 1 cit. zákona (čís. 9808/1929 předs.).
863 Návrh senátorů dr Miloty, Klofáče, dr Kloudy, dr Veselého a druhů, aby byl vydán zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o úplatkářství a proti porušování úředního tajemství ze dne 3. července 1924, č. 178 Sb. z. a n.
864 senátorů Pichla, Berkovce, Hubky a druhů na poskytnutí okamžité pomoci obyvatelům postiženým živelními pohromami na Sušicku, Příbramsku a Dobříšsku.
865 Návrh senátorů Riedla, inž. Marušáka a spol. na poskytnutí státní pomoci postiženým živelní pohromou na Brněnsku a přilehlých částech jižní Moravy.
866 Návrh senátora Olejníka a společníků na poskytnutí bezodkladné státní pomoci postiženým krupobitím v okrese sušickém.
867 Návrh senátora Rovňana a spol. na novelizáciu zákona cieľom zníženia nápojovej dane z vína.
868 Návrh senátora Rovňana a spoločníkov na poskytnutie pomoci postiženým ľadovcom a výchricou v okrese vrábelskom na Slovensku.
869 Vládní návrh kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení II. dodatkový protokol k Obchodní smlouvě mezi republikou Československou a Švýcarskem ze dne 16. února 1927, sjednaný dne 27. června 1932 a uvedený v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 8. července 1932. -DEUXIEME PROTOCOLE ADDITIONNEL AU TRAITÉ DE COMMERCE CONCLU LE 16 FÉVRIER 1927 ENTRE LA RÉPUBLIQUE TCHÉCOSLOVAQUE ET LA SUISSE. Deuxieme protocole Additionnel au Traité de Commerce conclu le 16 février 1927 entre la République Tchécoslovaque et la Suisse.
870 Odpoveď vlády na interpeláciu senátora dra Budaye a spol. vo veci slovenskej univerzity Komenského v Bratislave (tlač 732).
871 Překlad Návrh senátora Luksche a soudruhů na poskytnutí rychlé a vydatné pomoci zemědělcům okresu Hustopeče, jížní Morava, kteří poškození byli krupobitím a průtrží mračen. -Původní znění. Antrag des Senators Luksch und Genossen auf Gewährung einer raschen und ausgiebigen Hilfe an die durch Hagelschlag und Wolkenbruch geschädigten Landwirte des Bezirkes Auspitz, Südmähren.
872 Původní znění. Antrag des Senators Luksch und Genossen auf Gewährung einer raschen und ausreichenden Hilfe für die in den Bezirken Znaim, Nikolsburg, Mährisch-Kromau und Auspitz infolge der ausserordentlichen Dürre notleidend gewordenen Landwirte. -Překlad. Návrh senátora Luksche a soudruhů na poskytnutí rychlé a vydatné pomoci zemědělcům, kteří v okresech Znojmo, Mikulov, Moravský Krumlov a Hustopeče následkem mimořádného sucha se octli v tísni.
873 Odpovědi: 873/1. Odpověď ministrů obchodu a financí na interpelaci senátorů Thoře, Kotrby a druhů v otázce neoprávněného obchodování podomních nelegitimních obchodníků (tisk 697/2). -873/2. Odpověď ministra průmyslu, obchodu a živností a ministra financí na interpelaci senátorů Pánka, Šťastného, Berkovce a druhů ve věci dovozu strojů z cizozemska do Československé republiky (tisk 720/3). - (pokračování předešlého)873/3 (původní znění). Odpověď ministra sociální péče na interpelaci senátora Füssyho a druhů o sociálně-pojišťovací povinnosti t. zv. tabáčních zahradníků na poloviční podíl (tisk 735/3). -Překlad ad 873/3. Válasz a népjólétügyi minisztertől Füssy szenátor és társai interpellácójára az ú. n. feles dohánykertészek szociális biztosítási kőtelezettsége tárgyában (735 3. ny. sz.). -873/4. Odpoveď ministra vnútra na interpeláciu senátora Nentvicha a druhov vo veci zriadenia mestskej sporiteľne v Prešove (tlač 718/1).
874 Původní znění. Antrag des Senators Kahler und Genossen auf Gewährung einer raschen und ausreichenden Hilfe für die durch Hagelschlag schwer geschädigten Landwirte und Kleinhäusler in den Gemeinden Merkelsdorf und Liebenau im pol. Bez. Braunau. -Překlad. Návrh senátora Kahlera a soudr. na poskytnutí rychlé a vydatné pomoci zemědělcům a malodomkářům v obcích Zdoňově a Libné v politickém okresu broumovském, kteří těžce byli poškození krupobitím.
875 Původní znění. Antrag des Senators Kahler und Genossen auf Gewährung einer raschen und ausreichenden Unterstützung für die durch Hagelschlag schwer geschädigten Landwirte und Kleinhäusler in den Gemeinden Ottendorf und Nieder-Schönau bei Braunau. -Překlad. Návrh senátora Kahlera a soudr. na poskytnutí rychlé a vydatné pomoci zemědělcům a malodomkářům v obcích Otovicích a Šonově u Broumova, kteří těžce byli poškození krupobitím.
876 Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení dodatková úprava k prozatimní úpravě obchodních styků mezi republikou Československou a královstvím Dánským ze dne 18. dubna 1925, sjednaná dne 4. července 1932 a uvedená v prozatimní platnost vládní vyhláškou ze dne 15. července 1932, č. 119 Sb. z. a n.
877 Návrh senátorov Janíka, dr Budayho a spoločníkov na poskytnutie súrnej podpory požiarom poškodeným občanom v obciach: Mokroluhy a Kobita, okres Bardiovský, a v Hrubove, okres Medzilaborecký.
878 Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení prozatimní obchodní dohoda mezi republikou Československou a republikou Řeckou, sjednaná dne 30. července 1932 v Athénách a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 9. srpna 1932 č. 135 Sb. a. a n.
879 Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení dohoda o prodloužení platnosti dodatkové úmluvy ze dne 12, listopadu 1931 k československo-německé hospodářské dohodě ze dne 29. června 1920, sjednaná dne 27. srpna 1932 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 1. září 1932., č. 149 Sb. z. a n.
880 Státní závěrečný účet Republiky československé za rok 1931 - (pokračování předešlého-1) - (pokračování předešlého-2) - (pokračování předešlého-3) - (pokračování předešlého-4) - (pokračování předešlého-5) - (pokračování předešlého-6) - (pokračování předešlého-7) - (pokračování předešlého-8) - (pokračování předešlého-9) - (pokračování předešlého-10) - (pokračování předešlého-11) - (pokračování předešlého-12) - (pokračování předešlého-13) - (pokračování předešlého-14) - (pokračování předešlého-15) - (pokračování předešlého-16) - (pokračování předešlého-17) - (pokračování předešlého-18) - (pokračování předešlého-19) - (pokračování předešlého-20) - (pokračování předešlého-21) - (pokračování předešlého-22) - (pokračování předešlého-23) - (pokračování předešlého-24) = (ve formátu PDF)
881 Vládní návrh. Zákon o pojistné smlouvě. - (pokračování předešlého-1)- (pokračování předešlého-2)- (pokračování předešlého-3)
882 Vládní návrh. Zákon kterým se zmocňuje vláda republiky Československé, aby převzala státní záruku za zápůjčky Podkarpatoruských elektráren, akciové společnosti v Užhorodě.
883 Odpovědi: 883/1. Odpověď ministra školství a národní osvěty na interpelaci senátora Hakena a soudruhů o persekučním přeložení řídícího učitele Františka Lonského na působiště v jiném školním okrese (tisk 604/5). -883/2. Odpověď předsedy vlády na interpelaci senátorů Plamínkové, dr Miloty, Pánka a druhů o zanedbávání hledisek lidskosti a slušnosti při aplikaci zákona v osobních věcech veřejných zaměstnanců (tisk 679/1). -883/3. Odpověď předsedy vlády na interpelací senátora Hubky a spol. ve věci mzdových poměrů dělnictva ve strakonických fezárnách a útoku četnictva na toto dělnictvo při shromáždění jeho dne 19. února 1932 (tisk 713/1). -883/4. Odpověď ministra národní obrany na interpelaci senátora Hakena a soudruhů o šikanách vojínů 2. jezdeckého pluku v Karlíně (tisk 718/2). -883/5. Odpověď ministra spravedlnosti na interpelaci senátora Fidlíka a soudruhů o nehorázné konfiskační praxi na Slovensku (tisk 718/3). -883/6. Odpověď vlády na interpelaci senátora J. Krejčího a druhů o zřízení státního fondu elektrisačního pro finanční podporu elektrisace venkova, případně o prodloužení zákona o podpoře soustavné elektrisace venkova (tisk 720/1). -883/7. Odpověď ministra veřejných prací na interpelaci senátora Nedvěda a soudruhů ohledně chování ministerského rady dr Kurze z V. odboru ministerstva veřejných prací pří návštěvě deputace severočeských horníků v ministerstvu (tisk 728/1). -883/8 (původní znění). Odpověď ministra financí na interpelaci senátora Füssyho a druhov o protizákonnom zdanení traktorov, užívaných v zemedelstve (tisk 728/3). -Překlad ad 883/8. Válasz a pénzügyi minisztertől Füssy szenátor és társai interpelációjára a mezőgazdaságban használt traktorok törvényellenes megadóztatása tárgyában (728/3, ny.-sz.). A traktoroknak gépjármüadó által való megadoztatásánál az útalapról szóló -883/9. Odpověď ministra financí na interpelaci senátora Kianičky a druhů v záležitosti Jana Pavelce, řezníka a uzenáře v Hranících (tisk 783/1). -883/10. Odpověď ministra financí na interpelaci sen. Karpíškové a soudruhů stran inserování a dovozu preparátů z ciziny k léčení pohlavních chorob (tisk 843/3).
884 Původní znění. Antrag des Senators Adolf Scholz und Genossen auf Gewährung einer raschen und ausgiebigen Hilfe an die durch die Hagelkatastrophe am 2. August geschädigten Landwirte des Bezirkes Wigstadtl. -Překlad. Návrh senátora Adolfa Scholze a soudr. na poskytnutí rychlé a vydatné pomoci rolníkům okresu vítkovského, kteří dne 2. srpna byli poškozeni krupobitím.
885 Vládní návrh, kterým se předkládají Národnímu shromáždění k projevu souhlasu: 1. Pařížská unijní úmluva ze dne 20. března 1883 na ochranu živnostenského vlastnictví, revidovaná v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtoně dne 2. června 1911 a v Haagu dne 6. listopadu 1925, - (pokračování předešlého-1)- (pokračování předešlého-2)- ()2. Madridská dohoda ze dne 14. dubna 1891 o potlacování falešných údaju o puvodu zboží, revidovaná ve Washingtone dne 2. cervna 1911 a v Haagu dne 6. listopadu 1925 a - (pokračování předešlého)- (3. Madridská dohoda ze dne 14. dubna 1891 o mezinárodním zápisu továrních neb obchodních známek, revidovaná v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtone dne 2. cervna 1911 a v Haagu dne 6. listopadu 1925.
886 Odpovědi: 886/1. Odpověď vlády na interpelaci senátorů Koukala, dr Witta a soudruhů ve věci pracovních poměrů na dolech Ostravsko-karvínského revíru (tisk 697/1). -886/2 (původní znění). Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátorů Reyzla, dr Hellera a soudruhů stran vydávání listin k překročení hranic pro motorová vozidla (tisk 783/3). -Překlad ad 886/2. Antwort des Ministers des Innern auf die Interpellation der Senatoren Reyzl, Dr Heller und Genossen, betreffend die Ausstellung der Papiere zur Grenzüberschreitung für Motorfahr zeuge (Druck 783/3). -886/3 (původní znění). Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátorů Stöhra, Kahlera a soudr. stran krvavých událostí v Duchcově při slavnosti německých turnéřů v Duchcově dne 26. června 1932 (tisk 859/6). -Překlad ad 886/3. Antwort des Ministers des Innern auf die Interpellation der Senatoren Stöhr, Kahler und Genossen wegen der blutigen Vorfälle in Dux aus Anlaß des deutschen Turnerfestes in Dux am 26. Juni 1932 (Druck 859/6).
887 Interpelace: Překlad ad 887/1. Interpelácia senátora dra Grosschmida a druhov celej vláde o naliehavej pomoci zemedelcom katastrofálnou neúrodou postihnutých krajov a vôbec všetkému obyvateľstvu týchto krajov prídelom osiva, rýchlou podporou, odpustením daní, daňovým moratoriom a zrušením zavedených práve berných exekucií. -887/1 (původní znění) Interpelláció az összkormányhoz a Szlovenskó-szerte, de legföképen Keletszlovenszkón bekövetkezett katasztrofálisan rossz termés által sujtott vidékek mezögazdáinak és egyáltalában et vidékek összlakosságának sürgös megsegitése tárgyában vetömagosztás, gyorssegély, adóelengedés, adómoratórium és a folyamatban levö adóvégrehajtások azonnali beszüntetése utján. Beadják: Dr Grosschmid Géza szenátor és társai. -Překlad ad 887/2. Interpelace sen. Ivana Lokoty a soudruhů ministrovi sociální péče, ministrovi pro zásobování lidu a ministrovi financí o rychlé pomoci hladovějícím na Zakarpatí a o zneužití pomocné akce. -Překlad ad 887/3. Interpelace senátora Lokoty a soudruhů ministrovi vnitra o teroru na Podkarpatí. -887/4. Interpelace senátora Mikulíčka a soudruhů ministru vnitra o řádění městské policie proti dělníkům ve Zlíně.
888 Původní znění. Törvényjavaslat a katonai kincstár költségvetésének rendezéséről. Beadják: Füssy Kálmán szenátor és társai. -Překlad. Návrh senátora Füssyho a druhov na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon zo dňa 17. decembra 1926, čís. 240 Sb. z. a n., o úprave rozpočtu vojenskej správy.

Upozornění: Pokud je ve zkráceném názvu tisku uveden (jako poslední) odkaz na dokument i ve formátu PDF, je určujícím dokument v tomto formátu, dokumenty v HTML formátu nemusí být kompletní. Dokument ve formátu PDF může být i o velikosti desítek MB, jeho stažení bude trvat delší dobu úměrně kapacitě Vaší přípojné linky do Internetu.